ΠΟΛΗ1
 
 
INDICATIVE BIBLIOGRAPHY
 
 
SOURCES
 
The most important source for the history of the Greek Philological Society of Constantinople and its activity is the Society's journal. Indexed contents of the articles published in the journal are available at: http://hellinomnimon.eu.org/index.php/projects/filologikos-sillogos-konstantinoupoleos. The following issues of the journal have been digitized:
 
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 1 (1863).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 2 (1864).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 6 (1873).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 7 (1874).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 8 (1874).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 9 (1875).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 15/1 (1884).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 16 (1884).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, Εἰκοσιπενταετηρίς 1861-1886, Παράρτημα τοῦ ΙΗ΄[18] τόμου, (1888).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 19 (1888).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 20 (1891).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 21 (1891).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 22 (1891).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, Παράρτημα τ. 20-22 (1892).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 27 (1895-1899).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 31 (1909).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 32 (1911).
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τ. 33 (1914).
 
BIBLIOGRAPHIES etc.
 

Kyriakantonakis Ioannis, «Η ελληνική λογιοσύνη της Κωνσταντινούπολης. Από τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο εξ Απορρήτων (1636-1709) στον Μανουήλ Γεδεών (1851-1943). Προσωπογραφική θεώρηση. Λημματολόγιο», Athens: Centre for Asia Minor Studies, 2015.

Μoraux Paul, Catalogue des manuscrits Grecs (Fonds du Syllogos), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1964.

Papadopoulos-Kerameus Athanasios, «Κατάλογος τῶν ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Φιλολογικῷ Συλλόγῳ χειρογράφων βιβλίων», Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, Ἀρχαιολογικὴ Ἐπιτροπὴ, Παράρτημα τοῦ Κ´-ΚΒ´ τόμου, 1892, p. 76-126.

Sarros Dimitrios M., «Κατάλογος τῶν χειρογράφων τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου», Επετηρίς Βυζαντινών Σπουδών 8 (1931), σ. 157-199, και 9 (1932), σ. 129-172.

 
BOOKS and ARTICLES
 
Giannakopoulos Giorgos, «Η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (1863-1922)», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 6 (1986/7), p. 287-322.
 
Giannakopoulos Giorgos, «Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861-1922): Η ελληνική παιδεία και επιστήμη ως εθνική πολιτική στην Οθωμανική Αυτοκρατορία», unpublished doctoral dissertation, National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Law, Economics and Political Science, Department of Political Science and Public Administration, Athens 1998.
 
Exertzoglou Haris, Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αι. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, 1861-1912, Athens: Nefeli, 1996.
 
Ialemos Odysseus, «Η ἱστορία τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου καὶ τῆς ἐπιδράσεως αυτοῦ ἐπὶ τῆς ἐκπαιδευτικῆς ἐνεργείας τοῦ ἡμετέρου ἔθνους», Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος 12 (1877/8), p. 6-19.
 
 
Mamoni Kyriaki, «Les associations pour la propagation de l'instruction grecque à Constantinople», Balkan studies 16/1 (1975), p. 103-112.
 
Mamoni Kyriaki, «Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως. Ο Βενιζέλος και η Μικρασιατική Καταστροφή. (Από το αρχείο του Κώστα Μισαηλίδη)», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 4 (1983), p. 277-297.
 
Mamoni Kyriaki, «Εισαγωγή στην ιστορία των συλλόγων Κωνσταντινουπόλεως (1861-1922)», Μνημοσύνη 11 (1998-90), p. 211-234.
Panselinou Efie, «Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος», Διαβάζω 286 (1992), p. 17-23.
 
 
Stathi Penelope, «Σκέψεις ενός Τούρκου δασκάλου για τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο», Η καθ'ημάς Ανατολή 2 (1994), p. 241-251.
 
Stavrou Tatiana, Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Το Υπουργείον Παιδείας του Αλυτρώτου Ελληνισμού, Athens 1967.
 
Vassiadis George, The Syllogos Movement of Constantinople and Ottoman Greek Education 1861-1923, Athens: Centre for Asia Minor Studies, 2007.
 
 
 πολη6 Kopie