Ο Τομέας Προώθησης και Προβολής απαρτίζεται από το Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων και το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης & Αποφοίτων.


Το Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων εκπροσωπεί το έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου, λειτουργώντας ως σημείο επαφής για τους Λειτουργούς του Τύπου και άλλους εκπροσώπους των ΜΜΕ.


Το προσωπικό του Γραφείου είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της εικόνας του οργανισμού, την εξασφάλιση δημοσιότητας και τη διάδοση σημαντικών πληροφοριών στους Λειτουργούς του Τύπου ή σε άλλους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικής επικοινωνίας επικοινωνιών εντός και εκτός ενός οργανισμού. Επιπρόσθετα, διασφαλίζει ότι ο οργανισμός επικοινωνεί συνεπή μηνύματα σε όλα τα διαφορετικά ακροατήριά του, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων και υποψηφίων φοιτητών, των εργαζομένων, των ενδιαφερόμενων μερών, των προμηθευτών, των δωρητών/ χορηγών και των μέσων ενημέρωσης.


Ανάμεσα στις δράσεις του Γραφείου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η διοργάνωση εκδηλώσεων, η υλοποίηση επικοινωνιακών και διαφημιστικών έργων, η παραγωγή επικοινωνιακού υλικού και η διαχείριση των πανεπιστημιακών προϊόντων.
Το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης & Αποφοίτων λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του πανεπιστημίου και της κοινότητας των αποφοίτων καθώς και μεταξύ υφιστάμενων και πιθανών χορηγών και υποστηρικτών του ιδρύματος.


Το υπεύθυνο άτομο για τους απόφοιτους ασχολείται κυρίως με τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την εκτέλεση μιας σειράς εκτεταμένων προγραμμάτων που περιλαμβάνουν μια σειρά δραστηριοτήτων για την ενημέρωση των αποφοίτων και την παροχή συγκεκριμένων οφελών σε αυτούς/αυτές. Αντίστοιχα, το υπεύθυνο άτομο για την πανεπιστημιακή ανάπτυξη προετοιμάζει όλα τα σχέδια συγκέντρωσης οικονομικών πόρων και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλες τις στρατηγικές του οργανισμού, παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες συγκέντρωσης οικονομικών πόρων και διαχειρίζεται εξειδικευμένες καμπάνιες.