MARTIN HINTERBERGER
HINTERBERGER MARTIN
HINTERBERGER MARTIN
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Αποστολίδη
Λεωφ. Καλλιπόλεως 10 και Ερεσσού 1
-
22893879
22751383
-

Προσωπικό Προφίλ

Σπούδασε Βυζαντινολογία και Νεοελληνικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης (πτυχίο 1990, διδακτορικό 1996). Από το 1993 δίδαξε στο Τμήμα Βυζαντινολογίας και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Από το 1995 ως το 2001 εργάστηκε ως ερευνητής στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών της Αυστριακής Ακαδημίας. Έχει διδάξει στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (2001-2002) και την EHESS (2002) του Παρισιού. Από το 2002 διδάσκει Βυζαντινή φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τα συναισθήματα στη βυζαντινή λογοτεχνία και κοινωνία • Η γλώσσα της βυζαντινής λογοτεχνίας (λόγια και δημώδης) • Θεωρητική προσέγγιση της βυζαντινής λογοτεχνίας (αισθητική και πρόσληψη, ιδιαίτερα των αγιολογικών κειμένων της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου. Προετοιμάζει μελέτη για το αγιολογικό έργο του Κωνσταντίνου Ακροπολίτη και του Νικηφόρου Γρηγορά) • Αυτοβιογραφία • Δημώδης Λογοτεχνία • Έκδοση κειμένων (σε συνεργασία με τον John Davis προετοιμάζει την έκδοση της Μετάφρασης της Χρονικής Διηγήσεως του Νικήτα Χωνιάτη). Εκτός αυτού είναι συνεργάτης του βιβλιογραφικού μέρους της Byzantinische Zeitschrift.

Βιβλία

• Martin Hinterberger, Autobiographische Traditionen in Byzanz. Βιέννη 1999

• J. Koder - M. Hinterberger - O. Kresten, Das Patriarchatsregister von Konstantinopel. Dokumente der Jahre 1350-1363. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 19/3. Βιέννη 2001.

• Π. Αγαπητός – M. Hinterberger – Ε. Μήτση, Εικών και λόγος. Έξι βυζαντινές περιγραφές έργων τέχνης. Αθήνα 2006. -

• Martin Hinterberger, Phthonos. Mißgunst, Neid und Eifersucht in der byzantinischen Literatur. Serta Graeca 29. Wiesbaden 2013.

 

Επιμέλεια συλλογικών τόμων

• M. Hinterberger–E. Schiffer (επιμ.), Byzantinische Sprachkunst. Studien zur byzantinischen Literatur, gewidmet Wolfram Horandner zum 65. Geburtstag (Byzantinisches Archiv 20). Munich-Leipzig 2007.

• P. Odorico, P. A. Agapitos, M. Hinterberger (επιμ.), Actes du colloque international ERMHNEIA III, L’ecriture de la memoire. La litterarite de l’historiographie, Nikosia, 6.-8. Mai 2004. Paris 2007.

• P. Odorico–P. Agapitos–M. Hinterberger (eds.), «Doux remède …». Poésie et poétique à Byzance. Actes du IVe colloque international philologique «ΕΡΜΗΝΕΙΑ», Paris 2006 (Dossiers Byzantins 9). Paris 2009.

• M. Hinterberger, C. Schabel (επιμ.), Greeks, Latins, and Intellectual History 1204-1500. Bibliotheca 11. Leuven 2011.

• Martin Hinterberger (επιμ.), The Language of Byzantine Learned Literature. Turnhout 2014.

 

΄Αρθρα σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους

• M. Hinterberger, Autobiography and Hagiography in Byzantium. Symbolae Osloenses 75 (2000) 139-164.

• M. Hinterberger, Το φαινόμενο της πολυτυπίας σε δημώδη κείμενα, στο: H. Eideneier-U. Moennig- Ν. Τουφεξής (επιμ.), Θεωρία και πράξη των εκδόσεων της υστεροβυζαντινής, αναγεννησιακής και μετα-βυζαντινής δημώδους γραμματείας. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi IVa. Αμβούργο 28-31 Ιανουαρίου 1999. Ηράκλειο 2001, 215-244.

