Δραστηριότητες

Τομέας Προσέλκυσης Χρηματοδότησης

Τα κυριότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Τομέα Προσέλκυσης Χρηματοδότησης είναι:

  • Κεντρικό σημείο επαφής (one stop shop) των Ερευνητών με τις υπόλοιπες Διοικητικές Υπηρεσίες του ΠΚ για θέματα που αφορούν στα Ερευνητικά Προγράμματα
  • Στοχευμένη ενημέρωση σε τμήματα και σχολές – και με θεματικές ημερίδες - για ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις για έρευνα, εκπαίδευση, καινοτομία και ανάπτυξηΥποστήριξη στην ετοιμασία του Διοικητικού μέρους και στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού των προτάσεων των Ερευνητικών Προγραμμάτων
  • Υπογραφή συμβολαίων/συμφωνιών έναρξης έργουΥποστήριξη διαδικασιών συγχρηματοδότησης Ερευνητικών Προγραμμάτων. Έλεγχος και μελέτη προϋπολογισμού των προτάσεων, και καθοδήγηση εάν υπάρχει ανάγκη για υποβολή αιτήματος συγχρηματοδότησης προς την Επιτροπή Έρευνας
  • Διοικητική υποστήριξη και εκτέλεση αποφάσεων Επιτροπής Έρευνας και Επιτροπής Α. Γ ΛεβέντηΕνημέρωση/ διαχείριση/ υποστήριξη υποβολής προτάσεων και αξιολόγησης εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων
  • Συλλογή, επεξεργασία δεδομένων και αξιολόγηση του ετήσιου απολογισμού ακαδημαϊκού προσωπικού για χρήση στην κατανομή κονδυλίου για ερευνητικές δραστηριότητες και άλλες δράσεις του Πανεπιστημίου
  • Συλλογή, τήρηση και επικαιροποίηση γενικών στοιχείων και δεικτών του ΠΚ που αφορούν στην κατάρτιση ερευνητικών προτάσεων
  • Στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
  • Σημείο επαφής με Δίκτυα όπως UK Research Office (UKRO), European Association of Research Managers and Administrators (EARMA)