Εκτύπωση

 

ΔEΔ 131 Αρχές και Πρακτικές Διοίκησης (6 ECTS)

Tο μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της φύσης και της χρησιμότητας της διοίκησης σ' έναν οργανισμό.H δομή του μαθήματος περιστρέφεται γύρω από την ανάλυση των αρχών που διέπουν τις βασικές διοικητικές λειτουργίες, δηλαδή τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τη στελέχωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο. Eξετάζονται, επίσης, οι πιέσεις που ασκούνται πάνω στη διοίκηση από δυνάμεις του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού. Το μάθημα παρέχει, επίσης, μια γενική ανασκόπηση των βασικών περιοχών διοίκησης, λογιστικής, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικής, παραγωγής και προσωπικού.

ΔΕΔ 231 Οργανωσιακή Συμπεριφορά (6 ECTS)

Το μάθημα εξετάζει την επίδραση που έχουν άτομα, ομάδες και δομές πάνω στη συμπεριφορά μέσα σε έναν οργανισμό. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: συμπεριφορά του ατόμου, αντίληψη και τρόπους λήψης αποφάσεων από άτομα, θεωρίες υποκίνησης, συμπεριφορά ομάδων και τρόπους λήψης αποφάσεων από ομάδες, ηγεσία, δύναμη και σύγκρουση, οργανωτική δομή και σχεδιασμό, οργανωτική κουλτούρα, οργανωτική αλλαγή, και ανάπτυξη οργανισμού.

ΔΕΔ 235 Εισαγωγή στην Κριτική Σκέψη για Διοικητικούς Επιστήμονες(5 ECTS)

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/ τριες να αναπτύξουν την κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη συνιστά μια δεξιότητα, η οποία, όπως όλες οι δεξιότητες, χρειάζεται να διδαχθεί και να καλλιεργηθεί. Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τη δομή, τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της κριτικής σκέψης, με ιδιαίτερη εφαρμογή στον χώρο των επιχειρήσεων, οργανισμών και της δημόσιας πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθούν τα στοιχεία που καθιστούν τη σκέψη κριτική και θα επικεντρωθούμε στη λογική των επιχειρημάτων, την εννοιολογική ανάλυση και την πρακτική συλλογιστική. Θα συζητηθούν θέματα αποδεικτικών στοιχείων, λογικής δομής των συλλογισμών, αξιών και ηθικής στην επιχειρηματολογία, όπως και θέματα ερμηνευτικής. Θα συζητηθούν, επίσης, τα συμφραζόμενα, εντός των οποίων ασκείται η κριτική σκέψη, όπως είναι οι σχέσεις εξουσίας και η προσφυγή στην αυθεντία, η σχέση συναισθημάτων και λογικής, και τα λογοπλαίσια- μορφές λόγου, εντός των οποίων διεξάγεται η κριτική σκέψη. Τέλος, θα συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους εξασθενεί η κριτική σκέψη, καθώς και τρόποι με τους οποίους ενδυναμώνεται, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των οργανισμών. Το μάθημα θα αντλήσει βιβλιογραφία από τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, και τη διοίκηση οργανισμών και δημόσιας πολιτικής. Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πολλά παραδείγματα από τον δημόσιο λόγο.

ΔΕΔ 241 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Διοίκηση (6 ECTS)

Η αντιμετώπιση προκλήσεων στο ραγδαία μεταβαλλόμενο, και εντονότερα ανταγωνιστικό, σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, απαιτεί συστηματικές προσεγγίσεις στην επίλυση προβλημάτων. Το μάθημα εξετάζει μεθόδους προσδιορισμού βέλτιστων αποφάσεων σε προβλήματα ποσοτικού προγραμματισμού. Εστιάζει σε μοντέλα γραμμικού προγραμματισμού, και ειδικές περιπτώσεις (π.χ. δίκτυα, χρονικό προγραμματισμό έργων κ.λπ.) – καλύπτονται τόσο προσεγγίσεις μοντελοποίησης ποσοτικών προβλημάτων, όσο και μεθοδολογίες επίλυσής τους. Οι φοιτητές/τριες αποκτούν δεξιότητες στη διατύπωση, επίλυση και εφαρμογή κατάλληλων μοντέλων βελτιστοποίησης για στήριξη αποφάσεων σ’ ένα εύρος προβλημάτων προγραμματισμού (π.χ. παραγωγής, κατανομής πόρων, αξιοποίησης προσωπικού, επιχειρησιακών λειτουργιών, μάρκετινγκ, χρονικού προγραμματισμού έργων κ.α.) Εξοικειώνονται, επίσης, με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών για επίλυση πρακτικών προβλημάτων και ερμηνεία των αποτελεσμάτων για πληρέστερη ανάλυση και στήριξη αποτελεσματικών αποφάσεων.

ΔΕΔ 242 Ανάλυση Δεδομένων και Εφαρμογών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΜΑΣ061
 
Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές την κατανόηση και την εμπειρία χρήσης δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων σε ένα διευθυντικό περιβάλλον. Η στατιστική έχει καταστεί ένα ουσιαστικό εργαλείο της σύγχρονης πρακτικής διαχείρισης και αυτό το μάθημα θα δώσει έμφαση στην εφαρμογή στατιστικών μεθόδων για τη λήψη αποφάσεων στην διοίκηση επιχειρήσεων. Η έμφαση θα δοθεί στη συλλογή / ερμηνεία δεδομένων και στην εφαρμογή των εννοιών των στατιστικών συμπερασμάτων.
Το μάθημα θα έχει τρεις κύριες ενότητες. Όλες οι μαθηματικές έννοιες θα παρακινούνται χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τη Διαχείριση Επιχειρήσεων. Παράλληλα με τις θεωρητικές έννοιες, το μάθημα θα εισαγάγει τη χρήση στατιστικών λογισμικών όπως την Excel και την R. Κάθε διάλεξη θα έχει υπολογιστική μελέτη που θα εξοικειώσει τους μαθητές με τα λογισμικά.

ΔΕΔ 244 Πληροφορική Τεχνολογία στις Επιχειρήσεις (6 ECTS)

Το μάθημα αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν, σήμερα, το υλικό (hardware), το λογισμικό (software), τα δίκτυα, και τα δεδομένα, και εξηγεί πως η πληροφορική τεχνολογία έχει μέγιστο θετικό αντίκτυπο, όταν είναι ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική της εταιρίας. Το μάθημα παρουσιάζει ιδέες για καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές προς υποστήριξη νέων επιχειρησιακών σχεδίων, και εισάγει τους φοιτητές/τριες σε νέες τεχνολογικές τάσεις, όπως CloudComputing και BigData. Το μάθημα χρησιμοποιεί αρκετά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης.. Το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστηριακή διδασκαλία, η οποία βοηθά τους φοιτητές/τριες να αναπτύξουν τις τεχνικές εκείνες δεξιότητες, που θεωρούνται σήμερα απαραίτητες για επαγγελματική σταδιοδρομία στον χώρο των επιχειρήσεων. Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν την κατασκευή blogs και ιστοσελίδων, τη δυνατότητα μοντελοποίησης και ανάλυσης δεδομένων με MicrosoftExcel, καθώς και την ανάπτυξη απλών εφαρμογών βάσεων δεδομένων με χρήση της Microsoft Access.

ΔΕΔ 245 Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών (6 ECTS)

Για φοιτητές άλλων τμημάτων

Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικού χαρακτήρα και εξετάζει τις δραστηριότητες και διοικητικές δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν διάφοροι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών. Καλύπτονται θέματα όπως η αναγνώριση του πελάτη, η επαφή με τον πελάτη, ο στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών πόρων, η εκλογή κατάλληλης τοποθεσίας για την εγκατάσταση της υπηρεσίας, διοίκηση συστημάτων αναμονής, και διοίκηση προσφοράς και ζήτησης. Έμφαση δίνεται στον σχεδιασμό και εκτέλεση του συστήματος παράδοσης υπηρεσίας, καθώς και σε νέες μεθόδους αξιολόγησης υπηρεσιών, οι οποίες πρόσφατα έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στην αξιολόγηση σχολείων, τραπεζικών παραρτημάτων κ.λπ.

ΔΕΔ 251 Αρχές Μάρκετινγκ (6 ECTS)

Στο μάθημα αυτό γίνεται εισαγωγή στη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και εξηγείται ο ρόλος που διαδραματίζει στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, αναλύονται οι δυνάμεις του μικροπεριβάλλοντος και του μακροπεριβάλλοντος μέσα στα οποία δρα ο οργανισμός, και εξετάζεται η επίδρασή τους πάνω στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο μάρκετινγκ. Ακόμη, αναλύεται το σύστημα πληροφοριών του μάρκετινγκ, η συμπεριφορά καταναλωτικών και οργανωτικών αγοραστών, καθώς και η διαδικασία του στοχευόμενου μάρκετινγκ. Επιπλέον, παρέχεται μια εκτεταμένη αναφορά στα βασικά στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ, δηλαδή του προϊόντος, της τιμολόγησης, των καναλιών διανομής, και της προβολής.

ΔΕΔ 271 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία για Διοικητικούς Επιστήμονες (5 ECTS)

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές της διοίκησης επιχειρήσεων να αποκτήσουν μια ευρύτερη θεώρηση του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και να αναπτύξουν την κοινωνιολογική ματιά: να μην βλέπουν μόνο «άτομα» αλλά και τα κοινωνικά πλέγματα νοημάτων-ισχύος που ορίζουν τα πλαίσια της ανθρώπινης δράσης, ιδιαίτερα στην οικονομία.

ΔΕΔ 332 Επιχειρηματική Ηθική (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ 231

Το μάθημα παρέχει μια γενική εικόνα ηθικής συμπεριφοράς μέσα στην επιχείρηση. Οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν να εξετάζουν μέτρα και προτεραιότητες με βάση ηθικούς τρόπους σκέψης και να επιτυγχάνουν μια ισορροπία μεταξύ επιχειρηματικής και οικονομικής υπευθυνότητας, αλλά και κοινωνικής και δημόσιας υπευθυνότητας. Στα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνονται: θεωρίες ηθικής, τρόποι ανάπτυξης και θεσμοποίησης της επιχειρηματικής ηθικής, και διαφορές στα μέτρα και κριτήρια ηθικής σε διάφορες χώρες. Το μάθημα εξετάζει μελέτες περιπτώσεων και προβλήματα, που παρουσιάζουν ηθικά διλήμματα.

ΔΕΔ 334 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ 231

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, και καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, ανάλυση εργασίας, πρόσληψη προσωπικού, επιλογή και τοποθέτηση προσωπικού, αξιολόγηση απόδοσης στην εργασία, σύστημα απολαβών, εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, ποιότητα συνθηκών εργασίας και παραγωγικότητα, ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας, συνδικαλισμός και εργασιακές σχέσεις.

ΔΕΔ 335 Διαπολιτισμική Διοίκηση (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ 231

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στον ρόλο της κουλτούρας - εθνικής και οργανωσιακής - στη διοίκηση. Επικεντρώνεται στο νόημα και σημασία της κουλτούρας στη διοίκηση, μελετά τον ρόλο των πολιτισμικών αξιών και την επίδρασή τους στην οργανωτική συμπεριφορά, και διαγράφει τη σημασία των διαπολιτισμικών ομοιοτήτων και διαφορών στην τοπική και διεθνή διοίκηση. Το μάθημα δίνει, επίσης, έμφαση στη διαπολιτισμική επικοινωνία και τον ρόλο της κουλτούρας στη λήψη αποφάσεων, στην ηγεσία και στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Επιπρόσθετη έμφαση δίνεται στη σχέση εθνικής και οργανωτικής κουλτούρας.

ΔΕΔ 336 Επικοινωνία στη Διοίκηση (7 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ 231

Επικοινωνιακές θεωρίες, στρατηγικές και ικανότητες για την αποτελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας στο πλαίσιο της διαπροσωπικής επαφής, των συσκέψεων, των ομάδων εργασίας και των επιτροπών. Λαμβάνονται υπόψη το οργανωτικό υπόβαθρο, οι προοπτικές και τα προβλήματα των νέων τεχνολογιών, οι διαπολιτισμικές επαφές και ζητήματα που συσχετίζονται με το φύλο. Δίνεται έμφαση στην επίλυση επικοινωνιακών προβλημάτων και στη βελτίωση της επικοινωνίας μέσα από μελέτες περίπτωσης και πρακτικές ασκήσεις.

ΔΕΔ 337 Εργασιακές Σχέσεις (6 ECTS)

Αυτό το μάθημα διερευνά τη θεωρία και τις διαδικασίες πίσω από το ευρύ θέμα των εργασιακών σχέσεων και εστιάζεται στην εφαρμογή τέτοιων διαδικασιών στην Κύπρο σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτει θέματα, όπως δομή της εξουσίας και σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων, συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, συλλογικές διαπραγματεύσεις και διαιτησία, τον ρόλο των εργαζομένων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, κοινωνική ευθύνη και συμμετοχή, εργασιακή δημοκρατία στο διεθνή χώρο, και ιστορική κοινωνιολογική ανάλυση των εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο.

ΔΕΔ 338 Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ231

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να εντάξει τους/τις φοιτητές/ τριες στα βασικά στοιχεία της ποιοτικής προσέγγισης στην έρευνα. Σκοπό του έχει να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις αρχές, στόχους, και μεθόδους διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας, καθώς, επίσης, και να κατανοήσουν τη χρήση ποιοτικών έναντι ποσοτικών δεδομένων. Κύρια θέματα που καλύπτονται συμπεριλαμβάνουν τις βασικές αρχές ποιοτικής έρευνας, τις μεθόδους διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας (παρατήρηση και εθνογραφία, συνεντεύξεις, ανάλυση περιεχομένου και διήγησης, ανάλυση συζήτησης και ομιλίας), σχεδιασμός ποιοτικής έρευνας (δειγματοληψία και προσέλκυση), αξιοπιστία ποιοτικής έρευνας (αξιοπιστία, εγκυρότητα, γενίκευση), προκλήσεις και ηθικά ζητήματα στην ποιοτική έρευνα, και συγγραφή αποτελεσμάτων ποιοτικής έρευνας.

ΔΕΔ 341 Επιχειρησιακή Διοίκηση (7 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ 241

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού εξετάζονται: η παραγωγικότητα και ανταγωνισμός, ο σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών, η επιλογή διαδικασιών παραγωγής, ο σχεδιασμός παραγωγικών μονάδων (χωροταξική μελέτη συστήματος παραγωγής), ο προγραμματισμός παραγωγής, η διαχείριση και έλεγχος αποθεμάτων, γενικός προγραμματισμός παραγωγής. Επίσης, εξετάζονται σύγχρονα θέματα στην επιχειρησιακή διοίκηση, όπως: βελτίωση ποιότητας, συντονισμός των οργανωτικών λειτουργιών (μάρκετινγκ, παραγωγής, χρηματοοικονομικής) και θέματα στη διεθνή παραγωγή.

ΔΕΔ 342 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ241

To μάθημα αφορά την κατανόηση της σημασίας του συντονισμού στην εφοδιαστική αλυσίδα. Καλύπτει τις βασικές αρχές της διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι φοιτητές/ τριες θα μπορούν αν εξοικειωθούν στα σύγχρονα θέματα στη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας όπως πληροφοριακά συστήματα στη ΔΕΑ, σχέση εταιρίας με προμηθευτές, σχεδιασμός προϊόντων και καθυστέρηση προσαρμογής προϊόντων (postponement). Έμφαση δίνεται και στα κλασσικά θέματα όπως αποθεματική πολιτική, συγκέντρωση vs αποκέντρωση αποθεμάτων, μέθοδοι διαχείρισης αβεβαιότητας ζήτησης, θέση εγκαταστάσεων, μεταφορά υλικών.

ΔΕΔ 343 Εφαρμογές Μοντέλων Βελτιστοποίησης (7 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ 241

Το μάθημα καλύπτει μοντέλα και μεθόδους βελτιστοποίησης αποφάσεων, καθώς και εφαρμογές τους στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων. Οι φοιτητές/τριες εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, όσον αφορά στις τεχνικές γραμμικού, και διακριτού προγραμματισμού. ’Εμφαση δίνεται στην ανάπτυξη μοντέλων βελτιστοποίησης και μαθηματικού προγραμματισμού για πρακτικά προβλήματα, και σε τεχνικές ανάλυσης για λήψη αποφάσεων. Οι φοιτητές/τριες χρησιμοποιούν λογισμικά προγράμματα μαθηματικού προγραμματισμού (π.χ. GAMS), για επίλυση μοντέλων σε πρακτικές μελέτες περιπτώσεων. Επίσης, εξετάζονται αλγοριθμικά θέματα στον βαθμό που είναι αναγκαία, για αποτελεσματική χρήση των λογισμικών προγραμμάτων και ερμηνεία των αποτελεσμάτων από την επίλυση μοντέλων βελτιστοποίησης.

ΔΕΔ 344 Μοντέλα Δικτύων και Δυναμικός Προγραμματισμός (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ 241

Το μάθημα εξετάζει θέματα σε μοντέλα ροών σε δίκτυα, καθώς και σε δυναμικό προγραμματισμό, με ίση περίπου έμφαση στη διατύπωση μοντέλων και στις τεχνικές επίλυσής τους. Η εφαρμογή και επίλυση μοντέλων μεγάλης κλίμακας με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος.

ΔΕΔ 345 Διοίκηση και Βελτίωση Ποιότητας (6 ECTS)

Προαπαιτούμενα: ΜΑΣ 061 και ΜΑΣ 062

Το επίκεντρο του κινήματος για βελτίωση της ποιότητας μετατοπίζεται από την καθαρά στατιστική προσέγγιση στην προσέγγιση που επιβάλλει μετασχηματισμό σ' όλες τις πτυχές του οργανισμού, διοικητικές, τεχνολογικές και συμπεριφοριακές. Το μάθημα εξετάζει τις αλλαγές στον τρόπο σκέψης της διοίκησης, στις μεθόδους που υιοθετούνται για βελτίωση της ποιότητας, καθώς και στις οργανωτικές δυσκολίες που επιφέρει η νέα αυτή προσέγγιση. Θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν: ορισμοί ποιότητας σε παραγωγικές και υπηρεσιακές δραστηριότητες, ποιότητα και σχεδιασμός προϊόντων, ποιότητα στον προγραμματισμό διαδικασιών, στατιστικός έλεγχος ποιότητας, δειγματοληψία, και συνολικός έλεγχος ποιότητας.

ΔΕΔ 346 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ (6 ECTS)

Προαπαιτούμενα: ΜΑΣ 061 και ΜΑΣ 062

Το μάθημα εξετάζει εφαρμογές μοντέλων παλινδρόμησης με τη βοήθεια στατιστικών λογισμικών προγραμμάτων. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση, στατιστική συμπερασματολογία από μοντέλα παλινδρόμησης, διαγνωστικές μέθοδοι και μέτρα αντιμετώπισης αποκλίσεων από τις υποθέσεις των μοντέλων παλινδρόμησης, διαδικασίες δημιουργίας μοντέλων, μη-γραμμική παλινδρόμηση, και μοντέλα παλινδρόμησης με δυαδική εξαρτώμενη μεταβλητή. Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή των μοντέλων παλινδρόμησης, για επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων από όλες τις περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων.

ΔΕΔ 347 Πληροφορικά Συστήματα στη Διοίκηση (6 ETCS)

Το μάθημα εξετάζει τους διαφορετικούς τύπους πληροφορικών συστημάτων, που χρησιμοποιούνται από μοντέρνους οργανισμούς για υποστήριξη των επιχειρησιακών και στρατηγικών τους στόχων. Εξηγεί το πως οι εταιρίες μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, χρησιμοποιώντας τεχνολογία που ενισχύει τους στρατηγικούς τους πόρους. Οι φοιτητές/τριες έρχονταισε επαφή με τεχνολογίες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και μαθαίνουν για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση (π.χ. κοστολόγηση, versioning) των ψηφιακών προϊόντων. Το μάθημα εξετάζει, επίσης, τα διαφορετικά εργαλεία Web 2.0 και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις για υποστήριξη του μάρκετινγκ και της διαχείρισης της γνώσης του οργανισμού. Το μάθημα περιλαμβάνει και ειδικά σχεδιασμένες εργασίες, με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα εργαλεία αυτά (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, wikis, mesh-ups κ.λπ.). Το μάθημα αναλύει, τέλος, και τα σημαντικά ηθικά ζητήματα που εγείρει η εξάπλωση της χρήσης της τεχνολογίας σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να αξιολογούν το κατά πόσο μια εταιρία χρησιμοποιεί σωστά την τεχνολογία, για να υποστηρίξει τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς της στόχους. Εταιρίες, οι οποίες εξετάζονται με λεπτομέρεια, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ως μελέτες περίπτωσης, περιλαμβάνουν τη Zara, FreshDirect, CapitalOne, Netflix, Zipcar, Walmart, Zynga, και άλλες.

ΔΕΔ 349 Διοίκηση Απόδοσης (6 ECTS)

Η Διοίκηση Απόδοσης (ΔΑ) είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται κυρίως από οργανισμούς υπηρεσιών και στοχεύει στη μεγιστοποίηση των εσόδων του οργανισμού, κάτω από συνθήκες που χαρακτηρίζονται από υψηλή αστάθεια της ζήτησης. Ταυτόχρονα, η Διοίκηση Απόδοσης αποτελεί μια φιλοσοφία διοίκησης που εστιάζει στη σωστή διαχείριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα το ότι οι υπηρεσίες είναι παραδοσιακά άυλες, φθαρτές και ανομοιογενείς. Αποτέλεσμα της Διοίκησης Απόδοσης αποτελεί μια ορθολογιστική πολιτική τιμολόγησης υπηρεσιών σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι πελάτες έχουν επιλογές, διαθέτουν εύκολη πρόσβαση σε σχετική πληροφόρηση και μπορούν να πάρουν ανεξάρτητες αποφάσεις που επηρεάζουν τη σχέση τους με τον οργανισμό. Στο μάθημα εξετάζεται αρχικά η σημασία της Διοίκησης Απόδοσης. Οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των παραγόντων που επηρεάζουν τον καθορισμό πολιτικής Διοίκησης Απόδοσης. Στο μάθημα παρουσιάζεται, επίσης, αριθμός μεθοδολογιών και εργαλείων που αποσκοπούν στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων σε θέματα Διοίκηση Απόδοσης. Αυτές παρουσιάζονται μέσω πραγματικών παραδειγμάτων σε οργανισμούς υπηρεσιών, όπως ξενοδοχεία, αερογραμμές κ.λπ. στους οποίους η χρήση Διοίκησης Απόδοσης αποτελεί πλέον τον κανόνα αντί την εξαίρεση.