• M. Hinterberger, Ο πεζός λόγος του 15ου αιώνα: Το αφήγημα του Ιωάννη Καναβούτζη, αφιερωμένο στον αυθέντη της Αίνου και της Σαμοθράκης, στο: Π. Α. Αγαπητός - Μ. Πιερής (επιμ.), Τ΄αδόνιν κείνον που γλυκά θλιβάται. Εκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της δημώδους ελληνικής λογοτεχνίας στο πέρασμα από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση (1400-1600). Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συμποσίου Neograeca Medii Aevi (Νοέμβριος 1997, Λευκωσία). Ηράκλειο 2002, 405-425.

• M. Hinterberger, Δημώδης και λόγια λογοτεχνία: Διαχωριστικές γραμμές και συνδετικοί κρίκοι, στο: P. Odorico - P. Agapitos (επιμ.), Pour une nouvelle histoire de la litterature byzantine. Actes du colloque international philologique. Nicosie, 25-28 mai 2000. Dossiers Byzantins 1. Παρίσι 2002, 153-165.

• M. Hinterberger, Φόβω κατασεισθείς: Τα πάθη του ανθρώπου και της αυτοκρατορίας στο Μιχαήλ Ατταλειάτη. Το αιτιολογικό σύστημα ενός ιστοριογράφου του 11ου αιώνα, στο: Η αυτοκρατορία σε κρίση (;) Το Βυζάντιο τον 11ο αιώνα (1025-1081). Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2003, 155-167.

• M. Hinterberger, Les Vies des Saints du XIVe siecle en tant qu’oeuvre litteraire : l’?uvre hagiographique de Nicephore Gregoras, στο: «Les Vies des Saints a Byzance. Genre litteraire ou biographie historique ?» Actes du IIe colloque international philologique « ERMHNEIA » Paris, 6-7-8 juin 2002 organise par l’E.H.E.S.S. et l’Universite de Chypre sous la direction de P. Odorico et P. A. Agapitos (Dossiers Byzantins 4), Παρίσι 2004, 281-301.

• M. Hinterberger, Ο φθόνος, ανθρώπινη αδυναμία και κινητήρια δύναμη, στο: Χ. Γ. Αγγελίδη (επιμ.), Το Βυζάντιο ώριμο για αλλαγές. Επιλογές, ευαισθησίες και τρόποι έκφρασης από τον ενδέκατο στον δέκατο αιώνα. Αθήνα 2004, 299-312.

• M. Hinterberger, Από το ορθόδοξο Βυζάντιο στην καθολική Δύση. Τέσσερις διαφορετικοί δρόμοι, στο: Ε. Γραμματικοπούλου (επιμ.), Το Βυζάντιο και οι απαρχές της Ευρώπης. Αθήνα 2004, 11-30.

• M. Hinterberger, Die Affäre um den Monch Niphon Skorpios und die Messalianismus-Vorwürfe gegen Kallistos I., στο: A. Rigo (επιμ.), Gregorio Palamas e oltre. Studi e documenti sulle controversie theologiche del XIV secolo bizantino (Orientalia Venetiana 16). Βενετία 2004, 211- 248.

• M. Hinterberger, Les relations diplomatiques entre Constantinople et la Russie en XIVe siecle: Les lettres patriarcales, les envoyes et le langage diplomatique. στο: M. Balard, E. Malamut, J.-M. Spieser (επιμ.), Byzance et le monde exterieur. Contacts, relations, echanges. Actes des trois seances du XXe Congres international des Etudes byzantines. Paris, 19-25 aout 2001 (Byzantina Sorbonensia 21). Παρίσι 2005, 123-134.

• M. Hinterberger, Tranen in der Byzantinischen Literatur. Ein Beitrag zur Geschichte der Emotionen. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 56 (2006) 27-51.

• M. Hinterberger, Η επέτειος της καταστροφής: Ο Λόγος Ιστορικός του Φιλόθεου Κόκκινου για την άλωση της Ηράκλειας το 1351, στο: P. Odorico, P. A. Agapitos, M. Hinterberger (επιμ.), Actes du colloque international Ermhneia III, L’ecriture de la memoire. La litterarite de l’historiographie, Nikosia, 6.-8. Mai 2004. Παρίσι 2007, 331-351.

• M. Hinterberger, Die Sprache der byzantinischen Literatur: Der Gebrauch der synthetischen Plusquamperfektformen, στο: M. Hinterberger–E. Schiffer (επιμ.), Byzantinische Sprachkunst. Studien zur byzantinischen Literatur, gewidmet Wolfram Horandner zum 65. Geburtstag (Byzantinisches Archiv 20). Μόναχο-Λειψία 2007, 107-142.

