Σελίδα Υπό Κατασκευή... ( Μέχρι να ολοκληρωθεί η ιστοσελίδα για τελικές σας αποφάσεις παρακαλώ, επικοινωνήστε πρώτα με τη Γραμματεία του Τμήματος ).
 
Για να απονεμηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Μάστερ, ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 90 μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε μεταπτυχιακά μαθήματα, έρευνα, και συμμετοχή σε σεμινάρια. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών, όπως αυτή καθορίζεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι 4 χρόνια.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών M.Sc. απαιτείται η λήψη τουλάχιστον 90 μονάδων ECTS, κατανεμημένων ως εξής:

 • Τουλάχιστον 56 μονάδες μεταπτυχιακών μαθημάτων
 • 4 μονάδες προερχόμενες από μεταπτυχιακά σεμινάρια
 • Τουλάχιστον 30 μονάδες προερχόμενες από έρευνα που οδηγεί στη συγγραφή μιας μεταπτυχιακής διατριβής


Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

 • Από τις 56 μονάδες που αντιστοιχούν σε μαθήματα, το πολύ 8 μπορούν να αντιστοιχούν σε μαθήματα επιβλεπόμενης μελέτης όπως τα ΗΜΥ711 και ΗΜΥ712.
 • Ο φοιτητής δικαιούται να εγγραφεί σε μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, ή από άλλα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Τα μαθήματα αυτά πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, και δεν πρέπει να αντιστοιχούν σε περισσότερες των 18 μονάδων ECTS.
 • Από τις 56 μονάδες που αντιστοιχούν σε μαθήματα, το πολύ 18 μπορούν να αντιστοιχούν σε μαθήματα που ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει προς απόκτηση άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατόπιν έγκρισης από το Συμβούλιο Τμήματος.
 • Για να λάβει τις 4 μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε σεμινάρια, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον 25 μεταπτυχιακά σεμινάρια του Τμήματος κατά το χρόνο που είναι εγγεγραμμένος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα (τρία από λίστα έξι μαθημάτων για το M.Sc) 24
Μαθήματα Επιλογής
Ειδικότητας
 
32
Μεταπτυχιακή Εργασία (M.Sc. thesis) 30
Πρακτική Άσκηση  
Μεταπτυχιακά Σεμινάρια 4
Σύνολο ECTS
90

Πίνακας 1: Δομή Προγράμματος Σπουδών

 
 
Πρόγραμμα Μάστερ στην Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 

Τίτλος-Κωδικός μαθήματος
 
 Π.Μ.             Τίτλος-Κωδικός μαθήματος       Π.Μ        
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΗΜΥ 6xx
Μεταπτυχιακό Μάθημα Κορμού Ι
(από λίστα μαθημάτων κορμού στο Παράρτημα 1 – πίνακας έξη μαθημάτων για επιλογή τριών)
8 ΗΜΥ 6xx
Μεταπτυχιακό Μάθημα Κορμού ΙΙI
(από λίστα μαθημάτων κορμού στο Παράρτημα 1 – πίνακας έξη μαθημάτων για επιλογή τριών)
8
ΗΜΥ 6xx
Μεταπτυχιακό Μάθημα Κορμού ΙΙ
(από λίστα μαθημάτων κορμού στο Παράρτημα 1 – πίνακας έξη μαθημάτων για επιλογή τριών)
8 ΗΜΥ 6xx
Μεταπτυχιακό Μάθημα Επιλογής ΙIΙ
(από λίστα μαθημάτων επιλογής στο Παράρτημα 1)
8
ΗΜΥ 6xx***
Μεταπτυχιακό Μάθημα Επιλογής Ι
(από λίστα μαθημάτων επιλογής στο Παράρτημα 1)
8 ΗΜΥ 6xx
Μεταπτυχιακό Μάθημα Επιλογής IV
(από λίστα μαθημάτων επιλογής στο Παράρτημα 1)
8
ΗΜΥ 6xx
Μεταπτυχιακό Μάθημα Επιλογής ΙI
(από λίστα μαθημάτων επιλογής στο Παράρτημα 1)
8 ΗΜΥ 701 Μεταπτυχιακό Σεμινάριο επιπέδου M.Sc. 4
 
