Γενικά για το Τμήμα

To σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον υφίσταται ραγδαίες μεταβολές. Oι αγορές διευρύνονται και διεθνοποιούνται, οι επιχειρήσεις συγχωνεύονται, οι εμπορικές συναλλαγές φιλελευθεροποιούνται και ο ανταγωνισμός γίνεται πιο έντονος. H τεχνολογία της πληροφορικής δημιουργεί ένα καινοτομικό περιβάλλον, το οποίο διευκολύνει την παροχή ενός νέου φάσματος υπηρεσιών, την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, την εκτέλεση συναλλαγών και τη σύναψη συμφωνιών. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ανεπτυγμένες χώρες μετατόπισαν το επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους από τη βιομηχανική παραγωγή στην παροχή υπηρεσιών. Ο κλάδος των υπηρεσιών υφίσταται, ακόμα, μεγαλύτερες μεταβολές εξαιτίας των αλλαγών που διενεργούνται μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση, που έπληξε καίρια τον συγκεκριμένο τομέα. Από τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι πιο προηγμένες προσπαθούν να ακολουθήσουν αυτήν την αλλαγή, ενώ οι υπόλοιπες καλύπτουν σταδιακά το δημιουργούμενο κενό στον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας.

Μέσα σ΄ αυτές τις συνθήκες, τα διοικητικά στελέχη, που θα έχουν τις ικανότητες να προβλέψουν, να κατανοήσουν και να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις και στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, θα μπορέσουν να οδηγήσουν τους οργανισμούς τους σε επιτυχία. Όσοι αδρανήσουν ή δεν μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις μεταβολές αυτές, θα εκθέσουν τις επιχειρήσεις τους σε διάφορους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της επιβίωσής τους. Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας επέδειξε το βάθος της κρίσης αξιών, αλλά και την ανάγκη αυστηρού επαναπροσδιορισμού τους, έτσι ώστε το επιχειρηματικό περιβάλλον να μπορέσει να αποκτήσει ξανά την εμπιστοσύνη όλων όσοι δραστηριοποιούνται σε αυτό.

Με πλήρη επίγνωση των σύγχρονων επιχειρηματικών εξελίξεων, το Tμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧ) στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση διοικητικών στελεχών, που θα υπηρετήσουν επάξια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε δημόσιους οργανισμούς στους διάφορους τομείς της οικονομίας. Tο Tμήμα προσφέρει ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο δίνει έμφαση τόσο στην καλλιέργεια ευρείας γνώσης στους διάφορους τομείς της διοίκησης, όσο και στην εξειδικευμένη κατάρτιση στους επί μέρους κλάδους της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Το πρόγραμμα σπουδών του Tμήματος συνδυάζει διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές στη διοίκηση με τις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Kύπρου και της ευρύτερης περιοχής, και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή της πληροφορικής τεχνολογίας ως μέσου υλοποίησης των τακτικών και στρατηγικών στόχων ενός οργανισμού. Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στα πρότυπα παρόμοιων προγραμμάτων, που προσφέρονται σε διακεκριμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

 

Στόχοι του Τμήματος

Βασικός αντικειμενικός σκοπός του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι:

«Να πρωτοστατήσει στους τομείς της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή, και να επιτύχει διεθνή αναγνώριση ως αξιόλογο ερευνητικό κέντρο σε θέματα, που εμπίπτουν σε αυτούς τους τομείς».

Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με συστηματική προσπάθεια προς τρεις κατευθύνσεις:

(α) Την άρτια επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών του Τμήματος, που θα τους επιτρέψει να διαπρέψουν στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.
(β) Την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών με διεθνή αναγνώριση.
(γ) Την προαγωγή της γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, με τη διοργάνωση επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων

 

Εκπαιδευτική Αποστολή

Tο πρόγραμμα σπουδών του Tμήματος χαρακτηρίζεται τόσο από ευρύτητα εκπαίδευσης στους διάφορους τομείς της διοίκησης, όσο και από εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στις ειδικότητες της Λογιστικής και Xρηματοοικονομικής. Για καθεμιά από τις ειδικότητες αυτές, το Τμήμα προσφέρει ξεχωριστά πτυχία.

Tα βασικά μαθήματα του Tμήματος παρέχουν στους φοιτητές μια σφαιρική αντίληψη των λειτουργιών της επιχείρησης. Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμελιωδών γνώσεων και παρέχουν την αναγκαία υποδομή για περαιτέρω εμβάθυνση σε καθεμιά από τις βασικές ειδικότητες. Οι φοιτητές αναμένεται να αναπτύξουν κριτική και αναλυτική σκέψη και ικανότητες εφαρμογής ποσοτικών και υπολογιστικών μεθόδων στην επίλυση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων. Τέτοιες ικανότητες αποτελούν απαραίτητα διοικητικά προσόντα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η κατάρτιση σε θέματα μαθηματικών, στατιστικής, πληροφορικής και οικονομικών αποτελεί ουσιώδες προπαρασκευαστικό μέρος του προγράμματος σπουδών. Oι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ευρύτερης μόρφωσης με την παρακολούθηση μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, που προσφέρονται από άλλες σχολές του Πανεπιστημίου. Επίσης, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλωματική μελέτη, η οποία μπορεί να αφορά είτε πρωτότυπη ερευνητική εργασία ακαδημαϊκού περιεχομένου, είτε συνεργασία με κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό, που να αποσκοπεί στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών διοίκησης στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων.

