Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Πτυχίο Οικονομικών. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στον Οδηγό Σπουδών. 

 
 Δομή και απαιτήσεις

 

Για την απόκτηση του πτυχίου Οικονομικών απαιτείται η συμπλήρωση 240 ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (π.μ). Το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο και παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα είτε να παρακολουθήσουν γενικές σπουδές στα οικονομικά είτε να εξειδικευτούν επιλέγοντας ή κατεύθυνση ή δευτερεύοντα κλάδο (minor) άλλου τμήματος. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές έχουν τις εξής επιλογές:

 1. Γενικό Πρόγραμμα Σπουδών
 2. Κατευθυνση Οικονομική Θεωρία και Οικονομετρία (ΟΘΟ)
 3. Κατεύθυνση Διεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (ΔΕΟΣ)

Όλες οι επιλογές καταλήγουν σε απόκτηση πτυχίου Οικονομικών.

Η κατανομή των μαθημάτων σε πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) του προγράμματος για την κάθε επιλογή φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

 
Γενικό
πρόγραμμα
Κατεύθυνση
ΟΘΟ
Κατεύθυνση
ΔΕΟΣ
Υποχρεωτικά μαθήματα      
Τμήμα Οικονομικών  89 95 89
Άλλα τμήματα  39 39 39
Περιορισμένης επιλογής      
Τμήμα Οικονομικών  66 60 42
Τμήμα ΟΙΚ ή άλλα τμήματα  24-26 24-26  
Άλλα τμήματα      50
Ελεύθερης επιλογής 20-22 20-22 20
Σύνολο 240  240 240
Ελάχιστες ΠΜ ΟΙΚ 155 155 131

Τα πρώτα τρία εξάμηνα σπουδών είναι κοινά για όλους τους φοιτητές. Στο τέταρτο εξάμηνο προσφέρονται δύο ομάδες μαθημάτων μικροοικονομικών, μακροοικονομικών και οικονομετρίας. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση ΟΘΟ θα παρακολουθήσουν τα ΟΙΚ 261/262/263 και οι υπόλοιποι φοιτητές τα ΟΙΚ 251/252/253. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση ΔΕΟΣ ή δευτερεύοντα κλάδο θα μπορούν να ξεκινήσουν να επιλέγουν τα σχετικά μαθήματα από το τέταρτο εξάμηνο.

Οι απαιτήσεις της κάθε κατεύθυνσης παρατίθενται με λεπτομέρεια στις επόμενες ενότητες.

 

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

  Γενικό Πρόγραμμα Σπουδών
 
Απαιτείται συμπλήρωση τουλάχιστον 240* ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (πμ). Επιπρόσθετα πρέπει να πληρούνται όλα τα πιο κάτω:
 1. Τουλάχιστον 155 πμ θα πρέπει να προέρχονται από μαθήματα του τμήματος Οικονομικών (φέρουν κωδικό ΟΙΚ) και αφορούν υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος (89 πμ) και μαθήματα περιορισμένης επιλογής του Τμήματος (11 μαθήματα x 6 πμ = 66πμ).
 1. Τουλάχιστον 24 πμ από παρακολούθηση μαθημάτων περιορισμένης επιλογής είτε του Τμήματος Οικονομικών είτε άλλων τμημάτων, από τους καταλόγους που παρατίθενται πιο κάτω.
 1. Τουλάχιστον 20 πμ από μαθήματα ελεύθερης επιλογής που πρέπει να προέρχονται από τρεις τουλάχιστον Σχολές του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές δικαιούνται, εάν το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν μέχρι 6 πμ σε μαθήματα Αθλητισμού.
 1. 24 πμ από την παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων ΜΑΣ001, ΜΑΣ061, ΕΠΛ003 και ΕΠΛ032 που οι φοιτητές παρακολουθούν στο πρώτο έτος των σπουδών τους.
 1. Συμπλήρωση 15 πμ μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα (ΓΛΩ100, ΓΛΩ101, ΓΛΩ209).