                                                                                  Σύνολο

32
 
Σύνολο

28
 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο  ΕΞΑΜΗΝΟ
ΗΜΥ 721 Διατριβή Επιπέδου Mάστερ I 15      
ΗΜΥ 722 Διατριβή Επιπέδου Mάστερ II 15      
 
Σύνολο

30
 
 

 
           
       

* Ο πιο πάνω πίνακας δείχνει μια ενδεικτική κατανομή σε τρία εξάμηνα των μεταπτυχιακών μαθημάτων του προγράμματος Μάστερ στην Επιστήμη (M.Sc.) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Σημειώνεται ότι φοιτητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου ή άλλων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων, μπορούν να εξαιρεθούν μερικώς (μέχρι 18 ECTS) από την απαίτηση για συμπλήρωση 56 ECTS από μεταπτυχιακά μαθήματα (κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και έγκρισης από το Συμβούλιο του Τμήματος).

* Ο κατάλογος όλων των μαθημάτων κορμού για το πρόγραμμα Μάστερ στην Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι (λίστα 6 μαθημάτων να επιλεχθούν τουλάχιστον τα τρία). Ο κατάλογος των μαθημάτων που προσφέρονται κάθε εξάμηνο είναι διαθέσιμος στους φοιτητές κατά την περίοδο εγγραφής. Η επιλογή των προσφερόμενων μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκό έτος, εξαρτάται από το ενδιαφέρον των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα του διδακτικού προσωπικού.

** Ο κατάλογος όλων των μαθημάτων επιλογής για το πρόγραμμα Μάστερ στην Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι. Ο κατάλογος των μαθημάτων που προσφέρονται κάθε εξάμηνο είναι διαθέσιμος στους φοιτητές κατά την περίοδο εγγραφής. Η επιλογή των προσφερόμενων μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκό έτος, εξαρτάται από το ενδιαφέρον των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα του διδακτικού προσωπικού.

*** Ως μαθήματα επιλογής μεταπτυχιακού επιπέδου, οι φοιτητές μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν τα μαθήματα Επιβλεπόμενη Μελέτη για Φοιτητές Mάστερ Ι/Αυτόνομη Μελέτη για Φοιτητές Mάστερ Ι (ΗΜΥ 711/713) (το πολύ μέχρι 8 ECTS).

Μαθήματα Περιορισμένης
Επιλογής Κορμού
   

Κωδικός  Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος

Π.Μ                                                                                           

ΗΜΥ 701 Μεταπτυχιακό Σεμινάριο επιπέδου M.Sc.      4
ΗΜΥ 721 Διατριβή Επιπέδου Mάστερ Ι  15
ΗΜΥ 722 Διατριβή Επιπέδου Mάστερ ΙI  15
     
 
Επιλογή τριών μαθημάτων από
τη λίστα έξι μαθημάτων κορμού
   

Κωδικός  Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος Π.Μ
ΗΜΥ 621 Στοχαστικές Ανελίξεις   8
ΗΜΥ 623 Επεξεργασία Ψηφιακού Σήματος   8
ΗΜΥ 631 Θεωρία Συστημάτων    8
ΗΜΥ 645 Οπτική και Φωτονική   8
ΗΜΥ 649 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα και Θεωρία Κεραιών      8
ΗΜΥ 665 Αισθητήρες και Συστήματα Οργάνων   8
     
 
Μαθήματα Επιλογής
   
 
Κωδικός  Μαθήματος
 
Όνομα Μαθήματος Π.Μ
ΗΜΥ 601 Συμπληρωματική Αυτόνομη Μελέτη για Φοιτητές Μάστερ      2
ΗΜΥ 622 Θεωρία Πληροφορίας   8
ΗΜΥ 624 Αρχές Ψηφιακών Επικοινωνιών    8
ΗΜΥ 625 Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών Ι   8
ΗΜΥ 626 Επεξεργασία Εικόνας   8
ΗΜΥ 627 Μηχανική Όραση   8
ΗΜΥ 628 Προχωρημένα Συστήματα Επικοινωνίας   8
ΗΜΥ 629 Συστήματα και Δίκτυα Επικοινωνιών με Οπτικές Ίνες   8
ΗΜΥ 630 Προχωρημένα Οπτικά Δίκτυα   8
ΗΜΥ 633 Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων   8
ΗΜΥ 634 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη   8
ΗΜΥ 635 Θεωρία Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές   8
ΗΜΥ 636 Αναγνώριση Συστημάτων   8
ΗΜΥ 643 Ασύρματα Συστήματα Ραδιοκυμάτων και Μικροκυμάτων   8
ΗΜΥ 646 Προχωρημένη Θεωρία Κεραιών   8
ΗΜΥ 651 Προχωρημένες Επαναληπτικές Μέθοδοι   8
ΗΜΥ 653 Προχωρημένα Ενσωματωμένα Συστήματα και Συστήματα Πραγματικού Χρόνου   8
ΗΜΥ 654 Προχωρημένα Δίκτυα Υπολογιστών   8
ΗΜΥ 655 Προχωρημένα Λειτουργικά Συστήματα   8
ΗΜΥ 656 Προχωρημένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών   8
ΗΜΥ 657 Συστήματα Σχεδιασμού με Υπολογιστή για VLSI   8
ΗΜΥ 658 Εκτίμηση Απόδοσης Συστημάτων Υπολογιστών και Προσομοίωση   8
ΗΜΥ 660 Έλεγχος για VLSI   8
ΗΜΥ 663 Προχωρημένα Κατανεμημένα Συστήματα   8
ΗΜΥ 664 Ψηφιακός Σχεδιασμός με FPGAs   8
ΗΜΥ 667 Μικροκυματικά Κυκλώματα   8
ΗΜΥ 671 Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις   8
ΗΜΥ 680 Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος   8
ΗΜΥ 681 Λειτουργία και Έλεγχος Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος   8
ΗΜΥ 682 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Φωτοβολταϊκά   8
ΗΜΥ 683 Ηλεκτρονικά Ισχύος   8
ΗΜΥ 685 Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος   8
ΗΜΥ 686 Μοντελοποίηση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος   8
ΗΜΥ 687 Κτηριακή Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (PV): Στοχεύοντας σε Κτήρια με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας                8
ΗΜΥ 690 Συστήματα Ανοχής Σφαλμάτων   8
ΗΜΥ 711 Επιβλεπόμενη Μελέτη για Φοιτητές Mάστερ Ι   8
ΗΜΥ 713 Αυτόνομη Μελέτη για Φοιτητές Mάστερ Ι   8
ΗΜΥ 795 Αναγνώριση Προτύπων   8
ΗΜΥ 798/799 Εξειδικευμένα Θέματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών     8
     
     

Επί του παρόντος, το Τμήμα προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Μάστερ διάφορες περιοχές έρευνας, τόσο σε θέματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών όσο και σε θέματα Μηχανικών Υπολογιστών. Καθώς το Τμήμα επεκτείνεται, ο αριθμός των περιοχών έρευνας αναμένεται να αυξηθεί


Περιοχές Έρευνας για τον τίτλο Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

 • Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Δίκτυα
 • Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
 • Βίο-ιατρική
 • Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
 • Νανοτεχνολογία
 • Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Μικροκύματα
 • Κεραίες και Οπτική
 • Συστήματα Αποφάσεων, Έλεγχου, και Αυτοματισμού
 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος
 • Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Περιοχές Έρευνας για τον τίτλο Μάστερ Μηχανικού Υπολογιστών

 • Υπολογιστικά Συστήματα και Αρχιτεκτονικές Υψηλών Επιδόσεων
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Σχεδιασμός και Έλεγχος Ψηφιακού Υλικού
 • Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
 • Υπολογιστική Νοημοσύνη και Ρομποτική


