ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

130

Μαθήματα Επιλογής:

(α) Ειδικότητας

(β) Γενικής Εκπαίδευσης / Ελεύθερης Επιλογής

48

38

Πτυχιακή / Μεταπτυχιακή Εργασία

12

Πρακτική Άσκηση

12

Σύνολο ECTS

240

 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜAΘHΜATA KOPΜOY

18 μαθήματα χ 6 ects + 2 μαθήματα χ 7 ects + 1 μάθημα χ 8 ects =ΣΥΝΟΛΟ 130 ects

 1. ΚΠΕ 101 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
 2. ΚΠΕ 102 Κλασσικές Κοινωνιολογικές Θεωρίες
 3. ΚΠΕ 105 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
 4. ΚΠΕ 146 Εισαγωγή στην Ποιοτική Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών (7 ECTS)
 5. ΚΠΕ 147 Εισαγωγή στην Ποσοτική Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών (7 ECTS)
 6. ΚΠΕ 151 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
 7. ΚΠΕ 211 Σύγχρονες Κοινωνιολογικές Θεωρίες
 8. ΚΠΕ 212 Ιστορία της Κοινωνιολογίας
 9. ΚΠΕ 221 Κοινωνική Απόκλιση
 10. ΚΠΕ 231 Κοινωνική Στρωμάτωση
 11. ΚΠΕ 241 Κυπριακή Κοινωνία
 12. ΚΠΕ 243 Σύγχρονα Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής
 13. ΚΠΕ 247 Ποσοτικά Μοντέλα στην Κοινωνιολογική Έρευνα
 14. ΚΠΕ 269 Βασικές Αρχές της Πολιτικής Οικονομίας (8 ECTS)
 15. ΚΠΕ 301 Πολιτιστική Κοινωνιολογία
 16. ΚΠΕ 302 Οικονομική Κοινωνιολογία
 17. ΚΠΕ 314 Πολιτική Κοινωνιολογία
 18. ΚΠΕ 327 Σύγχρονες Τάσεις στην Κοινωνική Θεωρία
 19. ΚΠΕ 333 Κοινωνιολογία της Θρησκείας
 20. ΚΠΕ 348 Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες
 21. ΚΠΕ 401 Παγκόσμια Κοινωνία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

3 μαθήματα x 5 ects + 1 μάθημα x 6 ects =ΣΥΝΟΛΟ 21 ects

 1. Ξένη Γλώσσα Ι (5 ects)
 2. Ξένη Γλώσσα ΙΙ (5 ects)
 3. Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ (5 ects)
 4. ΕΠΛ 001 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (6 ects)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

12 μαθήματα x 6 ects = ΣΥΝΟΛΟ 72 ects

ή

10 μαθήματα x 6 ects = 60 ects + Διπλωματική Εργ. Ι & II 12 ects (ΚΠΕ 448-449) = ΣΥΝΟΛΟ 72 ects

ή

10 μαθήματα x 6 ects = 60 ects + Πρακτική Άσκηση 12 ects (ΚΠΕ 450)

= ΣΥΝΟΛΟ 72 ects

ή

8 μαθήματα x 6 ects = 48 ects + Διπλωματική Εργ. I & II 12 ects (ΚΠΕ 448- ΚΠΕ 449) + Πρακτική Άσκηση 12 ects  (ΚΠΕ 450) = ΣΥΝΟΛΟ 72 ects