• M. Hinterberger, „Ich ware schon längst Mönch geworden, wenn nicht …“ oder die Macht des Kontrafaktischen, στο: K. Belke–E. Kieslinger–A. Kulzer–M. Stasinopoulou (επιμ.), Byzantina Mediterranea. Festschrift fur Johannes Koder. Βιέννη 2007, 245-256.

• M. Hinterberger, Byzantinische biographische Literatur des 10. Jahrhunderts. Quellenkritik — reizvolle Erzählungen — Fiktion, in: S. Enderwitz – W. Schamoni (eds.), Biographie als Weltliteratur. Eine Bestandsaufnahme der biographischen Literatur im 10. Jahrhundert. Heidelberg 2009, 57-82.

• M. Hinterberger, Zelotypia und Phthonos. Eifersucht in der byzan­tinischen Literatur, in: Ἔξεμπλον. Studi in onore di Irmgard Hutter I = Νέα Ῥώμη 6 (2009) 11-36.

• M. Hinterberger, Emotions in Byzantium, in: L. James (ed.), A Com­panion to Byzantium (Blackwell Companions to the Ancient World). Chichester 2010, 123-134.

• M. Hinterberger, Niketas Stethatos der „beherzte“. Byzantinische Zeit­schrift 103 (2010) 49-54.

• M. Hinterberger, A Neglected Tool of Orthodox Propaganda? The Image of the Latins in Byzantine Hagiography, in: M. Hinterberger–C. Schabel (eds.), Greeks, Latins, and Intellectual History 1204-1500 (Bibliotheca 11). Leuven – Paris – Walpole, MA 2011, 129-149.

• M. Hinterberger, Phthonos als treibende Kraft in Prodromos, Manasses und Bryennios. Medioevo greco 11 (2011) 83-106.

• M. Hinterberger, The Hagiographer and His Work, in: S. Efthymiadis (ed.), Hagiography: A Handbook. Part II. Genres and Contexts. Farnham, Surrey, Ashgate 2014, 211-246

• M. Hinterberger, The Genres of Hagiography, in: S. Efthymiadis (ed.), Hagiography: A Handbook. Part II. Genres and Contexts. Farnham, Surrey, Ashgate 2014, 25-60.

• M. Hinterberger, Introduction, in: M. Hinterberger (ed.), The Language of the Byzantine Learned Literature (Studies in Byzantine History and Culture). Brepols 2014, 1-12.

• M. Hinterberger, The Synthetic Perfect in Byzantine Greek, in: M. Hinterberger (ed.), The Language of the Byzantine Learned Literature (Studies in Byzantine History and Culture). Brepols 2014, 176-204.

• M. Hinterberger, Wortschöpfung und literarischer Stil bei Methodios I., in: E. Trapp, S. Schönauer (eds.), Lexicologica Byzantina. Beiträge zum Kollo­qui­um zur byzantinischen Lexikographie (Bonn, 13.—15. Juli 2007) (Super alta perennis 4). Göttingen 2008, 119-150.

• M. Hinterberger, «Hagiographische Metaphrasen. Ein möglicher Weg der Annäherung an die Literarästhetik der frühen Palaiologenzeit». in: A. Rhoby – E. Schiffer (eds.), Imitatio — aemulatio — variatio. Akten des internationalen wissen­schaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur (Wien 22.-25. Oktober 2008) (Veröffentlichungen zur Byzanzforschung 21). Vienna 2010, 137-151.

• M. Hinterberger, Envy and Nemesis in the Vita Basilii and Leo the Dea­con: literary mimesis or something more?, in: R. Macrides (ed.), History as Litera­ture in Byzantium. Papers from the Fortieth Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Birmingham, April 2007 (Society for the Promotion of Byzantine Studies, Publications 15). Farnham, Surrey 2010, 187-203.

• M. Hinterberger, Ein Editor und sein Autor: Niketas Stethatos und Symeon Neos Theologos, in: P. Odorico (ed.), La face cachée de la littérature by­zantine. Le texte en tant que message immediat. Actes du colloque international, Paris, 5-6-7 juin 2008 en mémoire de Constantin Leventis (Dossiers byzantins 11). Paris 2012, 247-264.

