χερια2
Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρουσιάζονται στην περιγραφή του (βλ. «Το Πρόγραμμα»).
 Δημοσιεύματα που θα προκύψουν μέσα από την αξιοποίηση της υποδομής που δημιούργησε το πρόγραμμα, όπως επίσης σχετικές επιστημονικές συναντήσεις (εργαστήρια, ημερίδες ή συνέδρια) θα παρουσιαστούν στις ρουμπρίκες «Δημοσιεύσεις» και «Ημερίδες/Συνέδρια».