Ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο και περίπλοκα αλληλοεξαρτώμενο κόσμο. Τα προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν και να επιλύσουν οι πολιτικές κοινότητες δεν είναι ποτέ απλά και μόνο «τοπικά». Ενέχουν περιφερειακή και διεθνή διάσταση, μέσω συμβάσεων, επεμβάσεων, εκφοράς λόγου και διεκδίκησης συμφερόντων. Μια ευρεία κάμα δρώντων – κρατικών και μη κρατικών, τοπικών, περιφερειακών και διεθνών – διεκδικούν λόγο και ρόλο στον καθορισμό, διαχείριση και επίλυση κρίσιμων ζητημάτων.
 
Οι συνεχείς και επανερχόμενες «κρίσεις» στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα και πέραν αυτού, έχουν αναδείξει τη σημασία της συγκριτικής ανάλυσης, της πολιτικής οικονομίας, της διπλωματίας, της περιφερειακής και διεθνούς οργάνωσης και διακυβέρνησης, αλλά και της εδραίωσης και αναβάθμισης των θεσμών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Έχουν επίσης δημιουργήσει την ανάγκη θεωρητικού αναστοχασμού και φιλοσοφικής αναζήτησης λύσεων σε σύγχρονα ζητήματα. Οι περιφερειακές και διεθνείς δικτυώσεις και συνεργασίες δημιουργούν νέα δεδομένα όσον αφορά τον καταμερισμό, την αναβάθμιση και την εξισορρόπηση της ισχύος. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να μελετηθούν διεξοδικά και να κατανοηθούν ολικά, από οποιανδήποτε προσδοκά να συμμετάσχει συνειδητά και αποτελεσματικά στον καθορισμό, θεωρητική και εμπειρική ανάλυση, πρακτική εφαρμογή και έλεγχο της πολιτικής δράσης.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι η προσφορά προηγμένης και εξειδικευμένης γνώσης στον κλάδο Πολιτικής Επιστήμης, συγκεκριμένα, και αναλόγως κατευθύνσεως, στους τομείς των Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω των πιο κάτω στοχεύσεων:

 • εξέταση και εξήγηση των διαφορετικών οπτικών, θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων των Διεθνών Σχέσεων ή/και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής.
 • εξέταση και εξήγηση των κύριων διεθνών και ευρωπαϊκών προβλημάτων, και των τρόπων επίλυσης ή διαχείρισης των επιπτώσεων τους.
 • εξέταση και εξήγηση των διαδικασιών διαμόρφωσης πολιτικής και των εργαλείων εφαρμογής της σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
 • εξέταση και εξήγηση διαχρονικών και σύγχρονων ερωτημάτων της πολιτικής θεωρίας.
 • σε βάθος εξέταση και εξήγηση ενός διεθνούς ή/και ευρωπαϊκού ή/και πολιτικού θεωρητικού ζητήματος μέσα από την εκπόνηση διατριβής.
 • σύνδεση με σχετικούς επαγγελματικούς φορείς και την αγορά εργασίας, μέσα από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (προαιρετικό).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μάστερ οι φοιτήτριες/τές θα κατέχουν:

 • εξειδικευμένη γνώση και κατανόηση των βασικών θεωριών, θεματικών και πρακτικών των Διεθνών Σχέσεων ή/και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής.
 • εξειδικευμένη γνώση και κατανόηση της δομής, δρώντων, διαδικασιών, κανόνων και θεσμών του σύγχρονου διεθνούς συστήματος.
 • εξειδικευμένη γνώση και κατανόηση της δομής, δρώντων, διαδικασιών, κανόνων και θεσμών του σύγχρονου ευρωπαϊκού συστήματος.
 • εξειδικευμένη γνώση και κατανόηση των βασικών σύγχρονων πολιτικών θεωριών και ερμηνευτικών προσεγγίσεων.
 • εξειδικευμένη γνώση και κατανόηση μεθόδων έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες.
 • δεξιότητα διασύνδεσης πολιτικών θεωριών και ερμηνευτικών προσεγγίσεων με σύγχρονα πολιτικά ζητήματα.
 • δεξιότητα στον καθορισμό κριτικών ερωτημάτων, καθώς και στην ανάλυση και αξιολόγηση διεθνών και ευρωπαϊκών προβλημάτων.
 • δεξιότητα στην εκπόνηση και παρουσίαση ανεξάρτητης και εκτενούς ερευνητικής εργασίας-διατριβής.
 • επαγγελματική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία (προαιρετικό).