Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες
ΗΜΥ 621 Τυχαίες Διαδικασίες

Εισαγωγή και ορισμοί: τυχαίες διεργασίες, συνεχείς και διακριτές τυχαίες διεργασίες, στατικότητα και εργοδικότητα. Ανάλυση και επεξεργασία τυχαίων σημάτων: πυκνότητα φασματικής ισχύος, απόκριση γραμμικών συστημάτων, βέλτιστα γραμμικά συστήματα και φίλτρο Kalman. Αλυσίδες Markov: διακριτές και συνεχείς αλυσίδες Markov, κλάσεις καταστάσεων, επανερχόμενες και μεταβατικές καταστάσεις, όρια πιθανοτήτων. Εισαγωγή στη Θεωρία Αναμονής: ο νόμος του Little, οι ουρές Μ/Μ/1 και Μ/Μ/k/k.

8
ΗΜΥ 622 Θεωρία της Πληροφορίας

Εντροπία και σχέσεις με την αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων. Μοντέλα πηγής δεδομένων και καναλιών. Συμπίεση στοιχείων: κωδικοποίηση πηγής (κώδικες προθέματος, αλγόριθμος Ziv-Lempel), όρια απόδοσης για τους κώδικες καναλιών. Χωρητικότητα καναλιού μετάδοσης δεδομένων: πρόσθετα Gaussian κανάλια, πεπερασμένων καταστάσεων κανάλια. Βαθμός παραμόρφωσης: κβαντοποίηση, συμπίεση υποκείμενη σε κριτήρια. Θεωρία πληροφορίας δικτύων: κανάλι πολλαπλής πρόσβασης, κανάλι πολλαπλής μετάδοσης, κανάλι αναμετάδοσης, κανάλι παρεμβολής. Εύρωστα διαγράμματα βαθμίδων μετάδοσης δεδομένων.

8
ΗΜΥ 623 Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων

Σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου. Τεχνικές ανάλυσης μετασχηματισμού Fourier και μετασχηματισμού Z, διακριτός μετασχηματισμός Fourier. Σχεδιασμός φίλτρων FIR και IIR, δομές φίλτρων. Τεχνικές FFT για συνέλιξη μεγάλης ταχύτητας. Επιπτώσεις κβάντωσης.

8
ΗΜΥ 624 Αρχές των Ψηφιακών Επικοινωνιών

Στοιχεία της θεωρίας επικοινωνιών και πληροφοριών εφαρμοζόμενα σε συστήματα ψηφιακής επικοινωνίας. Διαμόρφωση πλάτους και γωνίας (AM, FM, FDM). Δειγματοληψία και κβάντιση. Συστήματα PCM, TDM. Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης. Δέκτες Μεγίστης Πιθανοφάνειας. Πηγές πληροφοριών, κωδικοποίηση πηγής και χωρητικότητα καναλιού.

8
ΗΜΥ 625 Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών Ι

Εισαγωγή, γενικές αρχές. Μοντελοποίηση και ιδιότητες του ασύρματου καναλιού. Κυψελωτή τηλεφωνία και εκχώρηση καναλιών. Δυναμική εκχώρηση καναλιών και έλεγχος ισχύος. Μέθοδοι διαμόρφωσης. Μέθοδοι προσπέλασης μέσου: TDMA, FDMA, CDMA. Ψηφιακά ασύρματα δίκτυα δεύτερης γενιάς. Ανάλυση απόδοσης: έλεγχος εισδοχής και μεταπομπές. Δίκτυα 2.5G και 3G μεταγωγής πακέτου. Ασύρματα τοπικά δίκτυα και προσωπικά δίκτυα. Ασύρματα αδόμητα δίκτυα και δίκτυα αισθητήρων.

8
ΗΜΥ 626 Επεξεργασία Εικόνας

Ανασκόπηση σημάτων και συστημάτων. Δισδιάστατα (2-D) σήματα και μετασχηματισμός του Fourier. 2-D μετασχηματισμός Ζ και έλεγχος σταθερότητας. 2-D DFT, DCT, FFT. Σχεδιασμός και υλοποίηση 2-D FIR φίλτρων. Βασικές μεθόδοι επεξεργασίας εικόνων. Ανίχνευση άκρων, φίλτρο σειράς κατάταξης (median), υπολογισμός κίνησης. Βελτίωση εικόνων. Αποκατάστασης εικόνων. Κωδικοποίηση εικόνων. Θέματα προχωρημένου επιπέδου.

8
ΗΜΥ 627 Μηχανική Όραση

Το μάθημα περιγράφει τις βασικές πτυχές των τρόπων με τους οποίους οι μηχανές λαμβάνουν και επεξεργάζονται πληροφορίες από εικόνες. Μέσω των διαλέξεων, οι φοιτητές θα μάθουν τις αρχές δημιουργίας εικόνων, εξόρυξης πληροφοριών και χαρακτηριστικών, αναγνώρισης αντικειμένων και δυναμική ανάλυση εναλλασσόμενων κινήσεων και σκηνών. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές θα διδαχθούν αλγόριθμους για εύρεση και αναγνώριση αντικειμένων με την χρήση υλικού αλλά και λογισμικού. Οι φοιτητές θα μελετήσουν την εφαρμογή των μεθόδων που θα διδαχθούν στο μάθημα στην ρομποτική και σε έξυπνα συστήματα. Τα καλυπτόμενα θέματα περιλαμβάνουν ανάλυση των εφαρμογών της μηχανικής όρασης και της αναγνώρισης στοιχείων, τρόπους δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνων, εξόρυξης χαρακτηριστικών, βιολογική αναγνώριση αντικειμένων, θεωρία Bayesian, στατιστικές εφαρμογές στην αναγνώριση αντικειμένων, αισθητήρες και μηχανές λήψης εικόνων, καθώς και την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής.

8
ΗΜΥ 628 Προχωρημένα Συστήματα Επικοινωνίας

Θόρυβος σε συστήματα επικοινωνίας, αναλογία σήματος προς θόρυβο. Απόδοση αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων επικοινωνίας με θόρυβο. Πιθανότητες λάθους και έλεγχος λάθους. Τεχνικές πρόσβασης: FDMA, TDMA, CDMA, τυχαία πρόσβασης. Κωδικοποίηση. Εφαρμογές.

8
ΗΜΥ 629 Συστήματα και Δίκτυα Επικοινωνιών με Οπτικές Ίνες

Οπτικές Ίνες, Γεωμετρική Οπτική, Διασπορά, Απώλειες στις Οπτικές Ίνες, Μη-Γραμμικά Οπτικά Φαινόμενα, Οπτικοί Πομποί, LED, LASER, Οπτικοί Δέκτες, Φωτοδίοδοι, Θόρυβος Δέκτη, Ευαισθησία Δέκτη, Οπτικοί Ενισχυτές, Αντιστάθμιση της Διασποράς, Πολυκάναλα Οπτικά Συστήματα, Σχεδίαση και Απόδοση Οπτικών Συστημάτων, Δίκτυα Οπτικών Ινών, Αρχιτεκτονική Δικτύων, Δομή των οπτικών μεταγωγών και των οπτικών κόμβων, Δρομολόγηση και ανάθεση μήκους κύματος για μονοσημειακές και πολυσημειακές συνδέσεις, αποκατάσταση βλαβών.

8
ΗΜΥ 631 Θεωρία Μηχανικής

Αλγεβρικές δομές, ανασκόπηση διανυσματικών χώρων και γραμμικής άλγεβρας; τοπολογικές δομές; βελτιστοποίηση; ανασκόπηση αριθμητικής ανάλυσης; παράσταση συστημάτων κατάστασης χώρου και εισόδου-εξόδου. Παρατηρούμενες, ελεγχόμενες κανονικές μορφές και ελαχιστοποιημένες υλοποιήσεις. Γραμμική και δευτεροβάθμιοι ρυθμιστές, τοποθέτηση πόλων, παρατηρητές και αντισταθμιστές.

8
ΗΜΥ 632 Μοντέρνα Συστήματα Αποφάσεως και Ελέγχου

Περιλαμβάνει απόκριση συχνότητας και μεθόδους συναρτήσεων κατάστασης για σχεδιασμό συστημάτων ελέγχου με ανάδραση. Πρακτικά θέματα στον σχεδιασμό ελέγχου: συστήματα ψηφιακός έλεγχος, σθεναρός έλεγχος, συστήματα προσαρμοσμένου ελέγχου και ευφυής έλεγχος. Μελέτες μοντέρνων συστημάτων ελέγχου.

8
ΗΜΥ 633 Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

Ασφαλείς επικοινωνίες: κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση. Κρυπτολογική ανάλυση και υπολογιστική πολυπλοκότητα. Κρυπτογραφήματα αντικατάσταση, μετατόπισης, και γινομένων. Πρότυπα κρυπτογράφησης στοιχείων (DES). Αρθρωτή αριθμητική. Κρυπτογράφηση με δημόσιο κλειδί: μέθοδοι RSA, σακιδίου (knapsack) και παραγοντοποίησης. Κρυπτογράφηση ελλειπτικής καμπύλης. Μέθοδοι απόδειξης ταυτότητας και κρυπτογραφικά πρωτόκολλα.

8
ΗΜΥ 634 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη

Εισαγωγή στα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό, την ανάλυση, την βελτιστοποίηση, και τον έλεγχο βιομηχανικών συστημάτων. Τα θέματα που μελετούνται περιλαμβάνουν τα νευρωνικά δίκτυα και την εφαρμογή τους στη μοντελοποίηση πολύπλοκων συστημάτων, την ασαφή λογική, μεθόδους ενοποίησης πληροφορίας, και μεθόδους βελτιστοποίησης. Ως πλατφόρμα λειτουργικού χρησιμοποιείται η MATLAB. Πιο αναλυτικά, καλύπτονται τα εξής: Μέθοδοι βελτιστοποίησης: Μέθοδοι κλίσης, γραμμικός προγραμματισμός, προβλήματα με περιοριστικές συνθήκες, μέθοδος πολλαπλασιαστών Lagrange, μέθοδος αναζήτησης, γενετικοί αλγόριθμοι, και εφαρμογές. Νευρωνικά Δίκτυα: Βασικές αρχές, αλγόριθμος ανάστροφης διάδοσης, εφαρμογές σε ιεραρχική μοντελοποίηση σύνθετων συστημάτων, παραδείγματα εφαρμογών. Μέθοδοι αναπαράστασης της γνώσης.

8
ΗΜΥ 635 Θεωρία Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές

Βελτιστοποίηση μη γραμμικών συστημάτων χωρίς περιορισμούς. Μέθοδοι κλίσης και Newton, βελτιστοποίηση σε κυρτά σύνολα. Βελτιστοποίηση με περιορισμούς και μέθοδοι Lagrange. Δυναμικός Προγραμματισμός. Εφαρμογές σε συστήματα.

8
ΗΜΥ 643 Ασύρματα Συστήματα Ραδίου και Μικροκυμάτων

Κεραίες (Ακτινοβολία από στοιχειώδη δίπολα, παραστάσεις και το μακρινό πεδίο, κατευθυντικότητα, ωφέλεια, αποδοτικότητας, πόλωση. Μονόπολα και δίπολα; κεραίες επικάλυψης, συστοιχίες κεραιών/καθοδήγηση δέσμης ακτινοβολίας), ασύρματη διάδοση και ασύρματες ζεύξεις (εξίσωση μετάδοσης του Friis, διάθλαση και διάδοση πάνω από εμπόδια, διάδοση πολλαπλής διαδρομής σε αστικά περιβάλλοντα, ανομοιότητα κεραιών; εισαγωγή σε έξυπνες κεραίες, εξίσωση ζεύξης και προϋπολογισμός ζεύξεων, ζεύξεις ραδίου/μικροκυμάτων), λήπτες (τιμές αξίας λήπτη (ευαισθησία, εύρος, παρεμβολή, δια-διαμόρφωση, κ.λ.π.), θόρυβος σε συστήματα σε σειρά, τιμή θορύβου, θερμοκρασία θορύβου, αρχιτεκτονικές υπερετεροδύνων και ομοδύνων δεκτών, δέκτες απορρίψεως ειδώλου). Ασύρματα συστήματα (σταθερή ασύρματη πρόσβαση, κινητά ασύρματα συστήματα, συστήματα προσωπικής επικοινωνίας, δορυφορικές επικοινωνίες, GPS, ραντάρ, ανίχνευση εξ αποστάσεως και ραδιομετρητές).

8
ΗΜΥ 645 Οπτική και Φωτονική

Εισαγωγή στην οπτική, οπτικοηλεκτρονικά, λέιζερ και οπτικές ίνες. Πηγές φωτός και διάδοση του φωτός; φακοί και απεικόνιση. Ανίχνευση ακτίνας και παρεκτροπές φακών, παρεμβολή κυμάτων φωτός, μονοχρωματικές και πολυχρωματικές δέσμες φωτός. Διαμορφωτές και διάδοση σε κυματοδηγούς και οπτικές ίνες. Φωτόνια σε ημιαγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των λειζερ ημιαγωγών, ανιχνευτές και συνέπειες θορύβου.

8
ΗΜΥ 646 Προχωρημένη Θεωρία Κεραιών

Θεμελιώδεις παράμετροι κεραιών: Πτυχές συστημάτων. Θεμελιώδη θεωρήματα ηλεκτρομαγνητισμού: Παλινδρομικότητα, δυαδικότητα, ολοκλήρωση ακτινοβολίας. Κεραίες Ασύρματων και Καλωδιακών Επικοινωνιών: Διπολικές, πλαισιοκεραίες, επιδράσεις προσγείωσης. Φασικές Παρατάξεις Ι: Γραμμικές και κυκλικές, κεραίες βασικής θέσεως. Φασικές Παρατάξεις ΙΙ: Παρατάξεις 2-D, μοντέλο απείρων παρατάξεων, Αυτο-εμπέδηση: εξισώσεις ολοκλήρωσης. Αμοιβαία εμπέδηση: Μέθοδος επαγώμενησ EMF. Κεραίες Ανοίγματος Ι: Ισοδύναμα ρεύματα, ορθογώνια ανοίγματα, χοανοκεραίες. Κεραίες Ανοίγματος ΙΙ: Διαστολή επίπεδου κύματος, εγκοπές, αρχή Babinet. Κεραίες ευρείας ζώνης.

8
ΗΜΥ 648 Εισαγωγή στη Φωτονική

Κάλυψη των αρχικών συστατικών ενός οπτικού συστήματος ινών, δηλαδή, οπτικές ίνες, πομποί (λέιζερ ημιαγωγών και διόδους εκπομπής φωτός), και φωτοανιχνευτές. Επίσης, παροχή μιας επισκόπησης των χαρακτηριστικών και της ελλοχεύουσας φυσικής των καθοδηγημένων συσκευών κυμάτων και των οπτικοηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

8
ΗΜΥ 649 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα και Θεωρία των Κεραιών

