Εκτύπωση
Απαιτήσεις Πτυχίου
 
Για τηv απόκτηση τoυ πτυχίoυ στα Μαθηματικά και Οικovoμικά απαιτείται η συμπλήρωση τoυλάχιστov 240* ευρωπαϊκών πιστωτικών μovάδωv (π.μ). Επίσης, θα πρέπει να πληρούνται και τα πιο κάτω:
 
1. τουλάχιστον 158 π.μ. θα πρέπει vα πρoέρχovται από υποχρεωτικά μαθήματα του τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής και του τμήματος Οικονομικών.
2. * τουλάχιστον 57 π.μ. από παρακολούθηση μαθημάτων περιορισμένης επιλογής από το τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής ή από το Τμήμα Οικονομικών (επιπρόσθετα από αυτές που συμπεριλαμβάνονται μέσα στις 158 π.μ. στο (1) πιο πάνω).
3. τουλάχιστον 15 π.μ. θα πρέπει να προέρχονται από μαθήματα ελεύθερης επιλογής που πρέπει να προέρχονται από δύο τουλάχιστον Σχολές του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές δικαιούνται, εάν το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν ΜΟΝΟ δύο μαθήματα Αθλητισμού (σύνολο 6 πμ) τα οποία θα προσμετρήσουν ως ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής. Παρακολούθηση ενός μόνο μαθήματος αθλητισμού δεν επιτρέπεται..
4. συμπλήρωση 10 π.μ. στην αγγλική γλώσσα.
 
* Σημειώστε ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε παρακολούθηση όλων των μαθημάτων Περιορισμένης Επιλογής από τον κατάλογο μαθημάτων ΟΙΚ (Επιλογή Β) για να συμπληρωθούν οι 240 πμ που απαιτούνται για το πτυχίο, θα πρέπει να παρακολουθήσετε συνολικά 10 μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής.

Οδηγός Σπουδών