Εκτύπωση
ΚΠΕ 500 Μέθοδοι Έρευνας
Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη διαδικασία ανάπτυξης ερευνών ακολουθώντας επιστημονικές διαδικασίες και προσεγγίσεις. Το μάθημα θα περιλαμβάνει: Τρόπους επιλογής ερευνητικών προβλημάτων, σημασία ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, ανάπτυξη θεωρητικών πλαισίων έρευνας, είδη μεταβλητών, ερευνητικά ερωτήματα, υποθέσεις έρευνας, ανάπτυξη ερωτηματολογίων και άλλων μέτρων μέτρησης, εγκυρότητα και αξιοπιστία των μέτρων μέτρησης, εσωτερική εγκυρότητα, κανόνες δεοντολογίας έρευνας, είδη δειγματοληψίας, μέθοδοι συλλογής δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία αποτελεσμάτων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, είδη ερευνών, συγγραφή επιστημονικής ερευνητικής μελέτης.
 
ΚΠΕ 540 Διεθνής Πολιτική Θεωρία
Το μάθημα αυτό πραγματεύεται την εξέλιξη και εφαρμογή της διεθνολογικής σκέψης όπως αυτή αναδύεται από την μελέτη της κλασσικής και μοντέρνας πολιτικής θεωρίας. Γίνεται μια ιστορική και φιλοσοφική ανασκόπηση βασικών εννοιών και του τρόπου που χρησιμοποιούνται στη διεθνή πολιτική, δηλαδή μελετάται ενδελεχώς η αποδοχή, ερμηνευτική διαμάχη, αλληλεξάρτηση και ρητορική, δόκιμη ή αδόκιμη, χρήση τους από διαφορετικούς πολιτικούς δρώντες της παγκόσμιας κοινωνίας. Συγκεκριμένα εξετάζονται έννοιες όπως η κυριαρχία, κυβερνητικότητα, εξουσία, ισχύς, βία, ειρήνη, ασφάλεια, πολιτισμός, ανάπτυξη, τάξη, κοινότητα, αυτοδιάθεση, νομιμοποίηση, φιλία, εχθρότητα, συνύπαρξη, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, ολοκλήρωση, κτλ...
 
ΚΠΕ 541 Περιφερειακή και Παγκόσμια Διακυβέρνηση
Η δημιουργία διεθνών οργανισμών και θεσμών παγκόσμιας διακυβέρνησης αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές τάσεις της μεταπολεμικής περιόδου, καθώς σήμερα υπάρχουν στον κόσμο πέραν των 5,000 διεθνών οργανισμών. Το μάθημα εξετάζει τις θεωρίες και πρακτικές διακυβέρνησης τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξετάζει τους λόγους δημιουργίας διεθνών οργανισμών, τη διαχρονική εξέλιξή τους και τις προοπτικές αλλά και τάσεις που υπάρχουν. Αναλύει επίσης προβλήματα και τις παθογένειες διεθνών οργανισμών και νομικών καθεστώτων και ασχολείται με οργανισμούς παγκόσμιας και περιφερειακής εμβέλειας τόσο γενικής όσο και ειδικής φύσης. Συγκεκριμένα το μάθημα θα ασχοληθεί με παγκόσμιους κυβερνητικούς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, Παγκόσμια Τράπεζα, ΠΟΕ, ΔΝΤ, κτλ. και περιφερειακούς οργανισμούς όπως η ΕΕ, ΑΣΕΑΝ, Αφρικανική Ένωση, Mercosur κτλ. Θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με θέματα όπως η διεθνής γραφειοκρατία, δημοκρατικότητα, επεμβατισμός και κινητοποιήσεις αντίστασης.
 
ΚΠΕ 640 Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Στο μάθημα εξετάζονται οι διεθνείς σχέσεις υπό το πρίσμα των οικονομικών συναλλαγών ανάμεσα σε κράτη, ανάμεσα στους βασικούς πόλους της παγκόσμιας οικονομίας και ανάμεσα σε κατηγορίες κρατών άνισης οικονομικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σύγχρονες τάσεις οικονομικής αλληλοδιείσδυσης, αλληλεξάρτησης και κυριαρχίας ανάμεσα στις «εθνικές» οικονομίες , καθώς και στους κύριους διεθνείς οργανισμούς ( όπως π.χ. ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) που επιδρούν καθοριστικά στο θεσμικό πλαίσιο ή/και στη διαχείριση κρίσεων της «παγκοσμιοποιημένης» οικονομίας.
 
