Εκτύπωση

Εισαγωγή

Το Τμήμα  Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης και το  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, προσφέρουν τη δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό φοιτητών άλλων τμημάτων να αποκτήσουν πτυχίο του τμήματος τους με δευτερεύον πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα παρέχει την ευκαιρία για κατανόηση των θεμελιωδών αρχών και εννοιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Η εξασφάλιση του δευτερεύοντος πτυχίου στη Διοίκηση προσφέρει ουσιαστικά οφέλη όπως την ενίσχυση των ευκαιριών εργοδότησης και μελλοντικής ανέλιξης σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, καθώς και σημαντικό υπόβαθρο για την παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε συναφείς κλάδους.

Δομή του προγράμματος

Τα απαιτούμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: υποχρεωτικά και επιλογής. Οι φοιτητές θα πρέπει να καλύψουν τουλάχιστο 42 ECTS από τα μαθήματα κορμού (Πίνακας 1) και 18 ECTS από τα μαθήματα επιλογής.

Πίνακας 1: Απαιτήσεις για δευτερεύον πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Υποχρεωτικά μαθήματα

Κωδικός
Mαθήματος 
Τίτλος μαθήματος 
Πιστωτικές
Μονάδες (Π.Μ.)
ΔΕΔ 131 Αρχές και Πρακτικές Διοίκησης 6
ΔΕΔ 231 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 6
ΔΕΔ 235 Εισαγωγή στην Κριτική Σκέψη για Διοικητικούς Επιστήμονες 5
ΔΕΔ 241 Εισαγωγή στη Επιχειρησιακή Διοίκηση 6
ΔΕΔ 244 Πληροφορική Τεχνολογία στις Επιχειρήσεις 6
ΔΕΔ 251 Αρχές Μάρκετινγκ 6
ΔΕΔ 332 Επιχειρηματική Ηθική 6
ΔΕΔ 435 Στρατηγική Διοίκηση 7
ΔΕΔ 468 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 7
ΛΟΧ 111 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 7
ΛΟΧ 211   Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση  7
ΛΟΧ 222 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 7

 

Τα μαθήματα επιλογής περιλαμβάνουν εξειδικευμένα μαθήματα που προσφέρονται σε τρεις ειδικότητες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τα μαθήματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 για τη Διοίκηση (Μάνατζμεντ), στον Πίνακα 3 για την Επιχειρησιακή Διοίκηση και στον Πίνακα 4 για το Μάρκετινγκ. Οι φοιτητές/τριες θα μπορούσαν επίσης να πάρουν οποιοδήποτε άλλο μάθημα της Διοίκησης Επιχειρήσεων μετά από έγκριση του ακαδημαϊκού συμβούλου του προγράμματος.

 

Πίνακας 2: Μαθήματα επιλογής από την ειδίκευση της Διοίκησης (Μάνατζμεντ)

Κωδικός
Μαθήματος
Τίτλος μαθήματος
Πιστωτικές
Μονάδες (Π.Μ.)
ΔΕΔ 334 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 6
ΔΕΔ 335 Διαπολιτισμική Διοίκηση 6
ΔΕΔ 336 Επικοινωνία στη Διοίκηση 7
ΔΕΔ 337 Εργασιακές Σχέσεις 6
ΔΕΔ 338 Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 6
ΔΕΔ 362 Προχωρημένα Θέματα στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά 6
ΔΕΔ 430 Επίκαιρα Θέματα στη Διοίκηση 6
ΔΕΔ 431 Φύλο, Εργασία και Οργανισμοί 6
ΔΕΔ 432 Διαχείριση Καινοτομιών 6
ΔΕΔ 436 Ηγεσία 7
ΔΕΔ 437 Διοίκηση Οικογενειακών Επιχειρήσεων 6
ΔΕΔ 439 Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών 6
ΔΕΔ 460 Προχωρημένα Θέματα στη Στρατηγική Διοίκηση 6
ΔΕΔ 461 Οργανισμοί και Ανθρώπινος Παράγοντας 6
ΔΕΔ 463 Διαπραγμάτευση και Χειρισμός Συγκρούσεων 6
ΔΕΔ 464 Ενέργεια-Στρατηγική και Διαχείριση 6
ΔΕΔ 465 Επιχειρήσεις και Κλιματική Αλλαγή 6
ΔΕΔ 467 Επίκαιρα Θέματα στη Δημόσια Διοίκηση 6
ΔΕΔ 469 Δημιουργικότητα και Σχεδιαστική Σκέψη στους Οργανισμούς 6

 

Πίνακας 3: Μαθήματα επιλογής από την ειδίκευση της Επιχειρησιακής Διοίκησης 

Κωδικός
Μαθήματος
Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)
ΔΕΔ341 Επιχειρησιακή Διοίκηση 7
ΔΕΔ 342 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 6
ΔΕΔ 343 Εφαρμογές Μοντέλων Βελτιστοποίησης 7
ΔΕΔ 344 Μοντέλα Δικτύων και Δυναμικός Προγραμματισμός 6
ΔΕΔ 345 Διοίκηση και Βελτίωση Ποιότητας 6
ΔΕΔ 346 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ 6
ΔΕΔ 347 Πληροφορικά Συστήματα στη Διοίκηση 6
ΔΕΔ 349 Διοίκηση Απόδοσης 6
ΔΕΔ 433 Επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6
ΔΕΔ 444 Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρήσεις 6
ΔΕΔ 445 Διοίκηση Υπηρεσιών 6
ΔΕΔ 446 Επιχειρησιακή Ανάλυση: Μοντέλα Προβλέψεων 6
ΔΕΔ 447 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙΙ 6
ΔΕΔ 448 Προγραμματισμός και Διοίκηση Έργων 6
ΔΕΔ 449 Επίκαιρα Θέματα στη Διοικητική Επιστήμη 6

 


Πίνακας 4: Μαθήματα επιλογής από την ειδίκευση του Μάρκετινγκ

Κωδικός
Μαθήματος
Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές
Μονάδες (Π.Μ.)
ΔΕΔ 351 Έρευνα Μάρκετινγκ 7
ΔΕΔ 352 Συμπεριφορά Καταναλωτή 7
ΔΕΔ 353  Διοίκηση Πωλήσεων 6
ΔΕΔ 354 Επικοινωνιακό Μάρκετινγκ 6
ΔΕΔ 355  Διοίκηση Λιανεμπορίου 6
ΔΕΔ 452 Διεθνές Μάρκετινγκ 6
ΔΕΔ 453  Στρατηγικό Μάρκετινγκ 6
ΔΕΔ 456 Ψηφιακό Μάρκετινγκ 6
ΔΕΔ 458 Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 6

 

Εισδοχή φοιτητών στο πρόγραμμα:

 

Υπεύθυνος για το Δευτερεύον Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: Μάριος Θεοδοσίου