Το Γραφείο Αποφοίτων σε συνεργασία με την εταιρεία RAI Consultants Public Ltd διεξήγαγε έρευνα στις επιχειρήσεις που εργοδοτούν απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο κυριότερος στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί ο βαθμός ικανοποίησης των εργοδοτών από τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και ο εντοπισμός δυνατών σημείων αλλά και αδυναμιών που αντιλαμβάνονται ότι έχουν οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η έρευνα κάλυψε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.
 
Καταρχήν ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να αναφέρουν τους σημαντικότερους παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων για πρόσληψη στην επιχείρηση/οργανισμό τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες είναι το επίπεδο ακαδημαϊκής μόρφωσης του υποψηφίου, η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του, η προηγούμενη πείρα/κατάρτιση, οι γνώσεις και οι τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου, και ο ενθουσιασμός για την εργασία (Σχεδιάγραμμα 1).
 
Σχεδιάγραμμα 1: Παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη οι εργοδότες κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης ενός υποψηφίου
 
erevapof clip image002
 
Σε ερώτηση αναφορικά με το επίπεδο των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου σε σχέση με τους απόφοιτους άλλων χωρών, φαίνεται ότι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου θεωρούνται ότι βρίσκονται περίπου στα ίδια επίπεδα με τους αποφοίτους των Αγγλικών και Αμερικάνικων Πανεπιστημίων, ενώ αξιολογούνται ως καλύτεροι από τους αποφοίτους Πανεπιστημίων άλλων χωρών.
 
Επιπρόσθετα, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να επισημάνουν τις κυριότερες αδυναμίες των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, εφόσον αυτές υπάρχουν. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες οι κυριότερες αδυναμίες των αποφοίτων του Πανεπιστημίου εντοπίζονται στην κακή γνώση της αγγλικής γλώσσας και στο ότι δεν είναι ανοιχτόμυαλοι (open-minded).
 
Όσον αφορά στα δυνατά σημεία των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου ξεχωρίζει με μεγάλη διαφορά το υψηλό επίπεδο μόρφωσης/ακαδημαϊκά προσόντα, γεγονός που φανερώνει ότι οι εταιρείες αναγνωρίζουν το ψηλό επίπεδο μόρφωσης που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Σχεδιάγραμμα 3).
 
Σχεδιάγραμμα 3: Κυριότερα δυνατά σημεία των αποφοίτων του Π.Κ.
 
erevapof clip image004
 
Ενώ ποσοστό των ερωτηθέντων εργοδοτών εξέφρασε την άποψη ότι οι απόφοιτοι των αγγλικών και των αμερικάνικων πανεπιστημίων έχουν καλύτερο επίπεδο μόρφωσης από τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέφερε επιπλέον ότι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν ανταπεξέλθει σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των εργοδοτών σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, με μέσο όρο 3,2 στα 4,0 οι εργοδότες που εργοδοτούν ή έχουν εργοδοτήσει στο παρελθόν απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου θεωρούν ότι οι τελευταίοι έχουν ανταπεξέλθει στην εργασία τους. Επιπρόσθετα, περίπου ένας στους δύο ερωτηθέντες ανέφερε ότι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου σίγουρα έχουν τις δυνατότητες να φθάσουν στις υψηλότερες βαθμίδες στο εργασιακό τους περιβάλλον.
 
Γενικά, οι ερωτηθέντες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν καλή θεωρητική κατάρτιση, έχουν καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι εργατικοί και αφοσιωμένοι στην εργασία τους, είναι οργανωμένοι και μεθοδικοί, έχουν κριτική σκέψη, και δείχνουν πρωτοβουλία. Τέλος, σε ερώτηση τι μπορεί να κάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για να καταστούν οι απόφοιτοί του πιο ανταγωνιστικοί για την αγορά εργασίας, οι ερωτηθέντες συνέστησαν περισσότερη πρακτική εξάσκηση (45%) με μεγάλη διαφορά από τις άλλες εισηγήσεις.
 
Δεδομένης της σύντομης ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται από το ίδρυμα ως ιδιαίτερα ικανοποιητικά.
 
Η έρευνα παρουσιάστηκε, για ενημέρωση και προβληματισμό για τους μελλοντικούς στόχους του ιδρύματος σε σχέση με τη διδασκαλία, από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Γραφείου Αποφοίτων, Αναπληρωτή Καθηγητή Λεόντιο Κωστρίκη, το Μάρτιο του 2007 στα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, τα οποία εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για αυτήν την πρωτοβουλία.