* Σημειώστε ότι το άθροισμα των πιο πάνω απαιτήσεων 1-5 ανέρχεται στις 238 πμ ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθήσετε ακόμη 1 μάθημα από τις απαιτήσεις 1-3 για συμπλήρωση των 240 πμ που απαιτούνται για απόκτηση πτυχίου.

Ενδεικτικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα ανά εξάμηνο για το Γενικό πρόγραμμα
 
1ο ΕΤΟΣ
1ο εξάμηνο ΠΜ
ΟΙΚ 111 Αρχές Μικροοικονομικής        7
ΜΑΣ 001 Μαθηματικά Ι 6
ΜΑΣ 061 Στατιστική Ανάλυση    6
ΕΠΛ 003 Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα 6
ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής        5
2ο Εξάμηνο  
ΟΙΚ 121 Αρχές Μακροοικονομικής       7
ΟΙΚ 112 Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονομικά (ΜΑΣ 061) 7
ΟΙΚ 113 Οικονομικά Μαθηματικά Ι (ΜΑΣ 001) 7
ΓΛΩ 101  Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς 5
ΕΠΛ 032 Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων 6
2ο ΕΤΟΣ
3ο  Εξάμηνο
ΟΙΚ 211 Μικροοικονομική Θεωρία (ΟΙΚ 111) 7
ΟΙΚ 221 Μακροοικονομική Θεωρία (ΟΙΚ 121) 7
ΟΙΚ 222 Εισαγωγή στην Οικονομετρία (ΟΙΚ 112) 7
ΟΙΚ 223 Οικονομικά Μαθηματικά II (ΟΙΚ 113) 7
4ο Εξάμηνο
ΟΙΚ 251 Θέματα Μικροοικονομικών (ΟΙΚ 211) 7
ΟΙΚ 252 Θέματα Μακροοικονομικών (ΟΙΚ 221) 7
ΟΙΚ 253 Οικονομετρικές Μέθοδοι (ΟΙΚ 222) 7
ΓΛΩ 209 Αγγλικά Προχωρημένου Επιπέδου για Διεθνή Επικοινωνία 5
1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 5
3ο ΕΤΟΣ
5ο Εξάμηνο
4 μαθήματα περιορισμένης επιλογής (4 x 6 ΠΜ) 24
1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 6
6ο Εξάμηνο
4 μαθήματα περιορισμένης επιλογής (4 x 6 ΠΜ) 24
1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 6
4ο ΕΤΟΣ 
7ο Εξάμηνο 
ΟΙΚ 397 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Οικονομικά Ι (ΟΙΚ112, ΟΙΚ211, ΟΙΚ221) 6
4 μαθήματα περιορισμένης επιλογής (4 x 6 ΠΜ) 24
8ο Εξάμηνο 
ΟΙΚ 497 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Οικονομικά ΙΙ (ΟΙΚ397) 6
3 μαθήματα περιορισμένης επιλογής (3 x 6 ΠΜ) 18
1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 5
Σημείωση: Τα μαθήματα στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα 
 
 
 Κατευθυνση Οικονομική Θεωρία και Οικονομετρία (ΟΘΟ)
 
