Εκτύπωση
Οι φοιτητές/τριες έχουν την επιλογή να ενταχθούν σε κάποιο χώρο εργασίας, οργανισμό, ΜΚΟ ή άλλο θεσμό στην Κύπρο σχετικό με τις πολιτικές επιστήμες, για μια περίοδο δύο μηνών. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές/τριες θα αξιολογούνται από τον οργανισμό υποδοχής, καθώς και από την Συντονίστρια Πρακτικής Άσκησης στη βάση σύντομης Έκθεσης Δραστηριότητας. Το Τμήμα έχει ήδη υπογράψει ή βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής Μνημονίων Συναντίληψης με σημαντικούς οργανισμούς, όπως τα Υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας και Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, την Επίτροπο Διοικήσεως, το Σπίτι της Συνεργασίας (H4C), το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το NGO-SupportCentre και την Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ).