Εκτύπωση
Γενικές Απαιτήσεις Προγράμματος
 
Υποχρεωτικά μαθήματα 
Συνοπτικό πρόγραμμα σπουδών 
Μαθήματα ελεύθερης επιλογής 
Διπλωματική μελέτη 
 
Γενικές Απαιτήσεις
 
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης προσφέρει τρία προπτυχιακά προγράμματα: στη Διοίκηση (Μάνατζμεντ), στη Επιχειρησιακή Διοίκηση και στο Μάρκετινγκ. Επιπλέον, το Τμήμα προσφέρει Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διδακτορικό (PhD) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μαζί με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προσφέρουν επίσης το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ.
 
Οι σπουδές βασίζονται στο σύστημα συνεχούς αξιολόγησης (διαλέξεις, φροντιστήρια, εργαστήρια, εργασίες, εξετάσεις, κ.λπ.). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένονται να συμμετέχουν ανελλιπώς σε όλες τις δραστηριότητες των μαθημάτων που παρακολουθούν. Επίσης οφείλουν να γνωρίζουν τόσο τους γενικούς κανόνες φοίτησης του Πανεπιστημίου, τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, όσο και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. Όλα τα σχετικά διατίθενται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας  (ιστοσελίδα)
 
Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια έχει Ακαδημαϊκό Σύμβουλο ο/η οποίος/α παρέχει βοήθεια και συμβουλές τόσο για ακαδημαϊκά θέματα όσο και για θέματα προσωπικής ευημερίας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Όμως ο ρόλος του/της Ακαδημαϊκού Συμβούλου είναι αποτελεσματικός μόνο αν οι φοιτητές/τριες τον αξιοποιούν με συχνές συναντήσεις για καλύτερη οργάνωση και ενημέρωση του προγράμματος σπουδών τους και επίλυση σχετικών προβλημάτων. Για πληροφορίες γενικής φύσεως για το Τμήμα ή το Πανεπιστήμιο προτρέπονται οι φοιτητές/τριες να αποτείνονται στη γραμματεία του Τμήματος.
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System) άλλως ECTS. Για την απόκτηση πτυχίου (B.Sc.) απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση μαθημάτων που αντιστοιχούν με 240 μονάδες ECTS με αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.), συμπεριλαμβανομένης και της απαίτησης για εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας (δες Πίνακα 1). Η απαίτηση αυτή καλύπτεται με την επιτυχή συμπλήρωση μαθημάτων που ισοδυναμούν με 10 Π.Μ. Το Τμήμα συνιστά όπως οι 10 αυτές μονάδες επικεντρώνονται σε μαθήματα στην αγγλική γλώσσα.
 
 
Πίνακας 1: Γενικές Απαιτήσεις για την απόκτηση πτυχίου.
 
 
Τύπος μαθημάτων Πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.)
Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας 10
Γενική Εκπαίδευση 48
Ελεύθερη Επιλογή* 20
Βασική Εκπαίδευση στη Διοίκηση 82
6 μαθήματα επιλογής από τη Σχολή ΣΟΕΔ (Εμβάθυνσης Γνώσεων) και 5 μαθήματα Διεύρυνσης Γνώσεων** 68
Διπλωματική Μελέτη (ή μαθήματα Εμβάθυνσης/Διεύρυνσης Γνώσεων) 12
Σύνολο 240
 
*Τα μαθήματα θα πρέπει να επιλεγούν από τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές Σχολές του Πανεπιστημίου.  Η οικεία Σχολή (ΣΟΕΔ) μπορεί να είναι μία από τις τρεις Σχολές (εκτός όμως το Τμήμα ΔΕΔΔ).
 