Ανασκόπηση των εξισώσεων Maxwell και της κυματικής εξίσωσης. Λύση της κυματικής εξίσωσης για τον ελεύθερο χώρο, ταχύτητα κύματος και σύνθετη αντίσταση κύματος. Διάνυσμα Poynting και πόλωση. Καθυστερημένα δυναμικά, παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων μέσω ρεύματος αγωγιμότητας, μικρό δίπολο ρεύματος, μικρός βρόγχος ρεύματος, ακτινοβολούμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία. Περίγραμμα Ακτινοβολίας, Αντίσταση Ακτινοβολίας δίπολου και βρόγχου. Λοβοί ακτινοβολίας, Εύρος μισής ισχύος, γωνία ακτίνας, αποδοτικότητα ακτίνας, κατευθυντικότητα, κατευθυντικό κέρδος, αποδοτικότητα κεραίας, εύρος ζώνης συχνότητας, σύνθετη αντίσταση εισόδου κεραίας. Κοντά και μακριά δίπολα, διπλωμένα δίπολα, μονόπολα, Διακινούμενες κεραίες κυμάτων, Ευρυζωνικές κεραίες, Κεραίες ανεξάρτητες συχνότητας, Σπειροειδείς κεραίες, περιοδικές κεραίες, Κεραίες σειράς, Κεραίες Yagi Uda, Ανακλαστικές κεραίες, Διαμόρφωση εισόδου για παραβολικές κεραίες. Σειρές κεραιών, Παράγοντες σειράς, AM, FM και TV κεραίες, δορυφορικές σειρές κεραιών, Περίγραμμα κεραιών, περίγραμμα πλάτους, περίγραμμα φάσης.

8
ΗΜΥ 653 Προχωρημένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

Βασικές αρχιτεκτονικές υπολογιστών και στοιχείων εξοπλισμού συστημάτων πραγματικού χρόνου. Συσκευές εισόδου/εξόδου, χειριστές εξαιρέσεων και πυρήνες CPU. Σχεδιασμός λογισμικού και μεθόδων προδιαγραφών όπως διαγράμματα ροής, διαγράμματα κατάστασης μεταβολών (αυτόματα καθορισμένης κατάστασης), και δίκτυα Petri. Πυρήνες (kernel) πραγματικού χρόνου, συμπεριλαμβανομένου του χρονοπρογραμματισμού, εξαιρέσεων και επικοινωνίας διεργασιών και συγχρονισμού. Απόδοση συστημάτων.

8
ΗΜΥ 654 Προχωρημένα Δίκτυα Υπολογιστών

Αυτή η σειρά μαθημάτων καλύπτει τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το σχεδιασμό και λειτουργία των δικτύων υπολογιστών. Τα θέματα περιλαμβάνουν αρχιτεκτονική δικτύων, δίκτυα με απευθείας ζεύξη, δίκτυα μεταγωγής πακέτων, ενδοδικτύωση, πρωτόκολλα δικτύων, έλεγχο ροής, έλεγχο συμφόρησης, ρύθμιση κυκλοφορίας πακέτων, κατανομή πόρων, τιμολόγηση πόρων και εφαρμογές. Η σειρά μαθημάτων θα προσφέρει επίσης την προοπτική των συστημάτων και έλεγχου στην έρευνα δικτύων επικοινωνίας. Θα υπογραμμίσει τα θεμελιώδη ζητήματα συστημάτων που εφαρμόζονται στα δίκτυα και θα ερευνήσει ποικίλες τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα για να εξετάσουν τέτοια ζητήματα. Τέτοιες τεχνικές συμπεριλαμβάνουν τη θεωρία ουρών, τη βελτιστοποίηση, τη θεωρία μεγάλων αποκλίσεων, τη θεωρία αποφάσεων Markov, και τη θεωρία παιγνίων.

8
ΗΜΥ 655 Προχωρημένα Λειτουργικά Συστήματα

Στοιχειώδεις αρχές οι οποίες καθορίζουν τον σχεδιασμό λειτουργικών συστημάτων μικροεπεξεργαστών. Βάσεις συστημάτων ταυτόχρονης επεξεργασίας. Συστήματα πολλαπλών επεξεργαστών.

8
ΗΜΥ 656 Προχωρημένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Το μάθημα καλύπτει προχωρημένες τεχνικές σε σχεδίαση επεξεργαστών υψηλής απόδοσης. Είναι μάθημα που απαιτεί από τους φοιτητές συστηματική μελέτη βασισμένο σε εργασία, σχεδιασμό, εξομοίωση και ανάλυση απόδοσης μέσω αποτελεσμάτων από την σχεδίαση επεξεργαστών γενικών και ειδικών εφαρμογών. Το μάθημα αυτό καλύπτει προχωρημένα θέματα αρχιτεκτονικής υπολογιστών όπως σωληναγώγηση, παραλληλισμό επιπέδου εντολών, ιεραρχία μνήμης, φιλοσοφίες σχεδίασης επεξεργαστών Superscalar και VLIW, εκτέλεση παράλληλων υποδιεργασιών, κ.λ.π. Το μάθημα σκοπεύει να διδάξει στους φοιτητές για τεχνολογικές τάσεις στον τομέα της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, και να τους εισάγει σε σύγχρονες τάσεις αρχιτεκτονικής όπως σχεδίασης πολυεπεξεργαστών, επεξεργαστών δικτύων και δικτύων πάνω σε chip. Το μάθημα θα διεξάγεται υπό μορφή διδασκαλίας καθώς και ανοιχτής συζήτης. Οι φοιτητές θα δουλέψουν σε μια μελέτη σχετιζόμενη με το περιεχόμενο του μαθήματος. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να δουλέψουν σε ένα σύγχρονο πρόβλημα, όπως σχεδιασμός επεξεργαστή δικτύων, μικροεπεξεργαστών, και συστήματα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας καθώς επίσης και σε αρχιτεκτονικές αξιοπιστίας. Οι μελέτες μπορούν να οδηγήσουν σε έκδοση, καθώς επίσης και σε σχεδιασμό πρωτοτύπου. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα από τις μελέτες όμως είναι η εμπειρία που θα αποκτήσουν οι φοιτητές και που θα τους βοηθήσει αργότερα στην εύρεση εργασίας και ανάπτυξη της καριέρας τους.

8
ΗΜΥ 657 Συστήματα Σχεδιασμού με Υπολογιστή για VLSI

Αρχές αυτόματης σύνθεσης, επαλήθευσης, ελέγχου και διατύπωσης κυκλωμάτων VLSI με έμφαση στην τεχνολογία CMOS. Βασικές αρχές και κανόνες σχεδιασμού τεχνολογίας CMOS. Μοντελοποίηση υλικού με προγραμματιστική γλώσσα περιγραφής υλικού (VHDL). Αλγόριθμοι και έννοιες θεωρίας γράφων για αυτοματοποίηση σχεδιασμού. Λογική σύνθεση βελτιστοποίηση συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων. Προσομοίωση. Ο κύκλος αυτοματισμού φυσικού σχεδίου, σε σχέση με την τεχνολογία CMOS. Ανάλυση χρονισμού και επαλήθευση. Μοντελοποίηση και έλεγχος σφαλμάτων κατασκευής. Εργαστηριακό Μέρος: Χρήση ακαδημαϊκών και εμπορικών εργαλείων CAD για επίλυση διαφόρων σχετικών προβλημάτων. Ανάπτυξη απλών εργαλείων (C/C++) επιλεγόμενων αλγορίθμων. Καλή γνώση και εμπειρία σε προγραμματισμό και σχεδιασμό ψηφιακών κυκλωμάτων είναι απαραίτητη.

8
ΗΜΥ 658 Εκτίμηση Απόδοσης Συστημάτων Υπολογιστών και Προσομοίωση

Ανέλιξη Poisson. Αλυσίδες Markov, διαδικασίες γέννησης/θανάτου. Βάσεις Θεωρίας Αναμονής. Ο νόμος του Little. Ουρές M/G/1, G/M/m. Προηγμένη Θεωρία Αναμονής: ουρά G/G/m, ουρά προτεραιότητας, δίκτυα από ουρές. Εφαρμογές θεωρίας αναμονής σε συστήματα υπολογιστών.

8
ΗΜΥ 659 Σχεδιασμός για VLSI

Θεωρία MOS τρανζίστορ, σχεδιασμός ψηφιακών κυκλωμάτων CMOS (πρωτόγονες και πολύπλοκες πύλες), πύλες μετάδοσης, λογική τριών καταστάσεων, τεχνολογία κατασκευής CMOS και φυσικό σχέδιο. Χαρακτηρισμός κυκλωμάτων και εκτίμηση αποδοτικότητας των κυκλωμάτων. Δομές λογικής CMOS, βασικές διατάξεις μνήμης και σχεδιασμός συνδυαστικών λογικών στοιχείων, δοκιμή των VLSI. Εργαστηριακό Μέρος: Η χρήση των CAD λογισμικών για τον σχηματικό σχεδιασμό, την ανάλυση, τον φυσικό σχεδιασμό και επαλήθευση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

8
ΗΜΥ 660 Έλεγχος για VLSI

Εκτενής και λεπτομερής μελέτη σε θέματα ελέγχου μοντέρνων ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων. Εξετάζει θεμελιώδης αρχές όπως και πρόσφατες εξελίξεις και σύγχρονες προκλήσεις. Συμπεριλαμβάνει μοντελοποίηση και προσομοίωση ατελειών και σφαλμάτων, παραγωγή ελέγχου για συνδυαστικά και ακολουθιακά κυκλώματα, έλεγχος μνήμης και χρονισμού, σχεδιασμό-για-έλεγχο όπως Scan και BIST, έλεγχο ενσωματωμένων πυρήνων σε αρχιτεκτονικές SoCs, MPSoCs και ΝοCs.

8
ΗΜΥ 661 Λογική Σχεδίαση και Βελτιστοποίηση

Προχωρημένος σχεδιασμός λογικών (ψηφιακών) κυκλωμάτων. Εξετάζει θεωρητικές αρχές, περιορισμούς τεχνολογίας, εργαλεία και μεθοδολογίες/αλγόριθμους για σχεδιασμό με τη βοήθεια Η/Υ (Computer Aided Design). Συμπεριλαμβάνει σύνθεση και βελτιστοποίηση συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων με δύο και με πολλαπλά επίπεδα, ανάλυση και βελτιστοποίηση χρονισμού, απεικόνιση τεχνολογίας και λογική επαλήθευση.

8
ΗΜΥ 662 Αυτοματισμός Φυσικής Σχεδίασης

Εις βάθος μελέτη διαφόρων αναλυτικών και ευρετικών αλγορίθμων για το φυσικό σχεδιασμό κυκλωμάτων/συστημάτων VLSI/ULSI. Συμπεριλαμβάνει: simulated annealing, simulated tempering, genetic algorithms και force directed algorithms, που έχουν προταθεί για τη επίλυση του προβλήματος της τοποθέτησης λογικών μπλοκ σε ένα VLSI κύκλωμα, τεχνικές partitioning και clustering που χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές τοποθέτησης, δρομολόγηση (routing) συρμάτων με εφαρμογή κλασικών γραφοθεωρητικών αλγορίθμων όπως του συντομότερου μονοπατιού (shortest path), spanning και Steiner tree, μέγιστης ροής και ελάχιστης τομής.

