Εκτύπωση

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει να καταστεί ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, που να διακρίνεται στο διεθνή χώρο για την προαγωγή της επιστήμης, του πνεύματος και του πολιτισμού και να αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας, γέφυρα συνεργασίας και επικοινωνίας στην περιοχή της Μεσογείου. Οι βασικοί στόχοι του Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα και η προώθηση της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου.

 
Σ΄ αυτά τα πλαίσια, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, ένα νέο και δυναμικό Τμήμα, στοχεύει να βρίσκεται συνεχώς στην πρώτη γραμμή στη διδασκαλία και την έρευνα σε θέματα που αφορούν το ευρύτερο επιχειρησιακό και οργανωσιακό περιβάλλον. Έτσι, δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αποκτήσουν τις γνώσεις και να αναπτύξουν τις δυνατότητες που θα τους καταστήσουν αφενός μεν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, αφετέρου δε ικανούς να συνεισφέρουν με πρωτοβουλία, γνώση και ευθύνη στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών.
 
Η φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αντλεί από τις άριστες διεθνώς ακαδημαϊκές πρακτικές οικείων Τμημάτων, και αποσκοπεί να προετοιμάσει μελλοντικά στελέχη των οργανισμών και επιχειρήσεων μέσω της εμπέδωσης τριών ειδών ικανοτήτων – αναλυτικών, ερμηνευτικών, και αξιακών. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει να:
 
Α) εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και πληροφοριών, την χρήση σύγχρονων εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων, την χάραξη στρατηγικής, και τη λήψη «έξυπνων» αποφάσεων
 
Β) καλλιεργήσει την κριτική σκέψη για την εις βάθος κατανόηση και τον αποτελεσματικό όσο και υπεύθυνο χειρισμό συμπεριφορών στα ανθρώπινα συστήματα, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς
 
Γ) εμφυσήσει τις αξίες της συνεργασίας, της πρωτοβουλίας (ηγετικής και επιχειρηματικής), και της υπευθυνότητας, ως συστατικά στοιχεία της οργανωσιακής συμπεριφοράς
 
Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να διευρύνει τις επαγγελματικές εμπειρίες και ευκαιρίες εργοδότησης σε πολλαπλούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, στον ιδιωτικό, στον δημόσιο και στον κοινωνικό τομέα, μέσω πρακτικής εξάσκησης (π.χ. internships) στη διάρκεια των σπουδών.
 
Θέλουμε οι απόφοιτοί μας να είναι αφενός μεν οι πιο ελκυστικοί υποψήφιοι στους μελλοντικούς εργοδότες τους, αφετέρου δε να προσθέτουν αξία σε ό,τι κάνουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Αυτός είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται το πρόγραμμα σπουδών.
 
Οι σύγχρονες και πρωτοπόρες επιχειρήσεις και οργανισμοί στην χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, αναζητούν τέτοια προφίλ υποψηφίων ιδιαίτερα σε νέους τομείς όπως της Ενέργειας, των Υπηρεσιών, της Υγείας, του Περιβάλλοντος και της Τεχνολογίας της Πληροφόρησης (ICT) τους οποίους προωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τη στρατηγική της «Ευρώπη 2020».