Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων” είναι προϊόν συνεργασίας 3 Τμημάτων από 2 διαφορετικές Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου:

(i) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχ. Περιβάλλοντος (Πολυτεχνική Σχολή),

(ii) Τμήμα Αρχιτεκτονικής (Πολυτεχνική Σχολή) και

(iii) Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Φιλοσοφική Σχολή).

Απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Αρχαιολόγους, Χημικούς Μηχανικούς, Γεωλόγους, Συντηρητές και άλλες συναφείς ειδικότητες και αποσκοπεί στην εξειδίκευση τους σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων και συνόλων. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του προγράμματος παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά αντικείμενα από ένα εύρος επιστημονικών υποβάθρων και να συνεργαστούν με άλλα άτομα στα πλαίσια κοινών διεπιστημονικών συνεργειών, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη κατάρτισή τους στη συντήρηση και αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

 

Σκοπός και Στόχοι

Βασικός σκοπός του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων” είναι η προετοιμασία των αποφοίτων του για την επιτυχή ανταπόκριση στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν κατά την εμπλοκή τους σε έργα συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων και συνόλων.

Οι στόχοι του προγράμματος εστιάζουν σε εξειδικευμένη μεταπτυχιακή διδασκαλία υψηλού επιπέδου και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκομίσουν οι φοιτητές, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου της συντήρησης και αποκατάστασης, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει σε ανάπτυξη και ενδυνάμωση της υφιστάμενης έρευνας σε συναφείς με το αντικείμενο της συντήρησης και αποκατάστασης επιστημονικές περιοχές.

Οι απόφοιτοι του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων” αναμένεται να στελεχώσουν εξειδικευμένα τμήματα, οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, εντός και εκτός της Κύπρου, που ασχολούνται με το αντικείμενο της συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων και συνόλων. Επιπλέον, θα μπορούν να εργασθούν ως σύμβουλοι σε εξειδικευμένα έργα συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων ιστορικής αξίας.