Αποστολή της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας είναι η έμπρακτη συνεισφορά στην προώθηση και προβολή της έρευνας και καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω προσέλκυσης εξωτερικής χρηματοδότησης, διαχείρισης ερευνητικών έργων και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι κύριες δραστηριότητες της ΥΥΕ είναι:

  • η υποστήριξη των ερευνητών για τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης έρευνας και η έμπρακτη υποστήριξη στην υποβολή προτάσεων
  • η διαχείριση ερευνητικών έργων με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωσή τους
  • η βέλτιστη κατανομή των εσωτερικών κονδυλίων έρευνας στα μέλη του Πανεπιστημίου μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης ανταγωνιστικών διαδικασιών
  • η βέλτιστη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνογνωσίας και διαχείρισης καινοτομίας