 1. ΚΠΕ 213 Νεολαία και Κοινωνία
 2. ΚΠΕ 215 Εθελοντισμός: Θεωρία και Πρακτική (3 ECTS)
 3. ΚΠΕ 244 Κοινωνική Θεωρία και Ιδιότητα του Πολίτη
 4. ΚΠΕ 245 Κοινωνιολογία του Φύλου
 5. ΚΠΕ 246 Κριτική Θεωρία
 6. ΚΠΕ 300 Ανώτατη Εκπαίδευση, Πολιτική και Κοινωνία
 7. ΚΠΕ 303 Νεοτερικότητα και Μετανεοτερικότητα
 8. ΚΠΕ 304 Κοινωνιολογία των ΜΜΕ
 9. ΚΠΕ 305 Κοινωνιολογία του Τουρισμού
 10. ΚΠΕ 306 Κοινωνικά Κινήματα
 11. ΚΠΕ 307 Κοινωνιολογία της Οικογένειας
 12. ΚΠΕ 311 Κοινωνιολογία των Μειονοτικών Ομάδων
 13. ΚΠΕ 315 Εθνογραφία και Ανθρωπολογική Θεωρία
 14. ΚΠΕ 317 Ταυτότητα και Διαφορετικότητα
 15. ΚΠΕ 319 Ανθρωπολογία της Θρησκείας
 16. ΚΠΕ 320 Εθνότητα και Εθνικισμός
 17. ΚΠΕ 322 Πολιτική Ανθρωπολογία
 18. ΚΠΕ 324 Διεθνικότητα και Διεθνείς Μεταναστεύσεις
 19. ΚΠΕ 325 Κοινωνιολογία του Δικαίου
 20. ΚΠΕ 326 Κοινωνιολογία της Υγείας
 21. ΚΠΕ 328 Αστικοποίηση
 22. ΚΠΕ 329 Κοινωνιολογία της Τεχνολογίας
 23. ΚΠΕ 330 Κοινωνιολογία της Γνώσης
 24. ΚΠΕ 331 Κοινωνιολογία της Εργασίας
 25. ΚΠΕ 332 Κοινωνικά Προβλήματα
 26. ΚΠΕ 336 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
 27. ΚΠΕ 337 Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος
 28. ΚΠΕ 340 Κοινωνική Θεωρία και Κινηματογράφος
 29. ΚΠΕ 347 Μύθοι, Παρανοήσεις και Κατάχρηση της έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες
 30. ΚΠΕ 349 Εφαρμοσμένη Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες
 31. ΚΠΕ 402 Αλήθεια, Μνήμη και Συμφιλίωση: Συγκριτικές Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις
 32. ΚΠΕ 403 Ιστορική Κοινωνιολογία
 33. ΚΠΕ 405 Σύγχρονα Θέματα Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Θεωρίας Ι
 34. ΚΠΕ 406 Σύγχρονα Θέματα Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Θεωρίας ΙΙ
 35. ΚΠΕ 419 Η Εικόνα στη Σύγχρονη Κοινωνία
 36. ΚΠΕ 422 Κοινωνική Παρέμβαση και Αλλαγή
 37. ΚΠΕ 448 Διπλωματική Εργασία Κοινωνιολογίας Ι*
 38. ΚΠΕ 449 Διπλωματική Εργασία Κοινωνιολογίας ΙΙ*
 39. ΚΠΕ 450 Πρακτική Άσκηση (12 ects)**

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠIΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

 1. Αριθμός μαθημάτων αξίας τουλάχιστον 11 ects από άλλα Τμήματα
 2. Μάθημα από Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης 6 ects
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
 

Κατανομή κατά εξάμηνο με Διπλωματική Εργασία

ΣΥΝΟΛΟ 240 πιστωτικές μονάδες

1ο  ΕΤΟΣ

            1o Εξάμηνο (29 πμ)

2o Εξάμηνο (30 πμ)

ΚΠΕ 101 Εισαγωγή στη Κoιvωvιoλoγία

ΚΠΕ 102  Κλασικές Κoιvωvιoλoγικές Θεωρίες

KΠE 105  Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ξένη Γλώσσα I (5 πμ) 

ΕΠΛ 001  Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (6 πμ) 

ΨΥΧ 102 Εισαγωγή στη Κοινωνική Ψυχολογία (5 πμ)

ΚΠΕ 146  Εισαγωγή στην Ποιοτική Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών  (7 πμ) 

ΚΠΕ 147  Εισαγωγή στην Ποσοτική Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών (7 πμ)

ΚΠΕ 211  Σύγχρονες Κoιvωvιoλoγικές Θεωρίες

Ξένη Γλώσσα II (5 πμ) 

2ο ΕΤΟΣ

            3o Εξάμηνο (29 πμ)

            4o Εξάμηνο (32 πμ)

Ξένη Γλώσσα III (5 πμ) 

ΚΠΕ 212  Ιστορία της Κoιvωvιoλoγίας

ΚΠΕ 221  Κοινωνική Απόκλιση

ΚΠΕ 231  Κοινωνική Στρωμάτωση

ΚΠΕ 247 Ποσοτικά Μοντέλα στην Κοινωνιολογική Έρευνα

ΚΠΕ 241  Κυπριακή Κοινωνία

ΚΠΕ 269  Βασικές Αρχές της Πολιτικής Οικονομίας (8 πμ) 

KΠE 301 Πολιτιστική Κοινωνιολογία

ΚΠΕ 302  Οικονομική Κοινωνιολογία

KΠE 303 Nεοτερικότητα και Μετανεοτερικότητα 

 3ο ETOΣ

            5o Εξάμηνο (30 πμ)