Απαιτείται συμπλήρωση τουλάχιστον 240* ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (πμ). Επιπρόσθετα πρέπει να πληρούνται όλα τα πιο κάτω:
 1. Τουλάχιστον 155 πμ θα πρέπει να προέρχονται από μαθήματα του τμήματος Οικονομικών (φέρουν κωδικό ΟΙΚ) και αφορούν υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος (95 πμ) και μαθήματα περιορισμένης επιλογής του Τμήματος (10 μαθήματα Χ 6 πμ = 60πμ).
 1. Τουλάχιστον 12 πμ θα πρέπει να προέρχονται είτε από τον κατάλογο μαθημάτων του τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής (ΜΑΣ) που παρατίθεται πιο κάτω, είτε μαθήματα του Τμήματος Οικονομικών με κωδικό 5ΧΧ. (ΟΙΚ501, ΟΙΚ502, ΟΙΚ503, ΟΙΚ551, ΟΙΚ552, ΟΙΚ553).
 1. Τουλάχιστον 12 πμ από παρακολούθηση μαθημάτων περιορισμένης επιλογής είτε του Τμήματος Οικονομικών είτε άλλων τμημάτων, από τους καταλόγους που παρατίθενται πιο κάτω.
 1. Τουλάχιστον 20 πμ θα πρέπει να προέρχονται από μαθήματα ελεύθερης επιλογής που πρέπει να προέρχονται από τρεις τουλάχιστον Σχολές του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές δικαιούνται, εάν το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν μέχρι 6 πμ σε μαθήματα Αθλητισμού.
 1. 24 πμ από την παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων ΜΑΣ001, ΜΑΣ061, ΕΠΛ003 και ΕΠΛ032 που οι φοιτητές παρακολουθούν στο πρώτο έτος των σπουδών τους.
 1. συμπλήρωση 15 πμ μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα (ΓΛΩ100, ΓΛΩ101, ΓΛΩ209).

* Σημειώστε ότι το άθροισμα των πιο πάνω απαιτήσεων 1-6 ανέρχεται στις 238 πμ ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθήσετε ακόμη 1 μάθημα από τις απαιτήσεις 1-4 για συμπλήρωση των 240 πμ που απαιτούνται για απόκτηση πτυχίου.

Ενδεικτικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα ανά εξάμηνο για την Κατεύθυνση ΟΘΟ
 
1ο ΕΤΟΣ
1ο εξάμηνο ΠΜ
ΟΙΚ 111 Αρχές Μικροοικονομικής        7
ΜΑΣ 001 Μαθηματικά Ι 6
ΜΑΣ 061 Στατιστική Ανάλυση    6
ΕΠΛ 003 Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα 6
ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής        5
2ο Εξάμηνο  
ΟΙΚ 121 Αρχές Μακροοικονομικής       7
ΟΙΚ 112 Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονομικά (ΜΑΣ 061) 7
ΟΙΚ 113 Οικονομικά Μαθηματικά Ι (ΜΑΣ 001) 7
ΓΛΩ 101  Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς 5
ΕΠΛ 032 Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων 6
2ο ΕΤΟΣ
3ο  Εξάμηνο
ΟΙΚ 211 Μικροοικονομική Θεωρία (ΟΙΚ 111) 7
ΟΙΚ 221 Μακροοικονομική Θεωρία (ΟΙΚ 121) 7
ΟΙΚ 222 Εισαγωγή στην Οικονομετρία (ΟΙΚ 112) 7
ΟΙΚ 223 Οικονομικά Μαθηματικά II (ΟΙΚ 113) 7
4ο Εξάμηνο
ΟΙΚ 261 Προχωρημένα Μικροοικονομικά (ΟΙΚ 211) 7
ΟΙΚ 262 Προχωρημένα Μακροοικονομικά (ΟΙΚ 221) 7
ΟΙΚ 263 Προχωρημένη Οικονομετρία (ΟΙΚ 222) 7
ΓΛΩ 209 Αγγλικά Προχωρημένου Επιπέδου για Διεθνή Επικοινωνία 5
1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 5
3ο ΕΤΟΣ
5ο Εξάμηνο
ΟΙΚ 415 Θεωρία Παιγνίων (ΟΙΚ 251 ή ΟΙΚ 261) 6
3 μαθήματα περιορισμένης επιλογής (3 x 6 ΠΜ) 18
1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 6
6ο Εξάμηνο
4 μαθήματα περιορισμένης επιλογής (4 x 6 ΠΜ) 24
1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 6
4ο ΕΤΟΣ 
7ο Εξάμηνο 
ΟΙΚ 397 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Οικονομικά Ι (ΟΙΚ112, ΟΙΚ211, ΟΙΚ221) 6
4 μαθήματα περιορισμένης επιλογής (4 x 6 ΠΜ) 24
8ο Εξάμηνο 
ΟΙΚ 497 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Οικονομικά ΙΙ (ΟΙΚ397) 6
3 μαθήματα περιορισμένης επιλογής (3 x 6 ΠΜ) 18
1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 5
Σημείωση: Τα μαθήματα στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα 
 