8
ΗΜΥ 663 Κατανεμημένα Συστήματα

Το μάθημα καλύπτει τις βασικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν για να υποστηρίξουν εφαρμογές οι οποίες εκτελούνται σε δικτυωμένους υπολογιστές. Δίνει έμφαση σε θέματα συγχρονισμού, όπως την καθολική κατάσταση, την εκλογή, τη διαδιεργασιακή επικοινωνία, τον κατανεμημένος αμοιβαίος αποκλεισμός και μηχανισμούς κατανεμημένων συναλλαγών. Επίσης καλύπτει μοντέλα και πρωτόκολλα συνέπειας. Ανοχή σε λάθη και κρυπτογραφημένη ασφάλεια είναι επίσης κρίσιμα ζητήματα σε σχέση με κατανεμημένα συστήματα. Γι' αυτό το λόγο, μοντέλα σφαλμάτων, αξιόπιστο multicast, σημεία ελέγχου, αποκατάσταση, έλεγχους πρόσβασης, διαχείριση κλειδιού και θέματα κρυπτογραφίας μελετώνται επίσης.

8
ΗΜΥ 664 Ψηφιακός Σχεδιασμός με FPGAs

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές όλες τις βασικές γνώσεις για γρήγορη σχεδίαση υπολογιστικών συστημάτων με χρήση FPGA και γλώσσας σχεδιασμού HDL (VHDL και Verilog). Μέσω των διαλέξεων και των εργαστηριακών εργασιών, θα παρασχεθεί στους φοιτητές η απαραίτητη γνώση και πείρα που θα τους βοηθήσει να καταφέρουν τα αποτελέσματα που περιγράφονται πιο κάτω. Το μάθημα στοχεύει στην διδασκαλία μοντέρνων μεθόδων για ταχεία προτυποποίηση χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα και αρχές σχεδίασης του λογισμικού και ηλεκτρομηχανολογικού μέρους του υπολογιστικού συστήματος. Οι φοιτητές του μαθήματος θα μάθουν πώς αναπτύσσονται και σχεδιάζονται πλήρεις συστήματα από τις προδιαγραφές. Μέσω της χρήσης FPGA κυκλωμάτων, θα δοθούν στους φοιτητές προδιαγραφές σχεδίασης συστημάτων και οι φοιτητές θα σχεδιάσουν ένα σύστημα, θα αναπτύξουν και θα συνθέσουν το σύστημα, θα εφαρμόσουν και θα ελέγξουν την ορθότητα και θα παραδώσουν ένα εργαζόμενο σωστά σύστημα χρησιμοποιώντας FPGA.

8
ΗΜΥ 665 Αισθητήρες και Συστήματα Οργάνων

Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία ενός τυπικού συστήματος οργάνων, με παραδείγματα κυρίως από βιοϊατρικά συστήματα. Σήματα και Θόρυβος, Αισθητήρες και Μετατροπείς, Ενίσχυση σημάτων, Συλλογή δεδομένων και ψηφιακή μετατροπή, μετρήσεις σημάτων και ανάλυση, πηγές σημάτων και πρακτικά θέματα.

8
ΗΜΥ 667 Μικροκυματικά Κυκλώματα

Η κυματική εξίσωση, απώλειες σε αγωγούς και μονωτές, γραμμές μεταφοράς, μεταβατικά φαινόμενα σε γραμμές μεταφοράς, επίπεδες γραμμές μεταφοράς (μικροταινία, ταινιογραμμή, ομοεπίπεδη γραμμή), παράμετροι σκέδασης, 3-θυρα και 4-θυρα στοιχεία (κατανεμητές ισχύος, κατευθυντικοί ζεύκτες, απομονωτές & κυκλοφορητές), συζευγμένες γραμμές, μικροκυματικά φίλτρα, ενεργά μικροκυματικά κυκλώματα (ενισχυτές, μίκτες, δέκτες).

8
ΗΜΥ 671 Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις

Προχωρημένη μελέτη νευροφυσιολογίας και ανώτερων λειτουργιών. Φυσιολογία των διεγέρσιμων κυττάρων με έμφαση στους κυτταρικούς μηχανισμούς, συναπτικές συνδέσεις, ανάλυση σημάτων και αλληλεπίδραση αισθητηρίων και κινητικών συστημάτων με το νευρικό σύστημα. Το μάθημα περιλαμβάνει προσομοιώσεις και πειράματα ενδεικτικά των νευρωνικών λειτουργιών.

8
ΗΜΥ 680 Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος

Βασικές και προηγμένες έννοιες στην ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος. Ανάπτυξη αναλυτικών ικανοτήτων για την ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος. Ανάλυση συμμετρικών και μη συμμετρικών συστημάτων χρησιμοποιώντας συμμετρικές συνιστώσες. Μελέτη μοντέλων μετασχηματιστών και μοντέλων ακολουθίας ανά μονάδα, μοντέλα γραμμών μεταφοράς, τεχνικές επίλυσης ροής φορτίου, συμμετρικά σφάλματα, πίνακες εμπέδησης και αγωγιμότητας ζυγών, ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος.

