Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του έργου "Πανεπιστήμιο Κύπρου: Η-Πανεπιστήμιο"...περισσότερα
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» 2007 - 2013 
 
EU-LOGO-ETPACYPRUS REPUBLIC-LOGOΔΤ-ΕΕ-LOGO