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα αυτά, δείτε τον ετήσιο Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μάστερ Μηχανικής (M.Eng.) απαιτείται η λήψη τουλάχιστον 90 μονάδων ECTS, κατανεμημένων ως εξής:

 1. Τουλάχιστον 80 μονάδες μεταπτυχιακών μαθημάτων
 2. 8 μονάδες προερχόμενες από ατομική μελέτη (μάθημα ΗΜΥ 723 ή ΗΜΥ 724)
 3. 2 μονάδες προερχόμενες από μεταπτυχιακά σεμινάρια (μάθημα ΗΜΥ 705)


Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

 1. Από τις 80 μονάδες που αντιστοιχούν σε μαθήματα, τουλάχιστον 48 πρέπει να αντιστοιχούν σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου του Τμήματος.
 2. Από τις 80 μονάδες που αντιστοιχούν σε μαθήματα, το πολύ 8 μπορούν να αντιστοιχούν σε μάθημα αυτόνομης μελέτης (ΗΜΥ 711).
 3. Ο φοιτητής δικαιούται να εγγραφεί σε μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, ή από άλλα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Τα μαθήματα αυτά πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, και δεν πρέπει να αντιστοιχούν σε περισσότερες από 18 μονάδες ECTS.
 4. Από τις 80 μονάδες που αντιστοιχούν σε μαθήματα, το πολύ 18 μπορούν να αντιστοιχούν σε μαθήματα που ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει προς απόκτηση άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατόπιν έγκρισης από το Συμβούλιο Τμήματος.
 5. Για να λάβει τις 2 μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε σεμινάρια, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον 12 μεταπτυχιακά σεμινάρια του τμήματος κατά τη χρονική περίοδο που είναι εγγεγραμμένος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.


Φοιτητές οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για M.Sc. ή M.Eng. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2011 και έπειτα θα πρέπει να εγγραφούν σε τρία από τα ακόλουθα έξι μαθήματα κορμού:

 • Στοχαστικές ανελίξεις (ΗΜΥ621)
 • Επεξεργασία Ψηφιακού Σήματος (ΗΜΥ623)
 • Θεωρία Συστημάτων (ΗΜΥ631)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα και Θεωρία Κεραιών (ΗΜΥ649)
 • Οπτική και Φωτονική (ΗΜΥ645)
 • Αισθητήρες και Συστήματα Οργάνων (ΗΜΥ665)


Φοιτητές οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για M.Sc. ή M.Eng. Μηχανικού Υπολογιστών από το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2011 και έπειτα θα πρέπει να εγγραφούν στα τρία ακόλουθα μαθήματα κορμού:

 • Προχωρημένα Δίκτυα Υπολογιστών (ΗΜΥ654)
 • Προχωρημένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (ΗΜΥ656)
 • Προχωρημένες Επαναληπτικές Μέθοδοι (ΗΜΥ651)Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
ΗΜΥ 621 Στοχαστικές Ανελίξεις 8
ΗΜΥ 622 Θεωρία Πληροφορίας 8
ΗΜΥ 623 Επεξεργασία Ψηφιακού Σήματος 8
ΗΜΥ 624 Αρχές Ψηφιακών Επικοινωνιών 8
ΗΜΥ 625 Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών Ι 8
ΗΜΥ 626 Επεξεργασία Εικόνας 8
ΗΜΥ 628 Προχωρημένα Συστήματα Επικοινωνίας 8
ΗΜΥ 629 Συστήματα και Δίκτυα Επικοινωνιών με Οπτικές Ίνες 8
ΗΜΥ 630 Προχωρημένα Οπτικά Δίκτυα 8
ΗΜΥ 631 Θεωρία Συστημάτων 8
ΗΜΥ 632 Σύγχρονα Συστήματα Αποφάσεων και Ελέγχου 8
ΗΜΥ 633 Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων 8
ΗΜΥ 634 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη 8
ΗΜΥ 635 Θεωρία Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές 8
ΗΜΥ 636 Αναγνώριση Συστημάτων 8
ΗΜΥ 637 Αναγνώριση Προτύπων 8
ΗΜΥ 643 Ασύρματα Συστήματα Ραδιοκυμάτων και Μικροκυμάτων 8
ΗΜΥ 645 Οπτική και Φωτονική 8
ΗΜΥ 646 Προχωρημένη Θεωρία Κεραιών 8
ΗΜΥ 648 Εισαγωγή στη Φωτονική 8
ΗΜΥ 649 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα και Θεωρία Κεραιών 8
ΗΜΥ 654 Προχωρημένα Δίκτυα Υπολογιστών 8
ΗΜΥ 651 Προχωρημένες Επαναληπτικές Μέθοδοι 8
ΗΜΥ 652 Ενσωματωμένα Συστήματα και Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 8
ΗΜΥ 653 Προχωρημένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 8
ΗΜΥ 654 Προχωρημένα Δίκτυα Υπολογιστών 8
ΗΜΥ 655 Προχωρημένα Λειτουργικά Συστήματα 8
ΗΜΥ 656 Προχωρημένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 8
ΗΜΥ 657 Συστήματα Σχεδιασμού με Υπολογιστή για VLSI 8
ΗΜΥ 658 Εκτίμηση Απόδοσης Συστημάτων Υπολογιστών και Προσομοίωσης 8
ΗΜΥ 659 Σχεδιασμός για VLSI 8
ΗΜΥ 660  Έλεγχος για VLSI 8
ΗΜΥ 661 Λογική Σύνθεση και Βελτιστοποίηση 8
ΗΜΥ 662 Αυτοματισμός Φυσικού Σχεδιασμού 8
ΗΜΥ 663 Κατανεμημένα Συστήματα 8
ΗΜΥ 664 Ψηφιακός Σχεδιασμός με FPGA 8
ΗΜΥ 665 Αισθητήρες και Συστήματα Οργάνων 8
ΗΜΥ 667 Μικροκυματικά Κυκλώματα 8
ΗΜΥ 671 Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις 8
ΗΜΥ 677 Εργαστήριο Οπτικής και Φωτονικής 8
ΗΜΥ 680 Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος 8
ΗΜΥ 681 Λειτουργία και Έλεγχος Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος 8
ΗΜΥ 682 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Φωτοβολταϊκά 8
ΗΜΥ 683 Ηλεκτρονικά Ισχύος 8
ΗΜΥ 684 Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 8
HMY 690 Συστήματα Ανοχής Σφαλμάτων 8
ΗΜΥ 701 Μεταπτυχιακό Σεμινάριο για φοιτητές M.Sc. 2
ΗΜΥ 704 Μεταπτυχιακό Σεμινάριο για φοιτητές Ph.D. 2
ΗΜΥ 705 Μεταπτυχιακό Σεμινάριο για φοιτητές M.Eng. 2
ΗΜΥ 711 Αυτόνομη Μελέτη για Φοιτητές Μάστερ 8
ΗΜΥ 723 Εργασία για Μάστερ Μηχανικής (ΗΜ) 8
ΗΜΥ 724 Εργασία για Μάστερ Μηχανικής (ΜΥ) 8
ΗΜΥ 721-722
HMY 731-732
Διατριβή Masters's Ι και ΙΙ
Περιεκτική Εξέταση Ι και ΙΙ
15
0
ΗΜΥ 751-752 Αυτόνομη Μελέτη για Φοιτητές Ph.D. I και II 8
HMY 761-764 Ερευνητικά Στάδια Διδακτορικού ΙA, IIA, IIIA, IVA 30
HMY 765-768 Έρευνα για Διδακτορική Διατριβή ΙΒ, ΙΙΒ, ΙΙΙΒ και ΙVB 15
HMY 771-779 Συγγραφικά Στάδια Διδακτορικού Ι-ΙΧ 30
HMY 796 Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος 8
ΗΜΥ 799 Εξειδικευμένα Θέματα ΗΜΜΥ 8