ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
TASIOPOULOS ANASTASIOS
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
22892765
22892765
22895451
www2.ucy.ac.cy/~tasiopo/index.html

Προσωπικό Προφίλ

 •          Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΕΛΛΑΔΑ, 1995.
 •          Διδακτορικό στην Ανόργανη και Βιοανόργανη Χημεία, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΕΛΛΑΔΑ,1999.
 •          Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο της Florida, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, 2001-2003.
 •          Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2004-2008.
 •          Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2008-2013.
 •          Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2013-

1. Νέες πολυμεταλλικές πλειάδες με ενδιαφέρουσες μαγνητικές ιδιότητες

Το αυξημένο ενδιαφέρον που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια για τη σύνθεση πολυμεταλλικών πλειάδων οφείλεται κυρίως στην ανακάλυψη ότι τέτοιες ενώσεις συμπεριφέρονται ως μαγνητικά νανοσωματίδια, ή όπως έχει επικρατήσει να ονομάζονται τα υλικά αυτά ως μαγνήτες μοναδικού μορίου (ΜΜΜ). Τέτοια μόρια συμπεριφέρονται ως μαγνήτες κάτω από μια κρίσιμη θερμοκρασία (Tκρίσιμη), εμφανίζοντας υστέρηση της μαγνήτισης σε διαγράμματα μαγνήτισης συναρτήσει του εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει από το συνδυασμό υψηλής τιμής σπιν (S) στη βασική κατάσταση και υψηλής αρνητικής τιμής μαγνητοανισοτροπίας (D). Οι ΜΜΜ έχουν αρκετές πιθανές μελλοντικές εφαρμογές όπως στις συσκευές μεγάλης πυκνότητας αποθήκευσης πληροφοριών και ως qubits σε κβαντικούς υπολογιστές. Παρότι υπάρχουν αρκετές ενώσεις όπου εμφανίζουν συμπεριφορά ΜΜΜ, είναι σημαντικό να ανακαλυφτούν και άλλες ενώσεις με αντίστοιχη συμπεριφορά προκειμένου να γίνει εφικτή η αύξηση της Tκρίσιμη. Μια από τις πλέον δημοφιλείς συνθετικές προσεγγίσεις για νέες πολυμεταλλικές ενώσεις και ΜΜΜ εμπλέκει χρήση χηλικώνυποκαταστατών που περιέχουν αλκοολομάδες, καθώς οι άλκοξυ-ομάδες είναι ιδανικοί γεφυρωτικοί υποκαταστάτες ευνοώντας έτσι το σχηματισμό πολυμεταλλικών ενώσεων. Πρόσφατα, έχουμε ξεκινήσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο μελετάμε τη χρήση πολυολών και αμινοαλκοολών στη χημεία των 3d παραμαγνητικών μεταλλοϊόντων μετάπτωσης. Οι μελέτες αυτές έχουν οδηγήσει στη σύνθεση και μελέτη νέων πολυμεταλλικών πλειάδων με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες δομές και μαγνητικές ιδιότητες.

2. Νέα πολυδιάστατα πολυμερή ένταξης με ενδιαφέρουσες μαγνητικές ιδιότητες

Τα πολυμερή ένταξης, τα οποία είναι μόνο-, δισ- και τρισ-διάστατες δομές που αποτελούνται από μεταλλοϊόντα και υποκαταστάτες που ενώνονται μεταξύ τους μέσω ομοιοπολικών αλληλεπιδράσεων και / ή υπερμοριακών συνδέσεων (πχ μέσω δεσμών υδρογόνου) εξακολουθούν να αποσπούν σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον. Οι ενδιαφέρουσες δομικές, μαγνητικές, οπτικές, κλπ ιδιότητες τους τα καθιστούν πολλά υποσχόμενους υποψήφιους για τεχνολογικές εφαρμογές σε πεδία όπως η κατάλυση, αποθήκευση αερίων, μαγνητισμό, κλπ. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος συνθέτουμε νέα πολυδιάστατα πολυμερή ένταξης, τα οποία αποτελούνται είτε από παραμαγνητικές πολυμεταλλικές πλειάδες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με τη χρήση των κατάλληλων γεφυρωτικών υποκαταστατών, είτε από παραμαγνητικά μεταλλοϊόντα και συνδυασμό γεφυρωτικών οργανικών ομάδων. Τέτοιες ενώσεις, είναι πιθανό να εμφανίζουν ενδιαφέρουσες δομικές και μαγνητικές ιδιότητες, καθώς είναι δυνατόν να εμφανίζουν για παράδειγμα συμπεριφορά Μαγνήτη Μοναδικής Αλυσίδας (ΜΜΑ), αλλά και τεχνολογικές/περιβαλλοντικές εφαρμογές όπως στην αποθήκευση υδρογόνου (το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μη ρυπογόνα πηγή ενέργειας) και στον εκλεκτικό διαχωρισμό ρυπογόνων αερίων (π.χ. CO2).

3.Μεταλλο-οργανικα πολυμερή ένταξης [MetalOrganicFrameworks (MOFs)]

α.MOFs με υψηλό πορώδες

 Ένα από τα ερευνητικά θέματα με τα οποία ασχολείται η ερευνητική μας ομάδα αφορά τη σύνθεση ΜΟFs με ιδιαίτερα μεγάλη πορώδη επιφάνεια. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας πραγματοποιείται η σύνθεση καινούργιων, ιδιαίτερα εκτεταμένων πολυτοπικών υποκαταστατών, όπως το τρικαρβοξυλικό οξύ H3hmpib (H3hmpib =4,4',4''-(1E)-(4,4',4''-(hydroxymethanetriyl)tris(benzene-4,1-diyl)tris(azan-1-yl-1-ylidene))tris(methan-1-yl-1-ylidene)tribenzoicacid).Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής απέδειξαν την ικανότητα του hmpib3- υποκαταστάτη να σταθεροποιεί MOFs υψηλού πορώδους, όπως η ένωση [Zn4O(hmpib)2]∙xDMFUCY-1 (UCY = UniversityofCyprus) που παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη πορώδη επιφάνεια (~2600 m2/g), καθώς και ικανότητα να προσροφά σχετικά μεγάλη ποσότητα CO2και να εμφανίζει εκλεκτική προσρόφηση CO2 έναντι CH4 σε θερμοκρασία δωματίου.

β. MOFs που συνθέτονται από συνδυασμό πολυτοπικών υποκαταστατών και χηλικών αμινοαλκοολών

Πρόσφατα έχουμε ξεκινήσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στη σύνθεση νέων μικροπορωδών MOFs από τη χρήση συνδυασμού διάφορων πολυτοπικών υποκαταστατών με πολυαλκοόλες. Οι τελευταίες μπορούν να δράσουν τόσο ως υποκαταστάτες, όσο και να κατευθύνουν το σχηματισμό των δομών των ενώσεων χωρίς να εντάσσονται στα μεταλλοϊόντα (π.χ. μέσω σχηματισμού δεσμών υδρογόνου). Αυτές οι μελέτες έχουν οδηγήσει στη σύνθεση και μελέτη πληθώρας νέων μικροπορωδών MOFs τα οποία προέκυψαν από αντιδράσεις που περιλάμβαναν τη χρήση του τριμεσικού οξέος και διάφορων αμινοαλκοολών. Παρά το γεγονός ότι οι δομές αυτών των νέων MOFs βασίζονται στον ίδιο πολυτοπικό υποκαταστάτη είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους εμφανίζοντας μάλιστα στην πλειοψηφία τους δομικές τοπολογίες που εμφανίζονται για πρώτη φορά στη χημεία των MOFs. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μία νέα στρατηγική για τη σύνθεση MOFs που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλους πολυτοπικούς υποκαταστάτες και αμινοαλκοόλες.

 γ. Μετασυνθετικές τροποποιήσεις μέσω μετασχηματισμών μονοκρυστάλλων

Η ερευνητική μας ομάδα ασχολείται επίσης με τη σύνθεση νέων MOFs με ικανότητα για μετασυνθετικές τροποποιησεις απο μονοκρύσταλλο σε μονοκρύσταλλο [Single-Crystal-to-Single-Crystal (SCSC)]. Αυτοί οι μετασυνθετικοί μετασχηματισμοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί καθώς αποτελούν μια μέθοδο βελτιστοποίησης των ιδιοτήτων των MOFs μέσω εισαγωγής κατάλληλων οργανικών μορίων στους πόρους, τροποποιήσεων στους οργανικούς υποκαταστάτες, ή αλλαγων στο περιβάλλον ένταξης των μεταλλοιόντων. 

 1. "Giant Single-Molecule Magnets: A Mn84 Torus and its Supramolecular Nanotubes",

  Anastasios J. Tasiopoulos, Alina Vinslava, Wolfgang Wernsdorfer, Khalil A. Abboud, George Christou,

  Angew. Chem. Int. Ed., 200443, 2117-2121.

  Featured on the outside front cover of Angew.Chem. Int. Ed. 2004; Selected as a “Very Important Paper” by Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2004; Highlighted in Chem. Eng. News Dec. 13, 2004, pp 29; Included in the list of the most cited papers by Angew. Chem. Int. Ed. 2007 (5th most cited communication published in Angew. Chem. Int. Ed. 2004)

 2. "A Family of 3D Coordination Polymers Composed of Mn19 Magnetic Units"

  Eleni E. Moushi, Theocharis C. Stamatatos, Wolfgang Wernsdorfer, Vassilios Nastopoulos, George Christou, Anastasios J. Tasiopoulos

  Angew. Chem. Int. Ed.200645, 7722-7725.

  Selected as a “Very Important Paper” by Angew. Chem. Int. Ed. Engl  2006

 3. "A Large [Mn10Na]4 Loop of Four Linked Mn10 Loops"

  Eleni E. Moushi, Christos Lampropoulos, Wolfgang Wernsdorfer, Vassilios Nastopoulos, George Christou, Anastasios J. Tasiopoulos

  Inorg. Chem.,2007,46, 3795-3797.

 4. "Two new coordination polymers containing the triangular [Mn3O(O2CR)6]0/+ units"

  Sotiris Zartilas, Eleni E. Moushi, Vassilios Nastopoulos, Athanassios K. Boudalis, Anastasios J. Tasiopoulos

  Inorg.Chim.Acta2008361, 4100-4106.

  Published in a special issue of the journal dedicated to Professor Dante Gatteschi – Invited Contribution

 5. "Diol-type ligands as central ‘players’ in the chemistry of high-spin molecules and single-molecule magnets"

  Anastasios J. Tasiopoulos and Spyros P. Perlepes

  Dalton Trans., 2008, 5537-5555.

  Dalton Perspective article – Invited Contribution; Amongst the top ten accessed on the web from the online version of Dalton Trans. for August 2008; Featured in Dalton Trans. 2008, Latest News, 15 October 2008

 6. "A Mn17 Octahedron with a Giant Ground State Spin: Occurrence in Discrete Form and as Multidimensional Coordination Polymers"

  Eleni. E. Moushi, Theocharis C. Stamatatos, Wolfgang. Wernsdorfer, Vassilios.Nastopoulos, George. Christou, Anastasios. J. Tasiopoulos

  Inorg. Chem., 200948, 5049 - 5051.

  Featured on the Outside Front Cover

 7. "A new family of octanuclear Mn complexes with a rod-like topology"

  Eleni E. Moushi, Theocharis C. Stamatatos, VassiliosNastopoulos, George Christou, Anastasios J.Tasiopoulos

  Polyhedron, 2009, 28, 3203-3208.

 8. "A Mn15 Single – Molecule Magnet Consisting of a Supertetrahedron Incorporated in a Loop"

  Eleni E. Moushi, Antonio Masello, Wolfgang Wernsdorfer, Vassilios Nastopoulos, George Christou, Anastasios J. Tasiopoulos

  Dalton Trans., 2010, 39, 4978-4985.

  Published in the Dalton Transactions themed issue entitled: Molecular Magnets – Invited Contribution

 9. "Inducing Single-Molecule Magnetism in a Family of Loop-of-Loops Aggregates: Heterometallic Mn40Na4 Clusters and the Homometallic Mn44 Analogue"

  Eleni E. Moushi, Christos Lampropoulos, Wolfgang Wernsdorfer, VassiliosNastopoulos, George Christou, Anastasios J. Tasiopoulos

  J. Am. Chem. Soc.2010,132, 16146-16155. 

 10. "A [Mn32] Double-Decker Wheel"

  Maria Manoli, Ross Inglis, Manolis J. Manos, VassiliosNastopoulos, Wolfgang Wernsdorfer, Euan K. Brechin, Anastasios J. Tasiopoulos

  Angew. Chem. Int. Ed., 201150, 4441-4444.

  Featured on the Inside Front Cover

 11. "Highly Porous Interpenetrated Metal–Organic Framework from the Use of a Novel Nanosized Organic Linker"

  Manolis J. Manos, Marios S. Markoulides, Christos D. Malliakas, Giannis S. Papaefstathiou, Nikos Chronakis, Mercouri G. Kanatzidis, Pantelis N. Trikalitis, Anastasios J. Tasiopoulos

  Inorg. Chem., 201150, 11297-11299.

 12. "Pentanuclear Complexes with Unusual Structural Topologies from the Initial Use of Two Aliphatic Amino-alcohol Ligands in Fe Chemistry"

  Christos M. Kizas, Manolis J. Manos, VassiliosNastopoulos, Athanassios K. Boudalis, YiannisSanakis, Anastasios J. Tasiopoulos

  Dalton Trans., 201241, 1544 - 1552.

 13. "A Mn36Ni4 ‘Loop-of-Loops-and-Supertetrahedra’ Aggregate Possessing a High ST = 26 ± 1 Spin Ground State"

  Maria Charalambous, Eleni E. Moushi,ConstantinaPapatriantafyllopoulou, Wolfgang Wernsdorfer, VassiliosNastopoulos, George Christou, and Anastasios J. Tasiopoulos

  Chem. Commun2012, 48, 5410 - 5412.

  Featured on the Outside Front Cover

 14. "Insertion of functional groups into a Nd3+ Metal Organic Frameworks via Single-Crystal-to-Single-Crystal Coordinating Solvent Exchange"

  Manolis J. Manos, Eleni Kyprianidou, Giannis S. Papaefstathiou and Anastasios J. Tasiopoulos

  Inorg.Chem., 201251, 6308−6314.

 15. "A Flexible Cd2+ Metal Organic Framework with a Unique (3,3,6)-Connected Topology, Unprecedented Secondary Building Units and Single Crystal to Single Crystal Solvent Exchange Properties"

  Eleni J. Kyprianidou, Giannis S. Papaefstathiou, Manolis J. Manos and Anastasios J. Tasiopoulos

  CrystEngComm201214, 8368–8373

  Featured on the Outside Front Cover

 16. "New Zn2+ Metal Organic Frameworks with Unique Network Topologies from the Combination of Trimesic Acid and Amino-Alcohols"

  Manolis J. Manos, Eleni E. Moushi, Giannis S. Papaefstathiou and Anastasios J. Tasiopoulos

  Cryst. Growth Des.201212, 5471–5480

 17. "Heterometallic FeIII – CeIV Complexes from the Use of Aliphatic Aminoalcohol Ligands"

  Christos M. Kizas, Constantina Papatriantafyllopoulou, Manolis J. Manos and Anastasios J. Tasiopoulos

  Polyhedron201352, 346-354.

  (Invited Contribution, “100th Anniversary of the 1913 Nobel Prize in Chemistry to Alfred Werner: A Celebration” special issue)

 18. "A 1-D coordination polymer based on a Mn40 octagonal super-structure"

  Maria Manoli, Ross Inglis, Manolis J. Manos, Giannis S Papaefstathiou, Euan K. Brechin and Anastasios J. Tasiopoulos

  Chem. Commun., 2013, 49, 1061-1063.

 19. "Flexible lanthanide MOFs as highly selective and reusable liquid MeOH sorbents"

  Constantinos G. Efthymiou,  Eleni J. Kyprianidou,  Constantinos J. Milios, Manolis J. Manos and  Anastasios J. Tasiopoulos

  J. Mater. Chem. A, 20131, 5061-5069.

 20. "George Christou at 60: An Appreciation"

  Anastasios Tasiopoulos, Jeff Seela, Allan Blackman

  Polyhedron, 201364, 1-3

  (Preface to the special issue of Polyhedron that honored Professor George Christou on the occasion of his 60th birthday)

 21. "Hexanuclear complexes from the use of a series of amino-alcohol ligands in Fe chemistry"

  Constantina Papatriantafyllopoulou, Christos M. Kizas, Manolis J. Manos, Athanassios Boudalis, Yiannis Sanakis, Anastasios J. Tasiopoulos

  Polyhedron, 201364, 218-230.

  (Invited Contribution: Polyhedron special issue that honored Professor George Christou on the occasion of his 60th birthday)

 22. "A MnII6MnIII6 Single-Strand Molecular Wheel with a Reuleaux Triangular Topology: Synthesis, Structure, Magnetism, and DFT Studies"

  Sotiris Zartilas, Constantina Papatriantafyllopoulou, Theocharis C. Stamatatos, Vassilios Nastopoulos, Eduard Cremades, Eliseo Ruiz, George Christou, Christos Lampropoulos, Anastasios J. Tasiopoulos

  Inorg. Chem., 201351, 12248–12259

Profile Information

 •          B.Sc. (Diploma) in Chemistry, Department of Chemistry, University of Ioannina, Greece, 1995.
 •          Ph.D. in Inorganic and Bioinorganic Chemistry, Department of Chemistry, University of Ioannina, Greece, 1999.
 •          Post-doctoral Research Associate, Department of Chemistry, University of Florida, Gainesville, 32611 Florida, USA, 2001-2003.
 •          Lecturer, Department of Chemistry, University of Cyprus, 2004-2008.
 •          Assistant Professor, Department of Chemistry, University of Cyprus, 2008-2013.
 •          Associate Professor, Department of Chemistry, University of Cyprus, 2013- today.

1. New Polynuclear Metal Clusters and Single Molecule Magnets

Polynuclear clusters of paramagnetic metal ions continue to attract significant attention mainly due to their aesthetically pleasing structures and also their relevance to many areas including bioinorganic chemistry and materials science. The interest from the materials science point of view has been stimulated by the discovery that such molecules can function as single domain magnetic particles at low temperatures, displaying magnetization hysteresis and quantum tunneling of the magnetization. These molecules which have been termed Single Molecule Magnets (SMMs) have several potential applications including high density information storage in which each bit of information is stored as the magnetization orientation of an individual molecule, and as qubits for quantum computation. Dr. Tasiopoulosgroup, has been exploring various synthetic strategies for the isolation of new high nuclearity clusters with interesting magnetic properties. One of these strategies involves the use of 1,3-propanediol (H2pd) and its derivatives in Mn carboxylate chemistry. A large number of polynuclearMn clusters have been prepared with those ligands, both homometallic and heterometallicMn/M (M = a 3d metal ion) some of which also display very large nuclearity and size.In addition, the combination ofdiols with various oximes (a project that takes place in collaboration with the group of Professor Euan K. Brechin), resulted in the isolation of various interesting clusters with aesthetically pleasing structures and interesting magnetic properties. Other types of alcohol – containing ligands have also been used for the synthesis of 3d metal clusters, including various aromatic and aliphatic polyols and alsoaminoalcoholsresulting several polynuclear complexes possessing novel structural cores and magnetic properties.

 

2. New Multidimensional Coordination Polymers with interesting MagneticProperties

Coordination polymers, which are one-, two- and three-dimensional structures made up of metal(s) – ligand(s), linked via covalent bonds or supramolecular connections (such as hydrogen bonds), continue to attract substantial interest. Their interesting structural, magnetic, optical, etc properties make them very promising candidates for technological applications in areas like catalysis, gas storage, magnetism, etc. In this research program we aim to prepare new multidimensional coordination polymers composed of either paramagnetic metal clusters linked with various bridging ligands, or 3d paramagnetic metal ions and one or more polytopic bridging ligands. Such compounds may display interesting magnetic properties [e.g. ferromagnetic exchange interactions, single – chain magnetism (SCM) behavior, etc] and structural characteristics (existence of large accessible internal surface area) that could make them promising candidates for technological/environmental applications (e.g. hydrogen storage, selective separation of greenhouse gases, etc). Our group has prepared and characterized several multidimensional coordination polymers based on metal clusters some of which also combine interesting magnetic properties.

 

3 .MOFs with gas sorption or/and SCSC solvent exchange properties

Highly porous MOFs

 One of the reasearch projects in Dr Tasiopoulos group involves the synthesis and study of the gas sorption properties of highly porous MOFs. For this purpose, we have designed and synthesized novel nanosized ligands, such as some tricarboxylic acids. We demonstrated the capability of these ligands to stabilize highly porous MOFs through the isolation of new nanoporous metal organic framework materials.

MOFs that were prepared by employing a combination of polytopic ligands and chelating amino-alcohols

Recently, we have initiated a research program that involves the synthesis of new MOFs using a combination of polytopic organic ligands typically leading to polymeric structures and various amino-alcohols that can act either as structure-directing agents or ligands. These investigations resulted in several new MOFs from reactions involving use of trimesic acid (H3btc) and various amino-alcohol ligands (Metal – Organic Aminoalcohol Frameworks (MOAAF), such as  triethanolamine 2-hydroxy-methyl-piperidine N-tert-butyl-diethanolamine, N-methyl-diethanolamine, hydroxyl-ethyl-morpholine or 1,4-bis-hydroxyethyl-piperazine. Although the structures of these new MOFs are based on the same polytopic ligand, they exhibit a remarkable diversity and unique structural-topological features that are clearly induced by the amino - alcohols. A new synthetic strategy towards novel MOFs is thus demonstrated.

MOFs that are susceptible to Single-Crystal-to-Single-Crystal (SCSC) Transformations

Another research project that was developed recently in our group involves the synthesis of new MOFs with Single-Crystal-to-Single-Crystal (SCSC) transformation properties.  Such post-synthetic modifications are particularly important, since they can afford MOFs with guest-induced properties and multiple functions or MOFs with fine-tuned properties.

 

 1. "Giant Single-Molecule Magnets: A Mn84 Torus and its Supramolecular Nanotubes",

  Anastasios J. Tasiopoulos, Alina Vinslava, Wolfgang Wernsdorfer, Khalil A. Abboud, George Christou,

  Angew. Chem. Int. Ed., 200443, 2117-2121.

  Featured on the outside front cover of Angew.Chem. Int. Ed. 2004; Selected as a “Very Important Paper” by Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2004; Highlighted in Chem. Eng. News Dec. 13, 2004, pp 29; Included in the list of the most cited papers by Angew. Chem. Int. Ed. 2007 (5th most cited communication published in Angew. Chem. Int. Ed. 2004)

 2. "A Family of 3D Coordination Polymers Composed of Mn19 Magnetic Units"

  Eleni E. Moushi, Theocharis C. Stamatatos, Wolfgang Wernsdorfer, Vassilios Nastopoulos, George Christou, Anastasios J. Tasiopoulos

  Angew. Chem. Int. Ed.200645, 7722-7725.

