Εκτύπωση

 

 

Γενικά για το Τμήμα

To σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον υφίσταται ραγδαίες
μεταβολές. Oι αγορές διευρύνονται και διεθνοποιούνται, οι επιχειρήσεις συγχωνεύονται, οι εμπορικές συναλλαγές φιλελευθεροποιούνται, και ο ανταγωνισμός γίνεται πιο έντονος. H τεχνολογία της πληροφορικής δημιουργεί ένα καινοτομικό περιβάλλον το οποίο διευκολύνει την παροχή ενός νέου φάσματος υπηρεσιών, την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, την εκτέλεση συναλλαγών και τη σύναψη συμφωνιών. Τις τελευταίες δεκαετίες οι αναπτυγμένες χώρες μετατόπισαν το επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους από τη βιομηχανική παραγωγή στην παροχή υπηρεσιών. Aπό τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι πιο προηγμένες προσπαθούν να ακολουθήσουν αυτήν την αλλαγή, ενώ οι υπόλοιπες καλύπτουν σταδιακά το δημιουργούμενο κενό στον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας.
  image005GR

Μέσα σ΄ αυτές τις συνθήκες τα διοικητικά στελέχη που θα έχουν τις ικανότητες να προβλέψουν, να κατανοήσουν και να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις και στις απαιτήσεις του συγχρόνου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, θα μπορέσουν να οδηγήσουν τους οργανισμούς τους σε επιτυχία. ΄Oσοι αδρανήσουν ή δεν μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις μεταβολές αυτές θα εκθέσουν τις επιχειρήσεις τους σε διάφορους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της επιβίωσης τους. H άποψη ότι όποιος δε συμβάλλει ή δεν προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς αναπόφευκτα μένει στο περιθώριο αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα και σημασία καθώς εισερχόμαστε στον 21ο αιώνα.

Με πλήρη επίγνωση των σύγχρονων επιχειρηματικών εξελίξεων, το Tμήμα Διοίκησης Eπιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (ΔΕΔ) στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση διοικητικών στελεχών που θα υπηρετήσουν επάξια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε δημόσιους οργανισμούς. Tο Tμήμα προσφέρει ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο δίνει έμφαση τόσο στην καλλιέργεια ευρείας γνώσης στους διάφορους τομείς της διοίκησης όσο και στην εξειδικευμένη κατάρτιση σε επί μέρους κλάδους. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος συνδυάζει διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές στη διοίκηση με τις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Kύπρου και της ευρύτερης περιοχής, και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή της πληροφορικής τεχνολογίας ως μέσου υλοποίησης των στρατηγικών και τακτικών στόχων ενός οργανισμού. Το Πρόγραμμα Σπουδών βασίζεται στα πρότυπα παρόμοιων προγραμμάτων που προσφέρονται σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Στόχοι του Τμήματος

Βασικός αντικειμενικό σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Eπιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης είναι:

«Να πρωτοστατήσει σε διάφορους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή, και να πετύχει διεθνή αναγνώριση ως αξιόλογο ερευνητικό κέντρο σε θέματα που εμπίπτουν σε καθένα από αυτούς τους τομείς.»

Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με συστηματική προσπάθεια προς τρεις κατευθύνσεις:
(α) την άρτια επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση μελλοντικών διοικητικών στελεχών - εκπαιδευτική αποστολή
(β) την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με διεθνή αναγνώριση - ερευνητική αποστολή
(γ) την προαγωγή της γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με την διοργάνωση επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων - κοινωνική αποστολή

Εκπαιδευτική Αποστολή

Tο Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος χαρακτηρίζεται τόσο από ευρύτητα εκπαίδευσης στους διάφορους τομείς της διοίκησης, όσο και από εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση σε ακόλουθες τρεις ειδικότητες για κάθε μια από τις οποίες το Τμήμα προσφέρει ξεχωριστά πτυχία στην Επιχειρησιακή Διοίκηση, Μάρκετινγκ και Διοίκηση (Μάνατζμεντ).

