Σελίδα Υπο Κατασκευή
 
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών είναι βασισμένο στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ΕΣΜΜ) (European Credit Transfer System ECTS). Το ΕΣΜΜ είναι ένα εργαλείο για την προώθηση πανευρωπαϊκής αναγνώρισης προγραμμάτων σπουδών και προσόντων. Είναι ένα εργαλείο για εγκαθίδρυση και διασφάλιση διαφάνειας, καθώς και μέσο οικοδόμησης επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ ταυτόχρονα διευρύνει τις εκπαιδευτικές επιλογές των φοιτητών. Περίπου μια πιστωτική μονάδα (ΠΜ) ΕΣΜΜ αντιστοιχεί σε φοιτητική εργασία 25-30 ωρών (συμπεριλαμβανομένου διδασκαλίας, φροντιστηρίων, εργαστηρίων, μελετών, κλπ.). Για απόκτηση Πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών απαιτούνται 241 μονάδες ΠΜ. Αυτές κατανέμονται σε βασικά μαθήματα θετικών επιστημών, μαθήματα κορμού και επιλογής ΗΜΜΥ, εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή επισφραγιστικής εργασίας, και σε μαθήματα γλώσσας και ελεύθερης επιλογής όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Στα απαιτούμενα μαθήματα θετικών επιστημών συμπεριλαμβάνονται μαθήματα μαθηματικών, φυσικής, υπολογιστών, και διοίκησης. Τα γενικά μαθήματα ελεύθερης επιλογής πρέπει να επιλέγονται από τουλάχιστον δύο διαφορετικές σχολές του Πανεπιστημίου (τα οποία δεν αποτελούν μέρος της εξειδίκευσης του φοιτητή).
Τα μαθήματα που προσφέρονται στα προγράμματα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Μηχανικού Υπολογιστών κατά τα πρώτα δύο έτη είναι ως επί τω πλείστω κοινά εκτός από ένα μάθημα. Στο παρών στάδιο οι φοιτητές γίνονται αρχικά δεκτοί στο Τμήμα χωρίς επιλογή κατεύθυνσης. Προς το τέλος του 3ου εξαμήνου οι φοιτητές επιλέγουν με την καθοδήγηση του ακαδημαϊκού τους συμβούλου είτε το πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Η.Υ.), είτε το πρόγραμμα του Μηχανικού Υπολογιστών (Μ.Υ.).
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 170
Μαθήματα επιλογής
(α) Ειδικότητας
(β) Γενικής Εκπαίδευσης / Ελεύθερης Επιλογής
42
15
Πτυχιακή Εργασία (Υποχρεωτική) 14
Πρακτική Άσκηση (Προαιρετική) 6
Σύνολο ECTS 241 + 6 (προαιρετικά)

Πίνακας 1: Απαιτήσεις πτυχίου
Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Υπολογιστών
Τίτλος-Κωδικός μαθήματος
Π.Μ
  Τίτλος-Κωδικός μαθήματος
Π.Μ
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΦΥΣ 131 Γενική Φυσική Ι: Μηχανική και Κυματική και Θερμοδυναμική 6 ΦΥΣ 132 Γενική Φυσική ΙΙ: Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός και Οπτική 6
MAΣ 025 Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι 5 ΜΑΣ 026 Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ 5
ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Μηχανική και Σχεδιασμό για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών 5 ΕΠΛ 034 Εισαγωγή στις Αρχές Προγραμματισμού για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών 7
ΗΜΥ 101 Εργαστήριο Εισαγωγής στην Μηχανική και Σχεδιασμό για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών 2 ΗΜΥ 102 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα 7
ΗΜΥ 105 Ανάλυση και Μοντελοποίηση Εφαρμοσμένης Μηχανικής 7 ΓΛΩ 104 Επικοινωνία στα Αγγλικά για Τεχνικά Θέματα 5
ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου 5      
 
Σύνολο
30
 
Σύνολο
30
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΣ 029 Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας 5 ΜΑΣ 027 Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙΙ 6
ΕΠΛ 035 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών 7 ΗΜΥ 221 Σήματα και Συστήματα για Μηχανικούς Υπολογιστών 5
ΗΜΥ 202 Αρχές Ηλεκτρονικών Στοιχείων και Μοντελοποίηση Κυκλωμάτων 5 ΗΜΥ 205 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα Ι 5
ΗΜΥ 203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων 5 ΗΜΥ 212 Οργάνωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστές 5
HMY 210 Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων 5 ΗΜΥ 213 Εργαστήριο Οργάνωσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 3
ΗΜΥ 211 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων 3 ΗΜΥ 224 Εισαγωγή στα Τυχαία Σήματα και Συστήματα 5
 
