ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΚΛΑΔΟΣ
 
Απαιτήσεις Τμήματος για να αναγνωριστούν τα Οικονομικά ως δευτερεύων κλάδος
Φοιτητές άλλων τμημάτων μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο με δευτερεύοντα κλάδο τα Οικονομικά αφού υποβάλουν αίτηση βάσει των Κανόνων για τα δευτερεύοντα προγράμματα σπουδών (Minor). Οι φοιτητές των οποίων οι αιτήσεις θα εγκριθούν πρέπει να παρακολουθήσουν τα πιο κάτω μαθήματα:
 
Υποχρεωτικά μαθήματα (42 π.μ.)
ΟIΚ 111: Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας 7 ΠΜ
ΟIΚ 121: Αρχές Μακροοικονομικής Θεωρίας 7 ΠΜ
ΟIΚ 211: Μικροοικονομική Θεωρία (ΟΙΚ 111) 7 ΠΜ
ΟIΚ 212: Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονομικά (ΜΑΣ 061) 7 ΠΜ
ΟIΚ 221: Μακροοικονομική Θεωρία (ΟΙΚ 121) 7 ΠΜ
ΟIΚ 222: Εισαγωγή στην Οικονομετρία (ΟΙΚ 212) 7 ΠΜ
 
Επίσης πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 18 π.μ. από τα ακόλουθα:
ΟIΚ 305 Διεθνές Εμπόριο (ΟΙΚ 211) 6 ΠΜ
ΟIΚ 306 Διεθνής Χρηματοοικονομική (ΟΙΚ 221) 6 ΠΜ
ΟIΚ 308 Οικονομική Ανάπτυξη (ΟΙΚ 221) 6 ΠΜ
ΟIΚ 309 Οικονομική Μεγέθυνση (ΟΙΚ 221) 6 ΠΜ
ΟIΚ 310 Χρηματοοικονομική Τραπεζική και Χρηματοδότηση (ΟΙΚ 221) 6 ΠΜ
ΟIΚ 311 Οικονομικά της Εργασίας (ΟΙΚ 211) 6 ΠΜ
ΟIΚ 312 Βιομηχανική Οργάνωση (ΟΙΚ 211) 6 ΠΜ
ΟIΚ 313 Δημόσια Οικονομικά (ΟΙΚ 211) 6 ΠΜ
ΟΙΚ 315 Διεθνής Φορολογία και Εθνική Φορολογική Πολιτική (ΟΙΚ 211) 6 ΠΜ
ΟIΚ 316 Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΙΚ 111) 6 ΠΜ
ΟΙΚ 317 Θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης (ΟΙΚ 221) 6 ΠΜ
ΟIΚ 320 Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης 6 ΠΜ
ΟΙΚ 324 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Πολιτική (ΟΙΚ 211) 6 ΠΜ
ΟIΚ 326 Αστικά και Περιφερειακά Οικονομικά (ΟΙΚ 211) 6 ΠΜ
ΟΙΚ 327 Οικονομικά του Περιβάλλοντος (ΟΙΚ 211) 6 ΠΜ
ΟΙΚ 331 Παραγωγικότητα και Τεχνολογία (ΟΙΚ 211) 6 ΠΜ
ΟΙΚ 355 Θέματα Διεθνών Οικονομικών (ΟΙΚ 211) 6 ΠΜ
ΟΙΚ 362 Δομή και Στρατηγική Επιχειρήσεων (ΟΙΚ 312) 6 ΠΜ
ΟΙΚ 363 Ρυθμιστική Θεωρία και Πολιτική (ΟΙΚ 211) 6 ΠΜ
ΟΙΚ 370 Θέματα Χρηματοοικονομικής και Νομισματικής Ανάλυσης (OIK 111, OIK 221) 6 ΠΜ
ΟIΚ 398 Θέματα Κυπριακής Οικονομίας (ΟΙΚ 211, ΟΙΚ 221) 6 ΠΜ
ΟIΚ 415 Θεωρία Παιγνίων (ΟΙΚ 301) 6 ΠΜ
ΟΙΚ 473 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (ΟΙΚ 303) 6 ΠΜ
 
Σημ.: Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα