Εκτύπωση
 
Οι περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμοι του 2002 έως 2014
Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος του 2002 (Ν.205(Ι)/2002) και οι Τροποποιητικοί Νόμοι (Ν. 191(Ι)/2004), (Ν.40(Ι)/2006) και (Ν.176(Ι)/2007)
Ο περί Ίσης Μεταχείρισης (Φυλετική ή Εθνοτική Καταγωγή) Νόμος του 2004
Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμος του 2004
Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και στην Παροχή Αυτών) Νόμος του 2008
Οι περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμοι του 1997 και 2000
Ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος του 2017
Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2000 (Ν.127/2000)
Οι περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμοι του 2009 και 2018  (Ν.146(Ι)/2009 και 105(Ι)/2018)
Κυρωτικός Νόμος της Σύμβασης ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και Πρωτοκόλλου