** Για την ειδικότητα Μάρκετινγκ: 7 μαθήματα Εμβάθυνσης και 4 μαθήματα Διεύρυνσης Γνώσεων (68 Π.Μ.).
 
 
Τα περισσότερα μαθήματα κατά τα πρώτα δύο έτη σπουδών είναι κοινά για όλους τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος. Τα μαθήματα αυτά στοχεύουν να καλύψουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών αναφορικά με τη γενική εκπαίδευση, τη βασική εκπαίδευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, και την εκμάθηση ξένης γλώσσας (Πίνακας 2). Τα μαθήματα κατά τα δύο πρώτα έτη σπουδών παρέχουν γενική εκπαίδευση και παράλληλα την αναγκαία προπαίδεια για περαιτέρω μελέτη μιας από τις ειδικότητες που προσφέρει το Τμήμα. Η ανάπτυξη κριτικής αναλυτικής σκέψης και ικανοτήτων για εφαρμογή ποσοτικών και υπολογιστικών μεθόδων στην επίλυση προβλημάτων είναι πρωταρχικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών. Μέχρι το τέλος του δευτέρου έτους οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει γενική γνώση των θεμάτων που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ώστε να επιλέξουν την κύρια ειδικότητά τους ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους τους για επαγγελματική σταδιοδρομία. 
 
 
Πίνακας 2: Υποχρεωτικά μαθήματα.
 
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)
  Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας  
ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου 5
ΓΛΩ 101 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς 5
Σύνολο   10
  Γενική Εκπαίδευση  
ΟΙΚ 111 Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας 7
ΟΙΚ 121 Αρχές Μακροοικονομικής Θεωρίας 7
ΜΑΣ 001 Μαθηματικά Ι 6
ΜΑΣ 002 Μαθηματικά ΙΙ 6
ΜΑΣ 061 Στατιστική Ανάλυση Ι 6
ΕΠΛ 032 Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων 6
ΔΕΔ 271  Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία για Διοικητικούς Επιστήμονες 5
ΨΥΧ 100 Εισαγωγή στη Ψυχολογία  5
Σύνολο    48
  Βασική Εκπαίδευση  
ΛΟΧ 111 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 7
ΔΕΔ 131 Αρχές και Πρακτικές Διοίκησης 6
ΛΟΧ 211 Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση Ι 7
ΛΟΧ 222 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 7
ΔΕΔ 231 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 6
ΔΕΔ 242 Ανάλυση Δεδομένων και Εφαρμογών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 6
ΔΕΔ 235 Εισαγωγή στην Κριτική Σκέψη για Διοικητικούς Επιστήμονες   5
ΔΕΔ 241 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Διοίκηση 6
ΔΕΔ 244 Πληροφορική Τεχνολογία στις Επιχειρήσεις 6
ΔΕΔ 251 Αρχές Μάρκετινγκ 6
ΔΕΔ 332 Επιχειρηματική Ηθική 6
ΔΕΔ 468 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 7
ΔΕΔ 435 Στρατηγική Διοίκηση 7
Σύνολο   82
 
 
 
Στα τελευταία δύο έτη, τα Προγράμματα Σπουδών χωρίζονται ανά ειδικότητα. Σ’ αυτό το στάδιο δίνεται έμφαση σε εξειδικευμένα μαθήματα ανώτερου επιπέδου που οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Τα εξειδικευμένα αυτά μαθήματα ή μαθήματα εμβάθυνσης προσφέρουν την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην ειδικότητα που τους ενδιαφέρει περισσότερο (παρουσιάζονται αναλυτικά πιο κάτω). Στα πλαίσια αυτά, κυρίως αν έχουν βλέψεις να αποκτήσουν αργότερα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, μπορούν να επιλέξουν την εκπόνηση διπλωματικής ή ατομικής ανεξάρτητης μελέτης (αναλύονται πιο κάτω). Ταυτόχρονα έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν το πεδίο γνώσεων τους με μαθήματα διεύρυνσης γνώσεων επιλέγοντας μαθήματα από άλλες ειδικότητες στη διοίκηση επιχειρήσεων. Τέλος, μπορούν να πάρουν και μαθήματα ελεύθερης επιλογής (αναλύονται πιο κάτω), από άλλες Σχολές του Πανεπιστημίου έχοντας έτσι τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια πιο ευρεία και ολοκληρωμένη μόρφωση. 
 
O/Η κάθε φοιτητής/τρια οφείλει να καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών του/της κατά τρόπο που να καλύπτει τις διάφορες υποχρεώσεις για την απόκτηση πτυχίου, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για εκμάθηση ξένης γλώσσας (10 Π.Μ.) και για μαθήματα ελεύθερης επιλογής (20 Π.Μ.). Οι απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι τέτοιες ώστε να καλύπτουν τις σχετικές απαιτήσεις του Πανεπιστημίου. 
 
