Σκοπός του προγράμματος σπουδών
 
Σκοπός του προγράμματος Κοινωνιολογίας είναι η προετοιμασία κριτικά σκεπτόμενων κοινωνικών επιστημόνων οι οποιοι/ες να είναι σε θέση να κατανοούν την πολυδιάστατη φύση των κοινωνικών αλλαγών, προκλήσεων και προβλημάτων εντάσσοντάς τα στα ανάλογα θεωρητικά και εμπειρικά αναλυτικά πλαίσια. Οι φοιτητές/ριες αποκτούν τα εφόδια για συστηματική μελέτη της σύγχρονης κοινωνίας και των κοινωνικών μετασχηματισμών που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η μελέτη της κυπριακής κοινωνίας και των αλλαγών της.
 
Το πρόγραμμα συνδυάζει μια ισχυρή γνωστική βάση στην επιστήμη της κοινωνιολογίας μέσα από θεωρητικά μαθήματα γενικής κοινωνιολογίας και κατάρτισης στη μεθοδολογία έρευνας, με τη διεπιστημονική διερεύνηση και την καλλιέργεια εγκάρσιων δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές/τριες μπορούν να διαμορφώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στη βάση των εξατομικευμένων τους ενδιαφερόντων, μέσα από την επιλογή μαθημάτων εξειδίκευσης που άπτονται σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων (νεανική ανεργία και νέες μορφές εργασίας, ανισότητα φύλου, ταυτότητα και ετερότητα, μετανάστευση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, μετασχηματισμοί οικογενειακών δομών, παγκοσμιοποίηση, τεχνολογική ανάπτυξη κλπ.), της δυνατότητας ερευνητικής εμβάθυνσής τους με την επιλογή διπλωματικής εργασίας, και της δυνατότητας επιλογής πρακτικής άσκησης.
 
Πέραν της κεντρικής επιδίωξης που είναι η δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων και ενεργών πολιτών, το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές/τριες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία και πολλούς συναφείς κλάδους (π.χ. Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα, Σπουδές Φύλου, Κοινωνική Πολιτική, Διαπολιτισμικές Σχέσεις, Σπουδές Επικοινωνίας, Διαφήμισης και Μάρκετινγκ, Πολιτισμικές Σπουδές, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Σπουδές στην Αστική Ανάπτυξη/Αειφόρο Ανάπτυξη, Εκπαιδευτική Πολιτική) και για εργασία σε διάφορα πεδία στην Κύπρο ή το εξωτερικό που απαιτούν εξειδικευμενα προσόντα κοινωνικής εμπειρογνωμοσύνης (social expertise).
 
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
 
Με το πέρας των σπουδών τους, οι φοιτητές/ριες Κοινωνιολογίας θα πρέπει:
  • να έχουν αποκτήσει μια ολιστική θεωρητική κατανόηση του κλάδου της Κοινωνιολογίας, κριτική θεώρηση του επιστημονικού κλάδου, των δυνατοτήτων του και ορίων του, καθώς και βασικές γνώσεις για τους σημαντικότερους συναφείς συμπληρωματικούς κλάδους (Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνική Ανθρωπολογία)
  • να έχουν καλλιεργήσει την ικανότητα αναδιαμόρφωσης ενός κοινωνικού ερωτήματος με όρους Κοινωνιολογίας και τη δυνατότητα απάντησης του με την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων (μεθοδολογία, βιβλιογραφική ανασκόπηση, ανάλυση, κλπ.)
  • να έχουν καλλιεργήσει μεθοδολογικές ικανότητες και δεξιότητες υψηλής ειδίκευσης στις κοινωνικές επιστήμες, παραγωγής πρωτογενών δεδομένων και ανάλυσης δευτερογενών δεδομένων, μέσω των μαθημάτων μεθοδολογίας έρευνας, ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης
  • να έχουν αποκτήσει εξειδίκευση μέσα από θεωρητική και εμπειρική εμβάθυνση σε σειρά από σύγχρονα θέματα που απασχολούν την Κοινωνιολογία όπως Κοινωνική Τάξη, Εθνότητα, Φύλο, Θρησκεία, Οικονομία, Πολιτική, Μετανάστευση, Παγκοσμιοποίηση κλπ.
  • να έχουν αναπτύξει ικανότητες και γενικές δεξιότητες (ανάλυσης, σύνθεσης, κριτικής σκέψης, αναζήτησης και συλλογής δεδομένων, επικοινωνίας, συγγραφής, γραπτής και προφορικής παρουσίασης αποτελεσμάτων έρευνας, χρήσης εργαλείων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνεργασίας, κτλ.) μέσα από τις συμμετοχικές μεθόδους που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα δίνοντας έμφαση στην ερευνητική δραστηριότητα των φοιτητών/ριών μέσα από ομαδικές εργασίες
  • να μπορούν να αντιληφθούν τη δυνητική συμβολή τους ως κοινωνικοί επιστήμονες σε διάφορους χώρους εργασίας που αφορούν στην κοινωνική έρευνα, την παραγωγή και ανάλυση κοινωνικών δεδομένων, τον σχεδιασμό και αξιολόγηση κοινωνικής πολιτικής, την υλοποίηση πολιτικών που σχετίζονται με το κράτος πρόνοιας και τα κοινωνικά δικαιώματα, τη συμβουλευτική για προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης, κοινωνικής παρέμβασης και διαχείρισης κοινωνικών προβλημάτων σε διάφορους χώρους, την επικοινωνία και πληροφόρηση.