  Selected as a “Very Important Paper” by Angew. Chem. Int. Ed. Engl  2006

 3. "A Large [Mn10Na]4 Loop of Four Linked Mn10 Loops"

  Eleni E. Moushi, Christos Lampropoulos, Wolfgang Wernsdorfer, Vassilios Nastopoulos, George Christou, Anastasios J. Tasiopoulos

  Inorg. Chem.,2007,46, 3795-3797.

 4. "Two new coordination polymers containing the triangular [Mn3O(O2CR)6]0/+ units"

  Sotiris Zartilas, Eleni E. Moushi, Vassilios Nastopoulos, Athanassios K. Boudalis, Anastasios J. Tasiopoulos

  Inorg.Chim.Acta2008361, 4100-4106.

  Published in a special issue of the journal dedicated to Professor Dante Gatteschi – Invited Contribution

 5. "Diol-type ligands as central ‘players’ in the chemistry of high-spin molecules and single-molecule magnets"

  Anastasios J. Tasiopoulos and Spyros P. Perlepes

  Dalton Trans., 2008, 5537-5555.

  Dalton Perspective article – Invited Contribution; Amongst the top ten accessed on the web from the online version of Dalton Trans. for August 2008; Featured in Dalton Trans. 2008, Latest News, 15 October 2008

 6. "A Mn17 Octahedron with a Giant Ground State Spin: Occurrence in Discrete Form and as Multidimensional Coordination Polymers"

  Eleni. E. Moushi, Theocharis C. Stamatatos, Wolfgang. Wernsdorfer, Vassilios.Nastopoulos, George. Christou, Anastasios. J. Tasiopoulos

  Inorg. Chem., 200948, 5049 - 5051.

  Featured on the Outside Front Cover

 7. "A new family of octanuclear Mn complexes with a rod-like topology"

  Eleni E. Moushi, Theocharis C. Stamatatos, VassiliosNastopoulos, George Christou, Anastasios J.Tasiopoulos

  Polyhedron, 2009, 28, 3203-3208.

 8. "A Mn15 Single – Molecule Magnet Consisting of a Supertetrahedron Incorporated in a Loop"

  Eleni E. Moushi, Antonio Masello, Wolfgang Wernsdorfer, Vassilios Nastopoulos, George Christou, Anastasios J. Tasiopoulos

  Dalton Trans., 2010, 39, 4978-4985.

  Published in the Dalton Transactions themed issue entitled: Molecular Magnets – Invited Contribution

 9. "Inducing Single-Molecule Magnetism in a Family of Loop-of-Loops Aggregates: Heterometallic Mn40Na4 Clusters and the Homometallic Mn44 Analogue"

  Eleni E. Moushi, Christos Lampropoulos, Wolfgang Wernsdorfer, VassiliosNastopoulos, George Christou, Anastasios J. Tasiopoulos

  J. Am. Chem. Soc.2010,132, 16146-16155. 

 10. "A [Mn32] Double-Decker Wheel"

  Maria Manoli, Ross Inglis, Manolis J. Manos, VassiliosNastopoulos, Wolfgang Wernsdorfer, Euan K. Brechin, Anastasios J. Tasiopoulos

  Angew. Chem. Int. Ed., 201150, 4441-4444.

  Featured on the Inside Front Cover

 11. "Highly Porous Interpenetrated Metal–Organic Framework from the Use of a Novel Nanosized Organic Linker"

  Manolis J. Manos, Marios S. Markoulides, Christos D. Malliakas, Giannis S. Papaefstathiou, Nikos Chronakis, Mercouri G. Kanatzidis, Pantelis N. Trikalitis, Anastasios J. Tasiopoulos

  Inorg. Chem., 201150, 11297-11299.

 12. "Pentanuclear Complexes with Unusual Structural Topologies from the Initial Use of Two Aliphatic Amino-alcohol Ligands in Fe Chemistry"

  Christos M. Kizas, Manolis J. Manos, VassiliosNastopoulos, Athanassios K. Boudalis, YiannisSanakis, Anastasios J. Tasiopoulos

  Dalton Trans., 201241, 1544 - 1552.