Υπάρχει και η δυνατότητα κάποιος/α φοιτητής/τρια να επιδιώξει να εξαιρεθεί από υποχρεωτικά μαθήματα ή να πάρουν μαθήματα που αφορούν ατομικές ανεξάρτητες μελέτες. Σ’ αυτή την περίπτωση  οφείλουν να εξασφαλίσουν εκ των προτέρων την έγκριση του/της ακαδημαϊκού τους συμβούλου και να βεβαιώνονται ότι το πρόγραμμα σπουδών τους συνάδει με όλες τις απαιτήσεις του Τμήματος για την χορήγηση πτυχίου. 
 
 
Συνοπτικά, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει ως εξής: 
 
Πρώτο έτος – Χειμερινό εξάμηνο  
Μαθήματα Π.Μ.
ΔΕΔ 131 Αρχές και Πρακτικές Διοίκησης 6
ΟΙΚ 121 Αρχές Μακροοικονομικής Θεωρίας 7
ΜΑΣ 001 Μαθηματικά Ι  6
ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου 5
ΨΥΧ 100 Εισαγωγή στη Ψυχολογία 5
   

 

29

Πρώτο έτος – Εαρινό εξάμηνο  
Μαθήματα Π.Μ.
ΛΟΧ 111 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 7
ΟΙΚ 111 Αρχές Μικροοικονομίας Θεωρίας 7
ΜΑΣ 002 Μαθηματικά ΙΙ 6
ΓΛΩ 101 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς 5
ΕΠΛ 032 Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων 6
     31
Δεύτερο έτος – Χειμερινό εξάμηνο  
Μαθήματα Π.Μ.
ΛΟΧ 211 Διοικητική Λογιστική & Κοστολόγηση Ι 7
ΔΕΔ 251 Αρχές Μάρκετινγκ 6
ΔΕΔ 241 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Διοίκηση 6
ΜΑΣ 061 Στατιστική Ανάλυση Ι 6
ΔΕΔ 271  Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία για Διοικητικούς Επιστήμονες 5
     30
Δεύτερο έτος – Εαρινό εξάμηνο  
Μαθήματα Π.Μ.
ΛΟΧ 222 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 7
ΔΕΔ 231 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 6
ΔΕΔ 244 Πληροφορική Τεχνολογία στις Επιχειρήσεις  6
ΔΕΔ 242 Ανάλυση Δεδομένων και Εφαρμογών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 6
ΔΕΔ 235 Εισαγωγή στην Κριτική Σκέψη για Διοικητικούς Επιστήμονες   5
     30
Τρίτο έτος – Χειμερινό εξάμηνο  
Μαθήματα Π.Μ.
Μαθήματα Εμβάθυνσης Γνώσεων  18
Μαθήματα επιλογής από τη Σχολή ΣΟΕΔ (Διεύρυνσης Γνώσεων) 12
     30
Τρίτο έτος- Εαρινό εξάμηνο  
Μαθήματα Π.Μ.
ΔΕΔ 332 Επιχειρηματική Ηθική
6
Μαθήματα Εμβάθυνσης Γνώσεων 13
Μάθημα επιλογής από τη Σχολή ΣΟΕΔ (Διεύρυνσης Γνώσεων) 6
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
     30
Τέταρτο έτος- Χειμερινό εξάμηνο  
Μαθήματα Π.Μ.
ΔΕΔ 435 Στρατηγική Διοίκηση 7
Μαθήματα Εμβάθυνσης Γνώσεων  ή 1 μάθημα Εμβάθυνσης Γνώσεων και 1  μάθημα επιλογής από τη Σχολή ΣΟΕΔ (Διεύρυνσης Γνώσεων) 12
Μάθημα(τα)  Ελεύθερης Επιλογής  5
Διπλωματική Μελέτη Ι ή ένα μάθημα Εμβάθυνσης Γνώσεων ή ένα μάθημα Διεύρυνσης Γνώσεων 6
     30
Τέταρτο έτος – Εαρινό εξάμηνο  
Μαθήματα Π.Μ.
ΔΕΔ 468 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
7
Μάθημα επιλογής από τη Σχολή ΣΟΕΔ  (Διεύρυνσης Γνώσεων) ή 1 Μάθημα Εμβάθυνσης Γνώσεων   7
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής   10
Διπλωματική Μελέτη ΙΙ ή ένα μάθημα Εμβάθυνσης Γνώσεων ή ένα μάθημα Διεύρυνσης Γνώσεων 6
  30
 
