Εκτύπωση
 
 
 
Επιτροπές Συγκλήτου

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
 
Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού

Συμβουλευτικές Επιτροπές Συγκλήτου

Επιτροπή Έρευνας

Επιτροπή Οργάνωσης και Κτηριακής Ανάπτυξης

Επιτροπή Βιβλιοθήκης
 
Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων

Επιτροπή Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων
 
Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικολογικό Πανεπιστήμιο (Green University)

Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών
 
Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας
 
Επιτροπή Καινοτομίας

Άλλες Επιτροπές της Συγκλήτου

Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου
 
Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Φοιτητών

Άλλες Επιτροπές
 
Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας

Επιτροπή Διαχείρισης Συλλογής Έργων Τέχνης