ΑΓΑΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΓΑΘΗ
CHARALAMBOUS AGATHI
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας
Κεντρικά Κτήρια
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
-
22892028
22892029
-

Προσωπικό Προφίλ

Είναι πτυχιούχος Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (1997) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Magister Artium στη Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία (2001) και Διδακτορικού Διπλώματος Νεοελληνικής Φιλολογίας (2011) του ίδιου Πανεπιστημίου. Η διατριβή  έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση και ερμηνευτική διερεύνηση του διαλόγου που διεξάγεται ανάμεσα σε δύο τύπους λόγου, τον ποιητικό και τον κριτικό/θεωρητικό, στο έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη. Με βασικό άξονα αναφοράς τη σχέση του Αναγνωστάκη με τις λέξεις, η έρευνα στρέφεται στην επισήμανση, στη συνεξέταση και στον ερμηνευτικό συσχετισμό λεκτικών/φραστικών αναλογιών ανάμεσα στο ποιητικό και κριτικό έργο του ποιητή, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ποιητολογικό και κριτικό βάρος, άρα και αυξημένη σημασιακή και αξιακή φόρτιση. Η πρωτοτυπία του έργου του Αναγνωστάκη έγκειται στο γεγονός ότι η διαπλοκή του ποιητικού με τον κριτικό λόγο δεν περιορίζεται μόνο στο επίπεδο της απλής ή αυτονόητης χρήσης κοινού λεξιλογίου, αλλά ανάγεται στο επίπεδο του βαθύτερου και ουσιαστικότερου διαλόγου. Συμπεριλαμβάνεται, ως παράρτημα, ο πίνακας λέξεων του αυτοτελώς εκδομένου ποιητικού έργου του Αναγνωστάκη, καθώς και οι παραπομπές των ίδιων λέξεων που χρησιμοποιούνται και στα κριτικά του κείμενα.
 
Από τον Ιανουάριο του 2000 έως σήμερα διδάσκει στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας (αρχικά, ως Ειδική Επιστήμονας και, από το Μάιο του 2008, ως μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού). Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της στο ΣΕΓ έχει διδάξει ελληνικά σε ξένους σε όλα σχεδόν τα επίπεδα, τόσο σε εντατικά όσο και σε μη εντατικά τμήματα. Σε συνεργασία με το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό, έχει εργαστεί για τη διερεύνηση των φωνητικών, μορφολογικών, συντακτικών και λεξιλογικών ιδιαιτεροτήτων της κυπριακής διαλέκτου, εντάσσοντας στο πλαίσιο του μαθήματος τη συγκριτική εξέτασή της με την κοινή νεοελληνική. Επιπρόσθετα, έχει συμμετάσχει στην ομάδα εργασίας για τον σχεδιασμό (καθώς και για τη μετάφραση μικρού μέρους) του νέου διδακτικού προγράμματος του ΣΕΓ με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη διδασκαλία των γλωσσών.
 
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη διδακτική της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, τη χρήση της γλώσσας στο ποιητικό και κριτικό έργο του Μ. Αναγνωστάκη, τις αναλογίες και αλληλεπιδράσεις της Ελληνικής σε άλλες γλώσσες, την Κυπριακή διάλεκτο και ιδιαίτερα τη σχέση της με την Αρχαία Ελληνική κ.ά. Ασχολείται επίσης με τη φιλολογική επιμέλεια άρθρων και μεταπτυχιακών εργασιών, καθώς και με τη θεματοθέτηση των εξετάσεων για την ελληνική γλώσσα,  στο πλαίσιο της αξιολόγησης υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία, του Κέντρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Κύπρου).
 
 
Μ. Αναγνωστάκης: Ποίηση και κριτική
Η διδακτική της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Ηλεκτρονική μάθηση
Αναλογίες και αλληλεπιδράσεις της Ελληνικής σε άλλες γλώσσες
Κυπριακή διάλεκτος και ιδιαίτερα η σχέση της με την Αρχαία Ελληνική
Συγκριτική λογοτεχνία  και θεωρία λογοτεχνίας
Διεπιστημονική προσέγγιση της γλώσσας και της λογοτεχνίας
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 
«Στρατή Τσίρκα, Η Νυχτερίδα. Ο μονόλογος του Παράσχου», Νέα Εποχή 258-259 (1999), 27-35.
 
«Ο διάλογος ποίησης και κριτικής στο έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη. Η λέξη εποχή», Κονδυλοφόρος 13, 2014.
 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα ΜΝΕΣ (ΑΠΘ): “Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας: Μετρικά, υφολογικά, κριτικά, μεταφραστικά” (Θεσσαλονίκη, 27 - 30 Μαρτίου 2014).

Ημερίδα Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού: «Μανόλης Αναγνωστάκης 1925-2005» (Πολιτιστικό Κέντρο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, 28 Νοεμβρίου 2015).

Profile Information

 Graduated from the Department of Byzantine and Modern Greek Studies (University of Cyprus, 1997), holder of master's degree (Magister Artium in Modern Greek and Comparative Philology, 2001) and of Doctorate in Modern Greek Philology (at the same University, 2011). This thesis examins and interprets the dialogue between the poetical and the critical oeuvre of Manolis Anagnostakis. Having as a central reference the relationship Anagnostakis has with words, its  research is directed in exploring, comparing and interpreting the verbal or phrasal resemblance between his poetic and critical work, which has special importance, thus increased semantic value. The originality of Anagnostakis’ work lies in the fact that the interrelation between his poetic and critical oeuvre is not limited to the simple or obvious use of common vocabulary, but refers to a level of a deeper and intrinsic dialogue. At the end, an appendix which includes an index of the words of Anagnostakis’ autonomously published poetic work, as well as the references of the same words used in his critical texts, is attached.

Since January 2000, she has been teaching at the School of Modern Greek, as a teachert of Greek as a Second Language to adults, as well as an examiner in external programs. During her employment, she has taught Greek to foreigners at all levels, intensive and non-intensive programmes. In collaboration with the rest of the teaching staff she has worked to investigate the phonetic, morphological, syntactic and lexical features of the Cypriot dialect, integrating its comparative examination with the common Greek language within the course. In addition, she has been involved in the design team of the new SEG curriculum based on the Common European Framework of Reference for the Teaching of Languages. Her research interests include the teaching of Greek as a foreign language, the use of language in the poetical and the critical oeuvre of M. Anagnostakis, the interactions of Greek in other languages, the Cypriot dialect and in particular its relation to Ancient Greek etc.

CV

 

Manolis Anagnostakis: Poetic and Critical Work

Modern Greek Poetry (especially K.P.Kavafis)


Comparative Literature

Theory of Literature

Teaching of Greek as a foreign language

E-learnig

Cypriot Dialect

Ιnterdisciplinary approach of Language and Literature

Charalambous, Agathi, “Στρατή Τσίρκα, Η Νυχτερίδα. Ο μονόλογος του Παράσχου”, Νέα Εποχή 258-259 (1999), 27-35.
 

Charalambous, Agathi, «Ο διάλογος ποίησης και κριτικής στο έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη. Η λέξη εποχή», Κονδυλοφόρος 13, 2014.