Τι είναι το ECLI
 
Το ΕCLI αποτελεί την συντομογραφία του European Case Law Identifier, που έχει αποδοθεί στην ελληνική γλώσσα ως Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας. Ο όρος ECLI χρησιμοποιείται σε όλες τις γλώσσες και Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Το ECLI είναι ένα σύστημα αναγνώρισης ("αναγνωριστικό", identifier) δικαστικών αποφάσεων, με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες δημόσιες πράξεις. Καλύπτει τόσο την νομολογία (δικαστικές αποφάσεις, γνώμη Γενικού Εισαγγελέα) των δικαιοδοτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνιών όσο και τις δικαστικές αποφάσεις των Κρατών Μελών.
Εκτός από τον τρόπο παραπομπής της δικαστικής απόφασης, που αποτελεί κατά κυριολεξία το υπό στενή έννοια αναγνωριστικό (identifier), αναπόσπαστο κομμάτι του ECLI αποτελούν τα λεγόμενα μεταδεδομένα (metadata), δηλαδή συνοδευτικές πληροφορίες που αφορούν την απόφαση αλλά δεν θεωρούνται μέρος του κειμένου της.
 
Η σημασία του ECLI έγκειται στο ότι δημιουργεί μια ενιαία μορφολογία αναγνωριστικού για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας στα Κράτη Μέλη ευχέρεια όσον αφορά την περαιτέρω εξειδίκευση. Το σύστημα που δημιουργεί το ECLI τηρείται ηλεκτρονικά και συσχετίζεται με την ηλεκτρονική καταχώριση των αποφάσεων σε Εθνική αλλά και Ευρωπαϊκή ηλεκτρονική βάση. Η διαδικτυακή πρόσβαση στις δικαστικές αποφάσεις, τουλάχιστον όπως αυτές παρέχονται στην ευρωπαϊκή μηχανή αναζήτησης αυτών είναι ελεύθερη. 
 
Δομή του ECLI
Το αναγνωριστικό ECLI συνίσταται στα εξής πέντε στοιχεία:
 
α) την συντομογραφία «ECLI»
β) τον κωδικό χώρας για τη χώρα στην επικράτεια της οποίας εκδόθηκε η δικαστική απόφαση (ή για τον ευρωπαϊκό φορέα)
γ) τον κωδικό δικαστηρίου, δηλαδή την επιλεγείσα συντομογραφία (μέχρι 7 χαρακτήρες) μοναδική για το κάθε δικαστήριο και
δ) το έτος της απόφασης, το οποίο καταγράφεται με τέσσερα ψηφία,
ε) έναν τακτικό αριθμό (μέχρι 25 χαρακτήρες) μοναδικό για κάθε απόφαση του ιδίου δικαστηρίου σε κάθε έτος. 
 
Παράδειγμα 1: το αναγνωριστικό ECLI για την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Alpha Bank Cyprus Ltd v Dau Si Senh κ.ά. (C-519/13) είναι ECLI:EU:C:2015:603, ενώ οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην ίδια υπόθεση φέρουν το αναγνωριστικό ECLI:EU:C:2015:33.
 
Μεταδεδομένα (Meta-data)
Τα μεταδεδομένα (metadata) είναι δεδομένα που περιγράφουν άλλα δεδομένα. Ο πιο τεχνικός ορισμός τα χαρακτηρίζει ως «δομημένη πληροφορία που περιγράφει, εξηγεί, εντοπίζει ή κάνει ευκολότερη την ανάκτηση και διαχείριση πληροφορίας.» 
 
Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Αναγνωριστικού Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI) και μιας ελάχιστης δέσμης ενιαίων μεταδεδομένων για τη νομολογία