Πληροφορίες
Το εργαστήριο καλύπτει τις ανάγκες του Τμήματος σε φωτογραφήσεις και βιντεογραφήσεις.
 
Κύριοι στόχοι του εργαστηρίου είναι :
1.Φωτογράφηση μακετών για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
2.Φωτογραφήσεις εκδηλώσεων και προβολής του Τμήματος
3.Βιντεογραφήσεις εκδηλώσεων και προβολής του Τμήματος
4.Δανεισμός εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος

Διαθέτει τον απαραίτητο φωτογραφικό εξοπλισμό και εξοπλισμό βιντεογράφησης.

Επιρόσθετα διαθέτει το κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο (φωτογραφικό studio/δωμάτιο) ο οποίος είναι απαραίτητος για την σωστή και ποιοτική φωτογράφηση.
Το εργαστήριο προσφέρει επίσης δυνατότητα επεξεργασίας φωτογραφίας και βίντεο με την χρήση λογισμικων.
 
fotografiko