Σύνολο
30
 
Σύνολο
30
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΗΜΥ 311 Διακριτή Ανάλυση και Δομές 5 ΗΜΥ 313 Τεχνολογία Λειτουργικών Συστημάτων 5
ΗΜΥ 312 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι 5 ΗΜΥ 316 Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων 3
ΗΜΥ 314 Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών 3 ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού 6
ΗΜΥ 325 Επαναληπτικές Μέθοδοι 6 ΗΜΥ 360 Δίκτυα Υπολογιστών 5
ΗΜΥ 3ΧΧ* Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΗΜΜΥ Ι 6 ΗΜΗ 3ΧΧ* Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής Κορμού ΗΜΜΥ ΙΙ 6
  Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Ι 5   Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ΙΙ 5
 
Σύνολο
30
 
Σύνολο
30
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΗΜΥ 401/403 Διπλωματική Εργασία Ι / Επισφραγιστική Εργασία 7 ΗΜΥ 402/404 Διπλωματική Εργασία ΙΙ / Επισφραγιστική Εργασία ΙΙ 7
ΗΜΥ 4ΧΧ** Μάθημα Επιλογής Τμήματος ΗΜΜΥ Ι 6 ΔΔΕ 468 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 7
ΗΜΥ 4ΧΧ Μάθημα Επιλογής Τμήματος ΗΜΜΥ ΙΙ 6 ΗΜΥ 4ΧΧ Μάθημα Επιλογής Τμήματος ΗΜΜΥ IV 6
ΗΜΥ 4ΧΧ Μάθημα Επιλογής Τμήματος ΗΜΜΥ ΙΙΙ 6 ΗΜΥ 4ΧΧ Μάθημα Επιλογής Τμήματος ΗΜΜΥ V 6
  Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ΙΙΙ 5 ΗΜΥ 4ΧΧ Μάθημα Επιλογής Τμήματος ΗΜΜΥ VI 6
 
Σύνολο
30
 
Σύνολο
30
           
   
 
Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, το πρόγραμμα είναι δομημένο να παρέχει στους φοιτητές βασικές γνώσεις στα μαθηματικά, τη φυσική, και τις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης του ΗΜΜΥ, οι οποίες είναι ουσιώδεις για την κατανόηση πιο προχωρημένων θεμάτων του κλάδου. Στο τρίτο έτος, με βάση το πτυχίο το οποίο θα επιλέξει ο κάθε φοιτητής, θα λαμβάνει εκπαίδευση σε πιο προχωρημένα θέματα στην επιστήμη είτε του ΗΜ, είτε του ΜΥ. Στο τέταρτο έτος, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα επιλογής από ένα εύρος περιοχών εξειδίκευσης σύμφωνα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, από μια ή περισσότερες περιοχές εξειδίκευσης. Επιπρόσθετα, το τέταρτο έτος συμπεριλαμβάνει μια ομαδική ή ατομική επισφραγιστική εργασία σχεδιασμού, η οποία μπορεί να επιλεγεί από ένα αριθμό κατηγοριών και να υλοποιηθεί με την καθοδήγηση ακαδημαϊκού μέλους του τμήματος. Το μάθημα αυτό προσφέρεται στους φοιτητές την κατά την ακαδημαϊκή χρονιά που αναμένεται να αποφοιτήσουν (αφού οι φοιτητές έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 168 ECTS). Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να εγγραφούν στο μάθημα ΗΜΥ 403/404 Επισφραγιστική Εργασία Ι & ΙΙ, εκτός εάν εγγραφούν στο μάθημα ΗΜΥ 401/402 Διπλωματική Εργασία Ι & ΙΙ ως εναλλακτική λύση του ΗΜΥ 403/404, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε φοιτητές οι οποίοι συγκεντρώνουν μέσο σταθμικό όρο ίσο ή μεγαλύτερο του 7,5. Εξαίρεση μπορούν να αποτελέσουν οι φοιτητές (με γενικό < 7,5) που έρχονται σε συμφωνία με καθηγητή/τρια του τμήματος ο/η οποίος/α είναι πρόθυμος/η να αναλάβει την επίβλεψη Ατομικής Διπλωματική Εργασίας, μετά την συγκατάθεση του Συμβουλίου του Τμήματος. Η εργασία έχει στόχο να προετοιμάσει τους φοιτητές στην αντιμετώπιση σημαντικών τεχνολογικών προβλημάτων, τα οποία απαιτούν συνεργασία και ολοκληρωμένη εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκομίσει κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Κοινό Πρόγραμμα Σπουδών ΗΜ και ΜΥ – Πρώτα δύο χρόνια
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών το πρόγραμμα σπουδών και για τα δύο πτυχία προπτυχιακού επιπέδου που προσφέρει το Τμήμα είναι κοινά. Όλοι φοιτητές υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν τα πιο κάτω μαθήματα. Τονίζεται ότι η ύλη που διδάσκεται στα διάφορα μαθήματα μπορεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ύλη που διδάχθηκε σε προηγούμενα μαθήματα. Ως αποτέλεσμα, δεν επιτρέπεται στους φοιτητές να εγγράφονται σε μαθήματα για τα οποία δεν παρακολούθησαν επιτυχώς τα προαπαιτούμενα. Τα προαπαιτούμενα για κάθε μάθημα εμφανίζονται στην Παράγραφο Περιγραφής Μαθημάτων. Επιπλέον, τα εξαρτώμενα αυτών των μαθημάτων συνοψίζονται στο διάγραμμα ροής στο τέλος αυτής της παραγράφου.
Οι πιο κάτω πίνακες επίσης δείχνουν αναλυτικά τον αναμενόμενο φόρτο εργασίας των φοιτητών. Ο χρόνος αυτός κατανέμεται σε ώρες διδασκαλίας (Δ), φροντιστήριο (Φ), εργαστήριο (Ε) και κατ' οίκον εργασία (Κ). Επίσης, στους πίνακες φαίνονται και μαθήματα τα οποία απαιτούν Σχεδιαστική Εργασία (Design Projects). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των διδακτικών μονάδων ECTS και του φόρτου εργασίας των φοιτητών. Αυτή η σχέση φαίνεται από το παράδειγμα του μαθήματος ΗΜΥ 100 το οποίο έχει 5 ΠΜ διότι αναμένεται πως ο φόρτος εργασίας των φοιτητών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα είναι περίπου 125-130 ώρες[1]. Αυτός ο φόρτος κατανέμεται σε 3 ώρες διδασκαλία, 1 ώρα εργαστηριακών ασκήσεων και 5 ώρες κατ' οίκον εργασία την εβδομάδα. Κατά τις πρώτες 13 βδομάδες του εξαμήνου ο συνολικός φόρτος εργασίας είναι 110 ώρες. Επίσης αναμένεται πώς οι φοιτητές θα έχουν επιπρόσθετο φόρτο για ακόμα 15-30 ώρες για να συμπληρώσουν μία εργασία και για να προετοιμαστούν για την τελική εξέταση. Σαν αποτέλεσμα, ο συνολικός φόρτος ανέρχεται σε 125-140 ώρες οι οποίες αντιστοιχούν σε 5 ΠΜ ECTS. Ο φόρτος εργασίας όλων των μαθημάτων υπολογίζεται με παρόμοιο τρόπο.

Πρώτο Έτος
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Δ[2] Φ Ε Κ Σ ΔΜ ECTS
ΦΥΣ 131 Γενική Φυσική Ι 3 1   5   6
MAΣ 021 Απειροστικός Λογισμός Ι 3 1   5   6
ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στη Τεχνολογία 3   1 5 X 5
ΗΜΥ 101 Εργαστήριο Εισαγωγή στη Τεχνολογία     3 1 X 2
ΗΜΥ 105 Ανάλυση και Μοντελοποίηση Μηχανικής 3   1 4   5
ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου επιπέδου 3     5 X 5
  Σύνολο Εξαμήνου 14 2 3 25 29
               