8
ΗΜΥ 681 Λειτουργία και έλεγχος συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος

Βασικές και προηγμένες έννοιες στην ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος. Ανάπτυξη αναλυτικών ικανοτήτων για την ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος. Ανάλυση συμμετρικών και μη συμμετρικών συστημάτων χρησιμοποιώντας συμμετρικές συνιστώσες. Μελέτη μοντέλων μετασχηματιστών και μοντέλων ακολουθίας ανά μονάδα, μοντέλα γραμμών μεταφοράς, τεχνικές επίλυσης ροής φορτίου, συμμετρικά σφάλματα, πίνακες εμπέδησης και αγωγιμότητας ζυγών, ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος. Επίλυση προχωρημένων προβλημάτων στη λειτουργία και έλεγχο συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος.

8
ΗΜΥ 682 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας : Φωτοβολταϊκά

Εισαγωγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με έμφαση στην μετατροπή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Κυπριακά δεδομένα και προοπτικές. Τύποι φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία φωτοβολταϊκών και στην ανάπτυξη τους. Σημερινά δεδομένα, τεχνολογία, πολιτική και αγορά. Ηλιακή Ακτινοβολία. Ιδιότητες ημιαγωγών. Βασικές Εξισώσεις φυσικής συσκευών. Δίοδος P-N και ηλιακό κύτταρο από πυρίτιο. Όρια, απώλειες, και μετρήσεις αποδοτικότητας. Φυσική των φωτοβολταϊκών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών των βασικών λειτουργιών, σχεδιασμός και τεχνολογία, απόδοση συστημάτων μεμονωμένων ηλιακών κυττάρων και συστημάτων ηλιακών κυττάρων.Τεχνολογίες μικροκατασκευών. Σχεδιασμός κυττάρων (cells) και πλαισίων (modules). Άλλα υλικά. Εφαρμογές.

8
ΗΜΥ 683 Ηλεκτρονικά Ισχύος

Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά ισχύος, διακοπτικοί μετατροπείς ισχύος, ιδανικοί διακόπτες, μόνιμη κατάσταση ισορροπίας. Ανασκόπηση ημιαγωγικών διακοπτών ισχύος, χαρακτηριστικές Ι-V, περιορισμοί λειτουργίας, Ανάλυση διακοπτικών μετατροπέων DC-DC, υποβιβασμού τάσης, ανύψωσης τάσης, μικτοί, SEPIC, Cuk. Ανορθωτές τάσης, προβλήματα ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος, μονοφασικοί και τριφασικοί ανορθωτές, κυκλώματα βελτίωσης συντελεστή ισχύος. Μετατροπείς με Thyristor, μονοφασικοί, τριφασικοί, με πλήρη γέφυρα. Στοιχειώδη μαγνητικά κυκλώματα, εφαρμογές στους μετατροπείς. Διακοπτικοί μετατροπείς με ηλεκτρική απομόνωση, μετατροπείς Flyback, Forward, push-pull, με πλήρη γέφυρα. Σύνθεση DC και χαμηλής συχνότητας AC, Διακοπτικός πόλος αμφίδρομης ροής ισχύος, διαμόρφωση εύρους παλμών, μονοφασικοί και τριφασικοί αντιστροφείς. Απαγωγοί θερμότητας, ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση. Εφαρμογή διακοπτικών τροφοδοτικών, Έλεγχος ηλεκτρικών μοτέρ συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης, Αδιάλειπτη παροχή ισχύος. Εφαρμογή ηλεκτρονικών ισχύος στα συστήματα Διεσπαρμένης Παραγωγής, Αιολικά, φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, στη Μεταφορά Ηλεκτρικής ενέργειας με συνεχές ρεύμα. Εισαγωγή στα Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς.

8
ΗΜΥ 684 Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εισαγωγή στις βασικές πτυχές της θερμοδυναμικής: αρχή διατήρησης της ενέργειας, πρώτος και δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, ατμοστρόβιλοι, αεριοστρόβιλοι, καύσιμα, κύριοι ρυπαντές και εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για τα μελλοντικά ενεργειακά συστήματα και ανάλυση των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα συμπεριλαμβανομένων του συνδυασμένου κύκλου, των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των προηγμένα ενεργειακά συστημάτων. Ανάλυση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας: τεχνολογίες διασπαρμένης παραγωγής, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και η οικονομία υδρογόνου. Αλγόριθμους και τεχνικές βελτιστοποίησης για την τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση των συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Στα πλαίσια του μαθήματος θα γίνει επίσκεψη σε ηλεκτροπαραγωγό σταθμό.
Προαπαιτούμενα: Επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα
Διδάσκων: Α. Πουλλίκας

