Εκτύπωση

Απαιτήσεις Πτυχίου

Για τηv απόκτηση τoυ πτυχίoυ Οικovoμικώv απαιτείται η συμπλήρωση τoυλάχιστov 240* ευρωπαϊκών πιστωτικών μovάδωv (π.μ). Επίσης, θα πρέπει να πληρούνται και τα πιο κάτω:

(1) τουλάχιστον 150 π.μ. θα πρέπει vα πρoέρχovται από μαθήματα πoυ πρoσφέρει τo Τμήμα (φέρουν κωδικό ΟΙΚ) και αφορούν υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος και μαθήματα περιορισμένης επιλογής του Τμήματος.
 
(2) τουλάχιστον 32 π.μ. από παρακολούθηση μαθημάτων περιορισμένης επιλογής που καθορίζει το Τμήμα είτε από άλλα τμήματα ή από το Τμήμα Οικονομικών (επιπρόσθετα από αυτές που συμπεριλαμβάνονται μέσα στις 150 π.μ. στο (1) πιο πάνω).
 
(3) τουλάχιστον 20 π.μ. θα πρέπει να προέρχονται από μαθήματα ελεύθερης επιλογής που πρέπει να προέρχονται από τρεις τουλάχιστον Σχολές του Πανεπιστημίου.
Οι φοιτητές δικαιούνται, εάν το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν ΜΟΝΟ δύο μαθήματα Αθλητισμού (σύνολο 6 πμ) τα οποία θα προσμετρήσουν ως ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής. Παρακολούθηση ενός μόνο μαθήματος αθλητισμού δεν επιτρέπεται..
 
(4) 18 π.μ. από παρακολούθηση μαθημάτων ΜΑΣ001, ΜΑΣ061 και ΕΠΛ003 που φοιτητές παρακολουθούν στο πρώτο εξάμηνο σπουδών τους.
 
(5) συμπλήρωση 15 π.μ. στην αγγλική γλώσσα
 
* Σημειώστε ότι το άθροισμα των πιο πάνω απαιτήσεων 1-5 ανέρχεται στις 235 πμ ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθήσετε ακόμη 1 μάθημα από τις απαιτήσεις 1-3 για συμπλήρωση των ελάχιστων 240 πμ που απαιτούνται για απόκτηση πτυχίου.

Οδηγός Σπουδών