Το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών εφαρμόζεται με επιτυχία από το 2014-2015. Κύριοι στόχοι είναι:  
  • η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος
  • η βελτίωση της αναγνώρισης των κλάδων των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών στην κυπριακή αγορά εργασίας
  • η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προγραμμάτων σπουδών του τμήματος και η εναρμόνισή τους με αντίστοιχα προγράμματα άλλων διεθνών πανεπιστημίων

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές/ριες με την πρακτική του δημοσιογράφου, πολιτικού επιστήμονα ή κοινωνιολόγου στον χώρο εργασίας και τις διάφορες εκφάνσεις της.  Οι φοιτητές/ριες εντάσσονται σε ένα οργανισμό, εταιρία, ΜΚΟ ή άλλο θεσμό στην Κύπρο του οποίου οι δραστηριότητες παρουσιάζουν συνάφεια με τον κλάδο σπουδών τους, για περίοδο δύο μηνών, κατά το θερινό εξάμηνο. 

Με την πρακτική άσκηση, οι φοιτητές/ριες έχουν την ευκαιρία:

  • να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση του πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και ικανότητες που έχουν αποκομίσει από το πρόγραμμα σπουδών τους στον χώρο εργασίας
  • να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένα πεδία δράσης, ώστε να μπορούν να εμβαθύνουν την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση σε αυτά τα πεδία (π.χ. διπλωματική εργασία, μαθήματα εξειδίκευσης, συνέχιση σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή διδακτορικό)
  • να αναπτύξουν κριτική σκέψη γύρω από τη δράση που επιτελείται στον χώρο εργασίας και τη διασύνδεση μεταξύ θεωρίας και πράξης
  • να δημιουργήσουν ένα δίκτυο επαγγελματικών γνωριμιών, το οποίο μπορεί να συμβάλει στη μετέπειτα καριέρα τους.