SAKHATOVA GULSHEN
GULSHEN SAKHATOVA
GULSHEN SAKHATOVA
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
Φραγκόπουλος
Λεωφ. Καλλιπόλεως 59
302
22893964
22895040
-

Προσωπικό Προφίλ

 
Η Gulshen Sakhatova γεννήθηκε στο Ασγκαμπάτ του Τουρκμενιστάν. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΜΑ) από το Magtymguly Turkmen State University/Τμήμα Φιλολογίας (Γερμανικής, Αγγλικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας). Έλαβε τον διδακτορικό της τίτλο από το Πανεπιστήμιο Friedrich Wilhelm της Βόννης το 2004 (Τουρκολογία/Γλωσσολογικές και Πολιτισμικές Σπουδές Κεντρικής Ασίας/Γερμανικές σπουδές). 
Έγκλιση και τροπικότητα στη γενική γλωσσολογία ● Το ρηματικό σύστημα των Τουρκικών γλωσσών ● Η τροπικότητα στις Τουρκικές γλώσσες ● Oμιλούμενη Τουρκική ● Η Τουρκική ως ξένη γλώσσα: Εκμάθηση και Διδασκαλία της Τουρκικής ● Τουρκικές γλώσσες σε γραπτά μνημεία.
Μονογραφία
 
Sakhatova, Gulshen, Untersuchung abhängig komplexer Konstruktionen im Türkmenischen mittels der Translationstheorie Tesnières. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005.
 
Άρθρα σε περιοδικά
 
Sakhatova, Gulshen, “Is in Cypriot Turkish contact-induced? References to Common Turkic”. Vestnik of Saint Petersburg University. Asian and African Studies, 11 (2019), issue 2, 152–172.
Sakhatova, Gulshen, “Apprehensive in Cypriot Turkish”. Vestnik of Saint Petersburg University. Asian and African Studies, 10 (2018), issue 3, 315-329.
Sakhatova, Gulshen, “Notwendigkeit in oghusischen Sprachen am Beispiel des Zyperntürkischen und des Aserbaidschanischen”, Ural-Altaische Jahrbücher, 27 (2017) 153-172.
Sakhatova, Gulshen, „Morphologie und Semantik der ‚vermittelten Evidentialität im Zyperntürkischen“. Ural-Altaische Jahrbücher, 26 (2016), vol.2, 113-126.
Sakhatova, Gulshen, “Turkmen language – Arabic script. About Turkmen in North Afghanistan”. Turkic Languages 11 (2007), 138-146.
Sakhatova, Gulshen, „Wandel des Jahrhunderts: Türksprachen der ehemaligen Sowjetunion und ihre Schriften“. Forschung aktuell 10, Justus-Liebig-Universität Giessen, (2006), 22-26.
 
Κεφάλαια σε βιβλία
 
Сахатова Гюльшен С., «Формальные способы выражения предостережения в тюркских языках на примере туркменского и турецкого языков» // М.М. Репенкова, Е.А. Оганова (отв. ред.), Вопросы тюркской   филологии. Выпуск XIII. Материалы Дмитриевских чтений /. Москва, 2020 С. 212-247.
Sakhatova Gulshen, “Polygamie und Koine im Destan „Sayatlī Hemra”, Kappler Matthias, Kellner-Heinkele Barbara, Ingeborg, Hauenschild (eds), Eine hundertblättrige Tulpe – Birşadbarg lāla, Festschrift zum 60. Geburtstag v. Claus Schönig, Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 2016 pp. 409-428.
Sakhatova, Gulshen, „Reisen im Dienste der Ideologie“, Agai, B. & Pataki, Z. (eds.), Orientalische Reisende in Europa - Europäische Reisende im Nahen Osten. Bilder vom Selbst und Imaginationen des Anderen, Berlin: EB-Verlag, 2009, pp. 159-170.
Сахатова Гюльшен / Насилов Дмитрий М., «Рецензия на кн.: Грунина, Э. А.: Туркменский язык: учебное пособие / Э. А. Грунина.- М.: Восточная литература, 2005.- 288 с. - ISSN 0201-7385, Вестник Московского Государственного Университета, Выпуск 1, серия 13, Востоковедение, Москва, 2008, С. 114-116.
Сахатова Гюльшен С., «Динамика форм памяти в погребально-поминальном цикле у туркмен», Вопросы тюркской филологии, Выпуск VII, Материалы Дмитриевских чтений Института Азии и Африки Московского Государственного Университета, Москва, 2007, 294-301.
 
Κριτικές

(forthcoming) Sakhatova, Gulshen, „Rezension zu Theoretische Grammatik des modernen Türkischen, von Guzev, Viktor G. Sankt-Petersburg: Iz-vo Sankt-Petersburgskogo Universiteta, 2005“, Orientalistische Literaturzeitung (2021).
Sakhatova, Gulshen, „Rezension zu Tyvanisch. Kurzgrammatik, von Landmann, Angelika. Wiesbaden: Harrassowitz 2017“. Orientalistische Literaturzeitung 114(1), (2019), 77–81.
 
Άρθρα σε Λογοτεχνικές Εγκυκλοπαίδειες

Sakhatova Gulshen, „Türkmenen. Epische Gattung“, Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung (K. Ranke), Band 13/3, Berlin: VerlagWalter de Gruyter, 1050-1054.
Sakhatova, Gulshen „Beyimbet Žarmġambetulï Maylin. Leben und Werk“, Kindlers Literatur Lexikon, 3., völlig neu bearbeitete Auflage. Arnold, H. L. (ed.). 2009, Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler Verlag, pp. 65-66.
Sakhatova, Gulshen, „Olžas Sulejmenov. Leben und Werk: ‘АЗиЯ’“, Kindlers Literatur Lexikon, 3., völlig neu bearbeitete Auflage. Arnold, H. L. (ed.). 2009, Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler Verlag, pp. 742-743.
Sakhatova, Gulshen, „Berdy Muradovič Kerbabaev. Leben und Werk, Roman ‘Der entscheidende Schritt’“, Kindlers Literatur Lexikon, 3., völlig neu bearbeitete Auflage. Arnold, H. L. (ed.). 2009, Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler Verlag, p.810.

Profile Information

Gulshen Sakhatova was born in Ashgabat, Turkmenistan. She received her MA from the Magtymguly Turkmen State University, Department of Foreign Philology (German, English, World Literature) and her PhD from the Rheinische Friedrich-Wilhelms-University of Bonn, Germany (final exams 2003; award of degree 2004; publication 2005/ in Turcology/Central Asia Cultural and Linguistics Studies/Old and New German Studies).
 
Academic positions at various universities in the fields of Turcology, Turkish/Central Asia Studies, Linguistics and Literatures, Foreign Languages and Literatures:
Göttingen (2017-2020), Thessalonica (2015), Cyprus (as a visiting professor 2007, 2008, 2013, 2016) Berlin (2009-2012), Gießen (2005-2007), Bremen (2010-2014), Ashgabat (1993-1998), Cologne University of Applied Sciences (2001-2003).
 Mood and modality in general linguistics ● Verb system of Turkic languages ● Modality in Turkic languages ● Spoken Turkish ● Turkish as a Foreign Language: Learning and Teaching ● Turkic in written monuments
Linguistic Semantics
Monograph
 
Sakhatova, Gulshen, Untersuchung abhängig komplexer Konstruktionen im Türkmenischen mittels der Translationstheorie Tesnières. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005.
 