 
 
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας
 
 
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
 
Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει την επιτυχή συμπλήρωση μαθημάτων που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 20 Π.Μ.. Μαθήματα στην κύρια ειδικότητα του/της φοιτητή/τριας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ελεύθερες επιλογές. Το Τμήμα συνιστά στους/στις φοιτητές/τριες να επιλέξουν μαθήματα από άλλα Τμήματα τα οποία θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για την πολυμορφία και ευρύτητα που χαρακτηρίζει το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να επιλέξουν μαθήματα από τουλάχιστο τρείς διαφορετικές Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου, μόνο ένα μάθημα πρώτου επιπέδου ξένης γλώσσας μπορεί να υπολογίζεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής, εκτός εάν ο φοιτητής έχει περάσει και το δεύτερο επίπεδο, περίπτωση στην οποία θα του υπολογίζονται και τα 2 επίπεδα ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
 
 
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας
 
Διπλωματική Μελέτη 
 
Κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες, αν το επιθυμούν, μπορούν να εκπονήσουν διπλωματική μελέτη (ή στη θέση της να παρακολουθήσουν 1 μάθημα διεύρυνσης και ένα μάθημα εμβάθυνσης). Η εκπόνηση διπλωματικής μελέτης προϋποθέτει όπως ο/η φοιτητής/τρια έχει  ελάχιστη γενική επίδοση με βαθμό 7. Διαφορετικά χρειάζεται να αιτηθεί γραπτώς, μέσω του ακαδημαϊκού μέλους που θα επιβλέπει τη διεκπεραίωση της μελέτης, έγκριση από το Συμβούλιο του Τμήματος. Το θέμα της μελέτης επιλέγεται μετά από κοινή απόφαση του/της φοιτητή/τριας και του ακαδημαϊκού μέλους που θα επιβλέπει τη διεκπεραίωση της μελέτης. 
Το πρώτο στάδιο της Διπλωματικής Μελέτης (6 Π.Μ.) περιλαμβάνει την υποβολή ερευνητικής πρότασης στην οποία περιγράφεται το πρόβλημα που θα εξεταστεί, παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία, και προτείνονται μέθοδοι για την διερεύνηση του προβλήματος. Η ερευνητική πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί στην αρχή του πρώτου εξαμήνου του τετάρτου έτους. Αφού εγκριθεί η ερευνητική πρόταση από τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να συμπληρώσει τη Διπλωματική Μελέτη κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του τέταρτου έτους (6 Π.Μ.). Η μελέτη ολοκληρώνεται με την υποβολή μιας λεπτομερούς γραπτής έκθεσης στην οποία αναφέρονται οι θεωρίες, οι μέθοδοι επίλυσης του προβλήματος και τα πορίσματα της μελέτης. Η συνολική προσπάθεια για την εκπόνηση της Διπλωματικής Μελέτης (12 Π.Μ.), αξιολογείται και βαθμολογείται σαν μια εργασία. Το Τμήμα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον/την φοιτητή/τρια να παρουσιάσει τη Διπλωματική του/της Μελέτη σε επιτροπή που απαρτίζεται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος ή και άτομα εκτός του Τμήματος ή ακόμα και του Πανεπιστημίου.
 
Στη διπλωματική τους μελέτη, οι φοιτητές/τριες έχουν επίσης την επιλογή να ασχοληθούν  τόσο με θεωρητικά θέματα όσο και με ένα πρόβλημα πρακτικής εφαρμογής. Αυτοί/τές που επιλέγουν την πρακτική διπλωματική μελέτη μπορούν να εργαστούν ατομικά ή σε ομάδες που δεν θα υπερβαίνουν τα τρία άτομα, δεδομένου ότι το πρόβλημα που εξετάζεται είναι πιο εκτεταμένο. Η συνεισφορά του κάθε μέλους της ομάδας πρέπει να είναι ξεκάθαρη.  
 
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας
 
 

 
 

Γενικές Πληροφορίες και Δομή Προγράμματος