Tα βασικά μαθήματα του Τμήματος παρέχουν στους φοιτητές μια σφαιρική αντίληψη των λειτουργιών της επιχείρησης. Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών λειτουργιών και παρέχουν την αναγκαία υποδομή για περαιτέρω εμβάθυνση σε κάθε μια από τις βασικές ειδικότητες. Οι φοιτητές αναμένεται να αναπτύξουν κριτική και αναλυτική σκέψη και ικανότητες εφαρμογής ποσοτικών και υπολογιστικών μεθόδων στην επίλυση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων. Τέτοιες ικανότητες αποτελούν απαραίτητα διοικητικά προσόντα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η κατάρτιση σε θέματα Στατιστικής, Πληροφορικής, Oικονομικών και Μαθηματικών αποτελεί ουσιώδες προπαρασκευαστικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών. Oι φοιτητές έχουν την δυνατότητα απόκτησης ευρύτερης μόρφωσης με την παρακολούθηση μαθημάτων ελεύθερης επιλογής που προσφέρονται από άλλες Σχολές του Πανεπιστημίου. Επίσης, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλωματική μελέτη, η οποία μπορεί να αφορά την εκπόνηση είτε πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας ακαδημαϊκού περιεχομένου είτε συνεργασία με κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό που να αποσκοπεί στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών διοίκησης στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων.

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν πρόσβαση σ΄ όλα τα διδακτικά εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου. Επίσης, η Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης διαθέτει ειδικό εργαστήριο το οποίο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονους μικροϋπολογιστές συνδεδεμένους με ταχύ δίκτυο επικοινωνίας. Στο εργαστήριο είναι εγκαταστημένη σημαντική συλλογή εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των φοιτητών της Σχολής.

Οι φοιτητές μας έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν σημαντικό αριθμό από απαλλαγές από εξετάσεις όπως αυτές του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), του Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW), του Association of International Accountants (AIA), και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Επίσης, το Τμήμα έχει μεριμνήσει έτσι ώστε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου να είναι εφοδιασμένη με όλα τα κύρια διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης σε βιβλία, συγγράμματα και περιοδικά που σχετίζονται με τους κλάδους της Διοίκησης Επιχειρήσεων εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες εκδόσεις. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης σε ψηφιακούς δίσκους εκτεταμένες συλλογές διεθνών χρηματοοικονομικών και λογιστικών δεδομένων (π.χ. Datastream, CRSP, Compustat, Global Vantage) τις οποίες οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν κατά την εκπόνηση μελετών τους.

Oι απόφοιτοι του Tμήματος είναι σε θέση να συμβάλουν άμεσα και αποτελεσματικά στους τομείς που εργοδοτούνται, και έχουν την αναγκαία κατάρτιση για ανέλιξη σε ηγετικές διευθυντικές θέσεις σε διάφορα τμήματα οργανισμών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Eυκαιρίες εργοδότησης υπάρχουν στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στον τραπεζικό, χρηματιστηριακό και ασφαλιστικό τομέα, σε λογιστικούς και ελεγκτικούς οίκους, στον τουριστικό τομέα, σε οργανισμούς κοινής ωφελείας και σε διάφορες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Oι απόφοιτοι του Tμήματος θα μπορούν να αναλάβουν υπεύθυνες θέσεις σε ποικίλους τομείς ενός οργανισμού, όπως στο μάρκετιγκ, στην ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφορικών συστημάτων, στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, στη διοίκηση παραγωγής, στο στρατηγικό σχεδιασμό, στην εφοδιαστική αλυσίδα, κ.α. Θα έχουν επίσης την αναγκαία επιστημονική κατάρτιση για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Kύπρου, ή σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. ΄Ηδη, σημαντικός αριθμός αποφοίτων του Τμήματος έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές σε αξιόλογα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Το τμήμα προσφέρει επίσης μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA ενώ σύντομα θα προσφέρει και MSc και Ph.D στη Διοίκηση.

Ερευνητική Αποστολή

Tο ακαδημαϊκό προσωπικό του Tμήματος ασχολείται με εξειδικευμένη έρευνα τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Mέλη του Tμήματος διατηρούν στενές σχέσεις συνεργασίας κυρίως με ερευνητές σε πανεπιστήμια της Eυρώπης και της Bόρειας Aμερικής. Tα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι πολλά και ποικίλα.

