Δομή Προγράμματος
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελείται από δύο συστατικά στοιχεία:
 1.  Μαθήματα  
 2.  Διπλωματική Εργασία

Επιπλέον το μεταπτυχιακό προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου είναι απαραίτητη η επιτυχής συμπλήρωση και των δύο βασικών στοιχείων του προγράμματος. Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική. Με την αίτηση και εισδοχή τους στο Μάστερ οι φοιτήτριες/φοιτητές επιλέγουν και κατεύθυνση εξειδίκευσης στις Διεθνείς Σχέσεις ή στην Ευρωπαϊκή Πολιτική.

Οι 60 πιστωτικές μονάδες μοιράζονται εξίσου στα οκτώ Μαθήματα του προγράμματος (7.5 πιστωτικών μονάδων το καθένα).

Οι 30 πιστωτικές μονάδες δίνονται για την αποπεράτωση Διπλωματικής Εργασίας στην κατεύθυνση εξειδίκευσης.

10 πρόσθετες πιστωτικές μονάδες δίνονται σε όσους/ες συμμετέχουν στο προαιρετικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΚΠΕ 502) που καταρτίστηκε, συντονίζεται και επιβλέπεται από το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Επιπρόσθετα, παρατίθενται ενδεικτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ανά Εξάμηνο, οι Κανόνες Φοίτησης και οι Απαιτήσεις Φοίτησης.

(A) Μαθήματα (60 ECTS)
Το πρόγραμμα οργανώνεται σε κύκλους/δέσμες μαθημάτων. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει οκτώ μαθήματα. Τα τρία θα είναι υποχρεωτικά και για τις δύο κατευθύνσεις, τρία θα είναι υποχρεωτικά ως μαθήματα εξειδίκευσης, ενώ τα υπόλοιπα δύο μαθήματα επιλέγονται από μαθήματα επιλογής (από την άλλη δέσμη κατεύθυνσης στο ΜΑ ή/και από τα μαθήματα που αφορούν Ειδικά Θέματα). Οι δέσμες μαθημάτων που θα προσφερθούν είναι ως ακολούθως (τo κάθε μάθημα πιστώνεται με 7.5 ECTS, ακριβώς όπως και τα άλλα μεταπτυχιακά μαθήματα στο ΚΠΕ).

     (1) Βασικά Μαθήματα

[και τα τρία είναι υποχρεωτικά και για τις δύο κατευθύνσεις]

 • ΚΠΕ 540 Διεθνής Πολιτική Θεωρία
 • ΚΠΕ 541 Περιφερειακή και Παγκόσμια Διακυβέρνηση
 • ΚΠΕ 500 Μέθοδοι Έρευνας

     (2) Μαθήματα Εξειδίκευσης

(2.1) Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και Επιλογής για την Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική

 • ΚΠΕ 640 Διεθνής Πολιτική Οικονομία
 • ΚΠΕ 641 Διπλωματία
 • ΚΠΕ 642 Διεθνές Δίκαιο

(2.2) Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική και Επιλογής για την Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

 • ΚΠΕ 643 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πολιτική
 • ΚΠΕ 644 Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
 • ΚΠΕ 645 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Διεθνής Δρών

     (3) Μαθήματα Επιλογής

(επιλογή μέχρι δύο μαθημάτων από τα μη υποχρεωτικά της κάθε κατεύθυνσης στο 2.1 ή 2.2 και/ή από τα πιο κάτω)

 • ΚΠΕ 513 Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων
 • ΚΠΕ 515 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής
(Β) Διπλωματική Εργασία (στην κατεύθυνση εξειδίκευσης) (30 ECTS)
Η διπλωματική εργασία είναι έκτασης 15.000 λέξεων συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας. Για τη διπλωματική εργασία οι φοιτητές/τριες ξεκινούν να προετοιμάζονται από το 3ο εξάμηνο και την ολοκληρώνουν το 4ο εξάμηνο.
 
(Γ) Προαιρετικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΚΠΕ 502) (10 ECTS)
Οι φοιτητές/τριες έχουν την επιλογή να ενταχθούν σε κάποιο χώρο εργασίας, οργανισμό, ΜΚΟ ή άλλο θεσμό στην Κύπρο σχετικό με τις πολιτικές επιστήμες, για μια περίοδο δύο μηνών. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές/τριες θα αξιολογούνται από τον οργανισμό υποδοχής, καθώς και από την Συντονίστρια Πρακτικής Άσκησης στη βάση σύντομης Έκθεσης Δραστηριότητας.

 Σύνολο: 90 ECTS (χωρίς την προαιρετική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης).

100 ECTS (με την προαιρετική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης)

Προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών ανά Εξάμηνο
 
1ο Εξάμηνο: 3 Μαθήματα (22.5 ECTS)
Διεθνής Πολιτική Θεωρία
Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Διεθνές Δίκαιο
Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πολιτική [ή άλλο μάθημα επιλογής για την κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική]
 

 

 

 

2ο Εξάμηνο: 3 Μαθήματα (22.5 ECTS)
Περιφερειακή και Παγκόσμια Διακυβέρνηση
Διπλωματία
Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Διεθνής Δρών [ή άλλο μάθημα επιλογής για την κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις]

Θερινό Εξάμηνο:Προαιρετικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (10 ECTS) 

3ο Εξάμηνο: 2 Μαθήματα (15 ECTS)
Μέθοδοι Έρευνας
Μάθημα Επιλογής
 
4ο Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
 
Κανόνες Φοίτησης
Οι μεταπτυχιακές σπουδές ρυθμίζονται από τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Απαιτήσεις Φοίτησης
Ο νεοεισερχόμενος φοιτητής δικαιούται να φοιτά πλήρη ή μερική φοίτηση. Η διάρκεια σπουδών βάσει του κανονισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι μέχρι 8 εξάμηνα.
 
Απαιτείται επιτυχής συμπλήρωση 90 ECTS.
Αυτές κατανέμονται ως εξής:
 1. Μαθήματα: 60
 2. Διπλωματική Εργασία: 30

Οι φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να πιστωθούν 10 πρόσθετες μονάδες (ECTS) με επιτυχή συμμετοχή στο προαιρετικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΚΠΕ 502).  Οι πρόσθετες μονάδες αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία των φοιτητών αλλά δεν είναι απαραίτητες για επιτυχή συμπλήρωση των απαιτήσεων του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι φοιτητές/τριες θα λαμβάνουν είτε ΜΑ Πολιτικής Επιστήμης (Διεθνείς Σχέσεις) είτε ΜΑ Πολιτικής Επιστήμης (Ευρωπαϊκή Πολιτική).

Επιστροφή