Articles in journals
 
Sakhatova, Gulshen, “Is in Cypriot Turkish contact-induced? References to Common Turkic”. Vestnik of Saint Petersburg University. Asian and African Studies, 11 (2019), issue 2, 152–172.
Sakhatova, Gulshen, “Apprehensive in Cypriot Turkish”. Vestnik of Saint Petersburg University. Asian and African Studies, 10 (2018), issue 3, 315-329.
Sakhatova, Gulshen, “Notwendigkeit in oghusischen Sprachen am Beispiel des Zyperntürkischen und des Aserbaidschanischen”, Ural-Altaische Jahrbücher, 27 (2017) 153-172.
Sakhatova, Gulshen, „Morphologie und Semantik der ‚vermittelten Evidentialität im Zyperntürkischen“. Ural-Altaische Jahrbücher, 26 (2016), vol.2, 113-126.
Sakhatova, Gulshen, “Turkmen language – Arabic script. About Turkmen in North Afghanistan”. Turkic Languages 11 (2007), 138-146.
Sakhatova, Gulshen, „Wandel des Jahrhunderts: Türksprachen der ehemaligen Sowjetunion und ihre Schriften“. Forschung aktuell 10, Justus-Liebig-Universität Giessen, (2006), 22-26.
 
Chapters in books
 
Сахатова Гюльшен С., «Формальные способы выражения предостережения в тюркских языках на примере туркменского и турецкого языков» // М.М. Репенкова, Е.А. Оганова (отв. ред.), Вопросы тюркской филологии. Выпуск XIII. Материалы Дмитриевских чтений /. Москва, 2020 С. 212-247.
Sakhatova Gulshen, “Polygamie und Koine im Destan „Sayatlī Hemra”, Kappler Matthias, Kellner-Heinkele Barbara, Ingeborg, Hauenschild (eds), Eine hundertblättrige Tulpe – Birşadbarg lāla, Festschrift zum 60. Geburtstag v. Claus Schönig, Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 2016 pp. 409-428.
Sakhatova, Gulshen, „Reisen im Dienste der Ideologie“, Agai, B. & Pataki, Z. (eds.), Orientalische Reisende in Europa - Europäische Reisende im Nahen Osten. Bilder vom Selbst und Imaginationen des Anderen, Berlin: EB-Verlag, 2009, pp. 159-170.
Сахатова Гюльшен / Насилов Дмитрий М., «Рецензия на кн.: Грунина, Э. А.: Туркменский язык: учебное пособие / Э. А. Грунина.- М.: Восточная литература, 2005.- 288 с. - ISSN 0201-7385, Вестник Московского Государственного Университета, Выпуск 1, серия 13, Востоковедение, Москва, 2008, С. 114-116.
Сахатова Гюльшен С., «Динамика форм памяти в погребально-поминальном цикле у туркмен», Вопросы тюркской филологии, Выпуск VII, Материалы Дмитриевских чтений Института Азии и Африки Московского Государственного Университета, Москва, 2007, 294-301.
 
Reviews
(forthcoming) Sakhatova, Gulshen, „Rezension zu Theoretische Grammatik des modernen Türkischen, von Guzev, Viktor G. Sankt-Petersburg: Iz-vo Sankt-Petersburgskogo Universiteta, 2015“, Orientalistische Literaturzeitung (2021).
 
Sakhatova, Gulshen, „Rezension zu Tyvanisch. Kurzgrammatik, von Landmann, Angelika. Wiesbaden: Harrassowitz 2017“. Orientalistische Literaturzeitung 114(1), (2019), 77–81.
 
Entries in Literary Encyclopedias
Sakhatova Gulshen, „Türkmenen. Epische Gattung“, Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung (K. Ranke), Band 13/3, Berlin: VerlagWalter de Gruyter, 1050-1054.
Sakhatova, Gulshen „Beyimbet Žarmġambetulï Maylin. Leben und Werk“, Kindlers Literatur Lexikon, 3., völlig neu bearbeitete Auflage. Arnold, H. L. (ed.). 2009, Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler Verlag, pp. 65-66.
Sakhatova, Gulshen, „Olžas Sulejmenov. Leben und Werk: ‘АЗиЯ’“, Kindlers Literatur Lexikon, 3., völlig neu bearbeitete Auflage. Arnold, H. L. (ed.). 2009, Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler Verlag, pp. 742-743.
Sakhatova, Gulshen, „Berdy Muradovič Kerbabaev. Leben und Werk, Roman ‘Der entscheidende Schritt’“, Kindlers Literatur Lexikon, 3., völlig neu bearbeitete Auflage. Arnold, H. L. (ed.). 2009, Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler Verlag, p.810.