Εκτύπωση
 

Στρατηγική

Το Τμήμα λειτουργεί δημοφιλή προγράμματα σε τρεις διακριτούς επιστημονικούς τομείς (Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνιολογία και Δημοσιογραφία).   Στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των μεταπτυχιακών του προγραμμάτων και την προσφορά τους σε ολοένα και περισσότερους άριστους φοιτητές από την Κύπρο και το εξωτερικό, μέσω διοικητικών δομών που θα αναγνωρίζουν τη δημιουργική συνέργεια αλλά και επιστημονική διαφοροποίηση των τριών επιστημονικών τομέων και θα ενισχύουν τις προοπτικές για αξιοποίηση ερευνητικών και χρηματοδοτικών ευκαιριών.

 

Όραμα και Αποστολή

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προωθεί την έρευνα και τη γνώση στα διακριτά επιστημονικά πεδία της Πολιτικής Επιστήμης, της Κοινωνιολογίας και της Δημοσιογραφίας.  Δημοσιεύει έρευνα σε ορισμένα από τα πιο γνωστά ακαδημαϊκά περιοδικά και οίκους και στοχεύει στην ποιοτική διδασκαλία φοιτητών στην κατανόηση και ανάλυση, και στον κριτικό αναστοχασμό για σημαντικά και σύνθετα κοινωνικο-πολιτικά φαινόμενα.  Το Τμήμα εκτιμά τη δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ θεωρητικών και εμπειρικών ερευνητικών προσεγγίσεων και προωθεί, παράλληλα, διδακτικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν τις γνώσεις με τις δεξιότητες.