• M. Hinterberger, Die Konstantinsvita im Späten Byzanz. Vorläufige Ergebnisse einer Gegenüberstellung palaiologenzeitlicher Metaphrasen. Graeco-La­tina Brunensia 16/2 (2011) 41-59.

• M. Hinterberger, Literaturkritik in hagiographischer Form. Lebens­beschreibungen heiliger Schriftsteller. Bulgaria Mediaevalis 3 (2012) 55-65.

• M. Hinterberger, Phthonos: A Pagan Relic in Byzantine Imperial Acclamations, in: A. Beihammer – M. Parani – S. Konstantinou (eds.), Court Ceremonies and Ritual Power in the Medieval Mediterranean (The Medieval Mediterranean 98). Leiden/Boston 2013, 51-65.

Profile Information

MA and PhD in Byzantine and Modern Greek Studies from the University of Vienna (1990 and 1996). 1995-2001 research fellow at the Center of Byzantine Studies of the Austrian Academy of Sciences. He taught at the University of Vienna (since 1993), the Freie Universitaet of Berlin (2001/2002) and the EHESS, Paris (2002). Since 2002 he has been teaching Byzantine philology at the University of Cyprus.

Research Interests • emotions in Byzantine literature and society • the language of Byzantine literature (both learned and vernacular)•  theoretical approach of Byzantine literature (especially aesthetics and reception of hagiographical texts of the middle and late Byzantine period; he is preparing a study on the hagiographical works of Constantine Akropolites and Nikephoros Gregoras)• autobiography• literature in the vernacular• Moreover, he is a collaborator of the bibliography of the Byzantinische Zeitschrift

Books• Martin Hinterberger, Autobiographische Traditionen in Byzanz. Vienna 1999 • J. Koder - M. Hinterberger - O. Kresten, Das Patriarchatsregister von Konstantinopel. Dokumente der Jahre 1350-1363. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 19/3. Vienna 2001.• Π. Αγαπητός – M. Hinterberger – Ε. Μήτση, Εικών και λόγος. Έξι βυζαντινές περιγραφές έργων τέχνης. Athens 2006.• M.Hinterberger, Phthonos. Mißgunst, Neid und Eifersucht in der byzantinischen Literatur. Serta Graeca 29. Wiesbaden 2013.

Edited volumes • M. Hinterberger–E. Schiffer (eds.), Byzantinische Sprachkunst. Studien zur byzantinischen Literatur, gewidmet Wolfram Horandner zum 65. Geburtstag (Byzantinisches Archiv 20). Munich-Leipzig 2007. • P. Odorico, P. A. Agapitos, M. Hinterberger (eds.), Actes du colloque international ERMHNEIA III, L’ecriture de la memoire. La litterarite de l’historiographie, Nikosia, 6.-8. Mai 2004. Paris 2007. • M. Hinterberger, C. Schabel (eds.), Greeks, Latins, and Intellectual History 1204-1500. Bibliotheca 11. Leuven 2011.• M. Hinterberger (ed.), The Language of Byzantine Learned Literature. Byzantios SBHC 8. Turnhout 2014. •