ΚΠΕ 641 Διπλωματία
Το μάθημα αυτό εξετάζει τη διπλωματική θεωρία και πρακτική, από την οπτική των διακρατικών σχέσεων αλλά και πέραν αυτών. Συγκεκριμένα πραγματεύεται την εξέλιξη της διπλωματικής σκέψης, διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της διπλωματίας, τους παραδοσιακούς και τους αναδυόμενους δρώντες, και τις νέες δομές και διαδικασίες της διπλωματικής πρακτικής. Εξετάζει το εύρος των διπλωματικών σχέσεων, το διπλωματικό δίκαιο, τα είδη των διπλωματικών αποστολών, την «παραδιπλωματία», τη διπλωματική επικοινωνία, τη δημόσια διπλωματία, τη διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση. Εξετάζει επίσης περιπτωσιολογίες όπως την εξαναγκαστική διπλωματία, τη διαχείριση κρίσεων και τη διπλωματία διασημοτήτων.
 
ΚΠΕ 642 Διεθνές Δίκαιο
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει σε βάθος της βασικές έννοιες και αρχές του διεθνούς δικαίου, καθώς και του μηχανισμούς παραγωγής και εφαρμογής του. Θα δοθεί έμφαση στις κριτικές θεωρήσεις του διεθνούς δικαίου, σε ειδικά θέματα που σχετίζονται με τα υποκείμενα του (αναγνώριση κρατών, εξουσίες διεθνών οργανισμών, ευθύνη ατόμων, κλπ.) και τις πηγές του (συμβατικό δίκαιο, εθιμικό δίκαιο, κλπ.). Θα εξεταστούν θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου, όπως η χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις, αλλά και συγκεκριμένοι κλάδοι όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δίκαιο της θάλασσας.
 
ΚΠΕ 643 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πολιτική
Η Ευρώπη αποτελείται από κράτη με πολύ διαφορετικά πολιτικά συστήματα, κοινωνικές δομές και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Το μάθημα εξετάζει τα πολιτικά συστήματα ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών, και αναδεικνύει τα ζητήματα που αναφύονται από την ετερογένεια των ευρωπαϊκών κρατών και από την ανάγκη διαμόρφωσης και εφαρμογής διαφορετικών ή/και κοινών πολιτικών. Πραγματεύεται σε συγκριτική βάση τις πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών, και εξετάζει πως οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων χωρών έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών θεσμών. Μέσω της ανάλυσης συγκεκριμένων πολιτικών, εξετάζει, από την άλλη, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει τη διαμόρφωση θεσμών και πρακτικών σε διάφορες χώρες μέλη.
 
ΚΠΕ 644 Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Στο μάθημα εξετάζεται η διαδικασία της ευρωπαϊκής συγκρότησης ως ένα σύνθετο, δυναμικό σύστημα με δύο κύριες αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες ή πτυχές, την οικονομική και την πολιτική, οι οποίες εξελίσσονται κατά τις τελευταίες δεκαετίες με διαφορετικούς ρυθμούς, προκαλώντας έτσι ανισορροπίες, προβλήματα, υποβόσκουσες και ανοιχτές κρίσεις στο θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον προβληματισμό σχετικά με τη βιωσιμότητα μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης διαιωνιζόμενων άνισων επίπεδων οικονομικής ανάπτυξης, πολλαπλών ταχυτήτων και μεταβλητής γεωγραφίας.
 
ΚΠΕ 645 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Διεθνής Δρών
Το μάθημα εξετάζει και αναλύει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο μέσα από τη διαχρονική εξέλιξη του πλέγματος των εξωτερικών σχέσεων και πολιτικών της: Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, Εμπορική Πολιτική, Πολιτική Ανάπτυξης, Πολιτική Γειτνίασης, ζητήματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εκδημοκρατισμού, ρόλος της ευρωπαϊκής διπλωματίας στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων, κτλ. Η ΕΕ αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό, μη κλασσικό δρώντα στη διεθνή σκηνή, με εξουσίες που είναι σαφώς μεγαλύτερες από αυτές των κλασσικών διεθνών οργανισμών και λιγότερες από αυτές των κρατών. Πως η ΕΕ συμμετέχει στους διεθνείς οργανισμούς; Πως γίνεται αυτό στους διάφορους τομείς πολιτικής ανάλογα με το βαθμό ενοποίησης των αρμοδιοτήτων της; Τι αλλάζει με τη συμμετοχή της; Τι αλλάζει με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης; Πως επηρεάζεται ο ρόλος της και η συνοχή της πολιτικής της από τις εγγενώς διαφορετικές προσεγγίσεις ή τις εξωτερικές πολιτικές των κρατών μελών της; Τα ερωτήματα αυτά επιδέχονται πολλαπλές απαντήσεις. Το μάθημα στοχεύει στο να προσφέρει στις φοιτήτριες/ στους φοιτητές ένα γόνιμο πλαίσιο συζήτησης των φαινομένων που πλαισιώνουν το πλέγμα των εξωτερικών σχέσεων και πολιτικών της ΕΕ στη βάση της πλούσιας θεωρητικής συζήτησης που έχει αναπτυχθεί.