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 Κατεύθυνση Διεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (ΔΕΟΣ)
 

Απαιτείται συμπλήρωση τουλάχιστον 240* ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (πμ). Επιπρόσθετα πρέπει να πληρούνται όλα τα πιο κάτω:

 1. Τουλάχιστον 131 πμ θα πρέπει να προέρχονται από μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα (φέρουν κωδικό ΟΙΚ) και αφορούν υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος (89 πμ) και μαθήματα περιορισμένης επιλογής του Τμήματος (7 μαθήματα x 6 πμ = 42πμ). Τουλάχιστον 4 μαθήματα από τα 7 θα πρέπει να προέρχονται από τον πιο κάτω κατάλογο.
 1. Τουλάχιστον 20 πμ από μαθήματα ελεύθερης επιλογής που πρέπει να προέρχονται από τρεις τουλάχιστον σχολές του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές δικαιούνται, εάν το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν μέχρι 6 πμ σε μαθήματα Αθλητισμού.
 1. Τουλάχιστον 6 πμ πρέπει να προέρχονται από μαθήματα που προσφέρει το τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΚΠΕ).
 1. τουλάχιστον 6 πμ πρέπει να προέρχονται από μαθήματα που προσφέρει το τμήμα Νομικής (ΝΟΜ).
 1. τουλάχιστον 5 πμ πρέπει να προέρχονται από μαθήματα που προσφέρει το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΙΣΤ).
 1. τουλάχιστον 18 από τα τμήματα ΛΟΧ/ΔΔΕ/ΙΣΤ/ΝΟΜ/ΚΠΕ. Από τα τμήματα ΛΟΧ και ΔΔΕ οι φοιτητές μπορούν να επιλεγούν οποιαδήποτε μαθήματα. Από τα τμήματα ΙΣΤ, ΚΠΕ και ΝΟΜ μπορούν να επιλεγούν μαθήματα από τους πιο κάτω καταλόγους. (πέραν των μαθημάτων που αναφέρονται στα σημεία 4, 5 και 6).
 1. συμπλήρωση 15 πμ μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα (ΓΛΩ100, ΓΛΩ101, ΓΛΩ209).
 1. συμπλήρωση 15 πμ από μαθήματα άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας (απαιτείται η παρακολούθηση 3 επιπέδων).
 1. 24 πμ από την παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων ΜΑΣ001, ΜΑΣ061, ΕΠΛ003 και ΕΠΛ032 που οι φοιτητές παρακολουθούν στο πρώτο έτος των σπουδών τους.
* Σημειώστε ότι σε περίπτωση που το άθροισμα των πιο πάνω απαιτήσεων δεν ανέρχεται στις 240 πμ, θα πρέπει να παρακολουθήσετε ακόμη 1 μάθημα από τις απαιτήσεις 1-6 για συμπλήρωση των ελάχιστων 240 πμ που απαιτούνται για απόκτηση πτυχίου.
 
Ενδεικτικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα ανά εξάμηνο για την Κατεύθυνση ΔΕΟΣ
 
