• ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ
Το ΠΑΚΕΠΕ θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες έρευνας πεδίου που θα περιλαμβάνουν το σύνολο των διαδικασιών ετοιμασίας των συνεντεύξεων καθώς και συλλογής και μηχανογραφικής επεξεργασίας των ερωτηματολογίων.
 
  • ΒΑΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ
Το ΠΑΚΕΠΕ προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης βαρόμετρων γνώμης και συμπεριφοράς για διάφορα θέματα της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας. Η αξία των βαρομέτρων έγκειται στη δημιουργία χρονοσειράς δεδομένων και άρα στη δυνατότητα μακροχρόνιων εκτιμήσεων σχετικά με τις πολιτικές και κοινωνικές τάσεις. Παράλληλα, θα προσφέρεται η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ερευνών πάνελ, δηλαδή έρευνες σταθερού δείγματος που επιτρέπουν την ακριβή προσέγγιση του χρόνου αλλαγής των (πολιτικών ή κοινωνικών) συμπεριφορών/στάσεων.
 
  • ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
Στον τομέα αυτό εντάσσονται έρευνες που γίνονται στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, έρευνες που γίνονται στον πληθυσμό μιας ειδικής επαγγελματικής κατηγορίας (όπως π.χ. δικηγόροι, γιατροί, δημοσιογράφοι), αλλά και έρευνες ειδικών «Ομάδων Εξουσίας» (όπως είναι η πολιτική ελίτ της χώρας, η επιχειρηματική ελίτ, κλπ). Οι έρευνες αυτές αποκαλούνται «ειδικές», γιατί απαιτούν διαφορετικό δειγματοληπτικό σχεδιασμό, διαφορετικές (και πολλές φορές ταυτόχρονες) μεθόδους συλλογής δεδομένων και διαφορετική δομή ερωτηματολογίων.
 
  • ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Η επιτόπια παρατήρηση αποτελεί μέθοδο που προέρχεται από την Ανθρωπολογία και ανήκει στις Εθνογραφικές μεθόδους. Συνίσταται στην παρατήρηση μιας συμπεριφοράς (η ενός φαινομένου) εντός του περιβάλλοντος στο οποίο εκδηλώνεται. Σε αυτή την περίπτωση τα υποκείμενα της έρευνας δεν ερωτώνται σε σχέση με τη συμπεριφορά τους αλλά παρατηρούνται από τον ερευνητή. Η επιτόπια παρατήρηση κυρίως ενδείκνυται για να διερευνηθούν στοιχεία που μπορεί να μην αξιολογούνται ως σημαντικά από τους ερευνώμενους και συνεπώς να μην αναφέρονται στη διαδικασία της συνέντευξης.
 
  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Το ΠΑΚΕΠΕ διαθέτει τόσο την επιστημονική γνώση όσο και τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία ώστε να είναι σε θέση να αξιολογεί προγράμματα, δράσεις και παρεμβάσεις που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν διάφοροι οργανισμοί και την επίδραση των δράσεων αυτών στο πληθυσμό στόχο.  Επιπλέον το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν είτε στην αξιολόγηση οργανισμών στο σύνολο τους είτε στην αξιολόγηση των μελών ενός οργανισμού.