8
ΗΜΥ 690 Συστήματα Ανοχής Σφαλμάτων

Το μάθημα προσφέρει προηγμένες γνώσεις στο σχεδιασμό συστημάτων ανοχής σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων διακριτών συστημάτων υπολογισμού και δυναμικών συστημάτων. Συνδυάζονται τεχνικές από θεωρία κωδικοποίησης και πολυπλοκότητας, σχεδιασμό ψηφιακών συστημάτων, έλεγχο συστημάτων, θεωρία αυτοματισμού και θεωρία συστημάτων. Τα θέματα αφορούν μοντέλα σφαλμάτων και εκδηλώσεων λειτουργικών διαταραχών, μεθόδους για ανίχνευση, αναγνώριση και εντοπισμό σφαλμάτων/ανωμαλιών σε αυτοτελείς μονάδες και συστήματα, τεχνικές για αξιοπιστία και ετοιμότητα χρησιμοποίησης, κωδικοποίηση σε συστήματα υπολογισμού, τεχνικές αναδιοργάνωσης σε πολυεπεξεργαστές και διακριτά συστήματα, και μεθόδους ανοχής σφαλμάτων σε συστήματα πληροφορικής.

8
ΗΜΥ 701/704 Μεταπτυχιακό Σεμινάριο επιπέδων M.Sc. και Ph.D.

Σεμινάρια τα οποία εξετάζουν επίκαιρα και καινοτόμα ερευνητικά θέματα τοπικού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Τα σεμινάρια οργανώνονται σε ενότητες με σχετικό περιεχόμενο, και παρουσιάζονται από διαπρεπείς εξωτερικούς ομιλητές καθώς επίσης και μέλη του καθηγητικού προσωπικού και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. Κάθε σεμινάριο περιλαμβάνει μία παρουσίαση, ευρείες συζητήσεις μεταξύ ομιλητών, καθηγητών, και φοιτητών.

4
ΗΜΥ 711-712 Αυτόνομη Μελέτη για Φοιτητές Μαστερ Ι και ΙΙ

Ευκαιρία για ατομική μελέτη στο επίπεδο του Μάστερ, σχετική με τις Επιστήμες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, η οποία δεν καλύπτεται από άλλα μαθήματα τα οποία προσφέρονται από το Τμήμα. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να αρχίσουν τις διευθετήσεις και να υποβάλουν πρόταση. Συμβουλευτείτε το Γραφείο του Τμήματος.

8
ΗΜΥ 721-722 Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι και ΙΙ

Πρόγραμμα μεταπτυχιακής εργασίας το οποίο οδηγεί στη συγγραφή της διατριβής Μάστερ. Διευθετείται μεταξύ του φοιτητή/τριας και ενός κατάλληλου συμβούλου καθηγητή.

15
ΗΜΥ 731-732 Περιεκτική Εξέταση Ι-II

Οι διδακτορικοί φοιτητές υποχρεούνται να εγγραφούν για το μάθημα ΗΜΥ731 στο εξάμηνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνει η εξέταση. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία για μια ακόμα φορά. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται εγγραφή στο μάθημα ΗΜΥ732.

0
ΗΜΥ 751-752 Αυτόνομη Μελέτη για Διδακτορικούς Φοιτητές Ι και ΙΙ

Μηχανικού Υπολογιστών, τα οποία δεν περιλαμβάνονται αλλού στη σειρά μαθημάτων του προγράμματος. Αυτό το μάθημα συνήθως ενεργοποιείται σε περιπτώσεις ατομικής μελέτης (υπό την επίβλεψη ενός σύμβουλου καθηγητή) σχετικά με θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ του φοιτητού/τριας και του καθηγητή, αλλά μπορεί, όπου αρμόζει, να επεκταθεί σε μικρές ομάδες μελέτης. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να αρχίσουν τις διευθετήσεις και να υποβάλουν πρόταση. Η εγγραφή υπόκειται σε έγκριση από τον υπεύθυνο καθηγητή.

8
ΗΜΥ 761-764 Ερευνητικά Στάδια Διδακτορικού ΙA, IIA, IIIA, IVA

Πρόγραμμα μεταπτυχιακής έρευνας το οποίο οδηγεί σε διδακτορική διατριβή. Να διευθετηθεί από τον φοιτητή/τρια και ένα κατάλληλο σύμβουλο καθηγητή.

30
ΗΜΥ 765-768 Έρευνα για Διδακτορική Διατριβή ΙΒ, ΙΙΒ, ΙΙΙΒ και ΙVB

Πρόγραμμα μεταπτυχιακής έρευνας το οποίο οδηγεί σε διδακτορική διατριβή. Διευθετείται από τον φοιτητή/τρια και τον επιβλέπων καθηγητή.

15
ΗΜΥ 771-773   Συγγραφικά Στάδια Διδακτορικού Ι, ΙΙ, III

Πρόγραμμα μεταπτυχιακής εργασίας το οποίο οδηγεί στην συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Να διευθετηθεί από τον φοιτητή/τρια και ένα κατάλληλο σύμβουλο καθηγητή.

30
ΗΜΥ 799 Συγγραφικά Στάδια Διδακτορικού Ι, ΙΙ, III

Διδασκαλία επιλεγμένων θεμάτων των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Ευκαιρία για μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και εκπαιδευτές να διερευνήσουν ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Τα θέματα και διδάσκοντες ανακοινώνονται κάθε εξάμηνο εάν προσδιοριστούν ενδιαφέροντα θέματα. Αυτά τα θέματα δίνονται ανεξάρτητα ήδιαδοχικά, όπως απαιτούν οι περιστάσεις.

8