Εκτύπωση
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Τμήμα προσφέρει τους ακόλουθους διδακτορικούς τίτλους σπουδών:


Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται υποψήφιος διδάκτορας εφόσον έχει γίνει δεκτός στο διδακτορικό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών, και επιπλέον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την Περιεκτική Εξέταση του Τμήματος.

Για την απονομή του Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών, απαιτούνται τα εξής:


Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου, η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά έτη, και η μέγιστη 8 ακαδημαϊκά έτη, τόσο για φοιτητές πλήρους φοίτησης, όσο και για φοιτητές μερικής φοίτησης.
Μέχρι το τέλος του δεύτερου εξαμήνου, κάθε φοιτητής του διδακτορικού προγράμματος πρέπει να βρει Ερευνητικό Σύμβουλο. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος θα δράσει ως ο μόνιμος Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του φοιτητή, και επιπλέον θα επιτηρήσει την έρευνα που θα εκτελέσει ο φοιτητής προς απόκτηση του διδακτορικού του. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος επιλέγεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε συνεργασία με τον φοιτητή, και με τη βοήθεια του Ακαδημαϊκού Συμβούλου.
Για την απόκτηση του Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών απαιτείται η λήψη τουλάχιστον 240 μονάδων ECTS, κατανεμημένων ως εξής:


Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:


Για να λάβει τις 4 μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε σεμινάρια, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον 25 μεταπτυχιακά σεμινάρια του Τμήματος κατά το χρόνο που είναι εγγεγραμμένος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Επιπλέον, ο φοιτητής οφείλει να παρουσιάσει ένα σεμινάριο σε ένα θέμα της επιλογής του. Φοιτητές οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Master's ή M.Eng., ο αριθμός των σεμιναρίων που απαιτούνται ισούται με 15. Σε περίπτωση που το θέμα άπτεται των ερευνητικών του ενδιαφερόντων, η αρτιότητα της παρουσίασης και το βάθος των γνώσεων του φοιτητή θα αξιολογηθούν, και ο φοιτητής θα λάβει αιτιολογημένη έκθεση. Ο συντονιστής των μεταπτυχιακών σεμιναρίων είναι υπεύθυνος για τη συγγραφή της έκθεσης και την απονομή του βαθμού.