5.    ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

5.0

Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών – Κανονισμοί του 2006

5.1

5.1 Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων
Ι. Γενικοί Κανόνες Φοίτησης
ΙΙ. Κανόνες Προπτυχιακής Φοίτησης
   Παράρτημα ΙΙ Ειδικά Κριτήρια που Διέπουν την Εισαγωγή Αθλητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

       Παράρτημα ΙΙΙ: Κριτήρια για Εισδοχή Προπτυχιακών Φοιτητών με Βάση Διεθνείς Εξετάσεις
  Παράρτημα IV: Κανόνες Διδάκτρων Φοιτητών Αντιστοιχίας
ΙΙΙ. Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών - Γενικοί Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης

   IIIα. Πολιτική Προσφοράς Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών σε Άλλες Γλώσσες
IV. Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης
  Ενότητα Ι: Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών
  Ενότητα ΙΙ: Προϋποθέσεις Διασφάλισης Ποιότητας Διδακτορικών Διατριβών
  Ενότητα ΙΙΙ: Πειθαρχικοί Κανόνες Φοιτητών
  Ενότητα ΙV: Κανόνες Εξετάσεων
  Ενότητα V: Κανόνες Εξετάσεων για την Ακαδημαϊκή Υποστήριξη Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες
  Ενότητα VΙ: Κανόνες Μετεγγραφής Διδακτορικών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Ενότητα VII: Πολιτική για τη σύσταση τριμελούς και πενταμελούς Επιτροπής για την υποστήριξη της ερευνητικής πρότασης και της διατριβής των διδακτορικών φοιτητών

        Ενότητα VIII: Κανόνες Συνεπίβλεψης Διδακτορικού Φοιτητή (Joint Degrees ή Cotutelle)
V. Κανόνες Σπουδών της Ιατρικής Σχολής
VI. Κανόνες που Διέπουν τη Διαδικασία Επιλογής και Εργοδότησης Φοιτητών για Μερική Απασχόληση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

  VII. Κανόνες για Υπεράριθμες Θέσεις σε Ειδικές Κατηγορίες στα Πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων.

5.2

Κανόνες για τα Δικαιώματα και τις Υποχρεώσεις των Φοιτητών - 1998

5.3

Εγκύκλιος αναφορικά με τη Χρηματοδότηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών έναντι προσφοράς Βοηθητικού

5.4

Εργοδότηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Διδακτικά Καθήκοντα

5.5

Εγκύκλιος αναφορικά με τους Φοιτητικούς Ομίλους και Κατανομή Κονδυλίου 318

5.6

Δίδακτρα-Κανονισμοί 1992,1998 και 2002

5.7

Μεταπτυχιακές Σπουδές – Κανονισμοί 1994 και 2018

5.8

Θεσμικό Πλαίσιο για τη Δημιουργία Νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών