ΠΟΛΗ1
 
          
 
ΠΗΓΕΣ
 
Η σημαντικότερη πηγή για την ιστορία του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως και τη δράση του είναι το περιοδικό του. Ευρετηρίαση των άρθρων που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος στο: http://hellinomnimon.eu.org/index.php/projects/filologikos-sillogos-konstantinoupoleos. Κάποια τεύχη του περιοδικού έχουν ψηφιοποιηθεί:
 
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 1 (1863).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 2 (1864).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 6 (1873).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 7 (1874).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 8 (1874).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 9 (1875).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 15/1 (1884).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 16 (1884).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, Εἰκοσιπενταετηρίς 1861-1886, Παράρτημα τοῦ ΙΗ΄τόμου, (1888).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 19 (1888).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 20 (1891).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 21 (1891).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 22 (1891).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, Παράρτημα τ. 20-22 (1892).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 27 (1895-1899).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 31 (1909).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 32 (1911).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 33 (1914).
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ και άλλα εγχειρίδια
 
Κυριακαντωνάκης Ιωάννης, «Η ελληνική λογιοσύνη της Κωνσταντινούπολης. Από τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο εξ Απορρήτων (1636-1709) στον Μανουήλ Γεδεών (1851-1943). Προσωπογραφική θεώρηση. Λημματολόγιο», Αθήνα: Κέντρο Μικρασιακτικών Σπουδών, 2015.
 
Μoraux Paul, Bibliothèque de la Société Turque d'Histoire, Catalogue des manuscrits Grecs (Fonds du Syllogos), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1964.
 
Παπαδόπουλος Κεραμεύς Αθανάσιος, «Κατάλογος τῶν ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Φιλολογικῷ Συλλόγῳ χειρογράφων βιβλίων», Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, Ἀρχαιολογικὴ Ἐπιτροπὴ, Παράρτημα τοῦ Κ´-ΚΒ´ τόμου, 1892, σ. 76-126.
 
Σάρρος Δημήτριος Μ., «Κατάλογος τῶν χειρογράφων τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου», Επετηρίς Βυζαντινών Σπουδών 8 (1931), σ. 157-199, και 9 (1932), σ. 129-172.
 
 
ΜΕΛΕΤΕΣ
 
Γιαννακόπουλος Γιώργος, «Η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (1863-1922)», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 6 (1986/7), σ. 287-322.
 
Γιαννακόπουλος Γιώργος, «Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861-1922): Η ελληνική παιδεία και επιστήμη ως εθνική πολιτική στην Οθωμανική Αυτοκρατορία», αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών και Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα 1998.
 
Εξερτζόγλου Χάρης, Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αι. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, 1861-1912, Αθήνα: Νεφέλη, 1996.
 
Ιάλεμος Οδυσσεύς, «Η ἱστορία τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου καὶ τῆς ἐπιδράσεως αυτοῦ ἐπὶ τῆς ἐκπαιδευτικῆς ἐνεργείας τοῦ ἡμετέρου ἔθνους», Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος 12 (1877/8), σ. 6-19.
 
Karanasios Charitonas, «Bericht über die griechischen Handschriften in Ankara und Bemerkungen zu den Codd. ΕΦΣΚ 10, 62 und 132», Ελληνικά 42 (1991/2), σ. 317-327.
 
Μαμώνη Κυριακή, «Les associations pour la propagation de l'instruction grecque à Constantinople», Balkan studies 16/1 (1975), σ. 103-112.
 
Μαμώνη Κυριακή, «Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως. Ο Βενιζέλος και η Μικρασιατική Καταστροφή. (Από το αρχείο του Κώστα Μισαηλίδη)», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 4 (1983), σ. 277-297.
 
Μαμώνη Κυριακή, «Εισαγωγή στην ιστορία των συλλόγων Κωνσταντινουπόλεως (1861-1922)», Μνημοσύνη 11 (1998-90), σ. 211-234.
 
Πανσέληνου Έφη, «Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος», Διαβάζω 286 (1992), σ. 17-23.
 
Παπάζογλου Γεώργιος Κ., «Η παιδεία στην ανατολική Μακεδονία, ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως και η Αδελφότης Ηώς Προσοτσάνης (1870-1880)», Μακεδονικά 6 (2015), σ. 241-264.
 
Στάθη Πηνελόπη, «Σκέψεις ενός Τούρκου δασκάλου για τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο», Η καθ'ημάς Ανατολή 2 (1994), σ. 241-251.
 
Σταύρου Τατιάνα, Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Το Υπουργείον Παιδείας του Αλυτρώτου Ελληνισμού, Αθήνα 1967.
 
Vassiadis George, The Syllogos Movement of Constantinople and Ottoman Greek Education 1861-1923, Athens: Centre for Asia Minor Studies, 2007.
      
 
 
πολη2
πολη3 
πολη4  πολη5  πολη6
 
Φωτογραφίες της Κωνσταντινούπολης από τον σουηδό φωτογράφο Guillaume Berggren (1835-1920)
 
πολη7 
πολη8   πολη9  πολη10
πολη11