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε όλα τα διδακτικά εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου. Επίσης, η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης διαθέτει ειδικό εργαστήριο, το οποίο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονους μικροϋπολογιστές, συνδεδεμένους με ταχύ δίκτυο επικοινωνίας. Στο εργαστήριο είναι εγκατεστημένη σημαντική συλλογή εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των φοιτητών της Σχολής.

Επίσης, το Τμήμα έχει μεριμνήσει, έτσι ώστε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου να είναι εφοδιασμένη με όλα τα κύρια διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά και βιβλία στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει, επίσης, σε ηλεκτρονική μορφή, εκτεταμένες συλλογές διεθνών χρηματοοικονομικών και λογιστικών δεδομένων (π.χ. Datastream, CRSP, Compustat, Global Vantage, IBES, Thomson-Reuters), τις οποίες οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν κατά την εκπόνηση μελετών τους.

Oι απόφοιτοι του τμήματος είναι σε θέση να συμβάλουν άμεσα και αποτελεσματικά στους τομείς στους οποίους εργοδοτούνται και έχουν την αναγκαία κατάρτιση για ανέλιξη σε ηγετικές διευθυντικές θέσεις σε διάφορους οργανισμούς στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Eυκαιρίες εργοδότησης υπάρχουν στον τραπεζικό, χρηματιστηριακό και ασφαλιστικό τομέα, σε λογιστικούς και ελεγκτικούς οίκους, στη βιομηχανία και στο εμπόριο, στον τουριστικό τομέα, σε οργανισμούς κοινής ωφελείας και σε διάφορες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Η παγκόσμια αναγνώριση που χαίρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και ιδιαίτερα το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εργοδοτηθούν και εκτός των στενών ορίων της Κύπρου, σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόφοιτοι έχουν επωφεληθεί από αυτήν την ευκαιρία, για να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες και να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες, επιλέγοντας εργοδότηση στο εξωτερικό.

Επίσης, έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματικούς τίτλους στη Χρηματοοικονομική (Certified Financial Analyst) και στη Λογιστική, όπως τους τίτλους του Chartered ή Certified Accountant, για τους οποίους το Τμήμα παρέχει και τη δυνατότητα απαλλαγής για συγκεκριμένα δοκίμια. Ένας πολύ σημαντικός αριθμός αποφοίτων έχει επιτύχει την απόκτηση αυτών των επαγγελματικών τίτλων με υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις, ενώ έχουν διακριθεί με παγκόσμια βραβεία. Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Kύπρου ή σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Πολλοί απόφοιτοι έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές σε αξιόλογα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Tο Tμήμα προσφέρει, επίσης, μεταπτυχιακά προγράμματα (M.Sc., Ph.D.) στη Χρηματοοικονομική, M.Sc. in Financial Economics στην Αγγλική σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών, καθώς και μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης. Για το πρόγραμμα ΜΒΑ προσφέρονται ξεχωριστά ακροατήρια, μερικής ή πλήρους φοίτησης, στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα.


Κοινωνική Αποστολή

Το Τμήμα συμβάλλει στη γενικότερη πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου με τη διοργάνωση σειράς διαλέξεων. Θέματα τόσο τοπικού όσο και γενικότερου διεθνούς ενδιαφέροντος παρουσιάζονται από καθηγητές του Πανεπιστημίου, διακεκριμένους επισκέπτες και προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου. Η επιμόρφωση των φοιτητών συμπληρώνεται με διάφορες δραστηριότητες, που διοργανώνουν οι ίδιοι οι φοιτητές, με την υποστήριξη του Τμήματος. Επίσης, το Τμήμα υποστηρίζει ενεργά τον Επενδυτικό Όμιλο με χρηματοδότηση από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Κ.Ε.Β.Ε.).

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ERASMUS+, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι δευτεροετείς, τριτοετείς και τεταρτοετείς (μόνο στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών τους) φοιτητές. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι φοιτητές μπορούν να φοιτήσουν μέχρι και ένα χρόνο σε συγκεκριμένα τμήματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, με τα οποία το Τμήμα διατηρεί σχετικές συμφωνίες εκπαιδευτικών ανταλλαγών. Κατάλληλα μαθήματα, που οι φοιτητές θα συμπληρώσουν με επιτυχία στο εξωτερικό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ικανοποίηση των απαιτήσεων για απόκτηση πτυχίου από το Τμήμα, ύστερα από έγκριση του προγράμματος μαθημάτων από το Συμβούλιο του Τμήματος. Στους φοιτητές, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, παρέχεται οικονομική χορηγία για μερική κάλυψη των εξόδων τους στο εξωτερικό. Η επιλογή φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται πάνω σε ανταγωνιστική βάση. Στο παρόν στάδιο, το Τμήμα διατηρεί συμφωνίες εκπαιδευτικών ανταλλαγών με πανεπιστήμια στην Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εστονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Λατβία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Tσεχία και Φιλανδία. Καταβάλλονται προσπάθειες για τη σύναψη παρόμοιων συμφωνιών και με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.