H έρευνα στη Διοικητική Eπιστήμη στοχεύει τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων. Tρέχουσες μελέτες αφορούν την ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για επίλυση προβλημάτων μεγάλης κλίμακας σε μαθηματικό προγραμματισμό, διαχείριση επενδύσεων σε διεθνείς χρηματαγορές, διαχείριση προμηθειών και αποθεμάτων, και διοίκηση παραγωγής και διανομής προϊόντων. Iδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επίλυση προβλημάτων προγραμματισμού υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Η σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής, π.χ. παράλληλα συστήματα, εφαρμόζεται για προγραμματισμό διαφόρων λειτουργίων της επιχείρησης. Διεξάγονται επίσης έρευνες σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας τραπεζικών οργανισμών και σε εφαρμογές νευρωνικών δικτύων σε προβλήματα επιχειρήσεων. Μελέτες εκπονούνται σε συνεργασία με ερευνητές σε διάφορα πανεπιστήμια, όπως το Wharton School του University of Pennsylvania και το University of Southern California των Η.Π.Α., τα πανεπιστήμια του Bergamo και της Calabria στην Ιταλία, το Πανεπιστήμιο της Βιέννης στην Αυστρία, το London Business School στο Ηνωμένο Βασίλειο κ.α. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους πέραν του ενός εκατομμυρίου δολαρίων έχει εξασφαλιστεί από εξωτερικές πηγές για υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος. Κύριοι χορηγοί προσφάτων και τρεχόντων ερευνητικών προγραμμάτων είναι η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, καθώς και διάφοροι τραπεζικοί και άλλοι οργανισμοί.

Η έρευνα στο Μάρκετινγκ/Διοίκηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών, μεθοδολογικών, και εμπειρικών θεμάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία διεθνοποίησης της επιχείρησης, τους παράγοντες υποκίνησης και παρεμπόδισης εξαγωγών, τις οργανωτικές και διοικητικές επιδράσεις στην εξαγωγική συμπεριφορά της επιχείρησης, την σχέση συμπεριφοράς μεταξύ εξαγωγέων-εισαγωγέων, τις εξελίξεις του μάρκετινγκ σε αναδυόμενες οικονομίες, την διαμόρφωση εταιρικής στρατηγικής σε σχέση με πιέσεις για βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των εταιρειών, την διάχυση τεχνογνωσίας μέσω δικτύων συνεργασίας και συμμαχιών, την διαδοχή σε οικογενειακές επιχειρήσεις, και την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στα πλαίσια των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, μέλη του Τμήματος συνεργάζονται με πανεπιστήμια στο εξωτερικό, όπως το University of Bath και Cardiff Business School στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Arkansas State University, George Washington University, Princeton University, Rutgers University, University of California – Berkeley και University of Texas at El-Paso στις Η.Π.Α., καθώς και με κυπριακούς οργανισμούς, όπως την Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και το Κέντρο Παραγωγικότητας.

Κοινωνική Αποστολή

Το Τμήμα συμβάλλει στην γενικότερη πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου με τη διοργάνωση σειράς διαλέξεων. Θέματα τόσο τοπικού όσο και γενικότερου διεθνούς ενδιαφέροντος παρουσιάζονται από καθηγητές του Πανεπιστημίου, διακεκριμένους επισκέπτες, και προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου. Η επιμόρφωση των φοιτητών συμπληρώνεται με διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνουν οι ίδιοι οι φοιτητές με την υποστήριξη του Τμήματος. Επίσης, το Τμήμα υποστηρίζει ενεργά τον Επενδυτικό Ομιλο με χρηματοδότηση από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).
Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "ERASMUS" που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι δευτεροετείς, τριτοετείς και τεταρτοετείς (μόνο στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών τους) φοιτητές. Στα πλαίσια του προγράμματος οι φοιτητές μπορούν να φοιτήσουν για ένα εξάμηνο σε συγκεκριμένα Τμήματα Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων με τα οποία το Τμήμα διατηρεί σχετικές συμφωνίες εκπαιδευτικών ανταλλαγών. Κατάλληλα μαθήματα που ο φοιτητής θα συμπληρώσει με επιτυχία στο εξωτερικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ικανοποίηση των απαιτήσεων για απόκτηση πτυχίου από το Τμήμα, μετά από έγκριση του προγράμματος μαθημάτων από το Συμβούλιο του Τμήματος. Στους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρέχεται οικονομική χορηγία για μερική κάλυψη των εξόδων τους στο εξωτερικό. Η επιλογή φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται πάνω σε ανταγωνιστική βάση. Στο παρόν στάδιο, το Τμήμα διατηρεί συμφωνίες εκπαιδευτικών ανταλλαγών με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα πανεπιστήμια του Bergamo και La Sapienza στην Ιταλία, και το πανεπιστήμιο St. Gallen στην Αυστρία. Καταβάλλονται προσπάθειες για τη σύναψη παρόμοιων συμφωνιών και με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.