6o Εξάμηνο  (30 πμ)

KΠE 306 Κοινωνικά Kινήματα

ΚΠΕ 314 Πολιτική Κοινωνιολογία

 ΚΠΕ 333  Κοινωνιολογία της Θρησκείας

KΠE 327 Σύγχρονες Τάσεις  στην Κοινωνική Θεωρία

1 Μάθημα Υποστήριξης και Εξειδίκευσης

ΚΠΕ 401 Παγκόσμια Κοινωνία

1 Μάθημα Επιλογής από άλλους Τομείς

3 Μαθήματα Υποστήριξης και Εξειδίκευσης

4ο ΕΤΟΣ

            7o Εξάμηνο (30 πμ)

            8o Εξάμηνο (30 πμ)

ΚΠΕ 448  Διπλωματική Εργασία Κoιvωvιoλoγίας I (6πμ) 

2 Μαθήματα Επιλογής από άλλους Τομείς

2 Μαθήματα Υποστήριξης και Εξειδίκευσης

ΚΠΕ 449  Διπλωματική Εργασία Κoιvωvιoλoγίας II (6πμ) 

1 Μάθημα  Επιλογής από άλλους Τομείς

3 Μαθήματα Υποστήριξης και Εξειδίκευσης

 

Κατανομή κατά εξάμηνο χωρίς Διπλωματική Εργασία

ΣΥΝΟΛΟ 240 πιστωτικές μονάδες

1ο  ΕΤΟΣ

            1o Εξάμηνο (29 πμ)

2o Εξάμηνο (30 πμ)

ΚΠΕ 101 Εισαγωγή στη Κoιvωvιoλoγικές

ΚΠΕ 102  Κλασικές Κoιvωvιoλoγικές Θεωρίες

KΠE 105  Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ξένη Γλώσσα I (5 πμ) 

ΕΠΛ 001  Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (6 πμ) 

ΨΥΧ 102 Εισαγωγή στη Κοινωνική Ψυχολογία (5 πμ)

ΚΠΕ 146  Εισαγωγή στην Ποιοτική Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών  (7 πμ) 

ΚΠΕ 147  Εισαγωγή στην Ποσοτική Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών (7 πμ)

ΚΠΕ 211  Σύγχρονες Κoιvωvιoλoγικές Θεωρίες

Ξένη Γλώσσα II (5 πμ) 

2ο ΕΤΟΣ

            3o Εξάμηνο (29 πμ)

            4o Εξάμηνο (32 πμ)

Ξένη Γλώσσα III (5 πμ) 

ΚΠΕ 212  Ιστορία της Κoιvωvιoλoγίας

ΚΠΕ 221  Κοινωνική Απόκλιση

ΚΠΕ 231  Κοινωνική Στρωμάτωση

ΚΠΕ 247 Ποσοτικά Μοντέλα στην Κοινωνιολογική Έρευνα

ΚΠΕ 241  Κυπριακή Κοινωνία

ΚΠΕ 269  Βασικές Αρχές της Πολιτικής Οικονομίας (8 πμ) 

KΠE 301 Πολιτιστική Κοινωνιολογία

ΚΠΕ 302  Οικονομική Κοινωνιολογία

KΠE 303 Nεοτερικότητα και Μετανεοτερικότητα 

3ο ETOΣ

            5o Εξάμηνο (30 πμ)

6o Εξάμηνο  (30 πμ)

KΠE 306 Κοινωνικά Kινήματα

ΚΠΕ 314 Πολιτική Κοινωνιολογία

 ΚΠΕ 333  Κοινωνιολογία της Θρησκείας

KΠE 327 Σύγχρονες Τάσεις  στην Κοινωνική Θεωρία

1 Μάθημα Υποστήριξης και Εξειδίκευσης

ΚΠΕ 401 Παγκόσμια Κοινωνία

1 Μάθημα Επιλογής από άλλους Τομείς

3 Μαθήματα Υποστήριξης και Εξειδίκευσης

4ο ΕΤΟΣ

            7o Εξάμηνο (30 πμ)

            8o Εξάμηνο (30 πμ)

2 Μαθήματα Επιλογής από άλλους Τομείς

3 Μαθήματα Υποστήριξης και Εξειδίκευσης

1 Μάθημα  Επιλογής από άλλους Τομείς

4 Μαθήματα Υποστήριξης και Εξειδίκευσης