Κριτήρια Εισδοχής

(1) Υποψήφιοι για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πρέπει να είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων, στην Πολιτική Επιστήμη ή σε συναφή θέματα.

(2) Κατά κανόνα, οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελλαδικών πανεπιστημίων πρέπει να έχουν γενικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7.0 και άνω. Αντίστοιχος βαθμός απαιτείται και από υποψηφίους άλλων πανεπιστημίων.

(3) Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, ενώ η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας και άλλων ακαδημαϊκών εργασιών μπορεί να γίνει και στην αγγλική ή και σε άλλη γλώσσα, όπου είναι δυνατό, μετά από συνεννόηση με την επιβλέπουσα καθηγήτρια/επιβλέποντα καθηγητή και τη συντονίστρια/συντονιστή του Μεταπτυχιακού.

(4) Υποχρεωτική προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ γνώση μιας δεύτερης γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.

(5) Η τελική απόφαση για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα λαμβάνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Επιτροπή κρίνει αν οι υποψήφιοι χρειάζεται να κληθούν σε συνέντευξη ή/και σε γραπτή εξέταση, έστω και αν πληρούν όλα τα κριτήρια εισαγωγής.

(6) Αριθμός εισακτέων για το Μάστερ ανά έτος 20 (10 σε κάθε κατεύθυνση)

Υποβολή Αίτησης
Για εισαγωγή στο Πρόγραμμα οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Online Application System του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
  1. Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή βεβαίωση ότι επίκειται η κτήση του πτυχίου
  2. Αναλυτική βαθμολογία
  3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  4. Αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, και τυχόν γνώσης άλλων γλωσσών, αλλά και της ελληνικής για απόφοιτους μη ελληνικών πανεπιστημίων.
  5. Δύο συστατικές επιστολές (τουλάχιστον μια από ακαδημαϊκό).
  6. Σύντομη έκθεση, μέχρι δύο σελίδες των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων της υποψήφιας /υποψηφίου.