Articles • M. Hinterberger, Autobiography and Hagiography in Byzantium. Symbolae Osloenses 75 (2000) 139-164. • M. Hinterberger, Το φαινόμενο της πολυτυπίας σε δημώδη κείμενα, in: H. Eideneier-U. Moennig- Ν. Τουφεξής (eds.), Θεωρία και πράξη των εκδόσεων της υστεροβυζαντινής, αναγεννησιακής και μετα-βυζαντινής δημώδους γραμματείας. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi IVa. Αμβούργο 28-31 Ιανουαρίου 1999. Irakleio 2001, 215-244. • M. Hinterberger, Ο πεζός λόγος του 15ου αιώνα: Το αφήγημα του Ιωάννη Καναβούτζη, αφιερωμένο στον αυθέντη της Αίνου και της Σαμοθράκης, in: Π. Α. Αγαπητός - Μ. Πιερής (eds.), Τ΄αδόνιν κείνον που γλυκά θλιβάται. Εκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της δημώδους ελληνικής λογοτεχνίας στο πέρασμα από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση (1400-1600). Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συμποσίου Neograeca Medii Aevi (Νοέμβριος 1997, Λευκωσία). Irakleio 2002, 405-425. • M. Hinterberger, Δημώδης και λόγια λογοτεχνία: Διαχωριστικές γραμμές και συνδετικοί κρίκοι, in: P. Odorico - P. Agapitos, Pour une nouvelle histoire de la litterature byzantine. Actes du colloque international philologique. Nicosie, 25-28 mai 2000. Dossiers Byzantins 1. Paris 2002, 153-165. • M. Hinterberger, Φόβω κατασεισθείς: Τα πάθη του ανθρώπου και της αυτοκρατορίας στο Μιχαήλ Ατταλειάτη. Το αιτιολογικό σύστημα ενός ιστοριογράφου του 11ου αιώνα, in: Η αυτοκρατορία σε κρίση (;) Το Βυζάντιο τον 11ο αιώνα (1025-1081). Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Athens 2003, 155-167. • M. Hinterberger, Les Vies des Saints du XIVe siecle en tant qu’?uvre litteraire : l’?uvre hagiographique de Nicephore Gregoras, in: «Les Vies des Saints a Byzance. Genre litteraire ou biographie historique ?» Actes du IIe colloque international philologique « ERMHNEIA » Paris, 6-7-8 juin 2002 organise par l’E.H.E.S.S. et l’Universite de Chypre sous la direction de P. Odorico et P. A. Agapitos (Dossiers Byzantins 4), Paris 2004, 281-301.• M. Hinterberger, Ο φθόνος, ανθρώπινη αδυναμία και κινητήρια δύναμη, στο: Χ. Γ. Αγγελίδη (eds.), Το Βυζάντιο ώριμο για αλλαγές. Επιλογές, ευαισθησίες και τρόποι έκφρασης από τον ενδέκατο στον δέκατο αιώνα. Αθήνα 2004, 299-312.• M. Hinterberger, Από το ορθόδοξο Βυζάντιο στην καθολική Δύση. Τέσσερις διαφορετικοί δρόμοι, in: Ε. Γραμματικοπούλου (ed.), Το Βυζάντιο και οι απαρχές της Ευρώπης. Αθήνα 2004, 11-30.

• M. Hinterberger, Die Affäre um den Monch Niphon Skorpios und die Messalianismus-Vorwurfe gegen Kallistos I., στο: A. Rigo (ed.), Gregorio Palamas e oltre. Studi e documenti sulle controversie theologiche del XIV secolo bizantino (Orientalia Venetiana 16). Venice 2004, 211- 248.

• M. Hinterberger, Les relations diplomatiques entre Constantinople et la Russie en XIVe siecle: Les lettres patriarcales, les envoyes et le langage diplomatique. στο: M. Balard, E. Malamut, J.-M. Spieser (επιμ.), Byzance et le monde exterieur. Contacts, relations, echanges. Actes des trois seances du XXe Congres international des Etudes byzantines. Paris, 19-25 aout 2001 (Byzantina Sorbonensia 21). Paris 2005, 123-134.• M. Hinterberger, Tränen in der Byzantinischen Literatur. Ein Beitrag zur Geschichte der Emotionen. Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik 56 (2006) 27-51.

• M. Hinterberger, Η επέτειος της καταστροφής: Ο Λόγος Ιστορικός του Φιλόθεου Κόκκινου για την άλωση της Ηράκλειας το 1351, in: P. Odorico, P. A. Agapitos, M. Hinterberger (eds.), Actes du colloque international ERMHNEIA III, L’ecriture de la memoire. La litterarite de l’historiographie, Nikosia, 6.-8. Mai 2004. Paris 2007, 331-351.

• M. Hinterberger, Die Sprache der byzantinischen Literatur: Der Gebrauch der synthetischen Plusquamperfektformen, in: M. Hinterberger–E. Schiffer (eds.), Byzantinische Sprachkunst. Studien zur byzantinischen Literatur, gewidmet Wolfram Horandner zum 65. Geburtstag (Byzantinisches Archiv 20). Munich-Leipzig 2007, 107-142.

• M. Hinterberger, „Ich ware schon langst Monch geworden, wenn nicht …“ oder die Macht des Kontrafaktischen, in: K. Belke–E. Kieslinger–A. Kulzer–M. Stasinopoulou (eds.), Byzantina Mediterranea. Festschrift fur Johannes Koder. Vienna 2007, 245-256.