ΔΕΔ 351 ΄Ερευνα Μάρκετινγκ (7 ECTS)

Προαπαιτούμενo: ΔΕΔ 251

Στο μάθημα εξετάζεται ο ρόλος, η σημασία και οι περιορισμοί της έρευνας αγοράς πάνω στη συνολική προσπάθεια του μάρκετινγκ. Επίσης, διερευνώνται τα διάφορα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, εναλλακτικοί τύποι σχεδιασμού έρευνας, καθώς και βασικές μέθοδοι και μέσα συλλογής δεδομένων στο μάρκετινγκ. Τέλος, γίνεται αναφορά στον τρόπο δειγματοληψίας, καθώς, επίσης, και στη διαδικασία ανάλυσης, ερμηνείας και παρουσίασης των ευρημάτων που προκύπτουν από την έρευνα.

ΔΕΔ 352 Συμπεριφορά Καταναλωτή (7 ECTS)

Προαπαιτούμενo: ΔΕΔ 251

Το μάθημα κάνει μια ανασκόπηση των διαφόρων θεωριών που αφορούν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και εξετάζει την εφαρμογή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο μάρκετινγκ. Επίσης, αναλύονται οι επιδράσεις διαφόρων εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων πάνω στη συμπεριφορά του καταναλωτή και διερευνώνται μέθοδοι τμηματοποίησης της καταναλωτικής αγοράς. Ακόμη, εξετάζεται η διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων από τους καταναλωτές, η διενέργεια της αγοραστικής πράξης και τα συνεπακόλουθα αποτελέσματά της. Επίσης, αναλύονται εκτεταμένα διάφορες τάσεις στην αγορά των καταναλωτών.

ΔΕΔ 353 Διοίκηση Πωλήσεων (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ 251

Η λειτουργία πωλήσεων διερευνάται μέσα στα πλαίσια αυτού του μαθήματος, με ειδική αναφορά στη διαδικασία προσωπικών πωλήσεων. Εξετάζεται ο σχεδιασμός και προϋπολογισμός των πωλήσεων, καθώς, επίσης, και διάφοροι μέθοδοι πρόβλεψης των πωλήσεων. Γίνεται, επίσης, ανασκόπηση των τρόπων οργάνωσης, επίβλεψης και ελέγχου των πωλητών. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η στρατολόγηση, επιλογή, εκπαίδευση, επιμόρφωση, υποκίνηση, αμοιβή και αξιολόγηση του προσωπικού πωλήσεων.

ΔΕΔ 354 Επικοινωνιακό Μάρκετινγκ (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ 251

Το μάθημα τονίζει τον ρόλο της προβολής και της διαδικασίας επικοινωνίας στο μάρκετινγκ. Διερευνά τη διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων και εξετάζει τον ρόλο της τμηματοποίησης της αγοράς και της τοποθέτησης του προϊόντος στη διαδικασία της προβολής. Επίσης, αναλύονται διεξοδικά τα βασικά εργαλεία του μείγματος προβολής, όπως της διαφήμισης, της π247ροώθησης πωλήσεων, των προσωπικών πωλήσεων, των δημοσίων σχέσεων, και του άμεσου μάρκετινγκ.

ΔΕΔ 355 Διοίκηση Λιανεμπορίου (6 ECTS.)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ 251

Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται οι δυνάμεις που περιβάλλουν τη λιανική διανομή προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και ο ρόλος του Μάρκετινγκ στη στρατηγική λιανεμπορικών επιχειρήσεων.  Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων στρατηγικής προσέγγισης και στρατηγικού προσανατολισμού διαχείρισης των θεμάτων τα οποία πραγματεύεται το λιανικό εμπόριο, εκμάθηση βασικών μεθόδων ανάλυσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων του λιανικού εμπορίου, έκθεση σε προβλήματα τα οποία καλείται να διαχειρισθεί το λιανικό εμπόριο με ταυτόχρονη έμφαση στην εξεύρεση εμπεριστατωμένων τρόπων επίλυσης αυτών, εξοικείωση με την εμπεριστατωμένη εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου του στρατηγικού διοικητικού προσανατολισμού για την παροχή πρακτικών λύσεων, και παροχή κινήτρων στους φοιτητές στο να μελετήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο και να βελτιώσουν τον βαθμό οικειότητας αναφορικά με τη διαχείριση πραγματικών μελετών περιπτώσεων.

ΔΕΔ 362 Προχωρημένα Θέματα στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ 231

Σε αυτό το μάθημα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα εμβαθύνουν σε θέματα δυναμικών ατόμων και ομάδων. Θέματα που θα εξεταστούν αφορούν ατομικές προσεγγίσεις στη λήψη αποφάσεων, τη βασική ψυχολογία ατόμων, τη διαδικασία δημιουργίας ομάδων, φαινόμενα δυσλειτουργίας ομάδων και τρόπους αποφυγής τους.

ΔΕΔ 430 Επίκαιρα Θέματα στη Διοίκηση (6 ECTS)

Ο τομέας της Διοίκησης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, τόσο θεωρητικών όσο και εφαρμοσμένων. Ταυτόχρονα, συνδέεται με βασικούς τομείς των κοινωνικών επιστημών όπως η Κοινωνιολογία, η Ψυχολογία και τα Οικονομικά. Η πολυμορφία αυτή της Διοίκησης αντανακλάται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ακαδημαϊκών του τμήματος και κατ’ επέκταση το μάθημα αυτό, σε γενικές γραμμές στοχεύει στο να φέρει σε επαφή τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τα ενδιαφέροντα αυτά. Το μάθημα στοχεύει να εκθέσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε διάφορα θέματα/φαινόμενα της Διοίκησης που επηρεάζουν τους εργαζόμενους και στις συνεπακόλουθες προκλήσεις/ ευκαιρίες που δημιουργούν για τους σύγχρονους οργανισμούς. Επίσης, στοχεύει να προκαλέσει προβληματισμό για τα αίτια και τις επιπτώσεις σύνθετων/πολύπλευρων προβλημάτων στον χώρο της Διοίκησης που παρουσιάζονται στο σύγχρονο οργανωσιακό περιβάλλον και για τις προοπτικές εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισής τους.

ΔΕΔ 431 Φύλο, Εργασία και Οργανισμοί (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ231

Τι σχέση έχει το φύλο με την εργασία και τους οργανισμούς; Ο φακός του κοινωνικού φύλου ρίχνει φως σε διάφορες εστίες της οργανωσιακής ζωής που λανθασμένα έχουμε αποδεχτεί ως δεδομένες. Εξετάζοντας την οργανωσιακή ζωή με το φακό αυτό αποκτούμε μια νέα αντίληψη για τα αίτια και τους λόγους που οι οργανισμοί είναι δομημένοι με το συγκεκριμένο τρόπο και εξηγούμε διαφορετικά τους

λόγους για τους οποίους ορισμένες εταιρικές πολιτικές καταλήγουν να είναι πιο επιτυχημένες από άλλες. Μελετώντας τα θέματα φύλου στο χώρο εργασίας μπορούμε να διακρίνουμε όχι μόνο τη συμπεριφορά των δύο φύλων μέσα στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και να εντοπίσουμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους σε ότι αφορά ζητήματα διοίκησης, ηγεσίας, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και μιας σειράς άλλων σημαντικών για τη λειτουργία της επιχείρησης/οργανισμού θεμάτων.

ΔΕΔ 432 Διαχείριση Καινοτομιών (6 ECTS.)

