Εκτύπωση
 
Ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο και περίπλοκα αλληλοεξαρτώμενο κόσμο. Τα προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν και να επιλύσουν οι πολιτικές κοινότητες δεν είναι ποτέ απλά και μόνο «τοπικά». Ενέχουν περιφερειακή και διεθνή διάσταση, μέσω συμβάσεων, επεμβάσεων, εκφοράς λόγου και διεκδίκησης συμφερόντων. Μια ευρεία κάμα δρώντων – κρατικών και μη κρατικών, τοπικών, περιφερειακών και διεθνών – διεκδικούν λόγο και ρόλο στον καθορισμό, διαχείριση και επίλυση κρίσιμων ζητημάτων.
 
Οι συνεχείς και επανερχόμενες «κρίσεις» στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα και πέραν αυτού, έχουν αναδείξει τη σημασία της συγκριτικής ανάλυσης, της πολιτικής οικονομίας, της διπλωματίας, της περιφερειακής και διεθνούς οργάνωσης και διακυβέρνησης, αλλά και της εδραίωσης και αναβάθμισης των θεσμών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Έχουν επίσης δημιουργήσει την ανάγκη θεωρητικού αναστοχασμού και φιλοσοφικής αναζήτησης λύσεων σε σύγχρονα ζητήματα. Οι περιφερειακές και διεθνείς δικτυώσεις και συνεργασίες δημιουργούν νέα δεδομένα όσον αφορά τον καταμερισμό, την αναβάθμιση και την εξισορρόπηση της ισχύος. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να μελετηθούν διεξοδικά και να κατανοηθούν ολικά, από οποιανδήποτε προσδοκά να συμμετάσχει συνειδητά και αποτελεσματικά στον καθορισμό, θεωρητική και εμπειρική ανάλυση, πρακτική εφαρμογή και έλεγχο της πολιτικής δράσης.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι η προσφορά προηγμένης και εξειδικευμένης γνώσης στον κλάδο Πολιτικής Επιστήμης, συγκεκριμένα, και αναλόγως κατευθύνσεως, στους τομείς των Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω των πιο κάτω στοχεύσεων:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μάστερ οι φοιτήτριες/τές θα κατέχουν: