ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
 
ΔΗΛΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
 1. Φοιτητές με αναπηρίες και προβλήματα υγείας επικοινωνούν με τη Λειτουργό του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης για δήλωση των δυσκολιών τους, ή συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το «ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ»

 2.  Ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών με αναπηρίες και προβλήματα υγείας εντοπίζονται μέσω διαφόρων άλλων διαδικασιών όπως:
  • τη διαδικασία εισδοχής φοιτητών με τα ειδικά κριτήρια
  • τη συμπλήρωση του εντύπου εγγραφής, (εάν ο φοιτητής δηλώσει τη δυσκολία του)
  • την παραπομπή του από τους διδάσκοντές του,
  • την παραπομπή του από εξωτερικούς φορείς, Σωματεία, Συνδέσμους κ.λπ.
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ 
 1. Αφού εντοπιστεί ο φοιτητής με αναπηρία ή πρόβλημα υγείας καθορίζεται προσωπική συνάντηση με την Λειτουργό του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης. Κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν και θα καταγραφούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο φοιτητής και οι εύλογες προσαρμογές που πιθανόν να χρειαστεί. Ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει όλες τις ιατρικές βεβαιώσεις, αξιολογήσεις και εισηγήσεις που κατέχει σύμφωνα με το έντυπο ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και οποιεσδήποτε εισηγήσεις για προσαρμογές από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού ή του αντίστοιχου φορέα της χώρας από την οποία προέρχεται.

 2. Στη συνέχεια συμπληρώνεται από την αρμόδια Λειτουργό του Γραφείου κοινωνικής Στήριξης, ειδικό έντυπο με τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή και τις ακαδημαϊκές του ανάγκες.

 3. Γίνεται αξιολόγηση των αναγκών του φοιτητή από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας (ΕΦΜ) του Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική και τη σχετική νομοθεσία.

 4. Αφού ληφθεί απόφαση από την ΕΦΜ, πληροφορείται ο φοιτητής για το είδος της στήριξης που μπορεί να του προσφερθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

 5. Με την εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσης του φοιτητή, ενημερώνονται γραπτώς οι διδάσκοντες, ο  ακαδημαϊκός στήριξης και ο πρόεδρος του Τμήματος του φοιτητή. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

 6. Οι εύλογες προσαρμογές ισχύουν μέχρι την επαναξιολόγηση των αναγκών του φοιτητή, εκτός κι αν αλλάξει η κατάσταση υγείας του πιο σύντομα, ή αν του έχουν παραχωρηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η επαναξιολόγηση των φοιτητών που αντιμετωπίζουν ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές ή μαθησιακές δυσκολίες αποφασίζεται από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 7. Φοιτητές που αντιμετωπίζουν ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές ή μαθησιακές δυσκολίες και χρειάζονται εύλογες προσαρμογές  ή επιθυμούν να γίνει ενημέρωση των διδασκόντων τους, παραπέμπονται  στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου (ΚΕΨΥ),  για αξιολόγηση των αναγκών τους, προσκομίζοντας οποιεσδήποτε προηγούμενες ιατρικές βεβαιώσεις, διαγνώσεις και αξιολογήσεις τυχόν υπάρχουν. Μετά την αξιολόγηση των αναγκών του φοιτητή από το ΚΕΨΥ, οι εισηγήσειςε του ΚΕΨΥ γι απαραχώρηση εύλογων προσαρμογών εγκρίνονται από την ΕΦΜ και ακολουθείται η ίδια διαδικασία για ενημέρωση των διδασκόντων όπως και για τους φοιτητές με αναπηρίες ή προβλήματα υγείας.

 8. Δίνονται επεξηγήσεις (αν χρειαστεί), προς διδάσκοντες και υπεύθυνους στήριξης για τις εύλογες προσαρμογές που θα πρέπει να παρέχονται στο φοιτητή και τους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών τους.

 9. Ενημερώνονται οι φοιτητές και (αν χρειαστεί), και οι διδάσκοντες τους για τις συνολικές ώρες που έχουν παραχωρηθεί σε φροντιστηριακή ή άλλη στήριξη καθώς και για τις απολαβές που δικαιούται ο φοιτητής που παρέχει στήριξη.

 10. Γίνεται ενημέρωση των Νοσηλευτριών του Πανεπιστημίου Κύπρου για όλους τους φοιτητές με αναπηρίες και προβλήματα υγείας, εκτός για φοιτητές με ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες.
 
 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
 
1. ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΤΡΙΑ:
 
Θα πρέπει να προσκομίζονται πρόσφατα πιστοποιητικά από ειδικό οφθαλμίατρο αναγνωρισμένο από το Ιατρικό Συμβούλιο και εγγεγραμμένο στο μητρώο Ιατρών Κύπρου ή από αντίστοιχο φορέα της χώρας από την οποία προέρχεται ο φοιτητής:
 
 • Μέτρηση της οπτικής οξύτητας
 • Έκθεση που να αναφέρεται η οπτική οξύτητα και η διάγνωση πότε έγινε η διάγνωση, ποια θεραπεία πιθανόν ακολουθείται , ποια η πιθανή πρόγνωση, ποιοι οι περιορισμοί που προκαλεί στο άτομο και πιθανές συστάσεις.
 
2. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:
 
Θα πρέπει να προσκομίζονται πρόσφατα πιστοποιητικά από ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο αναγνωρισμένο από το Ιατρικό Συμβούλιο και εγγεγραμμένο στο μητρώο Ιατρών Κύπρου ή από αντίστοιχο φορέα της χώρας από την οποία προέρχεται ο φοιτητής:
 • Ακουογράφημα χωρίς τα ακουστικά βαρηκοίας και ακουογράφημα με τα ακουστκά βαρηκοίας σε περίπτωση που υπάρχουν.
 • Έκθεση που να αναφέρεται  η διάγνωση και  πότε έγινε, η απώλεια ακοής, ποια θεραπεία πιθανόν ακολουθείται και ποια η πιθανή πρόγνωση, περιγραφή της δυσκολίας, πιθανούς  περιορισμο'θς που μπορεί να προκληθούν στο άτομο κατά τις εξετάσεις και τη φοίτησή του και πιθανές συστάσεις.
 
3. ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:
 
Θα πρέπει να προσκομίζονται από τον Ειδικό Ιατρό αναγνωρισμένο από το Ιατρικό Συμβούλιο και εγγεγραμμένο στο μητρώο Ιατρών Κύπρου ή από αντίστοιχο φορέα της χώρας από την οποία προέρχεται ο φοιτητής:
 
 • Διάγνωση και έκθεση εξετάσεων που έχουν γίνει για την διάγνωση. (π.χ. ακτινογραφίες, υπερήχοι, MRI, αιματολογικές εξετάσεις, κ.λ.π.)
 • Φαρμακευτική αγωγή, (εάν λαμβάνεται).
 • Έκθεση που να αναφέρει πότε έγινε η διάγνωση, ποια θεραπεία πιθανόν ακολουθείται και ποια η πιθανή πρόγνωση, ποιοι οι περιορισμοί που προκαλεί στο άτομο και πιθανές συστάσεις.
 
4. ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ (π.χ. καρκίνο, διαβήτη, επιληψία, καρδιοπάθεια):
 
Θα πρέπει να προσκομίζονται πρόσφατα πιστοποιητικά από Ειδικό Ιατρό αναγνωρισμένο από το Ιατρικό Συμβούλιο και εγγεγραμμένο στο μητρώο Ιατρών Κύπρου ή από αντίστοιχο φορέα της χώρας από την οποία προέρχεται ο φοιτητής:
 
 • Διάγνωση και έκθεση των εξετάσεων που έχουν γίνει για την διάγνωση. (π.χ. ακτινογραφίες, υπερήχοι, MRI, αιματολογικές εξετάσεις, εγκεφαλογράφημα κ.λ.π.)
 • φαρμακευτική αγωγή, (εάν λαμβάνεται).
 • Έκθεση που να αναφέρει πότε έγινε η διάγνωση, ποια θεραπεία πιθανόν ακολουθείται και ποια η πιθανή πρόγνωση, ποιοι οι περιορισμοί που προκαλεί στο άτομο και πιθανές συστάσεις.
 • Περιγραφή των μέτρων και ενεργειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού.
 
5. ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ:
 
Ο φοιτητής/τρια αποτείνεται ή παραπέμπεται στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, προσκομίζοντας αν υπάρχουν προηγούμενες Ιατρικές βεβαιώσεις/διαγνώσεις.
 
6. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (π.χ. ΔΥΣΛΕΞΙΑ) & ΔΕΠ-Υ(ελλειμματική προσοχή):
 
Ο φοιτητής/φοιτήτρια αποτείνεται ή παραπέμπεται στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου προσκομίζοντας αν υπάρχουν προηγούμενες διαγνώσεις και αξιολογήσεις.
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
 
Σε περίπτωση κοινωνικών προβλημάτων, θα πρέπει ο φοιτητής να προσκομίσει επίσημα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τα κοινωνικά προβλήματα (π.χ. Πιστοποιητικό θανάτου, έκθεση από Λειτουργό του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών κλπ.)
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
 
 • Μόλις ο φοιτητής εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης για προσωπική συνάντηση, για ενημέρωση και συμπλήρωση των σχετικών εντύπων (συγκατάθεση για ενημέρωση διδασκόντων ακαδημαϊκών, προσωπικά στοιχεία και εύλογες προσαρμογές  που χρειάζεται).
 • Κατά την διάρκεια των μαθημάτων ο φοιτητής θα πρέπει να πηγαίνει νωρίτερα στην αίθουσα διδασκαλίας για εξασφάλιση καλύτερης θέσης αν χρειάζεται.
 • Ο φοιτητής που χρειάζεται συνοδό ή άτομο για λήψη σημειώσεων, θα πρέπει να φροντίζουν για την θέση τους, στην αίθουσα κατά την διάρκεια του μαθήματος.
 • Ο φοιτητής που χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό, πρέπει να βρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας νωρίτερα για την ανάλογη διευθέτηση, ώστε να είναι έτοιμος να παρακολουθήσει το μάθημα.
 • Ο φοιτητής οφείλει να συστηθεί στους διδάσκοντες του και τον Ακαδημαϊκό Στήριξης του Τμήματός του, στην αρχή κάθε εξαμήνου, προσκομίζοντας το εμπιστευτικό σημείωμα που έχει λάβει από το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και το οποίο έχει αποσταλεί και στους ίδιους.
 • Είναι επίσης, σημαντικό να τους ενημερώσει ποιες εύλογες προσαρμογές από αυτές που δικαιούται θα χρειαστεί για το συγκεκριμένο μάθημα.
 • Σε καμία περίπτωση ο φοιτητής δεν πρέπει να περιμένει την ώρα της εξέτασης για να ενημερώσει τον διδάσκοντα για τις εύλογες προσαρμογές που θα χρειαστεί, αλλά, πολύ πιο νωρίς, για να είναι εφικτό να διευθετηθούν.
 • Όποια προβλήματα προκύψουν με την παροχή στήριξης του, ο φοιτητής θα πρέπει να ενημερώνει το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και τον υπεύθυνο Ακαδημαϊκό Στήριξης του Τμήματος του, το συντομότερο.
 • Ο φοιτητής οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης για τυχόν φροντιστηριακή ή άλλη στήριξη που πιθανόν να χρειαστεί, ώστε να γίνει κατορθωτή η διευθέτησή της. Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και ο Ακαδημαϊκός Στήριξης, μεριμνούν για την εξεύρεση φοιτητών ή απόφοιτων για να προσφέρουν στήριξη. Ο ίδιος ο φοιτητής που χρειάζεται στήριξη μπορεί να εισηγηθεί κάποιο φοιτητή ή απόφοιτο που επιθυμεί να του παρέχει στήριξη.
 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ
 
1. Φοιτητές/ήτριες με μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία
 
Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος (National Joint Committee on Learning Disabilities, 1990). Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες συνήθως αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη μελέτη τους γιατί μπορεί να έχουν μειωμένη μνήμη και άρα να μην απομνημονεύουν πληροφορίες, δυσκολία να οργανώνουν το διάβασμα τους, δυσκολία στην ανάγνωση ή/και γραφή.
 
Η δυσλεξία ανήκει στην κατηγορία των μαθησιακών δυσκολιών, αλλά πρόκειται για δυσκολία η οποία αφορά μόνο την ανάγνωση και τη γραφή. Συνεπώς, τα άτομα με δυσλεξία μπορεί να δυσκολεύονται να διαβάσουν ένα κείμενο με καλή ροή, ύφος κ.λπ. αλλά και να το κατανοήσουν. Μπορεί επίσης τα γραπτά κείμενά τους να φαίνονται φτωχά ή προβληματικά (π.χ. κακή διατύπωση, απουσία σημείων στίξης, πολλά και αδικαιολόγητα ορθογραφικά λάθη). Παρόλα αυτά, αν τους ζητηθεί να εκφραστούν για το ίδιο θέμα προφορικά, είναι πολύ πιθανόν να αποδώσουν πολύ καλύτερα από ότι γραπτά.
 
Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία, ως ενήλικες, χρησιμοποιούν υποστηρικτική τεχνολογία για να αποδώσουν στο έπακρο των δυνατοτήτων τους (π.χ. είναι καλύτερα να ακούνε ένα κείμενο αντί να το διαβάσουν πολλές φορές, αισθάνονται περισσότερη ασφάλεια αν χρησιμοποιούν τον υπολογιστή και τον ορθογράφο για να γράφουν κ.λπ.). Μαθαίνουν καλύτερα αν μαζί με το γραπτό κείμενο υπάρχει εικόνα, ήχος, διάγραμμα ή σημεία.
 
Εισηγήσεις προς διδάσκοντες/διδάσκουσες
 
 • Οι σημειώσεις και παρουσιάσεις των μαθημάτων να είναι διαθέσιμες εκ των προτέρων.
 • Το μάθημα ή/και οι παρουσιάσεις να περιλαμβάνουν εκτός από γραπτό κείμενο και εποπτικό ή ηχητικό υλικό. Αυτό βοηθά όλο το ακροατήριο και όχι μόνο φοιτητές/ήτριες με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Όταν δίνεται μια γραπτή εργασία για να διεκπεραιωθεί στην αίθουσα διδασκαλίας, καλό είναι να επεξηγούνται οι οδηγίες βήμα-βήμα αν ο/η φοιτητής/ήτρια με μαθησιακές δυσκολίες το επιθυμεί.
 
2. Φοιτητές με ακουστική αναπηρία
 
Οι φοιτητές με ακουστική αναπηρία μπορεί να έχουν διαφορετικό επίπεδο ακοής και να χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας. Συνεπώς, αναμένεται να υπάρχει συνεννόηση με τους φοιτητές/ήτριες ώστε να διευκρινιστεί με ποιο τρόπο θα διασφαλίζεται καλύτερη επικοινωνία.
 
Κάποια άτομα έχουν μειωμένη ακοή και ονομάζονται βαρήκοα, και κάποια άτομα δεν έχουν την αίσθηση της ακοής και ονομάζονται κωφά. Τα κωφά άτομα μπορεί να είναι προγλωσσικά κωφά (να έχουν χάσει την ακοή τους πριν να αναπτύξουν την ομιλούμενη γλώσσα) ή μεταγλωσσικά κωφά (να έχουν χάσει την ακοή τους αφού προηγουμένως είχαν εκτεθεί στην ομιλούμενη γλώσσα και εκφράζονταν με αυτήν προφορικά). Οι δύο αυτοί τύποι κωφών μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας.
 
Τα άτομα με ακουστική αναπηρία κατανοούν την ομιλούμενη γλώσσα μέσω της νοηματικής γλώσσας ή/και της χειλανάγνωσης. Τα άτομα που κάνουν χειλανάγνωση έχουν εξασκηθεί πολύ για να το καταφέρουν και δεν είναι έχουν όλα το ίδιο καλά ανεπτυγμένη την ικανότητα αυτή. Η χειλανάγνωση απαιτεί συγκέντρωση και μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη αν ο/η ομιλητής/ήτρια μιλά πολύ γρήγορα ή κινείται συνεχώς στο χώρο. Τα άτομα που επικοινωνούν με τη νοηματική γλώσσα μπορεί να συνοδεύονται από διερμηνέα. Σε αυτή την περίπτωση ο/η διερμηνέας αναλαμβάνει να νοηματίζει τον προφορικό λόγο.
 
Εισηγήσεις προς διδάσκοντες/διδάσκουσες
 
 • Οι διδάσκοντες/ουσες φροντίζουν να στέκονται ακριβώς απέναντι από τον/την φοιτητή/ητρια με ακουστική αναπηρία όταν μιλούν, αποφεύγουν να στέκονται μπροστά από παράθυρο με έντονο φως όταν μιλούν, δεν μιλούν ούτε πολύ γρήγορα ούτε πολύ αργά, δεν καλύπτουν το στόμα τους και δεν μασούν οτιδήποτε.
 • Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες φροντίζουν να προβάλλουν τα κύρια σημεία του μαθήματος στην οθόνη προβολής ή να καταγράφουν τα κύρια σημεία στον πίνακα ή σε διαφάνειες στο projector.
 • Αν κατά τη διάλεξη αναφερθεί ένας νέος όρος, καλό είναι να γράφεται στον πίνακα ή στο projector. Την ώρα που γίνεται η καταγραφή όρων ή σημείων, οι διδάσκοντες αποφεύγουν να μιλούν ταυτόχρονα.
 • Στην περίπτωση που το επιτρέπει ο αριθμός των φοιτητών και η διαρρύθμιση της αίθουσας, καλό είναι η ομάδα των φοιτητών/ητριών να κάθεται σε ημικύκλιο ή σχήμα Π ώστε ο/η φοιτητής/ήτρια να διατηρεί οπτική επαφή με όλα τα μέλη της ομάδας. Όταν υπάρχει αυτή η διάταξη ο/η διδάσκων/διδάσκουσα μπορεί να χρησιμοποιεί projector για να καταγράφει με λέξεις-κλειδιά τη συζήτηση που γίνεται στην τάξη. Οι διαφάνειες αυτές μπορούν να δοθούν στον/στην φοιτητή/ήτρια στο τέλος του μαθήματος. Είναι σημαντικό να δίνεται κάποια λέξη-κλειδί όταν θα αλλάξει το θέμα της συζήτησης.
 • Όταν δίνεται μια γραπτή εργασία στην τάξη, πρέπει να δοθεί χρόνος για να διαβάσει ο/η φοιτητής/ήτρια το κείμενο/ερωτήσεις και μετά να δοθούν οι οδηγίες.
 • Όταν υπάρχουν δραστηριότητες που βασίζονται στην ακοή (π.χ. τραγούδι από CD, προβολή ντοκιμαντέρ) χρειάζεται να δίνεται γραπτώς το κείμενο.
 • Όταν χρησιμοποιεί κανείς ακουστικά, είναι απαραίτητο η αίθουσα να μην έχει θόρυβο. Όταν έχει θόρυβο, τα ακουστικά μεγαλώνουν τον θόρυβο στο αυτί και ο φοιτητής/ήτρια δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα. Επίσης, οι διδάσκοντες/ουσες ενημερώνονται αν χρειάζεται να φορούν ένα συγκεκριμένο μικρόφωνο.
 • Αν υπάρχει διερμηνέας νοηματικής γλώσσας που συνοδεύει το άτομο με ακουστική αναπηρία, ο/η διδάσκοντας/ουσα μιλά με σταθερό ρυθμό, και δεν απευθύνεται στον/στην διερμηνέα, αλλά απευθείας στον/στην φοιτητή/ήτρια.

3. Φοιτητές/ήτριες με οπτική αναπηρία

Τα άτομα με οπτική αναπηρία μπορεί να είναι μερικώς βλέποντα (δηλ. βλέπουν μέχρι ένα σημείο) ή τυφλά (δηλ. να μην βλέπουν καθόλου). Κάποια άτομα γεννιούνται με οπτική αναπηρία και κάποια την αποκτούν. Η οπτική αναπηρία μπορεί να είναι μόνιμη ή παροδική.

Τα άτομα με οπτική αναπηρία έχουν πρόσβαση στο γραπτό λόγο με τη γραφή Braille ή/και με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, το οποίο μπορεί να μετατρέψει το γραπτό κείμενο που προβάλλεται στον υπολογιστή σε ηχητικό κείμενο (με συνθετική φωνή). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν άλλο εξοπλισμό (π.χ. εξοπλισμό που μεγεθύνει ό,τι προβάλλεται στην οθόνη προβολής), τον οποίο καλό είναι οι διδάσκοντες να γνωρίζουν.

Εισηγήσεις προς διδάσκοντες/διδάσκουσες

 • Οι διδάσκοντες/ουσες φροντίζουν ώστε ο/η φοιτητής/ήτρια να έχει όλο το υλικό που σχετίζεται με το μάθημα σε μια μορφή που θα το εξυπηρετεί. Συγκεκριμένα, αν ο/η φοιτητής/ήτρια χρησιμοποιεί λογισμικό συνθετικής φωνής ή γραφή Braille, το υλικό θα πρέπει να υπάρχει σε ψηφιακή μορφή για να μπορεί μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή να μετατραπεί σε ηχητικό κείμενο ή να εκτυπωθεί σε Braille. Αν διαβάζει κείμενα σε μεγαλογράμματη μορφή, τότε οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης θα μετατρέψουν το υλικό στη μορφή που επιθυμεί ο φοιτητής/ήτρια.
 • Σε περίπτωση που ο/η διδάσκοντας/ουσα επιθυμεί να δώσει ένα κείμενο ή ένα φύλλο εργασίας το οποίο δεν έχει εκ των προτέρων ο/η φοιτητής/ήτρια ή η Βιβλιοθήκη, τότε φροντίζει να το εκτυπώσει σε μεγαλογράμματη μορφή, στο μέγεθος γραμμάτων και γραμματοσειρά που επιθυμεί ο φοιτητής/ήτρια (αυτή η πληροφορία υπάρχει στην επιστολή που αποστέλλεται από τη Φοιτητική Μέριμνα στην αρχή κάθε εξαμήνου).
 • Αν κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει προβολή ταινίας ή βίντεο, τότε ο/η φοιτητής/ήτρια χρειάζεται να έχει ένα άτομο δίπλα του, το οποίο θα του εξηγεί αυτά που δεν βλέπει. Αυτό το άτομο μπορεί να είναι ο/η διδάσκων/ουσα ή ο/η συνοδός, αν υπάρχει.
 • Αν ο/η φοιτητής/ήτρια χρειάζεται βοήθεια στη διακίνηση, τοποθετούμε το δεξί ή αριστερό μας χέρι στο μπράτσο του/της, περπατάμε μαζί και συμβουλεύουμε για την ανάλογη κίνηση δεξιά ή αριστερά. Πάντοτε ρωτάμε πριν προσφέρουμε βοήθεια.
Ο ΡΟΛΟΣ TOY ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 
Στο πλαίσιο παροχής όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένης και πολύπλευρης στήριξης στους φοιτητές με ειδικές ανάγκες, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καθιερώσει επίσημα τον θεσμό του Ακαδημαϊκού Στήριξης από τις 14ης Σεπτεμβρίου 2009. (Απόφαση Επιτροπής Φοιτητικής Ζωής και Φοιτητικών Θεμάτων).
 
Κάθε Τμήμα έχει τον δικό του Ακαδημαϊκό Στήριξης, ο οποίος ορίζεται από τα Συμβούλια των Τμημάτων.
 
Οι Ακαδημαϊκοί Στήριξης συνεργάζονται στενά με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης), αρμόδιo για τη στήριξη φοιτητών με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα από την υιοθέτηση σειράς ακαδημαϊκών και άλλων μέτρων στήριξης, με την έγκριση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας, που αποβλέπουν στην προσωπική και ακαδημαϊκή ευημερία των φοιτητών, καθώς και μέσα από την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ή/και ειδικού εξοπλισμού σε συνεργασία με τις διάφορες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου (π.χ. Βιβλιοθήκη, Τεχνικές Υπηρεσίες).
 
Στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης της Υ.Σ.Φ.Μ., με τη συγκατάθεση των επηρεαζόμενων φοιτητών, ενημερώνει τους διδάσκοντες Ακαδημαϊκούς με κοινοποίηση στον Ακαδημαϊκό Στήριξης και στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος, για την παρουσία (εγγραφή) φοιτητών με αναπηρία στα διάφορα μαθήματα. Επιπλέον, ενημερώνονται γραπτώς από το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης, για τυχόν εύλογες προσαρμογές που θα πρέπει να παρέχονται στον κάθε φοιτητή ανάλογα με τις ανάγκες τους, καθώς επίσης και για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από διάφορες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
 
ΙΙ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 

1. Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες ακαδημαϊκούς των φοιτητών με αναπηρία, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις εύλογες προσαρμογές που θα πρέπει να παρέχονται στην κάθε περίπτωση.

2. Έχει προκαθορισμένο χρόνο για συναντήσεις για όσους φοιτητές με αναπηρία του Τμήματός του χρειαστεί να τον επισκεφτούν.

3. Καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, μεριμνά για την παροχή των σχετικών εύλογων προσαρμογών στους φοιτητές του Τμήματός του από τους διδάσκοντες ακαδημαϊκούς, μέσω τακτικής συνεργασίας και επικοινωνίας τόσο με τους διδάσκοντες όσο και με τους ίδιους τους φοιτητές.

4. Συνεργάζεται με το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και τους διδάσκοντες ακαδημαϊκούς για εξεύρεση φοιτητών στήριξης για την παροχή φροντιστηριακής υποστήριξης και άλλης βοήθειας σε φοιτητές με αναπηρίες, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

5. Συνεργάζεται με το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης για τυχόν διευκρινήσεις ή/και την αντιμετώπιση προβλημάτων στην παροχή των εύλογων προσαρμογών που δικαιούται κάθε φοιτητής.

6. Συμμετέχει σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με θέματα στήριξης φοιτητών με αναπηρία.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Οδηγίες προς φοιτητές που στηρίζονται και άτομα που παρέχουν στήριξη σε φοιτητές με αναπηρίες και προβλήματα υγείας:

1. Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης πρέπει να ενημερώνεται άμεσα από φοιτητές οι οποίοι στηρίζονται για τυχόν εξεύρεση φοιτητή / απόφοιτου για ακαδημαϊκή στήριξη.

2.Το έντυπο συμπληρώνεται από τον φοιτητή που στηρίζεται και υπογράφεται τόσο από τον φοιτητή που στηρίζεται, όσο και από τον φοιτητή/άτομο που παρέχει την στήριξη  και προσκομίζεται στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώνεται από  το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης.
 
3.Στο  "έντυπο καταγραφής υποστηρικτικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες και προβλήματα υγείας" πρέπει να αναφέρονται οι συνολικές ώρες στήριξης κάθε μήνα, με τις αντίστοιχες χρεώσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά το προκαθορισμένο ποσό στήριξης που έχει παραχωρηθεί για το συγκεκριμένο εξάμηνο.
 
3.1.  Σε περίπτωση που το κόστος στήριξης υπερβαίνει το ποσό που έχει παραχωρηθεί για το συγκεκριμένο εξάμηνο, τότε υπεύθυνος  για καταβολή του επιπλέον ποσού στο φοιτητή/απόφοιτο που παρέχει την στήριξη, είναι ο ίδιος ο φοιτητής που στηρίζεται.
 
3.2. Σε περίπτωση που το κόστος στήριξης οποιουδήποτε εξαμήνου είναι χαμηλότερο από αυτό που δικαιούται ο φοιτητής για τον συγκεκριμένο εξάμηνο, τότε το υπόλοιπο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για το επόμενο εξάμηνο.