Προαπαιτούμενo: ΔΕΔ 231

Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες τα βασικά θέματα της διαχείρισης καινοτομιών, να συνειδητοποιήσουν τα κύρια χαρακτηριστικά της επιτυχίας και να αντιληφθούν τις σχετικές δεξιότητες που χρειάζονται για τη διαχείριση καινοτομίας, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Το μάθημα παρέχει στοιχεία από διαφορετικές μεθόδους, βασισμένες σε αληθινά παραδείγματα και εμπειρίες μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων.

ΔΕΔ 433 Επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό Εμπόριο (6 ECTS)

Ο όρος Ηλεκτρονικό Εμπόριο, που αρχικά παρέπεμπε σε πωλήσεις και αγορές μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιείται πλέον ταυτόσημα με την έννοια του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εταιρικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως κοινή αφετηρία τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας για την οργάνωση όλων των σταδίων παραγωγής, και ως κοινό σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση νέων μεθόδων επικοινωνίας για τη διασύνδεση με τους πελάτες, τους εταιρικούς συνεργάτες, και τις αγορές.

Το μάθημα εξετάζει σημαντικές πτυχές του αντικειμένου και εμβαθύνει στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που δημιουργούνται για τους οργανισμούς. Σημαντικό βάρος δίνεται:

ΔΕΔ 434 Επιχειρηματικότητα (6 ECTS)

Για φοιτητές άλλων Τμημάτων

Σε αυτό το μάθημα θα εξεταστεί το φαινόμενο της επιχειρηματικότητας και ο κύκλος ζωής μιας επιχειρηματικής πράξης. Η έμφαση του μαθήματος θα είναι τόσο θεωρητική όσο και πρακτική. Εκτός από την εξέταση της βιβλιογραφίας στο θέμα, οι φοιτητές και φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δικά τους επιχειρηματικά σχέδια, όπως και να μελετήσουν αυτά που σχεδίασαν άλλοι.

ΔΕΔ 435 Στρατηγική Διοίκηση (7 ECTS)

Το πιο πάνω μάθημα δίνεται μόνο στους φοιτητές που βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών τους 

Το μάθημα παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο και τα εννοιολογικά εργαλεία για τη μελέτη και ανάλυση της εταιρικής στρατηγικής. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος (με έμφαση στον ανταγωνισμό), τη σχέση στρατηγικής και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τη χάραξη και εφαρμογή στρατηγικής τόσο σε SBUs όσο και σε διαφοροποιημένες εταιρείες, καθώς και τη σχέση μεταξύ στρατηγικής, τεχνολογίας, κουλτούρας, ηθικής και κοινωνικής υπευθυνότητας.

ΔΕΔ 436 Ηγεσία (7 ECTS)

Το μάθημα αυτό εισάγει στα κύρια συστατικά της ηγεσίας, με βάση την αρχή ότι η ηγεσία είναι δυναμική και όχι στάσιμη. Στα πλαίσια αυτά, το μάθημα εξετάζει τις κύριες θεωρίες της ηγεσίας και επικεντρώνεται στη σχέση ηγέτη, οπαδών και περιστάσεων στην εξερεύνηση της διαδικασίας της ηγεσίας. Έμφαση δίνεται στον ρόλο του κοινωνικού φύλου και της κουλτούρας στην ηγεσία, στα χαρακτηριστικά και τις αξίες των ηγετών, στη χαρισματική ηγεσία, στον ρόλο των οπαδών, όπως και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι ηγέτες και στον ρόλο της δύναμης και της επιρροής σε διάφορες μορφές οργάνωσης.

ΔΕΔ 437 Διοίκηση Οικογενειακών Επιχειρήσεων (6 ECTS)

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις (ιδιωτικές και δημόσιες) αποτελούν μοναδικές μορφές ιδιοκτησίας που προκαλούνται από τη δυναμική της οικογένειας, τη συναισθηματική προσήλωση στην επιχείρηση και διάφορα άλλα ζητήματα που προκύπτουν από την αλληλεπίδραστη της οικογένειας με την επιχείρηση – ιδιαίτερα όταν η οικογένεια επιθυμεί να διαιωνίσει την επιρροή κ/ή τον έλεγχο από γενιά σε γενιά.  Το μάθημα αυτό προσδοκεί να αναπτύξει μια εις βάθος κατανόηση του τι κάνει τις οικογενειακές επιχειρήσει μοναδικές, κατανοώντας τις κρίσιμες δεξιότητες αναλυτικής σκέψης που βοηθούν τους διευθυντές/στελέχη να κατανοούν όλο το οικογενειακό σύστημα των επιχειρήσεων.  Επίσης, έχει σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις δυναμικές της οικογένειας και πώς η οικογενειακή ιδιοκτησία και ο έλεγχος επηρεάζουν την οικογένεια και την επιχείρηση.

ΔΕΔ 439 Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών (6 ECTS)

Οι δημόσιοι οργανισμοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία μιας σύγχρονης κοινωνίας, και οι δραστηριότητές τους άπτονται όλων ανεξαίρετα των πτυχών της: οικονομικών, επιχειρηματικών, πολιτικών, πολιτιστικών και άλλων. Οι παρεμβάσεις τέτοιων οργανισμών στις διάφορες δραστηριότητες μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας καθορίζονται από το πολιτικό σύστημα και το συνταγματικό πλαίσιο τού κάθε κράτους - αλλάζουν όμως και σε συνάρτηση με δεδομένα που συνδέονται με παγκόσμιες πολιτικές, οικονομικές και άλλες εξελίξεις ή φαινόμενα. Στο μάθημα αυτό θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε κριτικά και να αναλύσουμε τον ρόλο των δημόσιων οργανισμών, τη σημασία της δημόσιας πολιτικής, καθώς και τον μεταβαλλόμενο ρόλο του κράτους στην εποχή μας. Θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε οργανισμούς διαφόρων μεγεθών, διαφορετικών μορφών (π.χ. κυβερνητικούς, μη-κυβερνητικούς, διεθνείς), που λειτουργούν σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, διαφορετικά πολιτικά ή οικονομικά συστήματα. Θα συνδυάσουμε θεωρία και πράξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη δεύτερη περίπτωση σε θέματα, προβλήματα και πρακτικές δημόσιας διοίκησης και δημόσιας πολιτικής στην Κύπρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκόσμια.

ΔΕΔ 444 Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρήσεις (6 ECTS)

Τα δίκτυα αποτελούν ένα θεμελιώδες εργαλείο για τη μοντελοποίηση σύνθετων κοινωνικών, τεχνολογικών και οικονομικών συστημάτων. Σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα η επεξήγηση τέτοιων πολύπλοκων συστημάτων εμπεριέχει πολλές προκλήσεις τόσο στη μοντελοποίηση τους όσο και υπολογιστικές. Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση και επεξήγηση της τοπολογίας πραγματικών δικτύων μικρής και μεγάλης κλίμακας καθώς και δυναμικών διαδικασιών που λαμβάνουν μέρος σε αυτά.

Αρχικά το μάθημα θα καλύψει μαθηματικά μοντέλα και αλγόριθμους για τη εξέλιξη δικτύων τα οποία είναι σε θέση να περιγράψουν τις βασικές δομικές ιδιότητες συστημάτων του πραγματικού κόσμου. Θα διερευνήσουμε στη συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αναλύσουμε στην πράξη μεγάλης κλίμακας δεδομένα δικτύων, πώς να ποσοτικοποιούμε διάφορες ιδιότητες των ‘κόμβων’ και ‘δεσμών’ καθώς και πώς να αιτιολογούμε αυτές τις ιδιότητες μέσω μοντέλων  δομής και εξέλιξης δικτύων.

Στο δεύτερο μέρος του το μάθημα θα επικεντρωθεί σε διάφορες δυναμικές διαδικασίες που εξελίσσονται σε δίκτυα. Για παράδειγμα: πώς μεταδίδεται η πληροφόρηση (και παραπληροφόρηση) μέσω των κοινωνικών δικτύων; πως μπορούμε να σχεδιάσουμε μια viral εκστρατεία marketing η οποία σε ένα διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο, πως διασπείρεται η ευθραυστότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, πως μια ιογενής ασθένεια εξαπλώνεται γρήγορα σε ένα δίκτυο αερομεταφορών? Θα μας απασχολήσει επίσης πώς διάφορα δομικά χαρακτηριστικά ενός δικτύου επηρεάζουν το πόσο γρήγορα και πόσο ‘βαθιά’ μια δυναμική διαδικασία εξαπλώνεται σε ένα δίκτυο.Τέλος το μάθημα αυτό θα ασχοληθεί με οπτικοποιήσεις δικτύων χρησιμοποιώντας διάφορες libraries στη R ή άλλα λογισμικά.

Το μάθημα αυτό κάνει εκτεταμένη χρήση απλών στατιστικών μεθόδων αλλά και χρήση κατάλληλων λογισμικών όπως η R.

ΔΕΔ 445 Διοίκηση Υπηρεσιών (6 ECTS)

Το μάθημα εξετάζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά στελέχη σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι οργανισμοί αποτελούν τον μεγαλύτερο τομέα των οικονομιών στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, έχοντας, παράλληλα, τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, μάρκετινγκ και ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες. Θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν: επαφή με τον πελάτη, αρχές παραγωγής στις υπηρεσίες, ποιότητα στις υπηρεσίες, σχεδίαση υπηρεσιών, εγγυήσεις στις υπηρεσίες, θέματα χωρητικότητας στις υπηρεσίες, υπηρεσίες σε παραγωγικό περιβάλλον και μάρκετινγκ υπηρεσιών.

ΔΕΔ 446 Επιχειρησιακή Ανάλυση: Μοντέλα Προβλέψεων (6 ECTS)

Προαπαιτούμενα: MAΣ061 και MAΣ062

Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη παρέχει τώρα τη δυνατότητα για εύκολη συλλογή τεράστιου όγκου δεδομένων από ποικίλες πηγές, αποθήκευση και ταχεία ανάκλησή τους, και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εκτενούς επεξεργασίας. Η διαθεσιμότητα δεδομένων, τόσο εσωτερικών που αφορούν λειτουργίες εταιρειών/οργανισμών, όσο και από εξωτερικές πηγές (διαδίκτυο), αυξάνεται με εκθετικούς ρυθμούς. Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για ανάλυση εκτενών συλλογών δεδομένων, αναγνωρίζεται καθολικά όχι μόνο ως ανταγωνιστική ευκαιρία, αλλά και ως επιβεβλημένη αναγκαιότητα, για εταιρείες, οργανισμούς, κρατικές υπηρεσίες κ.α. Το μάθημα καλύπτει ακριβώς μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας εκτενών δεδομένων για ανάλυση επιχειρησιακών συστημάτων. Εξετάζονται τρόποι συλλογής ποικίλων δεδομένων από διάφορες πηγές, και σύγχρονες προσεγγίσεις ανάλυσης που εμπίπτουν στις μεθόδους «μηχανικής μάθησης» (machine learning). Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες αποκτούν πρακτικές δεξιότητες εκτέλεσης περιγραφικών, διερευνητικών και γραφικών αναλύσεων, στατιστικών αναλύσεων, επίλυσης προβλημάτων παλινδρόμησης, κατηγοριοποιήσεων και ομαδοποιήσεων για σκοπούς προβλέψεων, με τη χρήση σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων. Εξετάζονται τρόποι διαγνωστικών ελέγχων, συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής των καταλληλότερων μοντέλων για προβλέψεις, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος. Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακή διδασκαλία, κατά την οποία οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τη γλώσσα προγραμματισμού R, και εξετάζουν πρακτικές εφαρμογές με πραγματικά δεδομένα από διάφορα επιχειρησιακά προβλήματα.

ΔΕΔ 447 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση IΙΙ (6 ECTS)

Προαπαιτούμενo: ΜΑΣ061 και ΜΑΣ062

Το μάθημα εξετάζει εφαρμογές πολυμεταβλητής στατιστικής και χρονοσειρών στη διοίκηση επιχειρήσεων. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: λογιστική παλινδρόμηση, διαχωριστική ανάλυση, ανάλυση παραγόντων και ανάλυση πρωτευουσών συνιστωσών. Επίσης, θα εξετάζονται θέματα, όπως τάση, κυκλική συνιστώσα, και εποχιακή συνιστώσα στις χρονοσειρές, και ευσταθείς χρονοσειρές.

ΔΕΔ 448 Προγραμματισμός και Διοίκηση Έργων (6 ECTS)

Το μάθημα εξετάζει τη διαδικασία προγραμματισμού έργων. Θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό του έργου, την οργάνωση και κοστολόγηση του έργου, τη χρονική διαχείριση έργου, τη διαχείριση πόρων σε έργα, καθώς και τη διαχείριση κινδύνου σε έργα. Επίσης, εξετάζονται θέματα όπως η αποτελεσματική έναρξη και ολοκλήρωση έργων, και τεχνικές αξιολόγησης της απόδοσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή εργαλείων, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να δημιουργήσουν το εγχειρίδιο (project manual) του έργου, στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα βήματα για την επιτυχή υλοποίησή του. Θα παρουσιαστούν, επίσης, λογισμικά που αφορούν τη διοίκηση έργων.

ΔΕΔ 449 Επίκαιρα Θέματα στη Διοικητική Επιστήμη (6 ECTS)

Προαπαιτούμενo: ΔΕΔ 343

Το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος διαμορφώνεται, από χρόνο σε χρόνο, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του ακαδημαϊκού προσωπικού. Το μάθημα εξετάζει προχωρημένα θέματα της διοικητικής επιστήμης. Συγκεκριμένα, προβλήματα της τοπικής βιομηχανίας εντοπίζονται και εξετάζονται από ομάδες φοιτητών, οι οποίοι καθοδηγούνται και επιβλέπονται από τους συμβούλους τους. Οι απαιτήσεις του μαθήματος συμπεριλαμβάνουν ανάγνωση σχετικών συγγραμμάτων, διαλέξεις από τον διδάσκοντα ή και επισκέπτες, και διεκπεραίωση ανεξάρτητης μελέτης.

ΔΕΔ 452 Διεθνές Μάρκετινγκ (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ 251

Το μάθημα διερευνά τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ μέσα στον διεθνή χώρο. Αναλύει τις βασικές παραμέτρους που συνθέτουν το διεθνές περιβάλλον και εξετάζει τη διαδικασία έρευνας μάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο. Διερευνά διάφορες μεθόδους και στρατηγικές για την τμηματοποίηση και επιλογή ξένων αγορών, και αναλύει διεξοδικά τα στοιχεία του μείγματος διεθνούς μάρκετινγκ, δηλαδή το προϊόν, την τιμολόγηση, τα κανάλια διανομής και την προβολή. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζεται η διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης, υλοποίησης και ελέγχου της δραστηριότητας του διεθνούς μάρκετινγκ.

ΔΕΔ 453 Στρατηγικό Μάρκετινγκ (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ 251

Το μάθημα επικεντρώνεται στα στρατηγικά και διοικητικά θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ, και εξετάζει τα εργαλεία, τις έννοιες και τις θεωρίες που είναι αναγκαίες για τη λήψη αποτελεσματικών στρατηγικών αποφάσεων μάρκετινγκ. Παρέχεται μία περιεκτική ανάλυση ενός πλαισίου για ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ, οι οποίες να μπορούν να προσφέρουν ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και οι οποίες θα βασίζονται στην ανάλυση των πελατών, του ανταγωνισμού, της βιομηχανίας και του περιβάλλοντος. Το μάθημα εξετάζει τις πιο πρόσφατες θεωρίες, μεθόδους και αναλυτικές τεχνικές, καθώς και τις τρέχουσες καλύτερες πρακτικές σε σχέση με την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ.

ΔΕΔ 456 Ψηφιακό Μάρκετινγκ (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ 251

Το μάθημα εξετάζει πως η χρήση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων και τεχνολογίας επιτρέπει στις εταιρείες να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υφιστάμενων λειτουργιών μάρκετινγκ τους, αλλά ταυτόχρονα να εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες για εισδοχή σε νέες αγορές, να προσφέρουν νέες υπηρεσίες, να εφαρμόσουν νέες τεχνικές online επικοινωνιών, και να ανταγωνιστούν σε πιο ίση βάση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Το μάθημα παρέχει μία περιεκτική εξέταση των εννοιών, τεχνικών, και καλύτερων πρακτικών που μπορούν να υποστηρίξουν τη συνολική διαδικασία του ψηφιακού μάρκετινγκ, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη των κατάλληλων γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για επιτυχημένη ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ. Τα βασικά θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν: (1) τους τρόπους με τους οποίους οι ψηφιακές τεχνολογίες μεταμορφώνουν τη λειτουργία του μάρκετινγκ, (2) την επίδραση των δυνάμεων του περιβάλλοντος στις δραστηριότητες ψηφιακού μάρκετινγκ, (3) τη διαδικασία ανάπτυξης ολοκληρωμένης στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ, (4) τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες,  (5) τη δημιουργία μίας αποτελεσματικής ψηφιακής εμπειρίας, (6) το σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικών επικοινωνιών μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μέσα, και (7) τις μεθόδους αξιολόγησης και βελτίωσης της απόδοσης των ψηφιακών καναλιών.

ΔΕΔ 458 Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (6 ECTS)

Η ραγδαία εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επικοινωνούν και αλληλοεπιδρούν με τους

πελάτες τους. Το μάθημα εξετάζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη σκοπιά του Μάρκετινγκ και επικεντρώνεται στις νέες πρακτικές και τεχνικές που εφαρμόζονται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση της στρατηγικής Μάρκετινγκ. Το περιεχόμενο του μαθήματος αντανακλά τις σύγχρονες εξελίξεις του Μάρκετινγκ σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνδέει τη θεωρία με την πράξη με επίκαιρα παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων από τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων. Σκοπός τους μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες θεμελιώδεις γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να θέτουν κατάλληλους στόχους, να αναπτύσσουν και να υλοποιούν αποτελεσματικές στρατηγικές και προγράμματα Μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να επιβλέπουν και να μετρούν τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να περιγράψουν το περιβάλλον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την επίδραση του στην παραδοσιακή στρατηγική μάρκετινγκ να διακρίνουν το προφίλ και τους σκοπούς των δημοφιλέστερων πλατφόρμων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, YouTube, Linkedln, Pinterest) και να αξιολογούν την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένες εταιρείες, να εκτιμούν τη δυναμική και την πολυμορφία του περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να αναπτύσσουν στρατηγικές ανάπτυξης και διαχείρισης μαρκών εφαρμόζοντας κατάλληλα εργαλεία και τακτικές, και να κτίζουν την εταιρική φήμη και να διαχειρίζονται καταστάσεις κρίσεων μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΔΕΔ 460 Προχωρημένα Θέματα στη Στρατηγική Διοίκηση (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ435

Για να χαράξει και να εφαρμόσει μια επιτυχημένη στρατηγική, ένας οργανισμός πρέπει να αντιμετωπίσει και να αναλύσει τέσσερις ομάδες θεμάτων: (α) Τα όρια του οργανισμού: τι πρέπει να κάνει ένας οργανισμός, τι μέγεθος πρέπει να έχει, και σε ποιους επιχειρηματικούς τομείς πρέπει να εμπλακεί, (β) Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού: ποια είναι η φύση των αγορών, στις οποίες ανταγωνίζεται ο οργανισμός, και ποια η φύση του ανταγωνισμού στις αγορές αυτές, (γ) Θέση στην αγορά: πώς πρέπει να τοποθετηθεί ένας οργανισμός για να ανταγωνιστεί, ποια πρέπει να είναι η βάση του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος, και πώς πρέπει να προσαρμόζεται και να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, (δ) δ) Το εσωτερικό του οργανισμού: πώς ο οργανισμός πρέπει να κτίσει την εσωτερική του δομή. Απαντήσεις στα θεμελιώδη αυτά ερωτήματα θα αναζητηθούν μέσα από μελέτη της οικονομικής θεωρίας, πάνω στην οποία βασίζεται ουσιαστικά η στρατηγική διοίκηση, της οικονομικής κοινωνιολογίας (economic sociology), καθώς και της στρατηγικής θεωρίας και της θεωρίας των οργανισμών.

ΔΕΔ 461 Οργανισμοί και Ανθρώπινος Παράγοντας (6 ECTS.)

Προαπαιτούμενο: ΔΕΔ 231

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει την εξέταση μιας σειράς θεμάτων, όπως την έννοια του κοινωνικού εαυτού, την αντίληψη ομάδων και ατόμων, την ανάπτυξη κοινωνικών στάσεων και συμπεριφορών στα πλαίσια των οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα κοινωνικής δύναμης και εξουσίας, υπακοής και κομφορμισμού, και στη δημιουργία προκαταλήψεων που επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία ομάδων και οργανισμών.

ΔΕΔ 463 Διαπραγμάτευση και Χειρισμός Συγκρούσεων (6 ECTS)

Ένας από τους αποφασιστικούς ρόλους του μάνατζερ είναι και ο ρόλος του διαπραγματευτή. Όντας καλός ένας διαπραγματευτής, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει επιτυχώς εργασιακές κρίσεις με πρόσωπα ή ομάδες, καθώς και με προμηθευτές ή πελάτες της επιχειρήσεως. Το μάθημα αυτό διερευνά τη θεωρία και τις διαδικασίες των διαπραγματεύσεων μέσα στο εργασιακό πλαίσιο και δίνει έμφαση στις πηγές ισχύος στις διαπραγματεύσεις. Καλύπτει διαχείριση κρίσεων, ενώ εξετάζει ειδικές περιπτώσεις, όπως τριβές, επικινδυνότητα, καθώς και δύσκολες καταστάσεις.

ΔΕΔ 464 Ενέργεια Στρατηγική και Διαχείριση (6 ECTS)

Η ενέργεια - από την προέλευση μέχρι την αποδοτική και υπεύθυνη χρήση της – αποτελεί, αναμφίβολα, μια από τις κρισιμότερες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα, και τις οποίες καλούνται να κατανοήσουν και να διαχειριστούν οι σύγχρονοι οργανισμοί. ο μάθημα θα εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και μεθόδους ανάλυσης, που χρησιμοποιούνται στις κοινωνικές επιστήμες (με έμφαση στα οικονομικά και τη διοίκηση) για κατανόηση των διαδικασιών παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης ενέργειας. Με άλλα λόγια, θα εξετάσουμε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της ενέργειας (energy life cycle).

Οι μέθοδοι, εργαλεία και προσεγγίσεις αυτές θα επιτρέψουν στους/στις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν, να αναλύσουν κριτικά και εν τέλει να αποκτήσουν την ικανότητα να επηρεάζουν τις τεχνικές, οικονομικές και διοικητικές επιλογές σε σχέση με την παραγωγή και χρήση της ενέργειας. Θα εστιάσουμε εξίσου στις τεχνολογικές, κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενέργειας. Θα χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα ανάλυσης κόστους-οφέλους (cost-benefit analysis) και οργανωσιακής-θεσμικής ανάλυσης των διαδικασιών, που σχετίζονται με την ενέργεια, καθώς και material balance, energy balance και life cycle assessment tools, για να εξετάσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ενεργειακών τεχνολογιών σε διαφορετικές χώρες, οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος θα δώσει στους/στις φοιτητές/τριες την ευκαιρία να κατανοήσουν τις βασικές τάσεις και χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού τομέα της ενέργειας. Χτίζοντας πάνω στη γνώση που θα αποκτηθεί σε προηγούμενα μέρη του μαθήματος, θα συζητήσουμε και αναλύσουμε τις αλυσίδες αξίας συγκεκριμένων εταιριών ενέργειας, χρησιμοποιώντας αυτές που εμπλέκονται στην Κυπριακή ενεργειακή αγορά, σαν παραδείγματα. Θα εξετάσουμε τις εξελίξεις και προοπτικές στην αγορά ενέργειας, με μεγαλύτερη έμφαση στο φυσικό αέριο και τις επιπτώσεις του στην ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο.

ΔΕΔ 465 Επιχειρήσεις και Κλιματική Αλλαγή (6 ECTS)

Τα θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην παγκόσμια ατζέντα σήμερα. Στο μάθημα θα εισαγάγουμε και θα αναλύσουμε κριτικά τις προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί, σαν αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους. Τα διοικητικά στελέχη καλούνται να κατανοήσουν τους παράγοντες που δημιουργούν επιχειρηματική αξία στη διαδικασία διαχείρισης αυτών των ζητημάτων. Στο μάθημα, θα μελετήσουμε και θα αξιολογήσουμε τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις προκλήσεις αυτές. Θα διερευνήσουμε, επίσης, πώς οι επιχειρήσεις, λειτουργώντας στρατηγικά, διαμορφώνουν το ρυθμιστικό και ανταγωνιστικό πεδίο στο οποίο λειτουργούν.

Οι φοιτητές θα μάθουν να (α) εφαρμόζουν διαφορετικά εννοιολογικά πλαίσια για αξιολόγηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής απόδοσης των οργανισμών (στα πλαίσια της θεώρησης του triple bottom line), (β) αξιολογούν πως οι αγορές αντιδρούν σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, και (γ) βοηθούν τους οργανισμούς τους να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα υπό το φως αυξημένων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προσδοκιών.

 ΔΕΔ 467 Επίκαιρα Θέματα στη Δημόσια Διοίκηση (6 ECTS)

Οι δημόσιες διοικήσεις στα σύγχρονα κράτη βρίσκονται σήμερα μπροστά σε μια σειρά από μεγάλες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να δώσουν άμεσα και αποφασιστικά απαντήσεις. Οι αλλαγές που συντελούνται στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, οι περιβαλλοντικές αλλαγές, η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και η καλπάζουσα πορεία της τεχνολογικής ανάπτυξης είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα αυτά. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε και να συζητήσουμε ορισμένα από τα επίκαιρα για την κυπριακή δημόσια διοίκηση θέματα, όπως: τις προοπτικές που δίνει στον τόμο μας η ανεύρεση υδρογονανθράκων, την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση της δημόσιας υπηρεσίας, τις εξελίξεις όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις κ.λπ.

ΔΕΔ 468 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (7 ECTS)

Το μάθημα παρέχει το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο για τη μελέτη και ανάλυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιχειρηματικά σχέδια, εταιρίες επιχειρηματικών κεφαλαίων, επιχειρηματικούς αγγέλους, συστήματα δικαιοχρησίας, προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, διάχυση καινοτομιών και τις πηγές καινοτομιών.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξηγήσει τη διαδικασία της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας (έννοιες αλληλοεξαρτώμενες) με κατανοητό και απλό τρόπο.  Επιπλέον, να καθοδηγήσει τους φοιτητές στο να αναγνωρίσουν μια επιχειρηματική ευκαι9ρία, να στήσουν και να μεγαλώσουν μια επιχείρηση και να έχουν μια επιτυχημένη έξοδο.  Οι διαλέξεις βασίζονται σε ακαδημαΪκή θεωρία, αλλά η έμφαση εστιάζεται στη πρακτική εφαρμογή αυτής της θεωρίας.  Η σειρά των διαλέξεων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις θεωρίες και την πρακτική σχετικά με τη επιχειρηματικότητα και τη διοίκηση νέων επιχειρήσεων ενώ ταυτοχρόνως αναδεικνύεται ο ρόλος που διαδραματίζουν οι νέες επιχειρηματικές ιδέες στην οικονομία ενός τόπου.  Συγκεκριμένα, το μάθημα παρέχει τη θεωρητική βάση όσον αφορά τις αρχές της επιχειρηματικότητας και της διαχείρισης μικρών επιχειρήσεων αλλά και τη πρακτική εφαρμογή αυτής της γνώσης ώστε οι φοιτητές να αναπτύξουν την ικανότητα να δημιουργούν και να διαχειρίζονται επιχειρήσεις αποτελεσματικά και αποδοτικά.  Βασικός πρακτικός στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

ΔΕΔ 469 Δημιουργικότητα και Σχεδιαστική Λογική στους Οργανισμούς (6 ECTS)

Η δημιουργικότητα και η καινοτομία αποτελούν την αιχμή της επιτυχίας για πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες παγκόσμια. Μερικές από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες σήμερα (π.χ. Google, Apple) οφείλουν την αύξηση στην αξία των μετοχών τους σε μια κουλτούρα συνεχούς δημιουργικότητας και καινοτομίας. Πράγματι, μια τέτοια κουλτούρα φαίνεται να είναι το μόνο βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ένα σημαντικό δε χαρακτηριστικό της δημιουργικής κουλτούρας είναι η χρήση της σκέψης εκτός πλαισίων ή αυτό που έγινε ευρέως γνωστό σαν “design thinking”. Αυτός ο τρόπος σκέψης φαίνεται να αποτελεί μια ισχυρή εναλλακτική λύση έναντι των παραδοσιακών προσεγγίσεων μάνατζμεντ. Το μάθημα αυτό θα επικεντρωθεί λοιπόν στην ανάπτυξη νέων τρόπων σκέψης «έξω από το κουτί». Σε αυτά τα πλαίσια, οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να μάθουν τεχνικές για τη βελτίωση της ευελιξίας και της πρωτοτυπίας της σκέψης τους, ενώ διερευνούν προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται από τους πιο δημιουργικούς οργανισμούς σήμερα.

 

ΔΕΔ 490: Διπλωματική Μελέτη στη Διοικητική Επιστήμη Ι (6 Π.Μ.)
 
Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον τομέα της διοικητικής επιστήμης.
 
 
ΔΕΔ 491: Διπλωματική Μελέτη στη Διοικητική Επιστήμη ΙΙ (6 Π.Μ.)
 
Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον χώρο της διοικητικής επιστήμης.
 
 
ΔΕΔ 494: Διπλωματική Μελέτη στο Μάρκετινγκ Ι (6 Π.Μ.)
 
Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον χώρο του μάρκετινγκ.
 
 
ΔΕΔ 495: Διπλωματική Μελέτη στο Μάρκετινγκ ΙΙ (6 Π.Μ.)
 
Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον χώρο του μάρκετινγκ.
 
 
ΔΕΔ 498: Διπλωματική Μελέτη στη Διοίκηση Ι (6 Π.Μ.)
 
Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον τομέα της διοίκησης (Μάνατζμεντ).
 
 
ΔΔΕ 499: Διπλωματική Μελέτη στη Διοίκηση ΙΙ (6 Π.Μ.)
 
Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον χώρο της διοίκησης (Μάνατζμεντ).