 • M. Hinterberger, Byzantinische biographische Literatur des 10. Jahrhunderts. Quellenkritik — reizvolle Erzählungen — Fiktion, in: S. Enderwitz – W. Schamoni (eds.), Biographie als Weltliteratur. Eine Bestandsaufnahme der biographischen Literatur im 10. Jahrhundert. Heidelberg 2009, 57-82.
 • M. Hinterberger, Zelotypia und Phthonos. Eifersucht in der byzan­tinischen Literatur, in: Ἔξεμπλον. Studi in onore di Irmgard Hutter I = Νέα Ῥώμη 6 (2009) 11-36.
 • M. Hinterberger, Emotions in Byzantium, in: L. James (ed.), A Com­panion to Byzantium (Blackwell Companions to the Ancient World). Chichester 2010, 123-134.
 • M. Hinterberger, Niketas Stethatos der „beherzte“. Byzantinische Zeit­schrift 103 (2010) 49-54.
 • M. Hinterberger, A Neglected Tool of Orthodox Propaganda? The Image of the Latins in Byzantine Hagiography, in: M. Hinterberger–C. Schabel (eds.), Greeks, Latins, and Intellectual History 1204-1500 (Bibliotheca 11). Leuven – Paris – Walpole, MA 2011, 129-149.
 • M. Hinterberger, Phthonos als treibende Kraft in Prodromos, Manasses und Bryennios. Medioevo greco 11 (2011) 83-106.
 • M. Hinterberger, The Hagiographer and His Work, in: S. Efthymiadis (ed.), Hagiography: A Handbook. Part II. Genres and Contexts. Farnham, Surrey, Ashgate 2014, 211-246
 • M. Hinterberger, The Genres of Hagiography, in: S. Efthymiadis (ed.), Hagiography: A Handbook. Part II. Genres and Contexts. Farnham, Surrey, Ashgate 2014, 25-60.
 • M. Hinterberger, Introduction, in: M. Hinterberger (ed.), The Language of the Byzantine Learned Literature (Studies in Byzantine History and Culture). Brepols 2014, 1-12.
 • M. Hinterberger, The Synthetic Perfect in Byzantine Greek, in: M. Hinterberger (ed.), The Language of the Byzantine Learned Literature (Studies in Byzantine History and Culture). Brepols 2014, 176-204.
  1. Hinterberger, Wortschöpfung und literarischer Stil bei Methodios I., in: E. Trapp, S. Schönauer (eds.), Lexicologica Byzantina. Beiträge zum Kollo­qui­um zur byzantinischen Lexikographie (Bonn, 13.—15. Juli 2007) (Super alta perennis 4). Göttingen 2008, 119-150.

  19) M. Hinterberger, «Hagiographische Metaphrasen. Ein möglicher Weg der Annäherung an die Literarästhetik der frühen Palaiologenzeit». in: A. Rhoby – E. Schiffer (eds.), Imitatio — aemulatio — variatio. Akten des internationalen wissen­schaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur (Wien 22.-25. Oktober 2008) (Veröffentlichungen zur Byzanzforschung 21). Vienna 2010, 137-151.

  20) M. Hinterberger, Envy and Nemesis in the Vita Basilii and Leo the Dea­con: literary mimesis or something more?, in: R. Macrides (ed.), History as Litera­ture in Byzantium. Papers from the Fortieth Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Birmingham, April 2007 (Society for the Promotion of Byzantine Studies, Publications 15). Farnham, Surrey 2010, 187-203.

  21) M. Hinterberger, Ein Editor und sein Autor: Niketas Stethatos und Symeon Neos Theologos, in: P. Odorico (ed.), La face cachée de la littérature by­zantine. Le texte en tant que message immediat. Actes du colloque international, Paris, 5-6-7 juin 2008 en mémoire de Constantin Leventis (Dossiers byzantins 11). Paris 2012, 247-264.

  22) M. Hinterberger, Die Konstantinsvita im Späten Byzanz. Vorläufige Ergebnisse einer Gegenüberstellung palaiologenzeitlicher Metaphrasen. Graeco-La­tina Brunensia 16/2 (2011) 41-59.

  23) M. Hinterberger, Literaturkritik in hagiographischer Form. Lebens­beschreibungen heiliger Schriftsteller. Bulgaria Mediaevalis 3 (2012) 55-65.

  24) M. Hinterberger, Phthonos: A Pagan Relic in Byzantine Imperial Acclamations, in: A. Beihammer – M. Parani – S. Konstantinou (eds.), Court Ceremonies and Ritual Power in the Medieval Mediterranean (The Medieval Mediterranean 98). Leiden/Boston 2013, 51-65.