Η κατάρτιση που θα αποκτηθεί από το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητες εργασίας σε διεθνείς και εθνικούς, κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς, οργανισμούς, διπλωματικές υπηρεσίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εταιρείες παροχής συμβουλών, ερευνητικά κέντρα, κλπ., αλλά και προετοιμασία για διδακτορική έρευνα.