1ο ΕΤΟΣ
1ο εξάμηνο ΠΜ
ΟΙΚ 111 Αρχές Μικροοικονομικής        7
ΜΑΣ 001 Μαθηματικά Ι 6
ΜΑΣ 061 Στατιστική Ανάλυση    6
ΕΠΛ 003 Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα 6
ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής        5
2ο Εξάμηνο  
ΟΙΚ 121 Αρχές Μακροοικονομικής       7
ΟΙΚ 112 Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονομικά (ΜΑΣ 061) 7
ΟΙΚ 113 Οικονομικά Μαθηματικά Ι (ΜΑΣ 001) 7
ΓΛΩ 101  Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς 5
ΕΠΛ 032 Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων 6
2ο ΕΤΟΣ
3ο  Εξάμηνο
ΟΙΚ 211 Μικροοικονομική Θεωρία (ΟΙΚ 111) 7
ΟΙΚ 221 Μακροοικονομική Θεωρία (ΟΙΚ 121) 7
ΟΙΚ 222 Εισαγωγή στην Οικονομετρία (ΟΙΚ 112) 7
ΟΙΚ 223 Οικονομικά Μαθηματικά II (ΟΙΚ 113) 7
4ο Εξάμηνο
ΟΙΚ 251 Θέματα Μικροοικονομικών (ΟΙΚ 211) 7
ΟΙΚ 252 Θέματα Μακροοικονομικών (ΟΙΚ 221) 7
ΟΙΚ 253 Οικονομετρικές Μέθοδοι (ΟΙΚ 222) 7
ΓΛΩ 209 Αγγλικά Προχωρημένου Επιπέδου για Διεθνή Επικοινωνία 5
1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 5
3ο ΕΤΟΣ
5ο Εξάμηνο
4 μαθήματα περιορισμένης επιλογής (4 x 6 ΠΜ) 24
1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 6
6ο Εξάμηνο
2 μαθήματα περιορισμένης επιλογής (2 x 6 ΠΜ) 12
1 μάθημα περιορισμένης επιλογής 7
1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 6
ΓΛΩ Γλώσσα - 1ο επίπεδο 5
4ο ΕΤΟΣ 
7ο Εξάμηνο 
ΟΙΚ 397 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Οικονομικά Ι (ΟΙΚ112, ΟΙΚ211, ΟΙΚ221) 6
2 μαθήματα περιορισμένης επιλογής (2 x 6 ΠΜ) 12
1 μάθημα περιορισμένης επιλογής 7
ΓΛΩ Γλώσσα - 2ο επίπεδο 5
8ο Εξάμηνο 
ΟΙΚ 497 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Οικονομικά ΙΙ (ΟΙΚ397) 6
2 μαθήματα περιορισμένης επιλογής (2 x 6 ΠΜ) 12
1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 5
ΓΛΩ Γλώσσα - 3ο επίπεδο 5
Σημείωση: Τα μαθήματα στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα 
 

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 Δευτερεύοντα Προγράμματα Σπουδών για φοιτητές Τμήματος Οικονομικών
 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Δευτερεύον πτυχίο στον κλάδο σπουδών της επιλογής τους εφόσον το επιθυμούν.

Η δομή και οι απαιτήσεις για το Δευτερεύον πτυχίο καθορίζονται από το οικείο Τμήμα που το προσφέρει, που είναι επίσης υπεύθυνο για την αποδοχή κάποιου φοιτητή/φοιτήτριας σε αυτό. Οι διαθέσιμες θέσεις για κάθε ακαδημαϊκό έτος προκηρύσσονται κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου που προηγείται με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Ενδεικτικά, στο παρελθόν έχουν προσφερθεί προγράμματα Δευτερεύοντος πτυχίου στους ακόλουθους τομείς: Αγγλικές Σπουδές, Γαλλικές Σπουδές, Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική, Χημεία, Κοινωνιολογία, Πολιτή Επιστήμη, Ψυχολογία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητα, Λογιστική, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών, Βιοϊατρικής Μηχανικής, Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Κλασσικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα υπάρχουν στις ιστοσελίδες των τμημάτων

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 Κατάλογοι μαθημάτων περιορισμένης επιλογής
 