 13. "A Mn36Ni4 ‘Loop-of-Loops-and-Supertetrahedra’ Aggregate Possessing a High ST = 26 ± 1 Spin Ground State"

  Maria Charalambous, Eleni E. Moushi,ConstantinaPapatriantafyllopoulou, Wolfgang Wernsdorfer, VassiliosNastopoulos, George Christou, and Anastasios J. Tasiopoulos

  Chem. Commun2012, 48, 5410 - 5412.

  Featured on the Outside Front Cover

 14. "Insertion of functional groups into a Nd3+ Metal Organic Frameworks via Single-Crystal-to-Single-Crystal Coordinating Solvent Exchange"

  Manolis J. Manos, Eleni Kyprianidou, Giannis S. Papaefstathiou and Anastasios J. Tasiopoulos

  Inorg.Chem., 201251, 6308−6314.

 15. "A Flexible Cd2+ Metal Organic Framework with a Unique (3,3,6)-Connected Topology, Unprecedented Secondary Building Units and Single Crystal to Single Crystal Solvent Exchange Properties"

  Eleni J. Kyprianidou, Giannis S. Papaefstathiou, Manolis J. Manos and Anastasios J. Tasiopoulos

  CrystEngComm201214, 8368–8373

  Featured on the Outside Front Cover

 16. "New Zn2+ Metal Organic Frameworks with Unique Network Topologies from the Combination of Trimesic Acid and Amino-Alcohols"

  Manolis J. Manos, Eleni E. Moushi, Giannis S. Papaefstathiou and Anastasios J. Tasiopoulos

  Cryst. Growth Des.201212, 5471–5480

 17. "Heterometallic FeIII – CeIV Complexes from the Use of Aliphatic Aminoalcohol Ligands"

  Christos M. Kizas, Constantina Papatriantafyllopoulou, Manolis J. Manos and Anastasios J. Tasiopoulos

  Polyhedron201352, 346-354.

  (Invited Contribution, “100th Anniversary of the 1913 Nobel Prize in Chemistry to Alfred Werner: A Celebration” special issue)

 18. "A 1-D coordination polymer based on a Mn40 octagonal super-structure"

  Maria Manoli, Ross Inglis, Manolis J. Manos, Giannis S Papaefstathiou, Euan K. Brechin and Anastasios J. Tasiopoulos

  Chem. Commun., 2013, 49, 1061-1063.

 19. "Flexible lanthanide MOFs as highly selective and reusable liquid MeOH sorbents"

  Constantinos G. Efthymiou,  Eleni J. Kyprianidou,  Constantinos J. Milios, Manolis J. Manos and  Anastasios J. Tasiopoulos

  J. Mater. Chem. A, 20131, 5061-5069.

 20. "George Christou at 60: An Appreciation"

  Anastasios Tasiopoulos, Jeff Seela, Allan Blackman

  Polyhedron, 201364, 1-3

  (Preface to the special issue of Polyhedron that honored Professor George Christou on the occasion of his 60th birthday)

 21. "Hexanuclear complexes from the use of a series of amino-alcohol ligands in Fe chemistry"

  Constantina Papatriantafyllopoulou, Christos M. Kizas, Manolis J. Manos, Athanassios Boudalis, Yiannis Sanakis, Anastasios J. Tasiopoulos

  Polyhedron, 201364, 218-230.

  (Invited Contribution: Polyhedron special issue that honored Professor George Christou on the occasion of his 60th birthday)

 22. "A MnII6MnIII6 Single-Strand Molecular Wheel with a Reuleaux Triangular Topology: Synthesis, Structure, Magnetism, and DFT Studies"

  Sotiris Zartilas, Constantina Papatriantafyllopoulou, Theocharis C. Stamatatos, Vassilios Nastopoulos, Eduard Cremades, Eliseo Ruiz, George Christou, Christos Lampropoulos, Anastasios J. Tasiopoulos

  Inorg. Chem., 201351, 12248–12259