Οι βασικοί στόχοι του Τομέα Επιχειρησιακής Υποστήριξης, οι οποίοι απορρέουν από το επιχειρησιακό πλάνο της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών, στο πλαίσιο ανάπτυξης και υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του Πανεπιστημίου, είναι οι ακόλουθοι:
 
1. Η υποστήριξη των σωμάτων λήψης αποφάσεων του Πανεπιστημίου (Πρυτανικό Συμβούλιο, Σύγκλητος, Συμβούλιο)
 
2. Διαχείριση Αρχείου Πανεπιστημίου Κύπρου
 
3. Η υποστήριξη των οργανωτικών οντοτήτων του Πανεπιστημίου στη χρήση του συστήματος υποστήριξης σωμάτων λήψης αποφάσεων - ΣΥΣΛΑ