Κατάλογος μαθημάτων περιορισμένης επιλογής Τμήματος Οικονομικών
ΚΩΔ. Όνομα Μαθήματος ΠΜ
ΟΙΚ 305 Διεθνές Εμπόριο (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 306 Διεθνής Χρηματοοικονομική (ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 308 Οικονομική Ανάπτυξη (ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 309 Οικονομική Μεγέθυνση (ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 310 Χρηματοοικονομική Τραπεζική και Χρηματοδότηση (ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 311 Οικονομικά της Εργασίας (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 312 Βιομηχανική Οργάνωση (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 313 Δημόσια Οικονομικά (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 315 Διεθνής Φορολογία και Εθνική Φορολογική Πολιτική (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 316 Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΙΚ 111)          6
ΟΙΚ 317 Θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης (ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 320 Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης 6
ΟΙΚ 324 Εισαγωγή στη Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Πολιτική (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 327 Οικονομικά του Περιβάλλοντος (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 331 Παραγωγικότητα και Τεχνολογία (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 355 Θέματα Διεθνών Οικονομικών (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 362 Δομή και Στρατηγική Επιχειρήσεων (ΟΙΚ 312) 6
ΟΙΚ 363 Ρυθμιστική Θεωρία και Πολιτική (ΟΙΚ 211)    6
ΟΙΚ 370 Θέματα Χρηματοοικονομικής και Νομισματικής Ανάλυσης (ΟΙΚ 111, OIK 221) 6
ΟΙΚ 391 Τοποθέτηση σε Οργανισμούς Ι 6
ΟΙΚ 392 Τοποθέτηση σε Οργανισμούς ΙΙ 6
ΟΙΚ 398 Θέματα Κυπριακής Οικονομίας (ΟΙΚ 211, ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 415 Θεωρία Παιγνίων (ΟΙΚ 251 ή ΟΙΚ261) - Υποχρεωτικό για ΟΘΟ 6
ΟΙΚ 473 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (ΟΙΚ 253 ή ΟΙΚ263) 6
Σημ.:    Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα
 
 
 
Κατάλογος μαθημάτων περιορισμένης επιλογής από άλλα τμήματα
- Όλα τα επιλεγόμενα μαθήματα που προσφέρονται από τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
- Τα ακόλουθα μαθήματα από το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής:
ΚΩΔ. Όνομα Μαθήματος ΠΜ
ΜΑΣ 007 Ιστορία των Μαθηματικών 5
ΜΑΣ 101 Απειροστικός Λογισμός Ι 8
ΜΑΣ 102 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 8
ΜΑΣ 121 Γραμμική Άλγεβρα Ι    8
ΜΑΣ 131 Βασικά Μαθηματικά  7
ΜΑΣ 261 Πιθανότητες Ι (ΜΑΣ 101, ΜΑΣ 102) 7
ΜΑΣ 262 Στατιστική Ι 7
ΜΑΣ 271 Αριθμητική Ανάλυση Ι            7
Σημ.:    Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα

Σημειώνεται επίσης ότι:

 1. Μαθήματα επιλογής του Τμήματος Οικονομικών μπορεί να μην προσφερθούν όταν (κατά την κρίση του Συμβουλίου του Τμήματος) δεν υπάρχει ικανοποιητική ζήτηση ή το απαιτούμενο διδακτικό προσωπικό.

 2. Περιορισμένη Επιλογή σημαίνει μαθήματα του Τμήματος ή από συγκεκριμένη λίστα μαθημάτων άλλων τμημάτων.
  Ελεύθερη Επιλογή σημαίνει μαθήματα από οποιοδήποτε άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου αλλά πρέπει να προέρχονται από τρεις διαφορετικές σχολές.
  Φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα Περιορισμένης ή Ελεύθερης Επιλογής οποιοδήποτε εξάμηνο βολεύει το πρόγραμμά τους.
  Επιλογές που έχουν περισσότερες πιστωτικές μονάδες από αυτές που αναφέρονται είναι αποδεκτές νοουμένου ότι ο συνολικός φόρτος πιστωτικών μονάδων δεν υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια ανά εξάμηνο.

 3. Προπτυχιακοί τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι δύο από τα έξι πιο κάτω μεταπτυχιακά μαθήματα εφόσον έχουν γενικό μέσο όρο 7,5 και άνω:
  • ΟΙΚ 501 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 πμ)
  • ΟΙΚ 502 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 πμ)
  • ΟΙΚ 503 Στατιστική και Οικονομετρία Ι (7,5 πμ)
  • ΟΙΚ 551 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (7,5 πμ)
  • ΟΙΚ 552 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (7,5 πμ)
  • ΟΙΚ 553 Στατιστική και Οικονομετρία ΙΙ (7,5 πμ)
 
Κατάλογος μαθημάτων περιορισμένης επιλογής ΔΕΟΣ
Απαιτούνται τουλάχιστον 16 μαθήματα (92 ΠΜ) περιορισμένης επιλογής
 - Επτά μαθήματα (42 ΠΜ) περιορισμένης επιλογής του Τμήματος Οικονομικών. Τουλάχιστον  4 από αυτά πρέπει να προέρχονται από τον πιο κάτω κατάλογο
 Τμήμα Οικονομικών
ΚΩΔ. Όνομα Μαθήματος ΠΜ
ΟΙΚ 305 Διεθνές Εμπόριο (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 306 Διεθνής Χρηματοοικονομική (ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 315 Διεθνής Φορολογία και Εθνική Φορολογική Πολιτική (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 316 Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΙΚ 111) 6
ΟΙΚ 317 Θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης (ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 320 Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης 6
 Σημ.:    Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα
 - Ένα μάθημα (5 ΠΜ) από το Τμήμα ΙΣΤ από τον πιο κάτω κατάλογο. 
 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΙΣΤ)
ΚΩΔ. Όνομα Μαθήματος ΠΜ
ΙΣΤ 181 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία (1789-1918) 5
ΙΣΤ 281 Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης 20ος αιώνας 5
ΙΣΤ 283 Ευρωπαϊκή Ιστορία 1945-1989 (ΙΣΤ 181) 5
ΙΣΤ 285 Η Ευρώπη 1918-1945  (ΙΣΤ 181) 5
ΙΣΤ 290 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ιδέας 5
 Σημ.:    Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα
 - Ένα μάθημα (6 ΠΜ) από το τμήμα ΚΠΕ από τον πιο κάτω κατάλογο.
 Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΚΠΕ)
ΚΩΔ. Όνομα Μαθήματος ΠΜ
ΚΠΕ 152 Συγκριτική Πολιτική 6
ΚΠΕ 153 Διεθνείς Σχέσεις 6
ΚΠΕ 156 Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 6
ΚΠΕ 266 Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6
ΚΠΕ 361 Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση 6
ΚΠΕ 362 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6
 Σημ.:    Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα
 - Ένα μάθημα (6 ΠΜ) από το τμήμα ΝΟΜ από τον πιο κάτω κατάλογο.
 Τμήμα Νομικής (ΝΟΜ)
ΚΩΔ. Όνομα Μαθήματος ΠΜ
ΝΟΜ 201 Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι* 6
ΝΟΜ 202 Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ* 6
ΝΟΜ 205 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Ι 6
ΝΟΜ 206 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ΙΙ 6
* Φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη σειρά ΝΟΜ 201 και 202 προτρέπονται να επιλέξουν ως ελεύθερη επιλογή το εισαγωγικό μάθημα ΝΟΜ101 Νομική Μέθοδος 6ΠΜ στο τρίτο εξάμηνο.
 - Τρία μαθήματα (15 ΠΜ) σε μία ξένη γλώσσα πέραν της αγγλικής.
 - Τρία μαθήματα (18 ΠΜ) από τα τμήματα ΛΟΧ/ΔΔΕ/ΙΣΤ/ΝΟΜ/ΚΠΕ. Από τα τμήματα ΛΟΧ και ΔΔΕ οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν οποιαδήποτε μαθήματα. Από τα τμήματα ΙΣΤ, ΚΠΕ και ΝΟΜ μπορούν να επιλέγουν μαθήματα από τους παραπάνω καταλόγους.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας