Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει όλα τα τελευταία νέα της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας.
 
Με βασικό στόχο την μεγιστοποίηση της αξίας που προσφέρεται στους Ερευνητές, η Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας φιλοδοξεί να καταστεί το one stop shop για ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης, κατάρτιση και υποβολή προτάσεων, οικονομική διαχείριση ερευνητικών έργων και εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 
Επίσης, η Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας, μέσω του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης, συντονίζει και υποστηρίζει το έργο των Επιτροπών χάραξης πολιτικής έρευνας (Επιτροπή Έρευνας, Επιτροπή Α. Γ. Λεβέντη) με παράλληλη διαχείριση όλων των προγραμμάτων εσωτερικής χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου.
 
Για καλύτερη οργάνωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, η σύνθεση της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας αποτελείται από τους πιο κάτω Τομείς:
 
 
 
Τομέας Ανάπτυξης Έρευνας
Τα κυριότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Τομέα είναι:
 • Κεντρικό σημείο επαφής (one stop shop) των Ερευνητών με τις υπόλοιπες Διοικητικές Υπηρεσίες του ΠΚ για θέματα που αφορούν στα Ερευνητικά Προγράμματα
 • Στοχευμένη ενημέρωση σε τμήματα και σχολές – και με θεματικές ημερίδες - για ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις για έρευνα, εκπαίδευση, καινοτομία και ανάπτυξη
 • Υποστήριξη στην ετοιμασία του Διοικητικού μέρους και στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού των προτάσεων των Ερευνητικών Προγραμμάτων
 • Υπογραφή συμβολαίων/συμφωνιών έναρξης έργου
 • Υποστήριξη διαδικασιών συγχρηματοδότησης Ερευνητικών Προγραμμάτων. Έλεγχος και μελέτη προϋπολογισμού των προτάσεων, και καθοδήγηση εάν υπάρχει ανάγκη για υποβολή αιτήματος συγχρηματοδότησης προς την Επιτροπή Έρευνας
 • Συλλογή, επεξεργασία δεδομένων και αξιολόγηση του ετήσιου απολογισμού ακαδημαϊκού προσωπικού για χρήση στην κατανομή κονδυλίου για ερευνητικές δραστηριότητες και άλλες δράσεις του Πανεπιστημίου
 • Συλλογή, τήρηση και επικαιροποίηση γενικών στοιχείων και δεικτών του ΠΚ που αφορούν στην κατάρτιση ερευνητικών προτάσεων
 • Στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
 • Σημείο επαφής με Δίκτυα UK Research Office (UKRO) και European Association of Research Managers and Administrators (EARMA)

Τομέας Υποστήριξης Έρευνας
Τα κυριότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Τομέα είναι:
 • Ενημέρωση για εσωτερικούς κανονισμούς και εγκυκλίους σχετικούς με την έρευνα.
 • Συνεχής κατάρτιση και μεταφορά της γνώσης αναφορικά με τα προγράμματα χρηματοδότησης (ενημέρωση για τους κανονισμούς διαχείρισης ερευνητικών)
 • Οικονομική διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων (παρακολούθηση και έγκριση δαπανών, καταχώρηση εισπράξεων κ.τ.λ)
 • Ετοιμασία Οικονομικών Απολογισμών προς τους χρηματοδότες
 • Ετοιμασία στοιχείων και συντονισμός στα πλαίσια διεξαγωγής ελέγχου από εξωτερικούς ελεγκτές
 • Ετοιμασία στατιστικών στοιχείων, μελετών, απορροφήσεων εσωτερικής χρηματοδότησης κ.τ.λ. προς αρμόδια όργανα του ΠΚ
 
Τομέας Διαχείρισης Καινοτομίας
Τα κυριότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Τομέα είναι:
 • Καταγραφή αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων/ευρεσιτεχνιών
 • Αξιολόγηση/ επιλογή ευρεσιτεχνιών για κατοχύρωση με βάση την δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης (commercialization potential), την κατάσταση και τάση της αγοράς και τις ανάγκες ανάπτυξης σε επίπεδο αγοράς
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο είδος και στον τρόπο προστασίας/κατοχύρωσης, π.χ. πατέντα, copyright, trademark κτλ
 • Γραμματεία/Υποστήριξη στην Επιτροπή Ευρεσιτεχνιών
 • Κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας σε συνεργασία με εξειδικευμένους οίκους
 • Ενημέρωση ερευνητικής κοινότητας για την πολιτική διανοητικής ιδιοκτησίας του ΠΚ και τα συνοδευτικά έντυπα και αναθεώρηση της πολιτικής εάν και όποτε χρειαστεί
 • Υποστήριξη στην αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας του ΠΚ, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του τρόπου αξιοποίησης, της εξεύρεσης συνεργατών και της σύναψης των συμβολαίων άδειας εκμετάλλευσης/χρήσης (licensing)
 • Υποστήριξη στην προώθηση συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΠΚ προς βιομηχανία/ επιχειρήσεις/ δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένης και της εξειδικευμένης/ εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας) και στην σύναψη συμβολαίων
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνολογίας/τεχνογνωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου