Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων” πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο σε σχετικό τομέα επιστήμης ή μηχανικής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλο αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Πρέπει επίσης να υποβάλουν επίσημη αίτηση εισδοχής σε ένα από τα συμμετέχοντα Τμήματα (οικείο Τμήμα), εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας αιτήσεων.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από τη Διευρυμένη Επιτροπή του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος, η οποία προτείνει εισηγήσεις στα Συμβούλια των αντίστοιχων Τμημάτων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την τελική έγκριση των εισακτέων φοιτητών. Το κάθε Τμήμα διατηρεί δικαίωμα μη συμπλήρωσης των προκαθορισμένων κενών θέσεων.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Ποιότητα ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας σε βάθος και εύρος γνώσεων
  • Προηγούμενα επιτεύγματα σε προπτυχιακές/μεταπτυχιακές σπουδές
  • Ικανότητα ανάπτυξης ανεξάρτητης κριτικής σκέψης και ερευνητικής δραστηριότητας

Για το Πρόγραμμα δεν ισχύουν οποιοιδήποτε κανόνες μετεγγραφών.

Σύμφωνα με τους Γενικούς Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης του Πανεπιστήμιου Κύπρου, σε φοιτητή που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος, μπορεί να αναγνωρισθούν μέχρι 24 π.μ, με την προϋπόθεση ότι οι μονάδες αυτές δεν θα αντιστοιχούν σε περισσότερα από 2 μαθήματα. Εννοείται ότι οι πιο πάνω μονάδες θα πρέπει να είναι επιπλέον των απαιτήσεων του προηγούμενου προγράμματος.