Το πρόγραμμα Κοινωνιολογίας προσφέρεται από το 1997. Τα τελευταία χρόνια ο συνολικός αριθμός φοιτητών στο πρόγραμμα ξεπερνά τους 140. Πιο κάτω παρατίθεται η διαχρονική εξέλιξη του αριθμού φοιτητών/ριών στο πρόγραμμα Κοινωνιολογίας, η οποία αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον των φοιτητών/ριών για προπτυχιακές σπουδές κοινωνιολογίας.
 
αποφοιτοι
 
Προβλέπεται ο αριθμός φοιτητών/ριών Κοινωνιολογίας να παραμείνει σταθερός ή/και να παρουσιάσει μικρή αύξηση τα επόμενα χρόνια, λόγω της γενικής κατάρτισης που προσφέρει το πρόγραμμα στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών, και της συνέχισης της πολιτικής ανανέωσης του (π.χ. ένταξη προγράμματος πρακτικής άσκησης, εισαγωγή νέων μαθημάτων για σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, ενίσχυση των μεθοδολογικών μαθημάτων, ενίσχυση συμμετοχικών παιδαγωγικών μεθόδων με έμφαση στις ομαδικές ερευνητικές εργασίες). Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το μοναδικό προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Κοινωνιολογίας που προσφέρεται από κυπριακά πανεπιστήμια και αποτελεί βασική κατάρτιση στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών για απόφοιτους που επιθυμούν στη συνέχεια να ακολουθήσουν διάφορες κατευθύνσεις (π.χ. Σπουδές Φύλου, Κοινωνική Πολιτική, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαιδευτική Πολιτική, Διαπολιτισμικές Σχέσεις, Σπουδές Επικοινωνίας, Διαφήμισης και Μάρκετινγκ, Κοινωνική Θεωρία, Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα, Πολιτισμικές Σπουδές, Σπουδές στην Αστική Ανάπτυξη/Αειφόρο Ανάπτυξη) στην Κύπρο ή το εξωτερικό.
 
Προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Κοινωνιολογίας μπορούν να εργαστούν σε φορείς που δραστηριοποιούνται στο εξειδικευμένο πεδίο της κοινωνικής έρευνας και δράσης, καθώς και σε διάφορες θέσεις εργασίας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς και σε επιχειρήσεις. Εξειδικευμένα προσόντα κοινωνικής εμπειρογνωμοσύνης θεωρούνται σημαντικά και αναγκαία σε διάφορες δραστηριότητες της αγοράς εργασίας. Οι απόφοιτοι κοινωνιολογίας μπορούν για παράδειγμα να αξιοποιήσουν τα πανεπιστημιακά τους προσόντα σε θέσεις που αφορούν στην κοινωνική έρευνα, την παραγωγή και ανάλυση κοινωνικών δεδομένων, τον σχεδιασμό και αξιολόγηση κοινωνικής πολιτικής, την υλοποίηση πολιτικών που σχετίζονται με το κράτος πρόνοιας και τα κοινωνικά δικαιώματα (π.χ. υγεία, εκπαίδευση, ασφάλιση, στέγαση, ισότητα φύλου), τη συμβουλευτική για προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης, κοινωνικής παρέμβασης και διαχείρισης κοινωνικών προβλημάτων σε διάφορους χώρους (π.χ. ανεργία, βία), τους τομείς της επικοινωνίας, πληροφόρησης, και δημοσίων σχέσεων. Παρά το γεγονός ότι στην Κύπρο η ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων παρουσιάζει καθυστέρηση, σημειώνεται σημαντική αύξησή τους τις τελευταίες δύο δεκαετίες στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της ένταξης της χώρας στην Ε.Ε., και μάλιστα αναμένεται αυτές να αναπτυχθούν σημαντικά στο μέλλον λόγω των νέων αναγκών των σύγχρονων κοινωνιών. Η πρόσφατη μελέτη της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου καταγράφει αύξηση των προοπτικών απασχόλησης 2017-2027 για την κατηγορία ISCO-08 26 των Ειδικών νομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών επιστημών και πιο συγκεκριμένα για την κατηγορία 263 των Ειδικών κοινωνικών επιστημών σε τομείς όπως δραστηριότητες υπηρεσιών, υγεία και κοινωνική μέριμνα, δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση και δραστηριότητες παροχής συμβουλών.

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών έχει ήδη προχωρήσει σε καταγραφή στοιχείων που αφορούν στην κατάσταση απασχόλησης των αποφοίτων του και ανατροφοδότηση σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, σε δύο φάσεις, το 2012 και το 2013, για τους απόφοιτους του 2007 και 2006. Μια τρίτη έρευνα αποφοίτων, μεγαλύτερης εμβέλειας, βρίσκεται σε εξέλιξη, σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων Κοινωνιολογίας, Πολιτικής Επιστήμης και Δημοσιογραφίας, η οποία εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ του τμήματος. Αποτελέσματα αυτών των ερευνών έχουν ήδη οδηγήσει σε αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών και αναμένεται μελλοντικά ότι θα αποτελέσουν σημαντική βάση τροφοδότησης της συζήτησης στο πλαίσιο της συνεχούς διασφάλισης της ποιότητας και ανανέωσης του προγράμματος εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Αναθεώρησης του Προγράμματος Κοινωνιολογίας και του Συμβουλίου του Τμήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες, οι απόφοιτοι του πτυχίου δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από το επίπεδο διδασκαλίας και τις γνώσεις που απεκόμισαν. Η πλειοψηφία των αποφοίτων ακολουθούν σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου σε καταξιωμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, και βρίσκουν εργασία στους 6 μήνες μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τους. 5 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους, οι περισσότεροι εργοδοτούνται ως μισθωτοί στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε ημικρατικούς οργανισμούς και ΜΚΟ, αρκετοί/ές σε θέσεις που παρουσιάζουν περισσότερη ή λιγότερη συνάφεια με το πτυχίο τους (Γραφείο Ευημερίας, Κέντρα Κοινωνικής Φροντίδας, Εθελοντικές Οργανώσεις, Υπουργεία, οργανισμούς ΜΜΕ, ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τοπικές Αρχές Αυτοδιοίκησης). Παραμένουν βέβαια προβλήματα αναγνώρισης των κοινωνικών επιστημών στην κυπριακή αγορά εργασίας καθώς και προβλήματα μετάβασης και ένταξης των πτυχιούχων στην εργασία που οφείλονται σε άλλους ατομικούς παράγοντες, καθώς και το οικονομικό συγκείμενο.

Τέλος, χρειάζεται να σημειωθεί η προσπάθεια διασύνδεσης του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή αγορά εργασίας, η οποία έχει θεσμοθετηθεί με την έναρξη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης που εφαρμόζει το τμήμα από το 2015, με εισαγωγή μαθησιακών ενοτήτων πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών, και, πιο πρόσφατα, προπτυχιακών, σπουδών. Ορισμένοι από τους οργανισμούς με τους οποίους το Τμήμα ΚΠΕ έχει ήδη υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας είναι οι εξής: Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, NGO Support Centre, Τμήμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας Υπουργείου Εξωτερικών. Κύριοι στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας είναι: (α) η καλύτερη κατανόηση της σύζευξης θεωρίας και πράξης στα πεδία των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, (β) η βελτίωση της αναγνώρισης των κλάδων των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και των πτυχιούχων τους στην κυπριακή αγορά εργασίας, (γ) η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του προγράμματος σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα σπουδών άλλων πανεπιστημίων.