ΦΥΣ 132 Γενική Φυσική ΙΙ 3 1   5   6
ΜΑΣ 022 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 3 1   5   6
ΕΠΛ 034 Αρχές Προγραμματισμού Ι 3 1 3 3 X 7
ΗΜΥ 102 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα 3 2   6   7
ΓΛΩ 104 Αγγλικά για Τεχνικά Θέματα 3     5 X 5
  Σύνολο Εξαμήνου 15 4 3 24 31


Δεύτερο Έτος
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Δ Φ Ε Κ Σ ΔΜ ECTS
ΜΑΣ 023 Γραμμική Άλγεβρα και Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού 3 1   5   6
ΗΜΥ 202 Αρχές Ηλεκτρονικών Στοιχείων 3     3 X 5
ΗΜΥ 203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων 2   3 3 X 5
ΗΜΥ 210 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 3 1   4   5
ΗΜΥ 211 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων     3 3 X 3
ΕΠΛ 035 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 3 1 2 4 X 7
  Σύνολο Εξαμήνου 11 3 8 21 31
               
ΜΑΣ 024 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 3 1   5   6
ΗΜΥ 205 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα Ι 3 1   4   5
ΗΜΥ 212 Οργάνωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστές 3     5   5
ΗΜΥ 213 Εργαστήριο Οργάνωσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστές     3 2 X 2
ΗΜΥ 220 /

ΗΜΥ 221
Σήματα και Συστήματα I
ή
Σήματα και Συστήματα για Μηχανικούς Υπολογιστών
3 1   5   6
ΗΜΥ 224 Εισαγωγή σε Τυχαία Σήματα και Συστήματα 3 1   5   5
  Σύνολο Εξαμήνου 15 4 3 28 29


Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής Κορμού ΗΜΜΥ
Οι τριτοετείς φοιτητές υποχρεούνται να πάρουν (ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών τους) τουλάχιστο ένα ή δύο μαθήματα περιορισμένης επιλογής ΗΜΜΥ (6 ECTS). Οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα από μια λίστα προκαθορισμένων μαθημάτων πυρήνα ΗΜΜΥ, σε συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο και στοχεύουν να δημιουργήσουν ένα δυνατό υπόβαθρο στις βασικές αρχές των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών καθώς και να προετοιμάσουν τους φοιτητές για τις κατευθύνσεις των σπουδών τους που επιλέγονται κατά το 4ο έτος.

Φοιτητές του κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών πρέπει να πάρουν τουλάχιστο ένα μάθημα επιλογής από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

 • ΗΜΥ 307 Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
 • ΗΜΥ 318 Αρχές Προγραμματισμού για Μηχανικούς
 • ΗΜΥ 325 Επαναληπτικές Μέθοδοι
 • ΗΜΥ 330 Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος και Υλικά – Θεμελιώδεις Αρχές
 • ΗΜΥ 333 Ηλεκτρομαγνητική και Οπτική Μηχανική
 • ΗΜΥ 360 Δίκτυα Υπολογιστών
 • ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Μηχανική

Φοιτητές του κλάδου Μηχανικών Υπολογιστών πρέπει να πάρουν τουλάχιστο δύο μαθήματα επιλογής από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

 • ΗΜΥ 307 Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
 • ΗΜΥ 318 Αρχές Προγραμματισμού για Μηχανικούς
 • ΗΜΥ 326 Δυναμικά Συστήματα και Έλεγχος
 • ΗΜΥ 359 Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνίας
 • ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Μηχανική

Όλα τα μαθήματα επιλογής πυρήνα είναι 6 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Γνωστικές Περιοχές Ενδιαφέροντος
Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προσφέρει ένα αριθμό κατευθύνσεων για κάθε πρόγραμμα. Για το πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού προσφέρονται οι εξής κατευθύνσεις: Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα, Βιοϊατρική Μηχανική, Συστήματα Ισχύος, Αυτοματοποίηση και Έλεγχος, και Θεωρία Ηλεκτρομαγνητισμού, Κεραίες και Οπτική. Για το πτυχίο Μηχανικού Υπολογιστών, προσφέρονται οι εξής κατευθύνσεις: Ενσωματωμένα Συστήματα και Υλικό Υπολογιστών, Δίκτυα Υπολογιστών και Έξυπνα Συστήματα και Ρομποτική.

Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Υπολογιστών (ΜΥ)
Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους, οι φοιτητές που επιλέγουν το πρόγραμμα ΜΥ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα πιο κάτω μαθήματα.


Τρίτο Έτος
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Δ Φ Ε Κ Σ ΔΜ ECTS
ΗΜΥ 311 Διακριτή Ανάλυση και Δομές 3     5   5
ΗΜΥ 312 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι 3     5 Χ 5
ΗΜΥ 314 Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών   1 2 1   3
ΗΜΥ 325 Επαναληπτικές Μέθοδοι 3   2 3 Χ 6
ΗΜΥ 3XX Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΗΜΥ 3 1   5   6
  Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 3     5   5
  Σύνολο Εξαμήνου 15 2 4 23 30
               
ΗΜΥ 313 Τεχνολογία Λειτουργικών Συστημάτων 3     5 Χ 5
ΗΜΥ 316 Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων   1 2 1   3
ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού 3   2 5   6
ΗΜΥ 360 Δίκτυα Υπολογιστών 3     5   5
ΗΜΥ 3XX Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΗΜΥ 3 1   5   6
  Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 3     5   5
  Σύνολο Εξαμήνου 15 2 5 25 30


Τέταρτο Έτος
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Δ Φ Ε Κ Σ ΔΜ ECTS
ΗΜΥ 401/403 Διπλωματική Εργασία I / Επισφραγιστική Εργασία I       10 X 7
ΗΜΥ xxx Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΗΜΥ 3 1 2 5   6
ΗΜΥ xxx Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΗΜΥ 3 1 2 3   6
ΗΜΥ xxx Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΗΜΥ 3 1 2 3   6
  Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 3     3   5
  Σύνολο Εξαμήνου 12 3 6 24 30
               
ΗΜΥ 402/404 Διπλωματική Εργασία IΙ / Επισφραγιστική Εργασία IΙ       10   7
ΗΜΥ xxx Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΗΜΥ 3 1 2 3   6
ΗΜΥ xxx Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΗΜΥ 3 1 2 3   6
ΗΜΥ xxx Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΗΜΥ 3 1 2 3   6
ΔΔΕ 434 Επιχειρηματικότητα 3     5   5
  Σύνολο Εξαμήνου 12 3 6 24   30
Γνωστικές Περιοχές ΗΜ
Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών πρέπει να πάρουν 6 μαθήματα επιλογής (36 ΔΜ ECTS) από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων επιλογής, συμπεριλαμβανομένου 3 μαθημάτων από μία από τις ακόλουθες γνωστικές περιοχές (κατόπιν έγκρισης, ένας φοιτητής μπορεί να διαλέξει ένα ή δύο μαθήματα επιλογής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού).

Συστήματα Υλικού (Hardware) Υπολογιστών
ΗΜΥ 406 Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI
ΗΜΥ 407 Σχεδιασμός VLSI με τη Βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
ΗΜΥ 408 Ψηφιακός Σχεδιασμός με FPGAs
ΗΜΥ 409 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II
ΗΜΥ 424 Συστήματα Ανοχής Σφαλμάτων

Ευφυή Συστήματα και Ρομποτική
ΗΜΥ 421 Εισαγωγή στα Ευφυή Συστήματα
ΗΜΥ 424 Συστήματα Ανοχής Σφαλμάτων
ΗΜΥ 425 Εισαγωγή στη Ρομποτική
ΗΜΥ 429 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων
ΗΜΥ 480 Πράκτορες Λογισμικού

Δίκτυα Υπολογιστών
ΗΜΥ 417 Κατανεμημένα Συστήματα
ΗΜΥ 424 Συστήματα Ανοχής Σφαλμάτων
ΗΜΥ 453 Ασύρματα Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
ΗΜΥ 457 Ασφάλεια Επικοινωνιών και Κρυπτογράφηση Δεδομένων[1] ^ Μία ΔΜ ECTS αντιστοιχεί με φόρτο εργασίας 25-30 ώρες, επομένως 7 ΔΜ αντιστοιχούν σε 175-210 ώρες.
[2] ^ Οι αριθμοί αυτοί δηλώνουν το αναμενόμενο φόρτο εργασίας των φοιτητών ανά εβδομάδα: Δ – Διδασκαλία στην τάξη, Φ – Φροντιστήριο, Ε – Εργαστήριο, Κ – Κατ' οίκον εργασία. Το Σ δηλώνει ότι το μάθημα περιλαμβάνει εργασία.