ΕΝΟΤΗΤΑ IV

 

 

ΙV.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

 

1.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

 

Κάθε φοιτητής που συμμετέχει σε εξετάσεις που οργανώνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου οφείλει να γνωρίζει τους Κανόνες Εξετάσεων.

 

 

2.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής σε Τελικές Εξετάσεις έχουν οι φοιτητές που συμπλήρωσαν τις απαιτήσεις του μαθήματος όπως αυτές καθορίστηκαν από το διάγραμμα του διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του εξαμήνου.

 

 

3.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

 

 

Οι φοιτητές οφείλουν να γνωρίζουν την ημέρα, την ώρα και το χώρο για κάθε εξέταση στην οποία θα συμμετάσχουν. Η έγκαιρη προσέλευση στο χώρο της εξέτασης είναι προς όφελος των φοιτητών.

 

 

4.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

 

 

Η καθυστέρηση προσέλευσης, στο χώρο της εξέτασης μετά την πάροδο 30 λεπτών από την ώρα έναρξης, επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση του υπεύθυνου εξέτασης.

 

 

5.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

 

 

5.1

Οι φοιτητές που συμμετέχουν σε εξέταση οφείλουν να έχουν μαζί τους έγκυρη φοιτητική ταυτότητα την οποία υποχρεούνται να παρουσιάζουν στον υπεύθυνο της εξέτασης όταν τους ζητηθεί.

 

 

 

 

5.2

Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης που δίνονται από τον υπεύθυνο της εξέτασης.

 

 

 

 

5.3

Μέσα στην αίθουσα της εξέτασης οι φοιτητές οφείλουν να παίρνουν τη θέση που τυχόν θα τους ορίσει ο υπεύθυνος της εξέτασης.

 

 

 

 

5.4

Στις εξετάσεις χρησιμοποιούνται μόνο φύλλα χαρτιού που παρέχονται από τον υπεύθυνο της εξέτασης. Για πρόχειρες σημειώσεις οι φοιτητές χρησιμοποιούν μόνο φύλλα χαρτιού που παρέχονται από τον υπεύθυνο της εξέτασης. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες ευανάγνωστα με μαύρο ή μπλε μελάνι.

 

 

 

 

5.5

Η μεταφορά χαρτοφυλάκων και άλλων παρόμοιων αντικειμένων στο χώρο της εξέτασης απαγορεύεται.

 

 

 

 

5.6

Η μεταφορά στο χώρο εξέτασης βιβλίων, εγχειριδίων, οργάνων κ.λ.π. απαγορεύεται εκτός εάν έχει εκδοθεί διαφορετική οδηγία από τον διδάσκοντα.

 

 

 

 

5.7

Απαγορεύεται η μεταφορά σε χώρο της εξέτασης συσκευών κινητής τηλεφωνίας.

 

 

 

 

6.

ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

 

6.1

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται οποιαδήποτε συνομιλία ή με άλλο τρόπο επικοινωνία, ανταλλαγή αντικειμένων ή οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ των φοιτητών. Φοιτητής που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω απαγορεύσεις αποπέμπεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τη συγκεκριμένη εξέταση ή και παραπέμπεται στην Πειθαρχική Επιτροπή κατά την κρίση του υπεύθυνου εξέτασης. Ο υπεύθυνος της εξέτασης έχει το δικαίωμα να κατάσχει σημειώσεις ή άλλα αντικείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί ή μεταφερθεί παράνομα στο χώρο της εξέτασης.

 

 

 

 

6.2

Φοιτητής για τον οποίο υπάρχει ένδειξη ότι χρησιμοποιεί δόλια μέσα ή βοηθά άλλο να χρησιμοποιήσει δόλια μέσα παραπέμπεται στην Πειθαρχική Επιτροπή η οποία επιλαμβάνεται της υπόθεσης σύμφωνα με τους Πειθαρχικούς Κανόνες (βλέπε Ενότητα ΙΙΙ των παρόντων Κανόνων).

 

 

 

 

7.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

 

 

7.1

Αποχώρηση από το χώρο της εξέτασης επιτρέπεται μόνο μετά από παρέλευση 30 λεπτών από την ώρα έναρξης της εξέτασης. Αποχώρηση στα τελευταία 10 λεπτά της εξέτασης δεν επιτρέπεται.

 

 

 

 

7.2

Φοιτητής που αποχωρεί από την αίθουσα εξέτασης οφείλει να παραδώσει όλα τα φύλλα χαρτιού που του δόθηκαν.

 

 

 

 

7.3

Φοιτητής που αποχωρεί από την αίθουσα δεν επιτρέπεται να επανέλθει.

 

 

 

 

7.4

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για πολύ σοβαρό λόγο, είναι δυνατό κατά την κρίση του υπεύθυνου εξέτασης, να επιτραπεί σε υποψήφιο να αποχωρήσει προσωρινά και να επανέλθει στην αίθουσα εξέτασης. Ο φοιτητής κατά την προσωρινή του απουσία μπορεί να συνοδεύεται από άτομο που θα υποδείξει ο υπεύθυνος της εξέτασης.

 

 

 

 

 

8.

ΛΗΞΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 

 

 

 

8.1

Οι φοιτητές που συμπληρώνουν την εξέταση πριν από την ώρα λήξης, όταν εξέρχονται από την αίθουσα οφείλουν να απομακρύνονται αμέσως.

 

 

 

 

8.2

Όταν ο υπεύθυνος της εξέτασης ανακοινώνει τη συμπλήρωση του χρόνου εξέτασης οι φοιτητές οφείλουν να σταματήσουν να γράφουν και παραδίδουν στον υπεύθυνο της εξέτασης όλα τα φύλλα χαρτιού που παρέλαβαν.

 

 

 

 

9.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

 

 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται μέχρι την ημερομηνία καθορισμού από την ΥΣΦΜ.